X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
2 клас. Українська мова. Тести. Прикметник.

Завантажити презентацію

2 клас. Українська мова. Тести. Прикметник.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Презентацію підготувала вчитель-методист Скандинавської гімназії м. Києва Біляченко Ольга Василівна

Слайд 2

Добери відповіді на запитання ЩО ЦЕ? Овальний, жовтий, кислий — це ... . а) помідор; б) огірок; в) лимон. Довгий, зелений, смачний — це ... . а) огірок; б) гарбуз; в) лимон. О в а л ь н и й , ж о в т и й , к и с л и й — ц е л и м о н . Д о в г и й , з е л е н и й , с м а ч н и й — ц е о г і р о к .

Слайд 3

Запиши, які бувають предмети за смаком. Сіль — ... , щавель — ... . С і л ь — с о л о н а , б і л а , щ а в е л ь — к и с л и й , з е л е н и й .

Слайд 4

До поданих іменників добери відповідні прикметники. Квиток — ... . а) білий; б) учнівський; в) проїзний. К в и т о к — у ч н і в с ь к и й , п р о ї з н и й .

Слайд 5

Заміни підкреслені слова прикметниками і запиши. Макітра із глини - ... , плаття з шовку - ... . М а к і т р а і з г л и н и – г л и н я н а м а к і т р а , п л а т т я з ш о в к у – ш о в к о в е п л а т т я .

Слайд 6

Добери назви тварин. Хитрий, як ... . а) лисиця; б) заєць; в) ведмідь. Боязкий, як ... . а) вовк; б) ведмідь; в) заєць. Х и т р и й , я к л и с и ц я . Б о я з к и й , я к з а є ц ь .

Слайд 7

За поданими ознаками визнач предмет. Білий, пухнастий, холодний ... . а) град; б) мороз; в) сніг. Висока, струнка, білокора ... . а) береза; б) тополя; в) груша. Б і л и й , п у х н а с т и й , х о л о д н и й с н і г . В и с о к а , с т р у н к а , б і л о к о р а б е р е з а .