X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ПЕДАГОГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО З РІЗНИМИ СОЦІАЛЬНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

Завантажити презентацію

ПЕДАГОГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО З РІЗНИМИ СОЦІАЛЬНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Лекція 1 Тема лекції: “ПЕДАГОГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО З РІЗНИМИ СОЦІАЛЬНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА. СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ, ЇХ СУТНІСТЬ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ”

Слайд 2

План Мета і завдання навчальної дисципліни. Сутність соціального інституту Типи соціальних інститутів

Слайд 3

Рекомендована література Основна Закон України “Про вищу освіту” (2014). Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 Проект нового закону "Про освіту": основні тези. Режим доступу: http://osvita.ua/news/47018/ Алєксєєнко Т. Ф., Басюк Т. П., Безпалько О. В., Братусь І. В., Буніна Л. І.. Соціальна педагогіка: теорія і технології: підручник для студ. ВНЗ / Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка; Інститут проблем виховання АПН України / І.Д. Звєрєва (ред.). — К. : Центр навчальної літератури, 2006. — 314с. Безпалько О. В.. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях: навч. посіб. / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К. : Логос, 2003. — 134с. Велитченко Л. К. Педагогічна взаємодія: теоретичні основи психологічного аналізу / Південний науковий центр АПН України. О. : ПНЦ АПН України, 2005. — 302с. Грицай Ю. О., Журецький Я. І. Теорія та практика управління сучасною школою: навч. посіб. для студ. вищ. пед. закл. освіти, викл. та практ. працівників / Миколаївський держ. педагогічний ун-т — Миколаїв : МДПУ, 2002. — 256с. Калініна Л. Управління Новою українською школою. Порівняльна характеристика концептуальних змін / Л. Калініна // Директор школи. – 2017. - № 1. – С. 12-21. Методика дослідження особливостей психологічної готовності керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін / за наук. ред. О. І. Бондарчук – К. – 2014. – 148 с.

Слайд 4

Інтернет-ресурси Кравчинська Т. С. Педагогіка партнерства – основні ідеї, принципи та сутність. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/Кравчинська_тези.pdf. Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи // Л. Гриневич, О. Елькін, С. Калашнікова та інші. [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf. Загальна декларація прав людини (прийнята ГА ООН 10 грудня 1948 р.) Конвенція про права дитини. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021 Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (прийнято ГА ООН 16 грудня 1966 р.). – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043 Закон україни «Про освіту» . – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83 Закон України «Про вищу освіту» . – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 Сімейний кодекс України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/t21 Кодекс Законів про Працю України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/t21 Конституція України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Указ Президента України від 11 липня 2005 року №1086/2005 (1086/2005) “Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей” Цивільний кодекс. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/t21

Слайд 5

1. Мета і завдання навчальної дисципліни Мета та завдання навчальної дисципліни: формування у студентів професійних компетентностей щодо розуміння особливостей організації освітнього партнерства в Україні і за кордоном та здатностей до налагодження партнерської взаємодії з різними суб’єктами в освітньому середовищі нової української школи. Завдання: розуміння завдань та принципів освітнього партнерства; формування готовності до реалізації сучасних стратегій педагогіки партнерства у Новій українській школі; оволодіння здатністю діяти соціально відповідально, поважати права, різноманітність і мультикультурність у процесі педагогічної взаємодії; усвідомлення необхідності партнерської взаємодії з керівництвом, колегами, учнями та їхніми батьками, працювати в команді, групі; дотримання визначених норм (права та обов’язки) та враховувати ціннісні орієнтири кожної із сторін у освітньому партнерстві; набуття майбутніми педагогами систем якості в початковій освіті знань про компоненти та особливості управління педагогічною взаємодією з батьками учнів, оволодіння технологіями налагодження ефективної педагогічної взаємодії з батьківською спільнотою, яка сприятиме ефективності освітнього процесу в закладі початкової освіти, формування умінь міжособистісних взаємин у комунікації з батьками як представниками різних соціальних інституцій.

Слайд 6

Педагогічна взаємодія – співпраця закладів освіти і соціальних інститутів із метою організації спільної життєдіяльності, за якої відбувається формування ціннісних орієнтацій, набуття ключових компетенцій, соціального досвіду для гуманістичної діяльності та життєвого успіху особистості

Слайд 7

2. Сутність соціального інституту Соціальні інститути – певні форми організації та регулювання суспільного життя (сім’я, політика, економіка, релігія, освіта, культура), що забезпечують виконання життєвоважливих для суспільства функцій; охоплюють норми, зразки поведінки та систему контролю

Слайд 8

Формальні (президентство) Неформальні (лідер серед однокласників) Формальний поділ

Слайд 9

За завданнями: Родинні (сімейні)— пов’язані зі шлюбом, сім’єю, соціалізацією молоді Економічні — виробництво та перерозподіл благ, послуг, організація та поділ праці тощо Політичні — встановлення, виконання і підтримання влади Культурно-виховні — створення, укріплення і розвиток культури Суспільні — організовані добровільним об'єднанням Релігійні — регулювання стосунків людини та трансцендентних сил Стратифікаційні — визначають розміщення позицій та ресурсів

Слайд 10

Соціальні інститути Кількість виконуваних функцій Сфери діяльності Характер цільових функцій Моно- функціональні Полі- функціональні Економічні Політичні Релігійні Культурно- виховні Праця, підприємництво, бізнес, виробництво Церкви, монастирі Держава,, влада, партії Освіта, література, мистецтво, школа Нормативно- орієнтувальні Нормативно- регулювальні Церемоніально- символічні Ситуаційно- конверційні Родинні (сімейні) Родина, сім’я, виховання

Слайд 11

Освітні інститути Функції професійно- економічна трансляції та поширення цінностей забезпечення історичної спадкоємності соціалізувальна Ролі учитель викладач учень виховна Утилітарні риси ВНЗ коледж школа підручники соціальної селекції інноваційна інтегрувальна студент

Слайд 12

Настанови і зразки поведінки прагення до знань сумлінність у навчанні Ідеологія академічна свобода рівність у навчанні прогресивне навчання Культурні символи значок ступінь диплом атестат Освітні інститути

Слайд 13

Родинні (сімейні) інститути Функції репродуктивна виховна соціалізаційна комунікативна Ролі батько, мати дитина сестра,брат чоловік, дружина Утилітарні риси предмети культурного і побутового вжитку власний транспорт присадибна ділянка квартира, дім економічна

Слайд 14

Настанови і зразки поведінки прихильність лояльність відповідальність повага Ідеологія соціально- психологічна сумісність кохання індивідуалізм Культурні символи шлюбні обручки, весільний ретуал Сімейні інститути

Слайд 15

Економічні інститути Функції виробнича обмінна адаптаційна стимулювальна Ролі роботодавець підприємець найманий робітник менеджер Утилітарні риси офіс магазин устаткування фабрика інноваційна інтегративна продавець покупець

Слайд 16

Настанови і зразки поведінки підприємливість економічність прибутковість Ідеологія право на працю монополія вільна торгівля Культурні символи гроші фабрична марка запатентований знак реклама Економічні інститути

Слайд 17

Політичні інститути Функції розподіл політичної влади підтримка законів, правил і стандартів Ролі законодавець суб’єкт права Утилітарні риси бланки, форми громадські будівлі та місця

Слайд 18

Настанови і зразки поведінки лояльність субординація законопослушність Ідеологія демократія державне право раціоналізм Культурні символи партія, прапор, гімн Політичні інститути

Слайд 19

Релігійні Функції поглиблення віри комунікативна інтегративна психолого- терапевтична Ролі священо- служитель мирянин Утилітарні риси монастир собор церква храм Релігійні інститути

Слайд 20

Настанови і зразки поведінки ушанування поклоніння Ідеологія іслам іудаїзм православ’я Культурні символи мощі святих вівтар хрест ікони Біблія лояльність католицизм Релігійні інститути

Слайд 21

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка