X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Самостійна та наукова діяльність студентів у позааудиторний час – основа розвитку їх творчої активності

Завантажити презентацію

Самостійна та наукова діяльність студентів у позааудиторний час – основа розвитку їх творчої активності

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Самостійна та наукова діяльність студентів у позааудиторний час – основа розвитку їх творчої активності

Слайд 2

Діяльність студента Діяльність викладача Аудиторна робота Індивідуальна робота Самостійна робота Поза-аудиторна робота

Слайд 3

САМОСТІЙНА РОБОТА – це різноманітні види індивідуальної і колективної навчальної діяльності студентів, яка спрямована на досягнення окресленої дидактичної мети, виконується без безпосередньої участі викладача, але за його завданням у спеціально відведений для цього час.

Слайд 4

Слайд 5

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 1. Пізнавальна (засвоєння систематизованих знань). 2. Функція формування вмінь і навичок, самостійного їх оновлення й творчого застосування. 3. Прогностична (повсякчасне передбачення та оцінювання студентами як можливого результату, так і саме виконання завдання. 4. Коригуюча (потреба вчасно коригувати свою діяльність) 5. Виховна (формування самостійності як риси характеру)

Слайд 6

СТРУКТУРА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ Мотив. Ціль. Пізнавальні задачі. Засоби виконання навчальних дій (алгоритм виконання роботи, надання консультативної допомоги, обґрунтування критеріїв звітності). Види й форми контролю.

Слайд 7

Ефективність впровадження самостійної роботи студентів у навчальний процес передбачає: Надання консультацій студентам І курсу з питань самостійної роботи з літературою та організації навчальної роботи. Заохочення студентів до наукової роботи. Ретельне планування (нормування) і управління самостійною роботою студентів, зокрема визначення цілей та методів їх досягнення. Наявність навчально-методичного забезпечення. Коригування, контроль і оцінювання результатів виконання самостійної роботи (тестові завдання, реферати тощо).

Слайд 8

Норми обліку самостійної роботи студентів Тимчасове положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців, затверджене наказом МОН України 23.01.2004 р. № 48 № Види роботи Навантаження, год. 1. Опрацювання лекційного матеріалу 0,5 год. / 1,0 год. ауд. заняття 2. Підготовка до лабораторних робіт 3. Підготовка до практичних занять 4. Підготовка до семінарів 1 год. / 1 год. семінару 5. Підготовка та складання екзаменів, контрольних робіт, тестування, підготовка рефератів тощо. 9 год. / 1 кр.є. 6. Виконання індивідуальних завдань. 12 год. / 1 інд. завдання 7. Виконання курсових проектів (робіт) 36 год / 1 проект (роб.) 8. Опрацювання окремих розділів програми, які не викладаються на лекціях 3 год. / 1 год. лекції, яка передбачається

Слайд 9

Вимоги до організації самостійної роботи студентів 1. Креативність – для формування у студента умінь проведення наукових досліджень. 2. Варіативність запропонованих для виконання завдань за рівнем складності та характеру їх виконання. 3. Створення ситуації успіху і свободи вибору навчальних завдань. 4. Створення певних стимулів для творчої активності студента. 5. Систематичний контроль за виконанням завдань. 6. Вчасне надання допомоги.

Слайд 10

Слайд 11

Навчальний етап (1-ий рік навчання) Формування навчальних умінь планування та організація свого часу аналіз навчального матеріалу аналіз і корекція власної навчальної діяльності постановка цілей і вибір шляхів їх досягнення формування взаємовідносин з одногрупниками, викладачами засвоєння навчального матеріалу розв’язання проблем, які виникають у процесі навчання

Слайд 12

Основний етап Формування логіко-аналітичних умінь: здатність до пізнавальної мотивації розвиток мислення та творчого потенціалу опора на власний досвід Формування особистісних якостей: становлення творчої, активної, ініціативної особистості розвиток соціальних і комунікативних здібностей

Слайд 13

Заключний етап Формування мотиваційно-ціннісного ставлення до майбутньої спеціальності: забезпечення високого рівня професіоналізму усвідомлення самоцінності здатність до подальшого саморозвитку, перекваліфікації та адаптації в нових соціальних умовах

Слайд 14

Основні форми самостійної роботи підготовка до аудиторних занять (лекцій, практичних, семінарських, лабораторних тощо); виконання відповідних завдань з навчальної дисципліни протягом семестру; самостійна робота над окремими темами навчальних дисциплін відповідно до навчально-тематичних планів; підготовка до практики та виконання завдань, передбачених практикою;

Слайд 15

Основні форми самостійної роботи підготовка до всіх видів контрольних випробувань, у тому числі до курсових, модульних і комплексних контрольних робіт; підготовка до підсумкової державної атестації, у тому числі виконання випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи; робота в студентських наукових гуртках, участь у семінарах тощо;

Слайд 16

Основні форми самостійної роботи участь у роботі факультативів, спецсемінарів тощо; участь у науковій і науково-методичній роботі циклових комісій, відділень ВНЗ; участь у наукових і науково-практичних конференціях, семінарах, конгресах тощо; інші види діяльності, що ініціюються та здійснюються ВНЗ, цикловою комісією й відділенням, органами студентського самоврядування.

Слайд 17

Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи:

Слайд 18

Форми контролю самостійної роботи Індивідуальний або колективний проект, передбачений навчальною програмою з дисципліни або окремих модулів, що потребують формування практичних навичок, умінь студентів Поточний контроль на основі виконання лабораторних робіт Поточний контроль засвоєння знань на основі оцінки усної відповіді на питання, повідомлення, доповіді тощо (на практичних або семінарських заняттях)

Слайд 19

Форми контролю самостійної роботи Усна доповідь та/або письмовий звіт про результати вирішення господарської ситуації (кейсу) Вирішення ситуаційних завдань Конспект, виконаний з теми, що вивчалася самостійно Тестування, виконання письмової контрольної роботи Звіт про проходження практики та виконання завдань, передбачених практикою Звіт про науково-дослідну роботу (її етапи, частини тощо)

Слайд 20

Основні напрями наукової роботи Залучення до науково-дослідницької діяльності здібних студентів відповідно до їхніх наукових інтересів. Навчання студентів роботи з науковою літературою, формування культури наукового дослідження. Знайомство та співпраця з представниками науки, надання практичної допомоги студентам у здійсненні експериментальної та дослідницької роботи.

Слайд 21

Основні напрями наукової роботи Організація індивідуальних консультацій проміжного та підсумкового контролю в процесі наукових студентських досліджень. Залучення наукових працівників до керівництва науковими роботами студентів. Рецензування наукових робіт студентів під час підготовки їх до участі в конкурсах і конференціях. Підготовка, організація та проведення науково-практичних конференцій, турнірів, олімпіад. Редагування та видання студентських наукових збірників.

Слайд 22

Етапи наукової роботи I етап – загальноознайомлювальний Наочна агітація: Прес-центр – консультування. Виставки-добірки науково-популярної літератури – ознайомлення з досвідом наукової роботи. Відкриті засідання клубів за інтересами – обмін думками. Зустрічі з викладачами профільних кафедр ВНЗ. Участь у роботі студентського наукового товариства. Самостійна робота студентів з науковою і науково-популярною літературою.

Слайд 23

Етапи наукової роботи II етап – підготовчий Визначення теми, об’єкта і предмета дослідження. Збір і систематизація наукових даних. III етап – безпосередньо дослідницька робота Дослідницька частина роботи. Підготовка наукового реферату і доповіді для конференції. IV етап – конкурс науково-практичних робіт Рецензування наукової роботи. Виконання контрольної роботи. Захист наукової роботи.

Слайд 24

Слайд 25

Наші здобутки Олімпіади 2011 рік Подобрій Г.С. II тур Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів ВНЗ I-II р.а. (I місце) Подобрій Г.С. Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика серед ВНЗ I-II р.а. (I місце) Лучинчин К.А. Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика серед ВНЗ I-II р.а. (II місце) Щербак Д.С. Обласний тур Всеукраїнської олімпіади з основ інформатики серед студентів ВНЗ I-II р.а. (III місце)

Слайд 26

Наші здобутки Олімпіади 2012 рік Дегтяр О.А. Обласний тур Всеукраїнської олімпіади з основ інформатики серед студентів ВНЗ I-II р.а. (I місце) Щербак Д.С. Обласний тур Всеукраїнської олімпіади з основ інформатики серед студентів ВНЗ I-II р.а. (II місце) Олімпіади 2013 рік Куліш Я.К. II тур Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів ВНЗ -II р.а. (III місце)

Слайд 27

Конкурси Конкурс студентських науково-дослідних робіт Шосткинського інституту Сумського державного університету 2009 рік Юрочко І.М. Робота “Мотиваційні чинники працевлаштування молоді” (II місце за напрямом “Соціально-гуманітарні науки”)

Слайд 28

Конкурси 2009 рік Ковальова О.М. Робота “Економічні аспекти розвитку сільського зеленого туризму на Сумщині” (III місце за напрямом “Економіка”) 2011 рік Чайка О.В. Робота “Тіньова економіка та економічні засоби боротьби зі злочинами” (III місце за напрямом “Економіка”)

Слайд 29

Конкурси Міський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді 2011 рік Кудояр М.С. Бізнес-план “Підприємство з надання пошивних послуг” (I місце)

Слайд 30

Конкурси Обласний конкурс з краєзнавства “Історія – це поруч” 2011 рік Кудлаєв О.О. Робота “Обрядові пісні нашого краю” (диплом у номінації “Духовна спадщина Сумщини)

Слайд 31

Видавнича діяльність Забєгалов И.В., Булашенко А.В., Жук С.О. Дифференциальная термогравиметрия // Науково-методична конференція викладачів, співробітників і студентів. Тези доповідей. Частина І (Конотоп, 27 квітня 2010р.). – Суми «Видавництво СумДУ» 2010, – С. 109-111. Забєгалов І.В., Булашенко А.В., Жук С.О. Моделювання некорегентного модулятора двусмугової амплітудної модуляції з передачею носійної // Науково-методична конференція викладачів, співробітників і студентів. Тези доповідей. Частина І (Конотоп, 27 квітня 2010р.). – Суми «Видавництво СумДУ» 2010, – С. 111-114.

Слайд 32

Видавнича діяльність Забєгалов І.В., Булашенко А.В., Мезько О.В. Криптографічні перетворення на основі арифметики Фібоначі // Науково-методична конференція викладачів, співробітників і студентів. Тези доповідей. Частина І (Конотоп, 27 квітня 2010р.). – Суми «Видавництво СумДУ» 2010, – С. 117-119. Забєгалов І.В., Булашенко А.В., Мезько О.В. Основні властивості послідовності р-чисел Фібоначі // Науково-методична конференція викладачів, співробітників і студентів. Тези доповідей. Частина І (Конотоп, 27 квітня 2010р.). – Суми «Видавництво СумДУ», 2010. – С.120-122.

Слайд 33

Видавнича діяльність Забєгалов И.В., Булашенко А.В., Жук С.О. Оценка точности вычислений // Науково-методична конференція викладачів, співробітників і студентів. Тези доповідей. Частина І (Конотоп, 27 квітня 2010р.). – Суми «Видавництво СумДУ» 2010, – С. 124-127. Булашенко А.В., Забєгалов І.В., Малишок Є.В. Калориметричний вимірювач НВЧ потужності // Науково-методична конференція викладачів, співробітників і студентів. Тези доповідей. Частина І (Конотоп, 27 квітня 2010р.). – Суми «Видавництво СумДУ», 2010. – С. 130-133.

Слайд 34

Видавнича діяльність Булашенко А.В., Забєгалов І.В., Малишок Є.В. Використання генератора на ПАХ // Науково-методична конференція викладачів, співробітників і студентів. Тези доповідей. Частина І (Конотоп, 27 квітня 2010р.). – Суми «Видавництво СумДУ», 2010. – С. 134-136. Булашенко А.В., Забєгалов І.В., Мезько О.В. Математичні криптографічні перетворення на основі арифметики Фібоначі // Збірник тез до студентського кафедрального науково-методичного семінару. – Суми «Видавництво СумДУ» 2010, – С. 111-112.

Слайд 35

Видавнича діяльність Булашенко А.В., Забєгалов І.В., Малишок Є.В. Вимірювання НВЧ-потужності // Науково-методична конференція викладачів, співробітників і студентів. Тези доповідей. Частина І (Конотоп, 27 квітня 2011р.). – Суми «Видавництво СумДУ» 2011. Булашенко А.В., Забєгалов І.В., Малишок Є.В. Модуль коливального контуру // Науково-методична конференція викладачів, співробітників і студентів. Тези доповідей. Частина І (Конотоп, 27 квітня 2011р.). – Суми «Видавництво СумДУ» 2011.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне