X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
2 клас. Українська мова. Тести. Дієслово

Завантажити презентацію

2 клас. Українська мова. Тести. Дієслово

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Презентацію підготувала вчитель-методист Скандинавської гімназії м. Києва Біляченко Ольга Василівна

Слайд 2

Добери потрібні дієслова. Гуска ... . а) кує; б) курличе; в) ґелґоче. Зозуля ... . а) курличе; б) кує; в) цвірінькає. Г у с к а ґ е л ґ о ч е . З о з у л я к у є .

Слайд 3

Добери потрібні дієслова, напиши, хто як пересувається. Заєць ... . а) стрибає; б) літає; в) повзає. Риба ... . а) бігає; б) плаває; в) повзає. З а є ц ь с т р и б а є . Р и б а п л а в а є .

Слайд 4

До поданих висловів добери слова. Слізьми вмивається - ... . а) регоче; б) плаче; в) перебільшувати. Робити з мухи слона - ... . а) реготати; б) перебільшувати; в) плакати. С л і з ь м и в м и в а є т ь с я – п л а ч е . Р о б и т и з м у х и с л о н а – п е р е б і л ь ш у в а т и .

Слайд 5

Доповни речення, що означають дії предметів. Казку читають, а колискову ... . Помідори садять, а жито ... . К а з к у ч и т а ю т ь , а к о л и с к о в у с п і в а ю т ь . П о м і д о р и с а д я т ь , а ж и т о с і ю т ь .

Слайд 6

Добери потрібні слова. Лопатою ... . а) рубають; б) жнуть; в) копають. Косою ... . а) орють; б) косять; в) ріжуть. Л о п а т о ю к о п а ю т ь . К о с о ю к о с я т ь .

Слайд 7

Добери і запиши до дієслів протилежні за значенням слова. Купувати - …, підіймати -…, охолоджувати - ... . К у п у в а т и – п р о д а в а т и , п і д і й м а т и – о п у с к а т и , о х о л о д ж у в а т и - п і д і г р і в а т и .

Слайд 8

Добери і запиши до дієслів близькі за значенням слова. Дозрівати —..., … . Д о з р і в а т и — д о с т и г а т и , д о с п і в а т и .

Слайд 9

Яке слово зайве? Запиши його. а) корова; б) вівця; в) кішка; г) собака; д) ведмідь. а) курка; б) зозуля; в) снігур; г) горобець. В е д м і д ь , к у р к а .

Слайд 10

Випиши тільки власні іменники. ВАЛЕНТИНА, ПЕТРО, ГРУЗІЯ, МЕДАЛЬ, ПРАПОР, ДНІПРО, ПАМ'ЯТНИК, ХАРКІВ. В а л е н т и н а , П е т р о , Г р у з і я , Д н і п р о , Х а р к і в .

Слайд 11

Визнач члени речення, частини мови, встановити зв'язок між членами. Жайворонкова пісня лине над полями. Ж а й в о р о н к о в а п і с н я л и н е н а д п о л я м и .

Слайд 12

Випиши зайві слова, визнач число, рід. а) срібний; б) залізний; в) фарфоровий; г) білий. а) зелена; б) хитрий; в) чесний; г) мужній. а) кисле; б) солодке; в) гірке; г) мідне. Б і л и й ( о д н ., ч . р .), з е л е н а ( о д н ., ж . р .), м і д н е ( о д н ., с . р .).

Слайд 13

На які питання відповідають прикметники? а) що зробили? б) хто?, що? в) який?, яка?, які?, яке?

Слайд 14

З якими словами в реченні зв'язані дієслова? а) з прикметниками; б) з іменниками; в) з дієсловами

Слайд 15

Випиши дієслова. Токар, точити, токарний, зелень, позеленіти, зелений, пекар, пекуча, точило, пекти, точильний. Т о ч и т и , п о з е л е н і т и , п е к т и .

Слайд 16

Шаблон: Доброгорська Г.В.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова