X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Функції та принципи загальної мистецької освіти

Завантажити презентацію

Функції та принципи загальної мистецької освіти

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема: Функції та принципи загальної мистецької освіти ПЛАН Предметно-інтегративний підхід до мистецької освіти Функції мистецької освіти Принципи загальної мистецької освіти Мета і завдання Базові компетентності

Слайд 2

Література: Основна: Базовий компонент дошкільної освіти в Україні.— К.: Дошкільне виховання, 1999. – 69 с. Методика навчання мистецтва у початковій школі: Посіб. для вчителів / Л.Масол [О.Гайдамака, Е.Бєлкіна та ін.].– Х., 2006. – 256с. Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін). – К.: Освіта України, 2008. – 274с. Додаткова: Безрукова В. Педагогическая интеграция: сущность, состав, механизмы реализации // Интеграционные процессы в педагогической теории и практике / Отв. ред. В. Везрукова.— Свердловск: СИПИ, 1990.— С. 5—26. Взаимодействие искусств: методология, теория, гуманитарное образование, материалы.— Астрахань, 1997.— 240 с. Гончаренко С., Козловська І. Теоретичні основи дидактичної інтеграції у професійній середній школі // Педагогіка психологія.— 1997.— №2.— С. 9-18. Данилюк А. Теория интеграции образования.— Ростов-на-Дону: РГГУ, 2000. — 440с. Овчарук О. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти // Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики.— К.: К.І.С, 2003.— С. 13—42. Педагогика искусства и интеграция: Материалы международной конференции „Интеграция как методологический феномен художественного образования в изменяющейся России” / Ред.-сост. Л. Савенкова. — М.: НИЙ ХВРАО, 2001.— 440с.

Слайд 3

Питання для самостійної роботи: Написати рецензію на статті: Хуторский А. Ключевые компетенции. Технология конструирования // Народное образование.— 2003.— № 5.— С. 55—61. Юсов Б. Взаимосвязь культурогенных факторов в формировании современного художественного мышления учителя образовательной области «Искусство» // Избранные труды по истории, теории и психологии художественного образования и полихудожественного воспитания детей. — М.: Компания «Спутник+», 2004.— 253 с.

Слайд 4

Предметно-інтегративний підхід до мистецької освіти Загальна мистецька освіта — це підсистема шкільної освіти, яка гармонійно поєднує навчання, виховання і розвиток дітей і молоді засобами мистецтва і яка покликана підготувати їх до активної участі в соціокультурному житті, до подальшої художньо-естетичної самоосвіти. Забезпечує набуття базових компетентностей: (загальнокультурних, художньо-пізнавальних, комунікативних тощо)

Слайд 5

Шкільна мистецька освіта ядро системи художньо-естетичного виховання, яка розглядається у двох значеннях: широкому (соціальному) як процес духовно-естетичного збагачення особистості шляхом залучення до цінностей мистецтва в соціокультурному просторі (естетична соціалізація); результативно-оціночний (критерії оцінювання проміжних і кінцевих результатів навчання, виховання й розвитку учнів, зокрема діагностування інтегральних показників результативності освіти, кореляція оцінки вчителя і самооцінки учня, застосування гуманістичної експертизи педагогічної системи взагалі).

Слайд 6

Функції загальної мистецької освіти Духовно-творча Естетична гносеологічна або інформативно-пізнавальна Світоглядно-виховна Аксіологічна Евристична Соціально-орієнтаційна Комунікативна Регулятивна Сугестивна Гедоністична Релаксаційно-терапевтична Компенсаторна Катарсистична Загальна мистецька освіта характеризується поліфункціональністю

Слайд 7

Принципи загальної мистецької освіти Загальна мистецька освіта як підсистема шкільної освіти спирається на загальнодидактичні, а також на специфічні художньо-педагогічні принципи Загальнодидактичні принципи: гуманізації; природовідповідності та культуровідповідності; глобальної освіти, тобто органічного поєднання універсального, національного і регіонального компонентів змісту освіти та виховання, спрямування навчально-виховного процесу на формування національної свідомості, патріотизму, полікультурної компетентності); континуальності; синергетичного та інтегрального характеру освіти; систематичності, послідовності, неперервності освіти; проблемності навчання; активності, самостійності, творчості, саморозвитку учнів у навчальній діяльності; диференціації та індивідуалізації.

Слайд 8

Художньо-педагогічними принципи єдності художнього і технічного, емоційного та раціонального, свідомого та інтуїтивного в процесі опанування цінностей мистецтва; емоційної духовно-енергетичної насиченості уроків мистецтва, спрямованих на досягнення учнями катарсису в процесі сприйняття світових художніх шедеврів і власної художньо-творчої діяльності.; взаємодії базової та варіативної мистецької освіти, взаємозв'язку навчальної, позаурочної і позашкільної діяльності, гармонізації родинного і суспільного впливів; діалогічної взаємодії педагога та учнів у процесі художньо-педагогічного спілкування (на основі діалогічних обертонів мистецтва); варіабельності змісту і художньо-педагогічних технологій.

Слайд 9

Мета і завдання Мета загальної мистецької освіти: в процесі сприйняття творів вітчизняного і зарубіжного мистецтва і практичної художньої діяльності виховувати в учнів особистісно-ціннісне ставлення до мистецтва розвивати загальні та спеціальні здібності, художньо-образне мислення, творчий потенціал особистості забезпечити набуття учнями життєвих компетентностей — здатності до художньо-творчої самореалізації і готовності до духовного самовдосконалення. Загальна мета конкретизується в основних завданнях — навчальних, виховних, розвиваючих

Слайд 10

Навчальні завдання засвоєння початкових знань, елементарних уявлень і понять про види та жанри мистецтва, особливості художньо-образної мови музичного та візуального мистецтва у взаємозв'язках із синтетичними мистецтвами; розширення художньо-естетичного досвіду, опанування елементарних художніх умінь та навичок практичної діяльності; набуття початкового досвіду створення художніх образів у процесі власної елементарної творчості; набуття предметних дієво-творчих компетентностей.

Слайд 11

Виховні завдання виховання естетичного ставлення до дійсності та емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва; виховання світоглядних уявлень і ціннісних орієнтацій, розуміння учнями зв'язків музичного мистецтва з природним і предметним середовищем, життєдіяльністю людини, зокрема сучасною технікою, засобами масової інформації; виховання здатності сприймати, інтерпретувати та оцінювати музичні твори, висловлювати особистісне ставлення до них, аргументуючи свої думки та оцінки; виховання музичних інтересів, морально-естетичних ідеалів, потреб у художньо-творчій самореалізації та духовно-естетичному самовдосконаленні засобами музики відповідно до індивідуальних можливостей та вікових етапів розвитку; набуття загальнокультурних, комунікативних і соціально-практичних компетентностей.

Слайд 12

Розвиваючі завдання збагачення емоційно-почуттєвої сфери; розвиток художніх і загальних здібностей; стимулювання художньо-образного мислення, виявів уяви та інтуїції; формування універсальних якостей творчої особистості; набуття компетентностей саморегуляції художньої діяльності.

Слайд 13

Базові компетентності «Компетентність» трактується як готовність до виконання певної діяльності, спроможність використовувати набуті знання, уміння, навички в житті. Всі результати мистецької освіти мають забезпечувати готовність особистості до самостійної художньої діяльності, тобто естетичну компетентність. Компетентність має особистісно-діяльнісний і міжпредметний характер

Слайд 14

Компетентності базові спеціальні Класифікація компетентностей особистісні: соціальні: функціональні: а)загальнокультурні, а)комунікативні а)предметні знання та вміння б)спеціальні; б) функціональні б)міжпредметні — галузеві та міжгалузеві метапредметні (загальнонавчальні): а) інформаційно-пізнавальні б) саморегуляції

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка