X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Текст

Завантажити презентацію

Текст

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Презентацію підготувала вчитель-методист Скандинавської гімназії м. Києва Біляченко Ольга Василівна

Слайд 2

Прочитай текст. Добери до нього заголовок. Прилинули здалеку хмари та й принесли дощ. Лагідний такий, теплий. Затанцював він по дахові, зашелестів по кущах. І все, що попало під дощ, зраділо йому, заусміхалося. а) Дощ; б) Теплий дощ; в) Усе радіє дощу; г) Веселий дощик.

Слайд 3

Слайд 4

Розташуй речення так, щоб утворився текст, запиши. Природа подбала про неї. Чи доводилося вам бачити жирафу? Завдяки цьому вона дістає листя з високих дерев. У цієї тварини найдовша шия.

Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

Ч и д о в о д и л о с я в а м б а ч и т и ж и р а ф у ? П р и р о д а п о д б а л а п р о н е ї . У ц і є ї т в а р и н и н а й д о в ш а ш и я . З а в д я к и ц ь о м у в о н а д і с т а є л и с т я з в и с о к и х д е р е в .

Слайд 8

Доповни речення. Близькі, споріднені мови — ... , ... , ... . Б л и з ь к і , с п о р і д н е н і м о в и — у к р а ї н с ь к а , р о с і й с ь к а , б і л о р у с ь к а .

Слайд 9

До назви одного предмета добери назви багатьох. Адреса, агроном, велосипед, коридор, секунда, театр. А д р е с и , а г р о н о м и , в е л о с и п е д и , к о р и д о р и , с е к у н д и , т е а т р и .

Слайд 10

Доповни речення. Зв'язані за змістом речення утворюють ... а) слова; б) речення; в) текст. До тексту можна дібрати .... а) речення; б) слова; б) заголовок.

Слайд 11

Поділи слова на склади для переносу. Яблучка, хлопчик. Я б - л у ч к а , я б л у - ч к а , я б л у ч - к а , х л о - п ч и к , х л о п - ч и к .

Слайд 12

Доповни речення. Частина, якою починається текст, називається… а) кінцівка; б) початок; в) зачин.

Слайд 13

Частина, якою закінчується текст, називається .... а) основна частина; б) початок; в) кінцівка.

Слайд 14

Спиши текст. На місце крапок встав пропущені слова. Закінчилась зима, і настала ... . Тепло гріє весняне .... Зеленіє молода... . З а к і н ч и л а с ь з и м а , і н а с т а л а в е с н а . Т е п л о г р і є в е с н я н е с о н е ч к о . З е л е н і є м о л о д а т р а в и ч к а .

Слайд 15

Слайд 16

Слайд 17

Встанови зв'язок між членами речення. У густому гіллі тьохкають солов'ї. У г у с т о м у г і л л і т ь о х к а ю т ь с о л о в ' ї . С о л о в ' ї ( щ о р о б л я т ь ?) т ь о х к а ю т ь ; т ь о х к а ю т ь ( д е ?) у г і л л і ; у г і л л і ( я к о м у ?) г у с т о м у .

Слайд 18

Слайд 19

Яке слово зайве? Запиши його. а) яблуко, груша, вишня, капуста; б) тюльпан, ромашка, айстра, клен, гвоздика. К а п у с т а , к л е н .

Слайд 20

Яке слово заховалось? Напиши. Листячко — ... , борщ — ... . Л и с т , л и с т я , л и с , б о р .

Слайд 21

Поділи слова на склади дужками, постав наголос. Тополя, клен, ялина, береза, ясен. Т о п о л я , к л е н , я л и н а , б е р е з а , я с е н .

Слайд 22

Шаблон: Доброгорська Г.В.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова