X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Фразеологізми

Завантажити презентацію

Фразеологізми

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ВІРШОВОГО РОЗМІРУ ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ САМОСТІЙНА РОБОТА

Слайд 3

1. Поділити слова на склади: УВАГА!!! Прийменник або частка, у складі яких немає голосного, не утворює окремого складу!

Слайд 4

1. Поділити слова на склади: УВАГА!!! Прийменник або частка, у складі яких немає голосного, не утворює окремого складу!

Слайд 5

2. Поставити наголос ( ) у словах: УВАГА!!! Одно- і двоскладові слова можуть бути поза ритмічним наголосом! З метою збереження ритму наголос у деяких словах може змінювати свою позицію!

Слайд 6

3. Позначити наголошені ( ) і ненаголошені ( ) склади:

Слайд 7

4. Визначити повторювані групи складів:

Слайд 8

4. Визначити повторювані групи складів: У ЦЬОМУ РЯДКУ 4 СТОПИ СТОПА

Слайд 9

ДВОСКЛАДОВИЙ ВІРШОВИЙ РОЗМІР З НАГОЛОСОМ НА ДРУГОМУ СКЛАДІ

Слайд 10

ДОПОМІЖНИЙ ДВОСКЛАДОВИЙ ВІРШОВИЙ РОЗМІР З ОБОМА НЕНАГОЛОШЕНИМИ СКЛАДАМИ

Слайд 11

І знов лежить безмірний шлях Добра, роботи, сподівання, Бо є глибінь і вись в піснях, В руках – жага, в душі – кохання. М.Стельмах

Слайд 12

ПІРИХІЙ Прийменник, у складі якого немає голосного Вірш написаний 4-стопним ямбом із пірихієм Односкладові слова, що опинились поза наголосом І знов ле жить без мір ний шлях Доб ра ро бо ти спо ді ван ня Бо є гли бінь і вись в піс нях В ру ках жа га в ду ші ко хан ня

Слайд 13

ДВОСКЛАДОВИЙ ВІРШОВИЙ РОЗМІР З НАГОЛОСОМ НА ПЕРШОМУ СКЛАДІ

Слайд 14

Думи мої, думи мої, Лихо мені з вами. Нащо стали на папері Сумними рядами? Т.Шевченко Виконавець – А.Солов'яненко

Слайд 15

Прийменник, у складі якого нема голосного Вірш написаний 4-стопним хореєм Склади із зміщеним наголосом ПІРИХІЙ Ду ми мо ї ду ми мо ї Ли хо ме ні з ва ми На що ста ли на па пе рі Сум ни ми ря да ми

Слайд 16

ТРИСКЛАДОВИЙ ВІРШОВИЙ РОЗМІР З НАГОЛОСОМ НА ПЕРШОМУ СКЛАДІ

Слайд 17

Місяць яснесенький Промінь тихесенький Кинув до нас. Спи ж ти, малесенький, Пізній бо час. Леся Українка

Слайд 18

Вірш написаний 2-стопним дактилем Частка, у складі якої нема голосного Односкладове слово, що опинилось поза наголосом Мі сяць яс не сень кий Про мінь ти хе сень кий Ки нув до нас Спи ж мій ма ле сень кий Піз ній бо час

Слайд 19

ТРИСКЛАДОВИЙ ВІРШОВИЙ РОЗМІР З НАГОЛОСОМ НА ДРУГОМУ СКЛАДІ

Слайд 20

Опівночі айстри в саду розцвіли… Умились росою, вінки одягли, І стали рожевого ранку чекать, І в райдугу барвів життя убирать… Олександр Олесь

Слайд 21

Вірш написаний 4-стопним амфібрахієм Односкладове слово, що опинилось поза наголосом Прийменник, у складі якого нема голосного О пів но чі ай стри в са ду роз цві ли У ми лись ро со ю він ки о дяг ли І ста ли ро же во го ран ку че кать І в рай ду гу бар вів жит тя у би рать

Слайд 22

ТРИСКЛАДОВИЙ ВІРШОВИЙ РОЗМІР З НАГОЛОСОМ НА ТРЕТЬОМУ СКЛАДІ

Слайд 23

В небі з зір простяглася дорога ясна І горить, і тремтить наді мною. Я для пісні вікно розчинив, щоб вона Залила мою душу весною. А.Малишко

Слайд 24

Вірш написаний 4-стопним анапестом Одно- та двоскладові слова, що опинились поза наголосом Прийменник, у складі якого нема голосного В не бі з зір про стяг ла ся до ро га яс на І го рить і трем тить на ді мно ю Я для піс ні вік но роз чи нив щоб во на За ли ла мо ю ду шу вес но ю

Слайд 25

А Б В Г Д 1 2 3 4 5 1 ЯМБ 2 ХОРЕЙ 3 ДАКТИЛЬ 4 АМФІБРАХІЙ 5 АНАПЕСТ А Місяченько сходить, ясну ніч приводить; Білий день світліє, над землею дніє… (А.Кримський) Б Земле моя, запашна, барвінкова, Ріки медові, дощі золоті, Тільки б побачить тебе у обнові – Більше нічого не хочу в житті. (М.Стельмах) В Красо України, Подолля! Розкинулось мило, недбало! Здається, що зроду недоля, Що горе його не знавало. (Леся Українка) Г Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, Співають ідучи дівчата, А матері вечерять ждуть. (Т.Шевченко) Д Я сорочку знайду вишиванку І надіну, як хлопчик, радий. По барвінку піду на світанку Молодий, молодий, молодий! (А.Малишко)

Слайд 26

А Б В Г Д 1 Х 2 Х 3 Х 4 Х 5 Х 1 ЯМБ 2 ХОРЕЙ 3 ДАКТИЛЬ 4 АМФІБРАХІЙ 5 АНАПЕСТ А Місяченько сходить, ясну ніч приводить; Білий день світліє, над землею дніє… (А.Кримський) Б Земле моя, запашна, барвінкова, Ріки медові, дощі золоті, Тільки б побачить тебе у обнові – Більше нічого не хочу в житті. (М.Стельмах) В Красо України, Подолля! Розкинулось мило, недбало! Здається, що зроду недоля, Що горе його не знавало. (Леся Українка) Г Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, Співають ідучи дівчата, А матері вечерять ждуть. (Т.Шевченко) Д Я сорочку знайду вишиванку І надіну, як хлопчик, радий. По барвінку піду на світанку Молодий, молодий, молодий! (А.Малишко)

Слайд 27

А Б В Г Д 1 2 3 4 5 1 ЯМБ 2 ХОРЕЙ 3 ДАКТИЛЬ 4 АМФІБРАХІЙ 5 АНАПЕСТ А Ми підем, де трави похилі, Де зорі в ясній далині, І карії очі, і рученьки білі Ночами насняться мені. (А.Малишко) Б Над Дніпром широким, вільним, Де луги й степи цвіли, Наші прадіди поляни Оселились і жили. (Олександр Олесь) В Сонечко встало, прокинулось ясне, Грає вогнем, променіє, І по степу розлива своє світлонько красне, - Степ від його червоніє. (Леся українка) Г Стояла груша, зеленів лісочок. Стояло небо, дивне і смутне. У груші був тоненький голосочок, Вона в дитинство кликала мене. (Леся Українка) Д Не обходьте давню стежку з ночами й завіями, Не в’яліте добре серце, вишите надіями. (А.Малишко)

Слайд 28

А Б В Г Д 1 Х 2 Х 3 Х 4 Х 5 Х 1 ЯМБ 2 ХОРЕЙ 3 ДАКТИЛЬ 4 АМФІБРАХІЙ 5 АНАПЕСТ А Ми підем, де трави похилі, Де зорі в ясній далині, І карії очі, і рученьки білі Ночами насняться мені. (А.Малишко) Б Над Дніпром широким, вільним, Де луги й степи цвіли, Наші прадіди поляни Оселились і жили. (Олександр Олесь) В Сонечко встало, прокинулось ясне, Грає вогнем, променіє, І по степу розлива своє світлонько красне, - Степ від його червоніє. (Леся українка) Г Стояла груша, зеленів лісочок. Стояло небо, дивне і смутне. У груші був тоненький голосочок, Вона в дитинство кликала мене. (Леся Українка) Д Не обходьте давню стежку з ночами й завіями, Не в’яліте добре серце, вишите надіями. (А.Малишко)

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова