X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Діяльність українських військових формувань під час першої світової війни

Завантажити презентацію

Діяльність українських військових формувань під час першої світової війни

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Діяльність українських військових формувань під час першої світової війни. Збройні сили Української Народної Республіки та їх роль у боротьбі за національну державність у 1917 – 1921 рр.”.

Слайд 2

1) Пластунський та Січовий стрілецький рух в Україні; Політико-економічна та вій ськова криза Російської імперії, суперечності між державами Єв ропи призвели до нового підне сення національно-визвольної боротьби українського народу. Центром стала Західна Україна (Галичина), де 1911 року Іван Чмола створив з учнів шкіл та гімназій Львова дитячий таємний гурток «Пласт».

Слайд 3

Гуртків ста вало все більше, і вони утвори ли відповідний рух. Старша мо лодь об'єдналась у Стрілецькі товариства «Січ», «Сокіл» та ін. Січовий стрілецький рух сфор мувався з радикально настроє них селян, інтелігенції, студент ської та учнівської молоді.

Слайд 4

Створювалася література, ви пускалися підручники з військової справи (наприклад «Правильник піхотинця»), видавалися газети і журнали. Діяльності цих товариств пе решкоджали політика Австрії та Росії. З початком І світової війни Головна Українська Рада Стрі лецтва проголосила «Звернення до Українського народу», в яко му об'єднала Українське Січове Стрілецтво (УСС) для збройної боротьби за визволення України. Був створений Легіон УСС.

Слайд 5

Теодор Рожанковський — пер ший командир легіону, пізніше — Михайло Галущинський.

Слайд 6

Вересень 1914 р. — 2500 до бровольців прийнято до легіону з дозволу австрійської влади, яка направляла їх у найнебезпечніші ділянки фронту. Для підготовки поповнення в легіоні УСС було організовано військову школу (вишкільна гру па), що склалась із кількох сотень і мала власне господарство. Школа ділилась на 2—3 курені по 8— 10 сотень.

Слайд 7

Навчання проводили спочатку австрійські, а потім і українські інструктори. Наприкінці навчан ня — іспити, для командирів — додатково. Визначні українські військо ві, які пройшли Легіон: Кирило Трильовський, Костя Левицький, Михайло Волошин, Дмитро Вітовський. Українських січо вих стрільців поважала австрійська влада, та боялась російська. Метою УСС було звільнення та об'єднання українського наро ду, створення незалежної собор ної України. Легіон проіснував 4 роки.

Слайд 8

2). Збройні Сили УНР та їх роль у боротьбі за національну державність. З метою створення національ ної армії з початком революції 1917 р. в Україні розпочинається військовий рух. Спочатку створе но військові клуби, які стихійно перетворилися на військові під розділи. Цьому процесу активно заважало революційне команду вання та уряд.

Слайд 9

Тільки-но Центральною Радою було проголошено УНР, як 16 січ ня 1918 р. — ухвалено закон про утворення народної армії на мілі ційній основі за територіальним принципом (округа): сформовано окремі кадрові частини; організовано навчання, яке здійснювали військові інструк тори; схвалено введення тимчасо вої форми одягу (т.зв. однострій) війська; введено відзнаки роду військ та номери військової частини (ви шивались на петлицях коміра), за проваджено тільки військові поса ди (без рангів), які закріплювали ся на правому рукаві. прийнято рішення про реор ганізацію народної міліції в регу лярну українську армію з 8—10 військовик територіальних кор пусів (проте уряд УНР це не встиг зробити).

Слайд 10

Квітень 1918 р. — державний переворот — генерал Павло Ско ропадський, який більше опирався на проросійські прошарки влади, які гальмували створення україн ської армії.

Слайд 11

Липень 1918 р.—закон про за гальний військовий обов'язок — прийнято план організації україн ської армії (строк служби в піхо ті — 2 роки; кінноті та артилерії - 3; на флоті—4; в запасі—до 38; а в ополченні — до 45 років).

Слайд 12

Передбачалося: 16 корпусів, 7 дивізій, 3 важко гарматні ба тальйони, Ескадрилья бомбарду вальних літаків, 2 понтонні і 4 за лізничні курені. Для підготовки кадрів існува ла система навчальних закладів, в тому числі військова академія, повітряна школа, чотири кадет ські та старшинська школи, шко ли для кінноти, артилерії, техніч ної служби.

Слайд 13

У складі Української армії за лишалися: Запорізький корпус, Запорізький і Чорноморський ко ші (по 400 козаків), дивізії Сердю ків (сини заможних селян—опора влади) і Сірожупанників (з україн ців, які були у полоні в Австрії), загін січових стрільців. Чисель ність у 1918 р. — 60 тис. чол.

Слайд 14

Флот. Бригади — 3-лінійних кораблів (всього 9 шт.), крейсерів (2 шт.), гідро крейсерів (6 шт.); дивізії міноносців (27 шт.); 27 підводних човнів, кілька дивізіо нів сторожових кораблів; морська піхота і військово-морська авіація (20 гідропланів).

Слайд 15

Січень 1919 р. — утворе на Українська Галицька Армія (УГА), яка налічувала 45 куренів. 40 артилерійських батарей, кілька сотень кін ноти (100 тис. чол.). Виникли но ві способи ведення бойових дій: окремими напрямками і не на широкому фронті, а також висо ко мобільно, маневрено, невели кими підрозділами у чисельних місцях фронту. Одним з головних засобів оборони чи наступу були броньовані поїзди, бронемашини, під прикриттям яких діяли піхота та кіннота Основна тактична одиниця — курінь та бригада з 3—5 куренів. Зброя в основному трофейна (ав стрійська, німецька, російська). У кінноти — шаблі, кортики, гвинтівки. Кожна сотня мала та кож відділення легких кулеметів. УГА мала єдину військову форму одягу подібну до австрійської.

Слайд 16

Трагедія українського народу полягала в тому, що в боротьбі за національну державність не вдалося досягти консолідації ні наявних сил, ні політичних партий, ні громадських ріхів. Тому проголошена у листопаді 1917р. Українська Народна Республіка не змогла захистити свою незалежність.

Слайд 17

Кнець Виконав: учень 11 класу Коваль Роман

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Історія України