X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
4 клас. Українська мова. Диктанти або списування. Речення.

Завантажити презентацію

4 клас. Українська мова. Диктанти або списування. Речення.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Презентацію підготувала вчитель-методист Скандинавської гімназії м. Києва Біляченко Ольга Василівна

Слайд 2

Доповни речення. Речення, в якому про когось або про щось повідомляється (розповідається) називається … . а) спонукальним; б) окличним; в) розповідним.

Слайд 3

Розібрати за частинами мови, членами речення, встановити зв'язок між членами. Під густим деревом причаїлося маленьке козуленя. П і д г у с т и м д е р е в о м п р и ч а ї л о с я м а л е н ь к е к о з у л е н я .

Слайд 4

К о з у л е н я ( щ о з р о б и л о ?) п р и ч а ї л о с я ; к о з у л е н я ( я к е ?) м а л е н ь к е ; п р и ч а ї л о с я ( п і д ч и м ?) п і д д е р е в о м ; п і д д е р е в о м ( я к и м ?) г у с т и м .

Слайд 5

Доповни речення. Речення, в якому про когось або про щось запитується, називається ... . а) окличним; б) питальним; в) розповідним.

Слайд 6

Доповни речення. Речення, в якому виражається спонукання до дії, називається ... . а) спонукальним; б) окличним; в) розповідним.

Слайд 7

До поданих словосполучень добери протилежні за значенням. Стара газета - ... . а) молода; б) свіжа; в) нова. С т а р а г а з е т а – с в і ж а .

Слайд 8

До поданих словосполучень добери близькі за значенням. Добре слово - ... . а) лагідне; б) ніжне; в) смачне. Д о б р е с л о в о – л а г і д н е , н і ж н е .

Слайд 9

Замініть вислови одним словом – синонімом. Викинути з голови - ... . а) замовкнути; б) забути; в) заважати. В и к и н у т и з г о л о в и – з а б у т и .

Слайд 10

Добери до поданих слів спільнокореневі - різні частини мови. Спів - ..., взуття - ... . С п і в – с п і в а к , с п і в у ч и й , с п і в а т и ; в з у т т я – в з у т т я ч к о , в з у т т є в а , в з у в а т и с я .

Слайд 11

Які члени речення є його основою? а) іменник; б) другорядні члени; в) підмет та присудок.

Слайд 12

Встав пропущені букви, підкресли слова з ненаголошеним [И]. А.родром, вос.ни, гард.роб, г.ктар, гв.нтівка, д.ржава, інж.нер, яр.на. Г в и н т і в к а , я р и н а .

Слайд 13

Визнач сполучники серед частин мови. а) а, але; б) і, й; в) у, на; г) по; ґ) та.

Слайд 14

Постав розділові знаки. Однорідні члени із залежними від них словами підкресли. В лісах ростуть дуби берези сосни. Махне вітер своїми дужими крилами злетить у голубе піднебесся вдариться в кучеряві верхів'я дубів заколише замріяні верби над тихим ставом. В л і с а х р о с т у т ь д у б и , б е р е з и , с о с н и . М а х н е в і т е р с в о ї м и д у ж и м и к р и л а м и , з л е т и т ь у г о л у б е п і д н е б е с с я , в д а р и т ь с я в к у ч е р я в і в е р х і в ' я д у б і в , з а к о л и ш е з а м р і я н і в е р б и н а д т и х и м с т а в о м .

Слайд 15

Встав потрібні сполучники, постав розділові знаки. Омелюх зовсім не шкідливий ... навіть корисний птах. а) але; б) а; б) і. О м е л ю х з о в с і м н е ш к і д л и в и й , а н а в і т ь к о р и с н и й п т а х .

Слайд 16

Встав потрібні букви, визнач букви, що позначають глухі звуки. Ні.ті, про.ьба, са., гара., моло.ьба, моро., ні., ві., ді.ка. Н і г т і , п р о с ь б а , с а д , г а р а ж , м о л о т ь б а , м о р о з , н і ж , в і з , д і ж к а .

Слайд 17

Постав апостроф в словах, де потрібно. Визнач слова, в яких є апостроф перед Я. а) в..язи; б) р..яд; в) м..ясо; г) бур..ян; ґ) пір..я. В ’ я з и , м ’ я с о , б у р ’ я н , п і р ’ я .

Слайд 18

Встав потрібні буквосполучення ЬО, ЙО, підкресли слова з ЙО. Ц..го, тр..х, у н..ого, бо..вий, ..сип, ма..р, га..к, ма..ріє, син..го. Б о й о в и й , Й о с и п , м а й о р , г а й о к , м а й о р і є .

Слайд 19

Встав потрібні літери, випиши слова з ненаголошеним [И] в корені. Ч.жі, с.чі, кл.новий, гр.чаний, в.шневий, ст.повий, бл.зький, ж.ве, в.чоріє. Ч и ж і , с и ч і , в и ш н е в и й , б л и з ь к и й , ж и в е .

Слайд 20

Шаблон: Доброгорська Г.В.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова