X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
4 клас. Українська мова. Тести 8. Дієслово. 1 варіант.

Завантажити презентацію

4 клас. Українська мова. Тести 8. Дієслово. 1 варіант.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Презентацію підготувала вчитель-методист Скандинавської гімназії м. Києва Біляченко Ольга Василівна

Слайд 2

Доповни прислів'я пропущеними словами. Підкресли антоніми. Праця годує, а лінь ... . а) будує; б) марнує; в) читає. П р а ц я г о д у є , а л і н ь м а р н у є .

Слайд 3

Які часи дієслів ви знаєте? а) теперішній; б) минулий; в) майбутній; г) множина.

Слайд 4

Доповни речення. Дієслово має ... особи. а) З. б) 1; в) 2; Дієслово має ... числа. а) 4; б) З. в) 2;

Слайд 5

Доповни речення. Дієслова, які в 3 особі множини мають закінчення -УТЬ, -ЮТЬ належать до ... дієвідміни. а) II; б) I; в) III.

Слайд 6

Доповни речення. Дієслова, які в 3 особі множини мають закінчення -АТЬ, -ЯТЬ належать до ... дієвідміни. а) III; б) I; в) II.

Слайд 7

Які закінчення мають дієслова I дієвідміни в 1 особі однини? а) -а, -я; б) -и, -і. в) -у, -ю;

Слайд 8

Які закінчення мають дієслова I дієвідміни в 1 особі множини? а) -емо, -ємо; а) -имо, -їмо; в) -у, -ю.

Слайд 9

До поданих дієслів добери близькі за значенням дієслова. Постав їх у 2 особу множини, запиши, виділи закінчення. Просять -... . а) благають; б) умовляють; в) долають.

Слайд 10

П р о с я т ь – б л а г а ю т ь , у м о в л я ю т ь . П р о с и т е , б л а г а є т е , у м о в л я є т е .

Слайд 11

Встав потрібні літери, випиши слова II дієвідміни. Запрос. ти, ход . мо, перемога . те, віддяч . те, розкаж. ш, друж. те, прос . ш. З а п р о с и т и , х о д и м о , в і д д я ч и т е , д р у ж и т е , п р о с и ш .

Слайд 12

До поданих слів додай -СЯ, або -СЬ, запиши. Крутив, мив, ховаємо, качати, купаєш. К р у т и в с я , м и в с я , х о в а є м о с ь , к а ч а т и с ь , к у п а є ш с я .

Слайд 13

Від поданих дієслів утворіть дієслова 2 особи однини. Лінуватися, дивуватися, прислухатися. Л і н у є ш с я , д и в у є ш с я , п р и с л у х а є ш с я .

Слайд 14

Запиши слова за числами: однина, множина. Говорю, скажу, стою, скажемо, зшиємо, просимо, говоримо, пишу. Г о в о р ю , с к а ж у , с т о ю , п и ш у . С к а ж е м о , з ш и є м о , п р о с и м о , г о в о р и м о .

Слайд 15

Допоможи дієсловам 1 особи множини знайти свої закінчення. Прославля ..., бач ..., воз ... . П р о с л а в л я є м о , б а ч и м о , в о з и м о .

Слайд 16

Згрупуй дієслова за особами, дописавши особові займенники. Іде, біжиш, прибіжу, прийде, біжу, прибіжить. В і н , в о н а , в о н о і д е , п р и й д е , п р и б і ж и т ь – 3 о с ., о д н . Я п р и б і ж у , б і ж у – 1 о с ., о д н . Т и б і ж и ш – 2 о с ., о д н .

Слайд 17

Списати, розкриваючи дужки, визначити час, особу, дієвідміну. Ліс (простягати) сонцю назустріч зелені крони. Ще трохи й воно (вмоститися) у затишному, теплому гнізді. Л і с п р о с т я г а є ( т . ч ., 3 о с ., о д н , 1 д .) с о н ц ю н а з у с т р і ч з е л е н і к р о н и . Щ е т р о х и й в о н о в м о с т и т ь с я ( м . ч ., 3 о с ., о д н , 2 д .) у з а т и ш н о м у , т е п л о м у г н і з д і .

Слайд 18

Зміни подані дієслова минулого часу за родами, познач закінчення. Затих, думав, казав. З а т и х – з а т и х л а , з а т и х л о ; д у м а в – д у м а л а , д у м а л о ; к а з а в – к а з а л а , к а з а л о .

Слайд 19

Визнач час, особу, число, дієвідміну дієслів. Ти йдеш і вдихаєш пахощі хлібів. Гримить наша пісня від краю до краю. Т и й д е ш ( т . ч ., 2 о с ., о д н , 1 д .) і в д и х а є ш ( т . ч ., 2 о с ., о д н , 1 д .) п а х о щ і х л і б і в . Г р и м и т ь ( т . ч ., 3 о с ., о д н , 2 д .) н а ш а п і с н я в і д к р а ю д о к р а ю .

Слайд 20

Як позначити у звукових моделях м'які подовжені звуки? а) [=:]; б) [=]; в )[-].

Слайд 21

Запиши орфографічно слова. [Л’ У Д И]; [ Й Е Н О Т]; [ М Й А Т А]; Л ю д и , є н о т , м ’ я т а .

Слайд 22

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова