X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Переваги та шляхи використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі

Завантажити презентацію

Переваги та шляхи використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Переваги та шляхи використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі

Слайд 2

ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО Й ОСВІТА: ХАРАКТЕРОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ ТА ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА

Слайд 3

Поняття „інформаційне суспільство” та „інформаційний простір” Інформаційний простір є динамічною системою, має внутрішню логіку розвитку, яка й спричинила виникнення обчислювальних машин. Процес виникнення та розвитку ЕОМ, що спочатку являли собою виключно засоби автоматизації виробництва в інформаційному просторі, був аналогом процесу механізації у сфері матеріального виробництва, в той час як комп’ютерні мережі в інформаційній сфері є аналогом транспорту в матеріальній сфері.

Слайд 4

Характерні риси сучасного стану інформаційного суспільства, тенденції його розвитку в контексті їх впливу на принципи сучасної освіти вибуховий процес залучення до формалізації знань мільйонів працюючих у найрізноманітніших сферах, з різним освітнім рівнем та індивідуальними інтересами; різке прискорення технологічного циклу інформація-знання-виробництво-навчання-знання-інформація провідних галузей суспільного виробництва активне включення формалізованих професійних знань безпосередньо у виробничий процес; будь-яка особа, колектив, підприємство чи організація у будь-якій точці країни й у будь-який час можуть отримувати на основі дистанційного автоматизованого доступу будь-яку інформацію і знання, необхідні для їх функціонування та вирішення особистих і колективних соціально важливих завдань. є розвинуті інфраструктури, які забезпечують створення національних інформаційних ресурсів у обсязі, необхідному для підтримання постійно прискорюваного науково-технічного і соціального-історичного прогресу.

Слайд 5

З освітою пов’язані два кола питань: Яким чином найбільш повно використати можливості інформаційного простору для поліпшення освітнього прогресу? Яким чином підготувати учня до життя саме інформаційному суспільстві?

Слайд 6

Етапи інформатизації суспільства На першому етапі інформатизації суспільства головними були задачі створення та застосування професійних знань. Удосконалення обчислювальної техніки перекладає на ЕОМ та автоматику весь тягар механічної та рутинної роботи, і тому питома вага творчого компоненту в праці людини неухильно зростає. Великого значення набувають задачі стратегічного вибору, або визначення пріоритетів: раніше в професійній діяльності людина могла перебувати у відносно «замкненому» стані, опанування певною сукупністю вмінь та знань могло бути достатнім для роботи на досить високому рівні кваліфікації, але спрощений доступ до інформації відкриває для людини інформаційний «океан», який не можна охопити в цілому. На перший план виходить проблема самоорганізації людини, яка в сучасному контексті може розглядатися в кількох аспектах

Слайд 7

На перший план виходить проблема самоорганізації людини, яка в сучасному контексті може розглядатися в кількох аспектах По-перше, оволодіння все більшою кількістю видів праці творчого, нерегламентованого характеру вимагає від працівника самоорганізації своєї професійної діяльності; по-друге, з бажаного переростає в необхідне вміння займатися перманентною професійною та загальною самоосвітою впродовж усього життя; по-третє, інтернаціональний, інтеррелігійний та інтеркультурний інформаційний простір, у якому майже немає "заборонених зон", є дуже агресивним середовищем, що може мати як позитивний, так і негативний вплив на людину, яка повинна вміти захищатися від цього впливу, що теж вимагає високого рівня в умінні самоорганізовуватись, вимагає, принаймні, чіткого духовного та національного самоусвідомлення.

Слайд 8

Історична ретроспектива розвитку освітнього компоненту інформаційного простору США Дартмутський коледж, Іллінойський та Станфордський університети та фірма "Іnternational Business Machines" (ІВМ) Великобританія університети Глазго та Лідса

Слайд 9

У колишньому Радянському Союзі перші навчальні машини були розроблені в Ризькому політехнічному інституті, Білоруському університеті, в Обчислювальному Центрі АН Радянського Союзу в Москві, в наукових центрах Києва та ін. У Києві на початку 80-х років були створені перші в Радянському Союзі автоматизовані навчальні класи. Цей етап тривав у СРСР приблизно до 1986 року.

Слайд 10

Переваги комп’ютерних технологій у навчальному процесі Вирішувати актуальні проблеми педагогіки треба ефективно і послідовно, бо потреби в перебудові освіти і розвитку відповідної навчально-матеріальної бази очевидні вже сьогодні. У цьому нам допоможуть нові педагогічні і інформаційні технології.

Слайд 11

Інформаційні освітні технології Під інформаційною освітньою технологією розуміємо таку модель навчально-виховного процесу, у якій мета досягається насамперед за рахунок найповнішого використання можливостей комп'ютерів (комп'ютерних мереж) та програмного забезпечення.

Слайд 12

Інформаційні освітні технології за сферами їх застосування

Слайд 13

Технології створення та використання інформативних систем (інформативні технології) розклад занять, іспитів та заліків; інформація про роботу гуртків та секцій (загальні відомості про секцію, її учасників та керівників, повідомлення про останнє засідання, тематичний план, розклад роботи тощо); творчі та науково-практичні праці учнів закладу або поси лання на них; інформація про науково-практичну та творчу діяльність учи телів закладу; інформація про результати навчального процесу (рейтинги учнів або навіть журнали успішності та відвідувань); періодичне видання, що випускається в закладі; загальна інформація про навчальний заклад; різноманітні оголошення, довідки та ін.

Слайд 14

Бібліотечні технології. а) автоматизація роботи звичайної бібліотеки (створення автоматизованої пошуково-довідникової системи та системи замовлень тощо), можливість доступу до бібліотечної системи закладу вчителів та учнів (але тільки їх!) з мережі Internet; б) створення доступної для вчителів та учнів бібліотеки на сервері освітнього закладу, а також створення каталогу посилань на літературні (гіпертекстові) джерела, які можна знайти в мережі Internet; в) створення бібліотеки мультимедійних компакт-дисків з курсами з дисциплін, що викладаються в освітньому закладі та з супутньою інформацією.

Слайд 15

Технології моніторингу та керування освітніми процесами (технології освітнього менеджменту) Технології, орієнтовані на розв'язання адміністративних проблем, які є специфічними саме для освітніх закладів Технології педагогічного менеджменту. Для цих технологій можливі два рівні застосування: забезпечується збирання та автоматизований статистичний аналіз інформації про певні явища та процеси в освітньому закладі, а на підставі результатів цього аналізу керівництво закладу самостійно приймає ті чи інші рішення; автоматизується не тільки статистичний аналіз згаданої інформації, але застосовується повноцінна експертно-аналітична система, яка на базі зібраної та проаналізованої інформації видає користувачеві (керівництву закладу) поради у вигляді альтернативних рішень.

Слайд 16

Використання експертних систем для вчителів (інтелектуально-експертні технології) Експертна система є комп'ютерною моделлю експерта високої кваліфікації у конкретній предметній галузі. Узагальнена експертна система включає в себе базу знань та метазнань, що містить факти й правила конкретної предметної галузі, механізм формулювання висновків, лінгвістичний процесор, блок навчання та удосконалення і блок пояснення.

Слайд 17

Навчально-методичні інформаційні технології Це група освітніх інформаційних технологій, які впроваджуються безпосередньо в процес навчання. "один-на-один". Ці технології пов'язані насамперед з використанням програмного продукту, що забезпечує підтримку навчального середовища - назвемо такий програмний продукт засобом автоматизації навчання. технології дистанційного навчання - навчання у віртуальному освітньому просторі, в процесі якого учні можуть знаходитись фізично на великих просторових (або навіть часових) відстанях як один від одного, так і від учителів, і здійснюють інформаційний обмін за допомо гою електронної мережі

Слайд 18

Висновок Широке впровадження в життя згаданих інформаційних освітніх технологій можливе лише після створення зовсім нової методології викладання та зовсім нових навчальних курсів, з самого початку орієнтованих на втілення в найсучасніші комп'ютерні навчальні середовища.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка