X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Інноваційна діяльність. Технологічний та методичний аспекти впровадження інновацій у закладах та установах освітньої галузі

Завантажити презентацію

Інноваційна діяльність. Технологічний та методичний аспекти впровадження інновацій у закладах та установах освітньої галузі

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Інноваційна діяльність Технологічний та методичний аспекти впровадження інновацій у закладах та установах освітньої галузі

Слайд 2

. . Причини реформування освітньої галузі Між системою освіти і новими умовами життя виник розрив Традиційна школа, орієнтована на знання, уміння і навички, не встигає за темпами їх нарощування Сучасна школа недостатньо розвиває здібності, необхідні її випускникам для самовизначення у майбутньому Традиційна система освіти породила невміння і небажання дітей вчитися, самостійно здобувати знання Сучасна школа не розвиває життєві компетентності, не формує соціальну мобільність, здатність до змін Інноваційність як ознака сучасності

Слайд 3

. . Інноваційна діяльність Інновація - вперше створені, вдосконалені або застосовані освітні, дидактичні, виховні, управлінські системи, їх компоненти, що суттєво поліпшують результати освітньої діяльності (Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності // Директор школи. – 2001. - № 4. – С. 7) Поняття “інновація”

Слайд 4

Дидактичні принципи . Алгоритм упровадження інновацій Інноваційна діяльність Вивчення завдань, передбачених нормативними документами Аналіз практики і зіставлення отриманих у його процесі даних із соціальними вимогами Моделювання еталонних результатів, яких очікують результаті перетворення педагогічної практики Пошук ідей, рекомендацій, що можуть бути впроваджені Розроблення комплексної програми, яка охоплює закономірності впровадження нового Відбір дидактичних, матеріальних, інформаційних , організаторських засобів тощо Встановлення зв’язку з авторами рекомендацій

Слайд 5

. . Класифікація педагогічних нововведень (за І.М. Дичківською) У змісті освіти (оновлення змісту навч. програм, підручників, посібників) У технології навчання та виховання (онов- лення методик навчання та виховання) В організації педагогічного процесу (оновлення форм і засобів здійснення навчально-виховного процесу В управлінні освітою (оновлення структури навчального закладу) В освітній екології (будівництво, інтер’єр приміщень) Інноваційна діяльність

Слайд 6

. . Технологія “прямого викладання” Головне призначення “прямого викладання” полягає у викладенні вчителем основних положень, які вивчаються в межах навчальної дисципліни Навчальний матеріал подається невеликими порціями з періодичною перевіркою ступеня розуміння його змісту учнями та залучення школярів до практики із застосування набутої інформації Може скластися думка, що роль учнів у навчанні за даною моделлю полягає в пасивному слуханні. Це так, якщо модель використовується непрофесійно. Коли ж учитель постійно активізує клас, планує практичні вправи, під час виконання яких формуються практичні вміння й навички, ефективність уроку може бути досить високою Суть технології . . Класифікація технологій Освітня технологія передбачає загальну стратегію розвитку освіти: концепції освіти, освітні закони, освітні системи Педагогічна технологія відображає модель навчально- виховного та управлінського процесів у ЗНЗ, об’єднує в собі їх зміст, форми, і засоби Технологія навчання (виховання, управління) моделює шлях освоєння конкретного навчального матеріалу (поняття) в межах відповідного навчального предмета, теми, питання Суть технології

Слайд 7

. . Технологія “прямого викладання” Технологія кооперативного навчання Технологія особистісно зорієнтованого навчання Технологія інтенсивного навчання (укрупнення частин) Технологія розвивального навчання Технологія інтерактивного навчання Технологія проектного навчання Технологія модульного навчання Технологія комбінованого уроку Педагогічні технології повинні сприяти співробітництву, давати можливість дійсно реалізувати особистісно зорієнтоване навчання Перелік Інноваційні педагогічні технології

Слайд 8

. . Специфіка сучасного уроку Сучасний урок Гуманітарний потенціал і гуманізація навчання Варіативність і гнучкість структури Спрямованість на особистість учня Технологізація процесу навчання Розвивальний характер навчання Повне засвоєння нового матеріалу на уроці Оптимізація форм роботи на уроці - Сучасний урок – це урок демократичний - Він проводиться не для учнів, а разом з ними - Його характеризує не навчання словом, а навчання справою Ознаки Особли- вості

Слайд 9

. . Вимоги до сучасного уроку Сучасний урок Забезпечують реалізацію виховних функцій навчання Виховні Полягають у визначенні мети, організації навчання та контролю Дидактичні Забезпечують умови, що не зашкоджують здоров’ю учнів Гігієнічні Передбачають врахування психологічних особливості дітей, їх навчальних можливостей, формування позитивної мотивації до навчання. Психологічні Передбачають дотримання правил техніки безпеки Техніка безпеки Класифікація за В. Онищуком

Слайд 10

. . Засвоєння нових знань Формування умінь і навичок Застосування знань, умінь і навичок Комбінований Перевірки знань, умінь і навичок Узагальнення і систематизації знань Основні типи уроків В. Онищука (за дидактичною метою) Класифікація уроків Сучасний урок

Слайд 11

. . Основні типи уроків О. Поментун, Л. Пироженко (за дидактичною метою, технологією і засобами навчання) Вивчення нового матеріалу Формування і вдосконалення умінь і навичок Закріплення і застосування знань, умінь і навичок Узагальнення і систематизації знань Контролю та корекції знань, умінь і навичок Класифікація уроків Сучасний урок

Слайд 12

. . Недоліки сучасного уроку Сучасний урок Недостатнє знання типів уроків та їх структури Відсутність системного підходу до вивчення теми Недостатнє володіння педагогічною технікою, що призводить до шаблонної структури уроків, їх одноманітності Недостатність знань в галузі сучасних методів навчання, невміння здійснювати їх раціональний відбір для конкретного уроку Недостатність знань психологічних основ уроку (планування, реалізація плану, контроль, корекція) та психологічних особливостей дітей Перевантаженість уроку (змістом матеріалу, другорядними фактами, недостатнім використанням підручника) Відсутність умов для організації самонавчання, самореалізації особистості Недостатнє використання нових інформаційних технологій Недоліки в організації уроку

Слайд 13

. . Мета уроку Сучасний урок Процес формування мети з урахуванням програми з предмета, потреб, інтересів, ресурсів і можливостей учасників діяльності Процес, у ході якого ціль із внутрішньої мети людини переходить у наслідок – результат діяльності Цілепокладання Цілереалізація Мета уроку – основа ефективної діяльності не тільки вчителя, а й учнів. Вона визначає характер їх взаємодії, реалізується в їх спільній діяльності і досягається тоді, коли до цього прагнуть обидві сторони. Тому мета уроку повинна ставитися перед класом в учнівському варіанті та доводитися до рівня розуміння та прийняття школярами.

Слайд 14

. . Класифікація принципів Принципи навчання Щоб урок досяг цілі, був розвивальним і враховував особистісні якості школяра, він повинен конструюватися та проводитися на основі принципів, наслідування яких дасть змогу виховати всебічно розвинену та соціально зрілу людину Загального характеру (дидактичні, психологічні) Специфічні (характерні для певних технологій: модульної, креативної та ін.) Класифікація принципів

Слайд 15

. . Психологічні принципи Принципи навчання Класифікація за Л. Фрідманом Урок організовується у формі самодіяльності учнів, тобто їх діяльності з розрахунку на певну вигоду чи винагороду Принцип самодіяльності учнів Головне в роботі вчителя – навчити учнів умінь і навичок раціонально вчитися, тобто здійснювати власну діяльність в оволодінні знаннями Принцип самоорганізації Це врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів, рівня їх підготовки до подолання труднощів Принцип розвитку особистості Організація навчального процесу на уроці шляхом залучення учнів до безперервної колективної діяльності Принцип формування колективізму

Слайд 16

. . Психологічні принципи Принципи навчання Класифікація за Л. Фрідманом (продовження) Щоб навчальна діяльність набувала колективного характеру, учні мають бути наділені певними ролями, які є для них посильними, цікавими та сприяють розвитку творчості й ініціативи Принцип рольової участі В учнів має бути сформоване почуття відповідаль- ності, яке передбачає дотримання певних вимог: - учень має відповідати не вчителю, а своїм товаришам; учитель – це остання інстанція; - відповідальність перед колективом передбачає контроль та оцінку своєї роботи; учитель же вчить методам контролю й оцінювання; - самоконтроль потребує від учнів знання цілей і планів діяльності, а також критеріїв оцінювання; - контроль має бути гласним, відкритим для всіх. Принцип відповідальності

Слайд 17

Дидактичні принципи . Дидактичні принципи Принципи навчання Принцип наочності Принцип активності та самостійності Принцип доступності та посильності Принцип міцності знань Принцип систематичності та послідовності Принцип науковості Принцип зв’язку теорії з практикою Принцип виховання в процесі навчання Принцип індивідуального підходу Принцип оптимізації

Слайд 18

. . Класифікація за Й. Лернером Пояснювально- ілюстративний Репродуктивний Проблемного викладу Частково- пошуковий Дослідницький Система послідовних дій учителя, що організовує пізнавальну і практичну діяльність учнів Методи навчання Зальнопедагогічні методи Методи навчання

Слайд 19

Види навчальної діяльності Індивідуальна Фронтальна Колективна Групова Учні працюють у постійних групах Ланкова Передбачає формування тимчасових груп Бригадна Дає змогу працювати в динамічних і статичних парах Парна

Слайд 20

. . Технологія “прямого викладання” Технології навчання Головне призначення “прямого викладання” полягає у викладенні вчителем основних положень, які вивчаються в межах навчальної дисципліни Навчальний матеріал подається невеликими порціями з періодичною перевіркою ступеня розуміння його змісту учнями та залучення школярів до практики із застосування набутої інформації Може скластися думка, що роль учнів у навчанні за даною моделлю полягає в пасивному слуханні. Це так, якщо модель використовується непрофесійно. Коли ж учитель постійно активізує клас, планує практичні вправи, під час виконання яких формуються практичні вміння й навички, ефективність уроку може бути досить високою Суть технології

Слайд 21

. . Структура уроку за технологією “прямого викладання” Технології навчання Повторення вивченого, повідомлення теми і завдань, планування, мотивація Подання матеріалу невеликими порціями; наведення прикладів; моделювання ситуацій; повторне пояснення складних моментів; перевірка розуміння основних положень Виконання разом з учнями вправ або аналіз певних прикладів Самостійне виконання вправ без утручання вчителя Самостійне виконання завдань під керівництвом учителя Зосередження уваги на найголовніших моментах теми Перевірка в ході уроку або у вигляді підсумкового тесту чи невеликого контролюючого завдання 3. Структурована практика 2. Подання нового матеріалу 1. Орієнтація 4. Керована практика 5. Самостійна практика 6. Перевірка розуміння 7. Підсумок уроку

Слайд 22

. . Переваги і недоліки навчання за технологією “прямого викладання” Технології навчання Підсилення акцентів на меті здобуття знань Ефективність при навчанні предметів, провідною ціллю яких є набуття знань Високий ступінь контролю з боку вчителя Ефективне використання часу Можливість підвищення самооцінки учнів Іноді пасивна участь учнів у процесі навчання Високий рівень структурованості та повний контроль з боку вчителя не створюють достатньої мотивації для всіх учнів Переваги Недоліки

Слайд 23

. . Модель кооперативного навчання Технології навчання В основу кооперативного навчання покладено роботу учнів у малих групах, яке побудоване таким чином, що основна відповідальність за пізнавальний процес лежить на самих учнях Взаємозалежність і безпосередня взаємодія Особиста відповідальність Міжособистісне спілкування та вміння працювати в малій групі Групова обробка інформації Спільна винагорода, а не окремим членам групи Характерні ознаки Суть технології

Слайд 24

. . Структура уроку в кооперативному навчанні Технології навчання Визначення мети; розподіл учнів у групи, щоб вони були неоднорідні за складом: статтю, рівнем підготовки, нахилами Підготовчий етап (прийняття рішень) Пояснення основних понять; ознайомлення з порядком роботи; коментар завдань; організація взаємодії всередині груп; опис критеріїв успіху “Запуск” уроку Допомога в розподілі ролей; з’ясування правильності розуміння завдань; допомога окремим групам при потребі Контроль і допомога учням Публічна презентація результатів груп; обговорення та оцінювання; аналіз результатів; підсумок Оцінювання та аналіз результатів

Слайд 25

. . Переваги і недоліки кооперативного навчання Технології навчання Високий рівень самостійності в роботі Більш високі результати в ово- лодінні знаннями та навичками Збагачення досвіду спілкування Створення умов для мотивації, інтересу, підвищення самооцінки в навчанні Сприйняття інформації учнями різних типів Недоцільність застосування при вивченні складного матеріалу Можливість порушення дисципліни Труднощі в оцінюванні роботи кожного учня Можливість відволікання уваги на розв’язання побічних проблем Переваги Недоліки

Слайд 26

. . Формування життєвих компетентностей Особистісного розвитку школяра Сутність ОЗОН Створення умов для Урок за технологією ОЗОН Технології навчання

Слайд 27

. . Опертя на суб’єктний досвід Суб’єкт- суб’єктні відносини Діяльнісна основа Визначається ціннісно-смислове ставлення учня до виучуваного матеріалу Учень визначає зміст, цілі, форми діяльності, рефлексує та оцінює її Школяр учиться самостійно здобувати і застосовувати знання Ознаки ОЗОН Технології навчання

Слайд 28

. . Структура особистісно орієнтованого уроку Технології навчання Визначення разом з учнями особистісно значущої мети та очікуваних результатів діяльності Мотивація навчання Цілевизначення та планування Рефлексія та оцінювання Опрацювання навчального матеріалу Забезпечення емоційної готовності до уроку; актуалізація суб’єктного досвіду та опорних знань Організація учнів на здобуття знань; залучення до продуктивної діяльності; керування поліфункціональним спілкуванням Аналіз результатів роботи та способів їх досягнення; стимулювання внутрішньої позитивної мотивації навчання; домашнє завдання, його інструктаж

Слайд 29

. . Аналіз особистісно орієнтованого уроку Технології навчання Чи були забезпечені мотиваційна готовність і позитивний настрій? Чи актуалізував учитель суб’єктний досвід учня? Наскільки конкретно були сформульовані цілі уроку? Чи обговорювалися вони з учнями? Чи мали учні можливість внести свої зміни і доповнення до пропонованого переліку цілей? Чи стали цілі особистісно значущими для школярів? Цілі уроку

Слайд 30

. . Аналіз особистісно орієнтованого уроку Технології навчання Чи стимулював учитель школярів до самостійного їх вибору і форм виконання? Чи виявлялися найбільш особис- тісно значущі способи навчальної діяльності учнів? Чи враховувалися індивідуальні пізнавальні можливості, темп і стиль навчальної діяльності учнів? Чи надавалася допомога учням, які не встигають за темпом роботи класу? Чи створювалася ситуація успіху на уроці? Способи діяльності Чи був учитель толерантним у стосунках з учнями? Яка форма спілкування перева- жала: монолог, діалог, полілог? Які форми роботи переважали: фронтальна, індивідуальна, парна, групова, кооперативна? Чи були запропоновані різні види завдань? Які із завдань переважали: репродуктивні, частково-пошу- кові, дослідницькі, творчі? Форми спілкування і роботи

Слайд 31

. . Аналіз особистісно орієнтованого уроку Технології навчання Чи диференціювалися домашні завдання, можливість їх вибору? Чи аналізувалися домашні завдання? Чи обговорював учитель з учнями підсумок уроку (що дізналися, що сподобалося, що ні, що хотілося б повторити на наступному уроці)? Чи проводилося оцінювання процесу виконання завдань? Які форми для цього застосовувалися: самоконтроль, взаємооцінка, колективна думка, якісь інші? Чи оцінював учитель оригінальність суджень, правильність та раціональність шляхів розв’язку проблем? Чи набували учні навичок цілевизначення, планування, рефлексії, оцінювання? Домашнє завдання Рефлексія

Слайд 32

. . Передбачає багаторазове повторення теоретичного матеріалу в найрізноманітніших формах Вимагає групування і подачу теорії у вигляді укрупнених частин, блоків (опорний конспект як одна з форм) Сприяє залученню в навчальний процес не лише інформації, яку учень отримує з підручника чи від учителя, а й ту, яку він одержує від партнера у спілкуванні Вивільняє навчальний час для виконання системи практичних завдань і вправ, спрямованих на свідоме й міцне засвоєння теорії і формування на цій основі компетенції Теоретичний аспект Направлена на коплексний розвиток особистості учня: розкриття резервів пам’яті, інтелектуальних можливостей, творчого потенціалу Технологія вивчення мови укрупненими частинами Технології навчання

Слайд 33

. . Опорний конспект – це навчальний матеріал кількох параграфів, між якими існує певний зв’язок, поданий у стислому вигляді за допомогою опорних сигналів. Функції опорних конспектів: допомагають сформувати у дітей цілісне уявлення про тему; є зразком стислої передачі матеріалу, завдяки чому дозволяють набагато збільшити його обсяг засвоєння на уроці; сприяють розвиткові логічного мислення, монологічного мовлення, особливо усного; вивільняють час для формування практичних умінь і навичок у процесі виконання різного роду вправ; забезпечують вищу якість знань, їх системність. Змістовий аспект Технологія вивчення матеріалу укрупненими частинами Технології навчання

Слайд 34

. . Урок засвоєння нових знань Урок осмислення та усвідомлення знань Урок формування умінь та навичок Урок контролю та корекції знань Урок розвитку зв’язного мовлення Урок аналізу письмових робіт Найбільш уживані типи уроків Структурний аспект Технологія вивчення матеріалу укрупненими частинами Технології навчання

Слайд 35

. . Урок 2. Речення з однорідними членами. Засвоєння та усвідомлення опорного конспекту Уроки 3-5. Речення з однорідними членами. Тренувальні вправи Урок 6. Контрольна робота з теми “Речення з однорідними членами” Урок 1. Речення з однорідними членами. Складання (сприйняття) опорного конспекту Зразок календарного планування уроків з теми “Однорідні члени речення” (8 клас) . Процесуальний аспект Технологія вивчення матеріалу укрупненими частинами Технології навчання

Слайд 36

. . Розвивальне навчання розуміють як активно- діяльнісний спосіб навчання, під час якого враховуються та використовуються закономірності розвитку дитини Розвивальне навчання відбувається в зоні найближчого розвитку дитини (Л. Виготський виділив два рівні в розвитку дитини: 1) сферу актуального розвитку (уже сформовані якості); 2) зону найближчого розвитку (види діяльності, які дитина ще не в змозі виконати самостійно, але може це зробити з допомогою вчителя) Провідними цілями навчального процесу є розвивальні Технологія розвивального навчання Технології навчання

Слайд 37

. . Концептуальні положення розвивального навчання Технології навчання Цілеспрямований розвиток дитини на основі комплексної розвивальної системи Провідна роль теоретичних знань Навчання на високому рівні складності Просування у вивченні матеріалу швидким темпом Усвідомлення дитиною цінності процесу навчання Включення до процесу навчання не лише раціональної, а й емоційної сфери Проблематизація змісту Індивідуальний підхід Розвиток усіх дітей як з низьким, так і з високим рівнем навчальних можливостей Рушійна сила навчання – пізнавальний процес

Слайд 38

. . Особливості уроку за розвивальною технологією Технології навчання Інтенсивна самостійна діяльність учнів, пов’язана з емоційним переживанням, творчістю, допомогою та поцінуванням учителя Перетворювальний характер діяльності учнів: спостерігають, порівнюють, групують, класифікують, роблять висновки Хід пізнання – “від учнів” Колективний пошук, скерований учителем Створення ситуацій спілкування, яке дозволяє кожному проявити ініціативу, самостійність Гнучка структура

Слайд 39

. Структура уроку за розвивальною технологією Технології навчання До уроків розвивального навчання можна віднести урок-майстерню, в основу якого покладено переконання в тому, що учні здатні самі здобувати знання. Цей урок передбачає такі етапи: Індукція (наведення) – створення емоційного настрою (індуктором може бути слово, образ, фраза, предмет, звук, мелодія, текст, малюнок - те, що може викликати почуття); повідомлення теми та завдань. Самоконструкція – індивідуальне створення гіпотези виконання завдання, проекту. Соціалізація – усе, що зроблено індивідуально, у парах, групах, має бути винесене на обговорення. Думки всіх з цього приводу враховуються. Афішування – вивішування робіт учнів у вигляді малюнків, текстів, схем, проектів. Усі ходять по класу, ознайомлюються. Розрив – усвідомлення учнями невідповідності старих знань новим, внутрішній емоційний конфлікт, виходом з якого є заглиблення у проблему, пошук відповідей. Рефлексія – вираження почуттів, що виникали в ході роботи.

Слайд 40

. . Створює умови для розвитку творчих здібностей учнів, формування мовної особистості Вимагає послідовності і наступності навчальних дій та операцій Забезпечує суб’єктивізацію й оптимізацію навчального процесу Реалізується шляхом застосування інтерактивних форм і методів навчання Передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, колективного розв’язання навчальних і життєвих проблем Інтерактивна технологія Технології навчання Суть інтерактивного навчання

Слайд 41

. . До роботи залучаються всі учні Необхідно дбати про психологічну підготовку учнів, стимулювання за активну роботу Продуктивною є робота в малих групах; кожен має бути почутий Усі матеріали для групової роботи готуються заздалегідь Необхідно проявляти терпимість до будь-якої точки зору На одному уроці застосовувати 1-2 інтерактивні прийоми Інтерактивне навчання, на думку Є. Коротаєвої, - це навчання, “занурене у спілкування”. Правила організації інтерактивної роботи на уроці Специфіка інтерактивного уроку Технології навчання

Слайд 42

. . Структура інтерактивного уроку Міні-лекція, матеріал підручника, роздавальний матеріал, ТЗН, наочність тощо Акцентація уваги на проблемі та викликання інтересу до її обговорення Мотивація навчання Забезпечення розуміння учнями змісту їхньої діяльності Оголошення теми й очікуваних результатів Надання необхідної інформації для виконання завдань Центральна частина уроку. Алгоритм роботи: інструктаж щодо мети вправи, об’єднання в групи, виконання завдання, презентація результатів Інтерактивна вправа Рефлексія результатів Оцінка власного рівня та шляхів його досягнення; порівняння свого сприйняття з думками інших; прогнозування подальших кроків І ІІ ІІІ ІУ У Технології навчання

Слайд 43

. . Комбінований урок Технології навчання Перевірка домашнього завдання І етап Актуалізація опорних знань ІІ етап Мотивація навчання ІІІ етап Вивчення нового матеріалу ІУ етап Підсумок роботи У етап Завдання додому УІ етап

Слайд 44

Схема аналізу уроку мови . Дата, клас, предмет, учитель. Тема уроку та його мета. Мета відвідування. Місце уроку в системі інших уроків з теми. Загальна характеристика Структура уроку Тип уроку і структура. Відповідність структури даному типу. Доцільність саме такої структури. Зміст уроку Відбір змісту та обсягу матеріалу на кожному етапі уроку відповідно до теми, мети та завдань. Виділення основного, що підлягає обов’язковому засвоєнню. Реалізація змістових ліній. Забезпечення комунікативно-діяльнісного підходу. Текстова основа навчання мови. Наявність, доцільність і правильність використання. Обладнання

Слайд 45

Схема аналізу уроку мови . Методичне забезпечення Використані методи, засоби і прийоми, їх доцільність і правильність використання. Питома вага інтерактивного навчання. Види діяльності для здобуття і застосування знань. Форми роботи, їх доцільність. Самонавчання, особистісна орієнтація його. Робота над помилками. Технологізація навчання Використання сучасних технологій навчання, їх результативність. Педагогічна діяльність учителя Раціональність постановки мети і завдань уроку. Уміння мотивувати навчання та організувати учнів на роботу. Створення умов для розвитку особистості учня. Використання виховного потенціалу уроку. Особистісно орієнтований підхід до дітей. Організація контролю навчальних досягень.

Слайд 46

Схема аналізу уроку мови . Обладнання уроку Готовність до уроку. Активність на різних етапах уроку. Формування умінь самонавчання. Уміння рефлексувати власну діяльність. Оснащення уроку літературою, наочністю, ТЗН. Забезпечення учнів дидактичним матеріалом. Раціональність і доцільність засобів навчання. Дотримання вимог до уроку Дотримання вимог щодо культури мови вчителя й учнів, РЗМ школярів та орфографічного режиму. Забезпечення санітарно-гігієнічних норм. Створення відповідної психологічної атмосфери. Навчальна діяльність учнів

Слайд 47

Схема аналізу уроку мови . Досягнення мети і завдань уроку. Рівень виконання запланованого. Висновки та пропозиції Загальний рівень уроку. Досягнення і прорахунки. Рекомендації щодо удосконалення роботи. Результативність уроку

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Педагогіка