X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
4 клас. Українська мова. Тести 1. Мова і мовлення. 2 варіант.

Завантажити презентацію

4 клас. Українська мова. Тести 1. Мова і мовлення. 2 варіант.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Презентацію підготувала вчитель-методист Скандинавської гімназії м. Києва Біляченко Ольга Василівна

Слайд 2

Добери слова до поданої схеми. а) школа; б) весна; в) вербичка; г) лісник; д) ліси. Ш к о л а , в е с н а , л і с и .

Слайд 3

Підкресли спорідненні слова до слова малюнок. Мальований, малюк, мальовничий, малювати, малина. М а л ь о в а н и й , м а л ь о в н и ч и й , м а л ю в а т и .

Слайд 4

Вставити в слова префікси С -, 3 -, виписати слова з префіксом 3 -. .лити, .переду, .хлюпнути, .дивуватись, .плеснути, .ростити, .права, .тримати, .садити, .шити, .сукати. З л и т и , з д и в у в а т и с ь , з р о с т и т и , з с а д и т и , з ш и т и , з с у к а т и .

Слайд 5

Вставити ненаголошені [Е] , [И] в корені, підкреслити слова з [Е] . М.чі, шв.дкий, д.мовий, в.сна, т.пленький, ш.рокий, т.мніє, с.ніє. М е ч і , ш в и д к и й , д и м о в и й , в е с н а , т е п л е н ь к и й , ш и р о к и й , т е м н і є , с и н і є .

Слайд 6

Визначити слова, в яких букви Я, Ю,Є позначають один звук і м'якість приголосного. а) поле; б) зоря; в) людина; г) луки; д) літнє. З о р я , л ю д и н а , л і т н є .

Слайд 7

Визначити слова з подовженим м'яким приголосним [Л’:]. а) гі..я; б) О..я; в) зі..я; г) ко..ють; д) ..ють. Г і л л я , з і л л я , л л ю т ь .

Слайд 8

Визначити слова з апострофом перед Я. а) р..д; б) п..ять; в) здоров..я; г) p..дію; д) м..ясо. П ’ я т ь , з д о р о в ’ я , м ’ я с о .

Слайд 9

Вставити потрібний ненаголошений [Е], [И], підкреслити слова з [Е]. Абр.кос, ч.ремха, оч.рет, д.ректор, парт.зан, т.атр, м.тро, б.тон, бр.гада. А б р и к о с , ч е р е м х а , о ч е р е т , д и р е к т о р , п а р т и з а н , т е а т р , м е т р о , б е т о н , б р и г а д а .

Слайд 10

Підкреслити слова з глухими приголосними в кінці слова. Сад, ріг, ліс, голуб, ідуть, хлопець, ґедзь. С а д , р і г , л і с , г о л у б , і д у т ь , х л о п е ц ь , ґ е д з ь .

Слайд 11

Визначити в словах всі букви, що позначають глухі приголосні. Дуб, дзьоб, книжка, мороз, сніг, сміх, шарф, рукав . Д у б , д з ь о б , к н и ж к а , м о р о з , с н і г , с м і х , ш а р ф , р у к а в .

Слайд 12

Дібрати перевірні слова до слів. Моло.ьба -…, ні. тик -…, ле.ко - ... . М о л о т ь б а - м о л о т и т и , н і г т и к - н і г о т ь , л е г к о - л е г е н ь к и й .

Слайд 13

Підкреслити слова, що складаються з префікса, кореня. Безмежний, долина, вигляд, відхил, подяка, запис, вигріб, бій, зліт, льон. В и г л я д , в і д х и л , з а п и с , в и г р і б , з л і т .

Слайд 14

До поданих слів дібрати слова з протилежним значенням (антоніми). Широкий - ... , гірке - ... , глибоке - … . Ш и р о к и й - в у з ь к и й , г і р к е - с о л о д к е , г л и б о к е – м і л к е .

Слайд 15

Підкреслити слова, в яких букв більше, ніж звуків. Сіль, ящірка, асфальт, літає, дощ, кущ, ходжу, саджаю, ґедзь. С і л ь , а с ф а л ь т , х о д ж у , ґ е д з ь .

Слайд 16

Вставити буквосполучення ЬО, ЙО, підкреслити слова з ЙО. Л..тчик, ма..р, бо..вий, бад..рий, Ст..па, Вороб..в, л..н, рси.н, дз..б, ма..нез, сл..зи, ..д. Л ь о т ч и к , м а й о р , б о й о в и й , б а д ь о р и й , С т ь о п а , В о р о б й о в , л ь о н , р а й о н , д з ь о б , м а й о н е з , с л ь о з и , й о д .

Слайд 17

Шаблон: Доброгорська Г.В.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова