X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
2 клас. Українська мова. Тести. Прикметник.

Завантажити презентацію

2 клас. Українська мова. Тести. Прикметник.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Презентацію підготувала вчитель-методист Скандинавської гімназії м. Києва Біляченко Ольга Василівна

Слайд 2

Добери відповіді на запитання ЩО ЦЕ? Овальний, жовтий, кислий — це ... . а) помідор; б) огірок; в) лимон. Довгий, зелений, смачний — це ... . а) огірок; б) гарбуз; в) лимон. О в а л ь н и й , ж о в т и й , к и с л и й — ц е л и м о н . Д о в г и й , з е л е н и й , с м а ч н и й — ц е о г і р о к .

Слайд 3

Запиши, які бувають предмети за смаком. Сіль — ... , щавель — ... . С і л ь — с о л о н а , б і л а , щ а в е л ь — к и с л и й , з е л е н и й .

Слайд 4

До поданих іменників добери відповідні прикметники. Квиток — ... . а) білий; б) учнівський; в) проїзний. К в и т о к — у ч н і в с ь к и й , п р о ї з н и й .

Слайд 5

Заміни підкреслені слова прикметниками і запиши. Макітра із глини - ... , плаття з шовку - ... . М а к і т р а і з г л и н и – г л и н я н а м а к і т р а , п л а т т я з ш о в к у – ш о в к о в е п л а т т я .

Слайд 6

Добери назви тварин. Хитрий, як ... . а) лисиця; б) заєць; в) ведмідь. Боязкий, як ... . а) вовк; б) ведмідь; в) заєць. Х и т р и й , я к л и с и ц я . Б о я з к и й , я к з а є ц ь .

Слайд 7

За поданими ознаками визнач предмет. Білий, пухнастий, холодний ... . а) град; б) мороз; в) сніг. Висока, струнка, білокора ... . а) береза; б) тополя; в) груша. Б і л и й , п у х н а с т и й , х о л о д н и й с н і г . В и с о к а , с т р у н к а , б і л о к о р а б е р е з а .

Слайд 8

До поданих іменників допиши прикметники дрібний або мілкий. Тарілка—…, насіння—…, калоші — ... . Т а р і л к а — м і л к а , н а с і н н я — д р і б н е , к а л о ш і — м і л к і .

Слайд 9

Яке слово зайве? Запиши його. а) Карпати; б) Сонце; в) Земля; г) Місяць. а) Інгул; б) Київ; в) Кіровоград; г) Одеса. К а р п а т и , І н г у л .

Слайд 10

Поділи слова на склади для переносу. Пташка, олені, озимина. П т а - ш к а , п т а ш - к а , о л е - н і , о з и – м и н а , о з и м и – н а .

Слайд 11

Яке слово зайве? Запиши його. а) Чорний, білий, синій, дерев'яний, зелений. б) Спить, вчить, школа, біжить, лежить. Д е р е в ' я н и й , ш к о л а .

Слайд 12

Випиши словосполучення, в яких прикметники чоловічого роду. Заєць сіренький, солодка морква, пшоно смачне, помідор червоний, лисиця руда, сонце пекуче. З а є ц ь с і р е н ь к и й , п о м і д о р ч е р в о н и й .

Слайд 13

Що означають прикметники? а) ознаку предмета; б) предмет; в) дію предмета.

Слайд 14

На які питання відповідають прикметники? а) який? яка? яке? які? б) хто? що? в) що робить?

Слайд 15

Як називаються слова, що виражають ознаку предмета? а) дієслова; б) іменники; в) прикметники.

Слайд 16

Запиши тільки прикметники, визнач число, рід. Село, селянин, селище, селянський, вода, водяна, водиця, грибне, гриб, гине. С е л я н с ь к и й ( о д н ., ч . р .), в о д я н а ( о д н ., ж . р .), г р и б н е ( о д н ., с . р .).

Слайд 17

Шаблон: Доброгорська Г.В.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова