X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
2 клас. Українська мова. Іменник

Завантажити презентацію

2 клас. Українська мова. Іменник

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Презентацію підготувала вчитель-методист Скандинавської гімназії м. Києва Біляченко Ольга Василівна

Слайд 2

Випиши слова, які відповідають на питання ЩО? Корівник, корова, комбайнер, комбайн, літак, пілот, мурашник, мурашка, село, селянин, футбол. К о р і в н и к , к о м б а й н , л і т а к , м у р а ш н и к , с е л о , ф у т б о л .

Слайд 3

Прочитай назви страв. Які страви варять? Випиши ці слова. Вареники, пиріг, галушки, капусняк, коржі, пампушки, каша, локшина, млинці, борщ, холодець. В а р е н и к и , г а л у ш к и , к а п у с н я к , к а ш а , л о к ш и н а , б о р щ , х о л о д е ц ь .

Слайд 4

Добери слова в речення. У вівці - ... . а) теля; б) ягня; в) козеня. У курки - ... . а) козеня; б) теля; в) курча. У в і в ц і – я г н я . У к у р к и – к у р ч а .

Слайд 5

Випиши іменники. Риба, рибка, рибалити, рибалка, риб'ячий, рибонька, лист, листок, листочок, листя, листяне. Р и б а , р и б к а , р и б а л к а , р и б о н ь к а , л и с т , л и с т о к , л и с т о ч о к , л и с т я .

Слайд 6

Кожне словосполучення заміни одним словом, близьким за значенням. Водій автомобіля - ... . а) машиніст; б) шофер; в) бригадир. Буря на морі -... . а) заметіль; б) шторм; в) буревій. В о д і й а в т о м о б і л я – ш о ф е р . Б у р я н а м о р і – ш т о р м .

Слайд 7

З поданих слів склади речення. Гвоздика, жоржини, троянди, це, тюльпани, квіти. Тарілка, чашка, посуд, це, глечик. Г в о з д и к а , ж о р ж и н и , т р о я н д и , т ю л ь п а н и – ц е к в і т и . Т а р і л к а , ч а ш к а , г л е ч и к – ц е п о с у д .

Слайд 8

Випиши клички тварин. Олена, Орлик, Сашко, Рябуха, Сірко, Сергій, Пушок. О р л и к , Р я б у х а , С і р к о , П у ш о к

Слайд 9

Спиши, розкриваючи дужки. Тамара прокинулась разом (із) сонечком. Вой подалася (до) лісу (за) грибами. Т а м а р а п р о к и н у л а с ь р а з о м і з с о н е ч к о м . В о н а п о д а л а с я д о л і с у з а г р и б а м и .

Слайд 10

Випиши слова, в яких я, ю, є позначають один звук. Віє, крайнє, шлях, знаю, юнак, яблуні, місяць, рюкзак, житнє, ясен, цибуля. К р а й н є , ш л я х , м і с я ц ь , р ю к з а к , ж и т н є , ц и б у л я .

Слайд 11

Встав м'який знак, випиши слова з м'яким знаком в кінці слова. Серпен., сил.ний, окун., л.онар, чотирнадцят., пен., стал., мід. . С е р п е н ь , о к у н ь , ч о т и р н а д ц я т ь , п е н ь , с т а л ь , м і д ь .

Слайд 12

Яке слово зайве? Запиши це слово. а) Венера; б) Марс; в) Юпітер; г) Козерог. а) Дунай; б) Ворскла; в) Карпати; г) Ніл. К о з е р о г , К а р п а т и .

Слайд 13

Яке слово заховалось? Запиши слова, визнач число, рід. Буквар — ... , косар — ... . Б у к в а р ( о д н ., ч . р .), б у к ( о д н ., ч . р .), б у к в а ( о д н ., ж . р .). К о с а р ( о д н ., ч . р .), к о с а ( о д н ., ж . р .), о с а ( о д н ., ж . р .).

Слайд 14

Утвори імена дітей, додаючи літеру. .лексій, .етро, .рослав, .ндрій. О л е к с і й , П е т р о , Я р о с л а в , А н д р і й .

Слайд 15

Поділи слова на склади для переносу. Миколка, відро, ялинка. М и - к о л к а , М и к о - л к а , М и к о л - к а , в і - д р о , в і д - р о , я л и - н к а , я л и н - к а .

Слайд 16

Добери слова, протилежні за значенням. Молодий — ... , сумно — ... , літо — ... , день — ... . М о л о д и й — с т а р и й , с у м н о — в е с е л о , л і т о — з и м а , д е н ь — н і ч .

Слайд 17

Шаблон: Доброгорська Г.В.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова