X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Текст ТЕСТ №3

Завантажити презентацію

Текст ТЕСТ №3

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Презентацію підготувала вчитель-методист Скандинавської гімназії м. Києва Біляченко Ольга Василівна

Слайд 2

Доповни речення. Українська мова — рідна мова ... ... . У к р а ї н с ь к а м о в а — р і д н а м о в а у к р а ї н с ь к о г о н а р о д у .

Слайд 3

До назви одного предмета добери назви багатьох. Клас, предмет, ознака, букет, підручник, лимон. К л а с и , п р е д м е т и , о з н а к и , б у к е т и , п і д р у ч н и к и , л и м о н и .

Слайд 4

Доповни речення. Зв'язані за змістом речення утворюють ... . а) слова; б) речення; в) текст. До тексту можна дібрати .... а) речення; б) слова; в) заголовок.

Слайд 5

Поділи слова на склади для переносу. Садівник, зіронька. С а - д і в н и к , с а д і - в н и к , с а д і в - н и к , з і - р о н ь к а , з і р о - н ь к а , з і р о н ь - к а .

Слайд 6

Доповни речення. Частина, якою починається текст, називається… а) початок; б) кінцівка; в) зачин.

Слайд 7

Доповни речення. Частина, якою закінчується текст, називається… а) основна частина; б) зачин; в) кінцівка.

Слайд 8

Прочитай текст. Добери до нього заголовок. Прилинули здалеку хмари та й принесли дощ. Лагідний такий, теплий. Затанцював він по дахові, зашелестів по кущах. І все, що попало під дощ, зраділо йому, заусміхалося. а) Дощ; б) Веселий дощик; в) Усе радіє дощу; г) Теплий дощ.

Слайд 9

Слайд 10

Розташуй речення так, щоб утворився текст, запиши. Природа подбала про неї. Чи доводилося вам бачити жирафу? Завдяки цьому вона дістає листя з високих дерев. У цієї тварини найдовша шия.

Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13

Ч и д о в о д и л о с я в а м б а ч и т и ж и р а ф у ? П р и р о д а п о д б а л а п р о н е ї . У ц і є ї т в а р и н и н а й д о в ш а ш и я . З а в д я к и ц ь о м у в о н а д і с т а є л и с т я з в и с о к и х д е р е в .

Слайд 14

Спиши текст. На місце крапок встав пропущені слова. Повертаються з вирію ... . Біжать веселі ... . Радіють весні дорослі і ... . П о в е р т а ю т ь с я з в и р і ю п т а х и . Б і ж а т ь в е с е л і с т р у м о ч к и . Р а д і ю т ь в е с н і д о р о с л і і д і т и .

Слайд 15

Слайд 16

Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

Слайд 20

Слайд 21

Встанови зв'язок між членами речення. На морі піднявся сильний вітер. Н а м о р і п і д н я в с я с и л ь н и й в і т е р . В і т е р ( щ о з р о б и в ?) п і д н я в с я ; в і т е р ( я к и й ?) с и л ь н и й ; п і д н я в с я ( д е ?) н а м о р і .

Слайд 22

Слайд 23

Яке слово зайве? Запиши його. а) огірок, помідор, часник, капуста, яблука. б) дуб, береза, айстра, клен, осика. Я б л у к а , а й с т р а .

Слайд 24

Яке слово заховалось? Напиши. Ребра —…, подарунок —…, світлофор — ... . Б р а , д а р , д а р у н о к , с в і т л о , т л о , с в і т .

Слайд 25

Поділи слова на склади дужками, постав знак наголосу. Огірок, цибуля, квасоля, льон, перець. О г і р о к , ц и б у л я , к в а с о л я , л ь о н , п е р е ц ь .

Слайд 26

Шаблон: Доброгорська Г.В.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова