X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
3 клас. Українська мова. Тести 8. Дієслово. 1 варіант.

Завантажити презентацію

3 клас. Українська мова. Тести 8. Дієслово. 1 варіант.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Презентацію підготувала вчитель-методист Скандинавської гімназії м. Києва Біляченко Ольга Василівна

Слайд 2

Доповни речення. Слово, що є назвою дії, відповідає на питання ЩО РОБИТЬ?, ЩО РОБЛЯТЬ?ЩО ЗРОБИТЬ? ЩО РОБИВ?, називається ... . а) прислівник; б) прикметник; в) дієслово.

Слайд 3

Доповни речення. Дієслова неозначеної форми відповідають на питання ... . а) що робити?; б) що зроблять?; в) що зробити?

Слайд 4

Доповни речення. НЕ з дієсловами пишеться ... . а) окремо; б) через дефіс; в) разом.

Слайд 5

До дієслів неозначеної форми добери дієслова з протилежним значенням. Нагрівати - …, відпливати - …, виходити - ... . Н а г р і в а т и - о х о л о д ж у в а т и , в і д п л и в а т и - п р и п л и в а т и , в и х о д и т и – з а х о д и т и .

Слайд 6

До прикметників добери дієслова неозначеної форми. Чорний - …, синій - …., зелений - ... . Ч о р н и й – ч о р н і т и , с и н і й – с и н і т и , з е л е н и й – з е л е н і т и .

Слайд 7

Випиши дієслова, визнач час. Точило, точить, точильний, струг, стругав, стругальний, зелень, позеленіє, зелений. Т о ч и т ь ( т . ч .), с т р у г а в ( м и н . ч .), п о з е л е н і є ( м . ч .).

Слайд 8

Утвори від дієслів неозначеної форми дієслова всіх часів, познач час. Полоти - ..., косити - ... . П о л о т и – п о л е ( т . ч .), п о л ю т ь ( т . ч .), в и п о л о в ( м и н . ч .), в и п о л о л и ( м и н . ч .), в и п о л е ( м . ч .), б у д у т ь п о л о т и ( м . ч .); к о с и т и – к о с и т ь ( т . ч .), к о с я т ь ( т . ч .), н а к о с и т ь ( м . ч .), н а к о с я т ь ( м . ч .), к о с и л а ( м и н . ч .), к о с и л и ( м и н . ч .).

Слайд 9

Запиши, розкриваючи дужки. (Не)знаєш броду - (не)лізь у воду. Наука в ліс (не)веде, а з лісу виводить. Н е з н а є ш б р о д у – н е л і з ь у в о д у . Н а у к а в л і с н е в е д е , а з л і с у в и в о д и т ь .

Слайд 10

Встав замість крапок найбільш вдалі дієслова. Шпаки... шпаківні. а) мурувати; б) заселяють; в) спорудити. Ш п а к и з а с е л я ю т ь ш п а к і в н і .

Слайд 11

Встав замість крапок найбільш вдалі дієслова. А для свійських тварин господарі... свинарники, корівники, конюшні. а) спорудити; б) зводити; в) мурувати.

Слайд 12

А д л я с в і й с ь к и х т в а р и н г о с п о д а р і з в о д я т ь с в и н а р н и к и , к о р і в н и к и , к о н ю ш н і .

Слайд 13

До поданих слів добери протилежні за значенням у тому ж часі. Гріє -…, буде відчиняти -…, говорить - ... . Г р і є - о х о л о д ж у є , б у д е в і д ч и н я т и – б у д е з а ч и н я т и , г о в о р и т ь - м о в ч и т ь .

Слайд 14

Визнач рід дієслів. Сиділа, затих, думало, говорив. С и д і л а ( ж . р .), з а т и х ( ч . р .), д у м а л о ( с . р .), г о в о р и в ( ч . р .).

Слайд 15

Встав потрібні за змістом дієслова. Голуби на даху ... . а) співають; б) щебечуть; в) воркують. Жайворонок у полі ... . а) цвірінькає; б) щебече; в) кує.

Слайд 16

Г о л у б и н а д а х у в о р к у ю т ь . Ж а й в о р о н о к у п о л і щ е б е ч е .

Слайд 17

До поданих дієслів добери синоніми. Сказати - ... . а) розповісти; б) хотіти; в) повідомляти. С к а з а т и – р о з п о в і с т и , п о в і д о м л я т и .

Слайд 18

Спиши. Підкресли дієслова, визнач час, рід (у минулому часі). Ухопився за дріт, покотився у світ, потяг близняток цілий десяток. У х о п и в с я ( м и н . ч ., ч . р .) з а д р і т , п о к о т и в с я ( м и н . ч ., ч . р .) у с в і т , п о т я г ( м и н . ч ., ч . р .) б л и з н я т о к ц і л и й д е с я т о к .

Слайд 19

Випиши дієслова з апострофом. Б...ю, в...ялий, від...їзд, пір...я, зв...язав, св...ято. Б ’ ю , в ’ я л и й , в і д ’ ї з д , п і р ’ я , з в ’ я з а в .

Слайд 20

Утвори і запиши дієслова і визнач корінь. Шум - …, крик - …, зелень - ... . Ш у м - ш у м і в , к р и к - к р и ч а л и , з е л е н ь - з е л е н і т и м е .

Слайд 21

Добери і запиши антоніми до поданих дієслів. Забирати - ..., знайти - ..., світати - ... . З а б и р а т и - в і д д а в а т и , з н а й т и - з а г у б и т и , с в і т а т и - т е м н і т и .

Слайд 22

Шаблон: Доброгорська Г.В.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова