X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Тест загальної навчальної компетентності

Завантажити презентацію

Тест загальної навчальної компетентності

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ТЕСТ ЗАГАЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ Лариса Овдій, 2011 рік, КРЦОЯО

Слайд 2

ТЕСТ ЗАГАЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ Це тест, призначений для диференціації учасників за рівнями загальної компетентності

Слайд 3

ТЕСТ ЗАГАЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ Загальна навчальна компетентність – це характеристика особистості, яку вона набуває в результаті активної життєдіяльності впродовж життя та яка визначає її спроможність набувати й удосконалювати власну систему знань, застосовувати її для розв’язування особистісно й суспільно значущих проблем, здатність сприймати й генерувати нові ідеї, здатність приймати рішення й брати на себе відповідальнісь, ініціювати й здійснювати продуктивну діяльність.

Слайд 4

ТЕСТ ЗАГАЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ Загальна навчальна компетентність у межах тесту ТЗНК розглядається як двокомпонентний конструкт, що складається з: вербально-комунікативної компетентності (здатність використовувати мову для ефективних комунікацій (критичне читання й письмо)); логіко-математичної компетентності (здатність до аналізу реальних життєвих проблем, побудови їх формальних моделей, розв’язування їх математичними методами й застосування в реальних життєвих ситуаціях)

Слайд 5

ТЕСТ ЗАГАЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ Вербально-комунікативний блок секцій: - 3 секції (завдання закритого типу – 15 завдань у кожній секції) - Есе; Логіко-математичний блок секцій: - 3 секції, які складаються з закритих завдань і завдань з короткою відповіддю: завдання закритого типу (11 завдань) завдання з короткою відповіддю (4 завдання)

Слайд 6

ТЕСТ ЗАГАЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ Рівень сформованості вербально-комунікативної компетентності перевіряється: одним відкритим тестовим завданням (секція 1, бланк А); системою закритих тестових завдань (секції 3, 5, 7, бланк Б). Відкрите тестове завдання (секція 1) передбачає створення учасником есе стосовно проблемного питання.

Слайд 7

НАПИСАННЯ ЕСЕ Есе – жанр філософської, естетичної, літературно-критичної, художньої, публіцистичної літератури, у якому поєднані вільна форма викладу з підкреслено індивідуальною позицією автора, нарис

Слайд 8

НАПИСАННЯ ЕСЕ Ці характеристики жанру суголосні тим цілям і завданням, які ставлять перед тестовим завданням із розгорнутою відповіддю в межах тесту ТЗНК, - виявити здатність абітурієнта: критично мислити; своєрідно дивитися на проблему; пропонувати її оригінально-авторське розв’язання; обирати стилістику викладу, адекватну авторській позиції (чи то художній, чи то публіцистичний, чи то науково-філософський спосіб викладу); користуватися всім потенціалом мовних засобів, потрібних для донесення й увиразнення своєї позиції

Слайд 9

ТЕСТ ЗАГАЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ Критичне мислення розумне мислення, сфокусоване на з’ясуванні того, які цінності визнавати і як діяти; мислення, здатне висувати нові ідеї й винаходити нові можливості, суттєві для розв’язання проблем; рефлексивне мислення, спрямоване на самодисципліну, самооцінку й корегування власних дій; пов’язане з допитливістю, неупередженістю, гнучкістю, справедливістю в оцінках, бажанням краще осмислювати, а також переосмислювати проблеми, настійливістю в досягненні результатів.

Слайд 10

ТЕСТ ЗАГАЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ Бути вправним у критичному мисленні означає: створювати змістовні тексти, писати про те, що варте обговорення й викладу; піднімати важливі питання, проблеми, формулюючи їх ясно, точно і переконливо; висловлювати власну позицію (висувати тезу), висловлювати думки щодо неї, послідовно й несуперечливо розвивати їх у своєму тексті; досягати цілісності викладу, зосереджуючись на обговорюваній проблемі; доводити власну позицію, надаючи переконливі, обґрунтовані доведення та підтримуючи їх належними доказами й прикладами; демонструвати мовленнєві вміння, а також володіння нормами письма

Слайд 11

ТЕСТ ЗАГАЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ Формулювання завдання Уважно ознайомтеся з поданим нижче висловлюванням і завданням до нього Соціологічні дослідження свідчать, що головне, до чого прагне сучасна людина, - це забезпечення належної якості життя, якнайповніше задоволення фізичних, духовних і соціальних потреб. Разом із тим історія цивілізації доводить, що між якістю життя і його безпекою існує певна залежність: завжди є можливість підвищити якість життя, однак при цьому його безпека знижується, і навпаки. Що, на Вашу думку, обере людство? Висловіть свою думку, обґрунтувавши її та підтвердивши прикладами з вивченого або прочитаного, зі спостережень або з власного життя.

Слайд 12

ТЕСТ ЗАГАЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЕСЕ орієнтоване на визначення спроможності абітурієнта: з’ясовувати, яку проблему порушено в наведеному для обміркування судженні; формулювати власну позицію стосовно порушеної проблеми; обґрунтовувати власну точку зору, висуваючи несуперечливі аргументи на її користь і використовуючи приклади з прочитаного, вивченого, із набутого досвіду і власних спостережень; добирати факти, доречні для доведення своїх поглядів, і відкидати менш значущі; майстерно використовувати мовні засоби, виявляючи лексичну, граматичну й стилістичну вправність.

Слайд 13

НАПИСАННЯ ЕСЕ З огляду на специфіку жанру при перевірці есе тесту ТЗНК застосовується холістичний підхід до оцінювання роботи, в основі якого лежить ідея про те, що есе є структурною, змістовою й естетичною цілісністю, що не є просто сумою композиційних частин. Оцінювання есе за холістичним принципом здійснюють за 6-бальною шкалою. Кожне есе оцінюють за шкалою від 0 до 6, ураховуючи, що 6 – найвищий бал.

Слайд 14

ЗАКРИТІ ЗАВДАННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ АНАЛОГІЇ МІЖ ПАРАМИ СЛІВ (ПОНЯТЬ) ВИБЕРІТЬ ВАРІАНТ, ДЕ ВІДОБРАЖУВАНІ В СЛОВАХ ПОНЯТТЯ СПІВВІДНЕСЕНІ МІЖ СОБОЮ ТАК САМО, ЯК У ПІДКРЕСЛЕНІЙ ПАРІ ДЕРЕВО – КОРІНЬ А будинок – фундамент Б пам’ятник – постамент В квітка – горщик Г шафа – підлога Д картина – цвях СОН – СОНЦЕ А ряд – рядок Б суд – судак В дно – днище Г кіл – кілля Д рід – рідня

Слайд 15

ЗАКРИТІ ЗАВДАННЯ ВІДНАЙДЕННЯ СПІЛЬНОГО (ТРЕТЬОГО) ДЛЯ ДВОХ ПОНЯТТЯ ВИБЕРІТЬ СЛОВО, ЗНАЧЕННЯ ЯКОГО СТОСУЄТЬСЯ ОБОХ ПІДКРЕСЛЕНИХ СЛІВ ЛЕЛЕКА ←…→ ЖАБА А небо Б болото В плуг Г ікра Д гніздо ЛОПАТА ←…→ АВТОМОБІЛЬ А велосипед Б комбайн В екскаватор Г плуг Д кран

Слайд 16

ЗАКРИТІ ЗАВДАННЯ ЗМІСТОВЕ ВІДНОВЛЕННЯ РЕЧЕНЬ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ РІЗНИХ ЛАНЦЮЖКІВ ІЗ ТИХ САМИХ СЛІВ ВІДНОВІТЬ РЕЧЕННЯ, УСТАВИВШИ НА МІСЦІ ПРОПУСКІВ СЛОВА, ЯКІ НАЙБІЛЬШ ВІДПОВІДАЮТЬ ЗМІСТОВІ ВИСЛОВЛЕННЯ …. освіченості, інтелекту, професіоналізму, творчості й толерантності інтелігенції … той моральний досвід спільноти, який … надію на … майбутнє. А На ґрунті … зникає … породжує … гуманне Б Завдяки … втрачається …. вбиває … негуманістичне В Усупереч … накопичується … дає … гуманітарне Г Завдяки … накопичується … дає… гуманістичне Д Під впливом … нівелюється … формує … антигуманне Сучасне суспільство не може … із суворою цензурою в будь-якій галузі культурної діяльності, бо тоді можливі всякі …, що зведуть нанівець свободу громадян. А жити … збочення Б боротися … репресії В миритися … зловживання Г загравати … дискусії Д погодитись … заворушення

Слайд 17

ЗАКРИТІ ЗАВДАННЯ ТЗ НА ЗАВЕРШЕННЯ РЕЧЕНЬ ПРОЧИТАЙТЕ НЕЗАВЕРШЕНІ РЕЧЕННЯ Й ВИБЕРІТЬ ДЛЯ КОЖНОГО ЙОГО ЛОГІЧНЕ ЗАКІНЧЕННЯ Правильне завершення речення «На душі такий тягар страху, …» подано в рядку А мов не дослухався свого серця Б ніби вухам своїм віри не ймеш В як був би вражений новиною Г мов увесь світ наліг на тебе Д наче від тяжкого болю Правильне завершення речення «Деякі сорти широковживаного пластику просто перетворюються на непридатні відходи: способів їх переробки не існує, тож …» подано в рядку А вони мають бути заборонені. Б їх необхідно використовувати повторно. В їх потрібно вивозити в космос. Г вони мають складуватися. Д на них не треба звертати увагу.

Слайд 18

ЗАКРИТІ ЗАВДАННЯ ТЗ НА РЕДАГУВАННЯ (ПОКРАЩЕННЯ) РЕЧЕНЬ І ТЕКСТІВ ПРОЧИТАЙТЕ РЕЧЕННЯ (ТЕКСТ), ПІДКРЕСЛЕНІ МІСЦЯ ЯКИХ ПОТРЕБУЮТЬ РЕДАГУВАННЯ. ВИБЕРІТЬ ОДИН ІЗ ПОДАНИХ ВАРІАНТІВ ПРАВКИ, ЩО МАКСИМАЛЬНО ПОКРАЩУЄ РЕЧЕННЯ (ТЕКСТ) Прекрасний степ весною з огляду на цвітіння червоних маків у білому ковилі.   А якщо зацвітають червоні маки у білому ковилі Б у зв’язку з цвітінням червоних маків у білому ковилі В через цвітіння червоних маків у білому ковилі Г у той час, як зацвітають червоні маки у білому ковилі Д коли зацвітають червоні маки у білому ковилі Одні люди захоплюються іконами, інші – картинами, а мене, як відомо, цікавлять плахти та рушники.   А у той час, як мене цікавлять плахти та рушники Б мене, звичайно, цікавлять плахти та рушники В і мене також цікавлять плахти та рушники Г а мене цікавлять плахти та рушники Д а мене, мабуть, цікавлять плахти та рушники    

Слайд 19

Закриті завдання ТЗ на встановлення аналогії між парами слів (понять) на основі тексту ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТИ. ВИХОДЯЧИ З ЇХ ЗМІСТУ, ВИБЕРІТЬ ВАРІАНТ, ЯКИЙ Є ЛОГІЧНИМ ЗАВЕРШЕННЯМ ВИСЛОВЛЕННЯ, ПОДАНОГО ПІСЛЯ КОЖНОГО З НИХ Чому багатьох самобутніх постімпресіоністів не визнали за життя і ще довго не визнавали після смерті? Тому що вони, як і інші великі люди, випередили час. Висловлювалася думка, що енергетика їхніх полотен просто надзвичайна. Люди ж у 19 столітті не володіли механізмами її сприйняття, отже, були не готові їх розуміти, а тим більше – цінувати.   ТВОРЧІСТЬ ПОСТІМПРЕСІОНІСТІВ ДЛЯ КІНЦЯ 19 СТОЛІТТЯ – ТЕ САМЕ, ЩО… А червоне світло для автомобіля. Б ліра для 21 століття. В крила для літака. Г колір для незрячого. Д мова для немовляти.

Слайд 20

Закриті завдання ТЗ на встановлення аналогії між парами слів (понять) на основі тексту ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТИ. ВИХОДЯЧИ З ЇХ ЗМІСТУ, ВИБЕРІТЬ ВАРІАНТ, ЯКИЙ Є ЛОГІЧНИМ ЗАВЕРШЕННЯМ ВИСЛОВЛЕННЯ, ПОДАНОГО ПІСЛЯ КОЖНОГО З НИХ Шкіра – орган, який є зовнішнім покривом тіла, становить приблизно 17 % усієї маси людини. Вона виконує низку життєво важливих функцій: захисну, імунну, секреторну, дихальну, резорбційну, терморегуляторну, обмінну, рецепторну. Захисна функція є однією з основних, оскільки шкіра першою «зустрічає» зовнішні травмувальні чинники. Роль фізичного бар’єра, що захищає нижчі тканини від ураження й проникнення інфекції, виконує зовнішній шар шкіри – епідерміс. Навіть незначні ураження шкіри можуть призводити до серйозних наслідків, якщо вчасно не вжити необхідних заходів.   ШКІРА ДЛЯ ЛЮДИНИ – ТЕ САМЕ, ЩО… А сніг для озимини. Б колючка для шипшини. В зуби для собаки. Г озон для планети. Д хутро для ведмедя.

Слайд 21

Закриті завдання ТЗ на екстраполяцію При порівнянні українських слів іншомовного походження з їх відповідниками в естонській мові впадає в око подвоєння букв голосних у словах естонської мови. Виявіть умови такого подвоєння. Виберіть рядок, де правильно записані естонською слова ПЕДАГОГ, ДОМІНО, РАДІО, КОНУС: A peеdagog, doomino, raаdio, koonus Б pedagoog, dominoo, radioo, konuus В pedagoog, dominoo, raаdio, koonus Г pedaаgog, domiino, radiіo, konuus Д pedagoоg, domiino, rаadiо, konuus українська естонська демократія demokraatia какаду kakaduu манікюр maniküür Робот roоbot

Слайд 22

Закриті завдання ТЗ на екстраполяцію Екстраполяція – це один із методів наукового дослідження, за застосування якого висновки, отримані в результаті спостереження над однією частиною явища, переносяться на іншу частину явища. Той, хто тестується, має визначити певну закономірність, логіку, характер відношення в запропонованому йому фрагменті й застосувати отримані висновки в новій ситуації. ТЗ на екстраполяцію орієнтоване на перевірку здатності: виявляти сутність певного мовного явища на підставі зіставлення мовних фактів двох різних мов – української й іншої (природної іноземної або штучно сконструйованої; застосовувати встановлену закономірність при виконанні завдання шляхом перенесення (екстраполяції) на інші мовні факти цих мов За допомогою таких завдань можна оцінити здатність абітурієнта до самостійного отримання нових знань та їх застосування для вирішення нових завдань.

Слайд 23

Закриті завдання ТЗ на екстраполяцію Виділені в реченнях українські слова по-різному перекладаються мовою роялкха. Установіть, чим це зумовлено. Виберіть рядок, де подано правильний переклад слова ДІВОЦТВО в реченні Невгамовне дівоцтво дружно затягло нову пісню:  А flos ginus Б dor gin В maa ginta Г dor ginta Д flos ginis Українська роялкха Селянство готується до посівної Flos tioris … Дівоцтво промайнуло для Оксани якось непомітно Maa ginta … Братство «Альтаїр» відмовилося від участі в акції Dor literdus …

Слайд 24

Закриті завдання ТЗ на читання й аналіз текстів різної стильової належності: художніх або художньо-публіцистичних, наукових або науково-популярних, офіційних або прагматично-інформативних (пам’ятка про першу допомогу при мікротравмах)

Слайд 25

ТЕСТ ЗАГАЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ Пілотування тесту ТЗНК у 2011 році відбувається згідно з наказом Міністра № 1230 від 28.12.2009 р. «Про проведення в 2010-2012 рр. експерименту з упровадження тесту загальної навчальної компетентності», у якому визначено загальні календарні терміни проведення апробації та обсяги учасників експерименту по регіонах і роках, та наказом директора УЦОЯО № 51 від 04.05.2011 р. «Про проведення у 2011-2012 роках експерименту з упровадження тесту загальної навчальної компетентності».

Слайд 26

ТЕСТ ЗАГАЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ Концепцію тесту ТЗНК було схвалено рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України від 29.10.2009 р. «Про Концепцію тесту загальної навчальної компетентності випускників загальноосвітніх навчальних закладів» і рекомендовано проведення в 2010 -2012 рр. експерименту з упровадження тесту ТЗНК.

Слайд 27

ТЕСТ ЗАГАЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ Концепцію тесту ТЗНК було підготовлено робочою групою на чолі з академіком-секретарем відділення загальної середньої освіти НАПН України Л.І. Ляшенком і доктором педагогічних наук, начальником відділу наукового забезпечення УЦОЯО С.А. Раковим, створену наказом Міністра МОНУ № 44 від 29.01.2009 і до складу якої увійшли фахівці НАПНУ, УЦОЯО, ВНЗ (Донецький НУ, Київський НУ «Києво-Могилянська Академія», Львівський НУ ім. І Франка, Харківський НУ ім. В.Н.Каразіна, Харківський НПУ ім. Г.С.Сковороди), а також міжнародні експерти.

Слайд 28

ТЕСТ ЗАГАЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ Місце тесту ТЗНК у системі ЗНО Потреби вдосконалення системи ЗНО і системи вступу до ВНЗ: Задача підвищення рівня ефективності системи вступу до ВНЗ: рівень загальної начальної компетентності (за результатами тесту ТЗНК) разом із рівнем навчальних досягнень (за результатами предметних тестів ЗНО) дозволятиме ВНЗ більш якісно прогнозувати успішність вступників у ВНЗ, а значить більш якісно відбирати студентів при прийомі до ВНЗ Задача підвищення рівня справедливості системи вступу до ВНЗ: рівень загальної навчальної компетентності особистості більшою мірою залежить від самої особистості та її активності в навчанні й житті порівняно з рівнем навчальних досягнень, який залежить від оточення, навчального закладу, учителів, наявності кваліфікованих репетиторів тощо;

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне