X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Компетентнісний підхід як чинник модернізації змісту і методики початкової освіти

Завантажити презентацію

Компетентнісний підхід як чинник модернізації змісту і методики початкової освіти

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Компетентнісний підхід як чинник модернізації змісту і методики початкової освіти

Слайд 2

Базовими поняттями компетентнісної освіти є: компетентнісний підхід; компетентність і компетенція; ключові та предметні компетентності.

Слайд 3

Компетентність – інтегрована здатність особистості, яка набута у процесі навчання. Вона охоплює: знання, уміння, навички, досвід, цінності та ставлення, які можуть цілісно реалізуватися на практиці, тому компетентність не може бути зведена лише до фактичних знань.

Слайд 4

Компетенція розуміється як коло питань, щодо яких особистість має бути обізнана або певну сферу діяльності, в якій людина повинна володіти компетентністю. Компетенція – об’єктивна категорія, суспільно визнаний рівень знань, навичок, ставлень у певній сфері діяльності людини. Вона відчужена від людини, є наперед заданою соціальною нормою.

Слайд 5

Радою Європи запропоновано формувати в учнів середньої школи сім груп ключових компетентностей: грамотність (читання, письмо, арифметика); загальні навички (комунікація, уміння навчатися, лідерство);

Слайд 6

Особистісні компетентності (вмотивованість, цікавість, креативність, чесність, наполегливість тощо); Інформаційно-комунікаційні компетентності; володіння іноземними мовами;

Слайд 7

соціальні компетентності як інструмент підтримання стосунків для економічної і соціальної інтеграції в багатонаціональному та багатокультурному суспільстві; компетентності з науки і технологій, які передбачають володіння науковою грамотністю.

Слайд 8

Ключові компетентності в українській школі: уміння вчитися (навчальна); громадянська; загальнокультурна; компетентність з інформаційних та комунікаційних технологій;

Слайд 9

соціальна; підприємницька; здоров’язбережу-вальна.

Слайд 10

Предметна компетентність – сукупність знань, умінь та характерних якостей, що дають змогу учневі автономно виконувати певні дії у межах конкретного предмета для розв’язання навчальної проблеми (завдання, ситуації).

Слайд 11

Загальнонавчальні уміння і навички. навчально-організаційні (опанування школярами раціональних способів організації свого навчання); загальномовленнєві (формування умінь висловлюватися, спілкуватися працювати з текстовою інформацією);

Слайд 12

загальнопізнавальні (уміння спостерігати, розмірковувати, запам’ятовувати, відтворювати, застосовувати й перетворювати навчальний матеріал, прогнозувати); контрольно-оцінні (засвоєння учнями способів перевірки та самоперевірки, оцінювання здобутих результатів). рефлексивні (висловлювати емоційні, інтелектуальні, оцінювальні, рефлексивні судження).

Слайд 13

Внесок навчальних предметів у результати початкової освіти в контексті компетентнісного підходу Предмет Основна компетентність Українськамова Комунікативна, соціокультурна, уміння вчитися Літературне читання Читацька компетентність,комунікативна, інформаційна, уміння вчитися Математика Математична, уміння вчитися

Слайд 14

Природознавство Природознавча,дослідницькі уміння Я у світі Соціальна, громадянська, уміння вчитися Музичне мистецтво Основи музичноїкультури Трудове навчання Предметно-перетворювальна Основи здоров'я Здоров'язбережувальна Сходинки до інформатики Інформаційно-комунікаційна, уміння вчитися

Слайд 15

Українська мова Для реалізації діяльнісної лінії передбачено формування умінь: Навчально-організаційних; навчально-інформаційних; навчально-інтелектуальних і творчих; контрольно-оцінних.

Слайд 16

Російська мова В учнів формуються уміння вчитися: визначати мету діяльності; планувати, складати алгоритм виконання дій; прогнозувати результати; диференціювати нові і відомі знання; аналізувати причину успіхів і невдач у своїй діяльності

Слайд 17

Математика На уроках математики учень навчається: сприймати та визначати мету навчальної діяльності; зосереджуватися на предметі діяльності; організовувати свою діяльність для досягнення суб’єктно чи суспільно значущого результату;

Слайд 18

добирати й застосовувати потрібні знання для розв’язування навчальної задачі; використовувати здобутий досвід у конкретній навчальній або життєвій ситуації; висловлювати ціннісні ставлення щодо результату і процесу власної діяльності; усвідомлювати, аналізувати, оцінювати, коригувати результати своєї діяльності.

Слайд 19

«Сходинки до інформатики» Формуються такі вміння вчитися: розуміти мету навчальної діяльності, визначати завдання для її досягнення; добирати або знаходити потрібні знання, способи для розв’язування різних навчальних і життєвих задач ( як типових, так і нестандартних, творчих);

Слайд 20

генерувати різні способи розв’язування задачі, проблеми; актуалізувати й відтворювати потрібні відомості, моделювати, комбінувати, доповнювати, перетворювати їх;

Слайд 21

аналізувати навчальні об’єкти, розрізняти їх суттєві та несуттєві ознаки, групувати і класифікувати об’єкти; співпрацювати у різних групах для виконання комплексних завдань (наприклад, участь у проектах, творчих роботах тощо), які потребують застосування різних компетентностей, готовності до продуктивної праці.

Слайд 22

«Я у світі» Формується досвід творчої діяльності учнів; розвиваються загальнонавчальні уміння і навички; учні оволодівають узагальненими способами дій;

Слайд 23

моделюванні культурних і статево-рольових стандартів поведінки в різних ситуаціях; розвиткові активного пізнавального ставлення до природного та соціального середовища; пізнанні своїх можливостей.

Слайд 24

В учнів формуються: дослідницькі уміння і здатності спостерігати за об’єктами та явищами живої і неживої природи; досвід навчально-пізнавальної і практичної природоохоронної діяльності; Природознавство

Слайд 25

способи навчально-пізнавальної діяльності; мисленнєві дії та операції шляхом аналізу, порівняння, узагальнення й класифікації природних об’єктів; уміння розкривати причиново-наслідкові зв’язки у природі; навички самостійної роботи з інформацією.

Слайд 26

Взаємозв'язок ключових і предметних компетнтностей

Слайд 27

Навчальні досягнення учнів за компетентнісним підходом Знання Я знаю (уявлення, факти, відомості, ознаки, поняття) Діяльність Я знаю, як це зробити… я вмію…, я можу… я роблю… Творчість Я створюю, я придумую… я змінюю… я знаходжу… я доповнюю… Ставлення Я прагну до… я хочу досягти… я ціную… я схвалюю… я заперечую… я думаю інакше…

Слайд 28

Методичні рекомендації Всебічне вивчення особистісних і навчальних особливостей дитини; поєднання ситуативної і перспективної мотивації учіння; залучення життєвого досвіду дітей;

Слайд 29

оновлення навчального середовища класу; оптимізація у межах системи і окремого уроку кількості і тривалості вправ для індивідуальної роботи учнів;

Слайд 30

забезпечення суб'єктності учіння: залучення учнів до визначення мети роботи, діалогу, ігрових ситуацій, драматизації й імпровізації, парної та групової роботи,рефлексивних суджень тощо; зменшення ролі вчителя у контролювальній діяльності, перевага позитивного змістового оцінювання;систематичне залучення дітей до самоконтролю та самооцінювання

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка