X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
3 клас. Українська мова. Тести 6. Іменник. 2 варіант.

Завантажити презентацію

3 клас. Українська мова. Тести 6. Іменник. 2 варіант.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Презентацію підготувала вчитель-методист Скандинавської гімназії м. Києва Біляченко Ольга Василівна

Слайд 2

Доповни речення. Слова, що є назвами предметів, називаються ... . а) прикметник; б) дієслово; в) іменник.

Слайд 3

Доповни речення. Слова, що вказують на ознаки предмета, називаються... . а) іменник; б) прикметник; в) дієслово.

Слайд 4

Доповни речення. Слова, що означають дію, називаються ... . а) прийменник; б) дієслово; в) прикметник.

Слайд 5

До групи іменників добери загальну назву. Черемха, дуб, осика, клен - ... дерева. а) фруктові; б) декоративні; в) садові. Ч е р е м х а , д у б , о с и к а , к л е н - д е к о р а т и в н і д е р е в а .

Слайд 6

Добери до іменників спільнокореневі прикметники та дієслова. Дружба - ..., ...; шум - ..., ... . Д р у ж б а – д р у ж н а , д р у ж и т и ; ш у м - ш у м н и й , ш у м і т и .

Слайд 7

Випиши іменники, що позначають назви тварин. Письменник, метелик, пшоно, шахтар, учень, трактор, айстра, бджола, олень, ведмідь, вишня, дятел, синиця. М е т е л и к , б д ж о л а , о л е н ь , в е д м і д ь , д я т е л , с и н и ц я .

Слайд 8

Випиши загальні назви. КИЇВ, ЛЮДИНА, КВІТЕНЬ, ГОРА, ХЕРСОН, САШКО, СОБАКА, ГАГАРІН, ВЕСЛО, ДРУЖОК, ЛИН. Л ю д и н а , к в і т е н ь , г о р а , с о б а к а , в е с л о , л и н .

Слайд 9

Добери загальну назву для групи слів. Шевченко, Франко, Тичина, Рильський - ... . а) по батькові; б) імена; в) прізвища.

Слайд 10

Ш е в ч е н к о , Ф р а н к о , Т и ч и н а , Р и л ь с ь к и й - п р і з в и щ а .

Слайд 11

До поданих слів добери антоніми. Познач корінь, закінчення. Ранок -... . Південь -... . Добро -... . Р а н о к - в е ч і р . П і в д е н ь - п і в н і ч . Д о б р о - з л о .

Слайд 12

Випиши тільки іменники жіночого роду. Вересень, Віктор, лялька, іграшка, олово, хустинка, зошит, книжка, пенал, сонце, шкарпетки, малюнок, Оленка, панчохи. Л я л ь к а , і г р а ш к а , х у с т и н к а , к н и ж к а , О л е н к а .

Слайд 13

Випиши іменники у множині. Гілка, юннати, стежка, зошити, плече, вірші, весло, верби, агрономи. Ю н н а т и , з о ш и т и , в і р ш і , в е р б и , а г р о н о м и .

Слайд 14

Запиши словосполучення, добираючи для зв'язку потрібні прийменники. Виліз, сосну. Сховався, березу. Пише, партою. В и л і з н а с о с н у . С х о в а в с я з а б е р е з у . П и ш е з а п а р т о ю .

Слайд 15

Склади речення зі слів, додаючи прийменники, змінюючи закінчення. Хрущі, вишні, гудуть. Пливе, човен, Дунай, один, за, вода. Х р у щ і н а д в и ш н я м и г у д у т ь . П л и в е ч о в е н п о Д у н а ю о д и н з а в о д о ю .

Слайд 16

Добери потрібний прийменник. ... водою літають чайки. а) над; б) по; в) в. ... годину розпочнеться урок. а) перед; б) в; в) за.

Слайд 17

Н а д в о д о ю л і т а ю т ь ч а й к и . З а г о д и н у р о з п о ч н е т ь с я у р о к .

Слайд 18

Утвори прізвища на -енко, -єнко від імен. Петро -…, Микола -…, Дмитро -..., Сергій - ... . П е т р о - П е т р е н к о , М и к о л а - М и к о л е н к о , Д м и т р о - Д м и т р е н к о , С е р г і й - С е р г і є н к о .

Слайд 19

Випиши іменники, що означають назви явищ природи взимку. Блискавка, метелиця, льодохід, віхола, роса, грім, мороз, туман, хуртовина, пороша, веселка, листопад. М е т е л и ц я , в і х о л а , м о р о з , т у м а н , х у р т о в и н а , п о р о ш а .

Слайд 20

До кожного іменника добери синоніми, запиши парами. Пояс -..., нещастя -..., буря -..., бій -..., кордон -... . Словник: бесіда, дорога, вогнище, праця, тин, ремінець, горе, вітер, битва, межа. П о я с - р е м і н е ц ь , н е щ а с т я - г о р е , б у р я - в і т е р , б і й - б и т в а , к о р д о н - м е ж а .

Слайд 21

Шаблон: Доброгорська Г.В.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова