X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання

Завантажити презентацію

Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання Відділ освіти, молоді та спорту Шишацької райдержадміністрації Районний методичний кабінет 2013 рік

Слайд 2

Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання Етапи реалізації проекту: І етап - підготовчо-формувальний (2013р.) ІІ етап - практичний(2013-2016р.р.) ІІІ етап - підсумковий(2016 -2017р.р.) Із 2013 року в освітньому просторі Шишацького ра-йону розпочато реалізацію проекту по організації ро-боти над загальною науково-методичною пробле-мою «Оптимальне поєднання основних форм методичної роботи як запорука забезпечення компетентісного підхо-ду до організації навчально-виховного процесу та форму-вання у дітей позитивної мотивації до навчання»

Слайд 3

Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання Компетенція – коло питань, у яких людина добре обізнана, володіє знаннями та досвідом. Компетентна у певній сфері людина володіє відповідними знаннями і здібностями, що дозволяють їй мати грунтовні судження про конкретну сферу діяльності та ефективно діяти в ній.

Слайд 4

Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання Компетентність — набута у процесі навчання інтегрована здатність учня, що складається із знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлен-ня, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці Отже, компетентність — це не тільки і не стільки знання, а знання плюс уміння і навички користу-ватися цими знаннями.

Слайд 5

Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання Запровадження у 70-ті роки минулого століт-тя в США орієнтації на компетентнісну освіту, а в 80-ті роки ХХ ст. компетентнісного підходу в освіті розвинених країн Європи було пов’язане з невідповідністю традиційної системи освітніх послуг соціальному замовленню, яке вимагало виховання самостійних, ініціативних членів суспільства, здатних ефективно взаємодіяти в розв’язанні соціальних, виробничих та економічних завдань. Зауважувалося, що більшість випускників навчальних закладів виявляються навченими, але не готовими до виконання професійних обов’язків, вирішення реальних професійних та життєвих проблем.

Слайд 6

Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання Міжнародні експерти визначають, що головне завдання освіти – готувати компетентного члена суспільства, спроможного ухвалювати адекватні рішення, реагуючи на особистісні і соціальні виклики. Науковці європейських країн пояснюють увагу до компетентнісного підходу тим, що саме набуття життєво важливих компетенцій може дати людині можливості орієнтуватись у сучасному суспільстві, інформаційному про-сторі, швидкоплинному розвиткові ринку праці, подальшому здобутті освіти.

Слайд 7

Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання Пріоритетними якостями випускника на сьогоднішній день є компетентність, комунікабельність, психологічна стій-кість. Освічена людина в сучасному су-спільстві не тільки і не скільки людина, що володіє знаннями, а яка вміє ціле-спрямовано здобувати знання і при по-требі застосовувати їх у будь-якій си-туації. Тому одним із перспективних напрямів реформування освіти є впровадження компетентнісно спрямованого підходу.

Слайд 8

Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання На сучасному етапі в Україні компетентніс-ний підхід визнано одним із напрямків мо-дернізації освіти. Готовність українських педагогів запровадити компетентнісний підхід у системі освіти задекларовано в основних освітніх документах. Так, у Кон-цепції загальної середньої освіти (12-річна школа) формування основних компетен-тностей особистості – життєвої, соціальної, загальнонаукової, загальнокультурної, тех-нологічної, комунікативної і комп’ютерної – визначається як одне з головних завдань сучасної школи України .

Слайд 9

Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання Запровадження компетентісного підходу в українську освіту зумовлено: 1. Широким визнанням компетентнісного підходу у країнах Євросоюзу, активним схваленням європейськими працедавцями. Цей підхід перебуває в руслі Болонського процесу (на що необхідно звернути особливу увагу, адже сьогоднішні учні - це завтрашні студенти та майбутні фахівці). 2. Цей підхід дає можливість врахувати й адекватно відобразити вимоги XXI століття до особистості, її життєвої компетентності, розкрити і розвинути навички, необхідні людині у сучасному світі. 3. Методичними перевагами компетентнісного підходу є визначеність, зрозумілість його понять і категорій, наявність перспективних освітніх методик та європейського досвіду його реалізаці.

Слайд 10

Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання Про компетентнісний підхід до формування змісту освіти йдеться в Державних Стандартах освіти, його реалізовано в Критеріях навчальних досягнень учнів

Слайд 11

Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. N 24 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ базової і повної середньої освіти Загальна частина Зміст базової і повної середньої освіти створює передумови: для всебічного розвитку особистості і визначається на засадах загальнолюдських та національних цінностей… для індивідуалізації та диференціації навчання, його профільності у старшій школі, запровадження особистісно-орієнтованих педагогічних технологій, формування соціальної, комунікативної, комп'ютерної та інших видів компетентності учнів.

Слайд 12

Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ м. Київ "05 " 05 2008 №_371_ Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти “Визначення рівня навчальних досягнень учнів є особливо важливим з огляду на те, що навчальна діяльність у кінцевому підсумку повинна не просто дати людині суму знань, умінь та навичок, а сформувати її компетентність як загальну здатність, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню.”

Слайд 13

Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання Нові вимоги до професійної підготовки вчителя у зв’язку з впровадженням компетентісного підходу Для реалізації компетентісного підходу вчитель повинен: - працювати в команді; - приймати самостійні рішення; - мобільно перебудовуватися; ставити і вирішувати нові професійні задачі; самостійно вивчати і запроваджувати професійні новації.

Слайд 14

Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання ЩО ОЗНАЧАЄ ДЛЯ ОСВІТИ ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ НА КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД? Слід відмовитися від так званої енциклопедичності змісту шкільного навчання і формувати в школярів передовсім ті знання, які є необхідними для виконання практичних, си-туативних, особистісно-орієнтованих комунікативних зав-дань. Необхідно поглиблювати диференціацію навчання, особли-во профільного, тобто відмовитися від засвоєння всіма уч-нями знань і вмінь, що є базовими лише для професійної освіти певного профілю.

Слайд 15

Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання Основна особливість компетентнісного підходу порівняно з традиційним, полягає в зміщенні акценту з нагромадження нормативно визначених знань, умінь і навичок до формування й розвитку в учнів здатності практично діяти, застосовувати індивідуальні техніки і досвід успішних дій у ситуаціях професійної діяльності та соціальної практики.

Слайд 16

Характерні ознаки компетентнісного навчання

Слайд 17

Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання З ЯКИМИ ПІДХОДАМИ ДО НАВЧАННЯ ПОВ’ЯЗАНИЙ КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД? Компетентнісний підхід тісно пов’язаний із такими підходами до навчання, як особистісно орієнтований (потребує трансформації змісту освіти, перетворення його з моделі “для всіх” на суб’єктивні надбання одного учня, що їх можна виміряти); діяльнісний (може бути реалізований тільки в діяльності, тобто в процесі виконання конкретним учнем певного комплексу дій).

Слайд 18

Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання Компетентнісний підхід — спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є ієрархічно підпорядковані ключова, загальнопред-метна і предметна (галузева) компетентності

Слайд 19

Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання Система компетентностей (ієрархія) Предметні – ті, що їх набуває учень при вивченні певного предмета протягом конкретного навчального року або ступеня навчання; Галузеві (загальнопредметні) – їх набуває учень упродовж вивчення того чи іншого предмета освітньої галузі у всіх класах середньої школи; Надпредметні компетентності можуть бути представлені у вигляді “парасольки” над усім процесом навчання, саме їх часто називають “ключовими” , “базовими”

Слайд 20

Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ Ключові компетентності досягаються в процесі навчання через усі без винятку предмети й виховні заходи. За набуття ключових компетентностей відповідальна не тільки школа: на їх формування впливають сім’я, засоби масової інфор-мації, релігійні та культурні організації. Ключові компетентності: - навчальна - здоров’язберігаюча - соціальна - загальнокультурна - інформаційно-комунікаційна - громадянська

Слайд 21

Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання навчальна (уміння здобувати інформацію з різноманітних джерел різними способами, виділяти головне, аналізувати, оцінювати, використовувати на практиці; складати алгоритм навчальної діяльності; здійснювати навчальну діяльність у взаємодії; прогнозувати результат такої діяльності, докладати зусилля до його досягнення; формулювати, висловлювати, доводити власну думку; здатність навчатися протягом усього життя, підвищувати професійний рівень); здоров’язберігаюча (здатність зберігати фізичне, соціальне, психічне та духовне здоров’я – своє та інших людей); КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Слайд 22

Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання соціальна (здатність до співробітництва в групі та команді, мобільність, уміння адаптуватись і визначати особисті цілі та виконувати різні ролі й функції в колективі, планувати, розробляти й реалізовувати соціальні проекти індивідуальних і колективних дій; уміння визначати й реалізовувати мету комунікації в залежності від обставин; підтримувати взаємини; розв’язувати проблеми в різних життєвих ситуаціях); КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Слайд 23

Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання загальнокультурна (спроможність аналізувати й оцінювати досягнення національної, європейської та світової науки й культури, орієнтуватися в культурному й духовному контексті сучасного суспільства; знати рідну й іноземні мови, інтерактивно їх використовувати; опановувати моделі толерантної поведінки, створювати умови для конструктивної співпраці в умовах культурних, мовних і релігійних відмінностей між людьми та народами; застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на систему загальнолюдських цінностей); КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Слайд 24

Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання інформаційно-комунікаційна компетентність (уміння використовувати джерела інформації, зокрема ІКТ, для власного розвитку, технічна компетентність, уміння раціонально використовувати комп’ютер для пошуку, опрацювання й систематизації, зберігання й передавання інформації, оперувати технологіями та знаннями, що задовольнять потреби інформаційного суспільства); КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Слайд 25

Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання громадянська (здатність орієнтуватися в проблемах суспільно-політичного життя, здійснювати захист своїх громадянських прав та інтересів; взаємодіяти з органами державної влади на користь собі й суспільству); КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Слайд 26

Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання підприємницька (здатність співвідносити власні економічні інтереси з наявними матеріальними, трудовими й природними ресурсами, інтересами інших людей та суспільства; бути готовим активно діяти, організовувати власну трудову й підприємницьку діяльність і працю колективу; змінюватись і пристосовуватись до нових потреб ринку праці; оцінювати власні професійні можливості та здібності; складати й реалізувати плани підприємницької діяльності, приймати економічно обґрунтовані рішення; презентувати інформацію про результати власної економічної діяльності) КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Слайд 27

Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання Алгоритм побудови сучасного компетентнісно- спрямованого уроку : 1. Конкретизація загальної мети уроку (визначення предметної та ключової (ключових) компетентностей). 2. Поділ змісту теми на навчальні ситуації в залежності від його структури — теоретичні знання, знання способів діяльності, знання в дії або вміння тощо. 3. Формулювання цільового завдання до кожної навчальної ситуації. 4. Вибір методів навчання, адекватних цільовим завданням за їх дидактичними функціями (засвоєння, формування, узагальнення) та змісту навчального матеріалу (теоретичний, емпіричний чи практичний). 5. Вибір форм організації навчальної діяльності учнів (індивідуально-самостійна, парна, групова, загальнокласна, фронтальна чи їх оптимальне поєднання) адекватно змісту та методам роботи. 6. При виборі змісту, методів і форм орієнтація на цільову установку й уявлення очікуваного результату спільної діяльності (кожний проміжний результат).

Слайд 28

Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання Загальні рекомендації щодо впровадження компетентісного підходу в навчанні: 1. Перевагу надавати особистісно зорієнтованому навчанню. Ця технологія сприяє індивідуалізації навчання, здійсненню диференційованого підходу. 2. Самовираженню, самореалізації особистості допомагає проблемне навчання. 3. Застосовувати інтерактивні технології, які є універсальними для розвитку життєвих компетентностей, формують уміння колегіально вирішувати завдання, сприяють активізації особистісних якостей школяра. 4. Створювати ситуації вибору: моральної оцінки на основі прочитаних творів або життєвих ситуацій; застосування тестових та різнорівневих завдань, що дають дитині право вибору, учити їх обирати потрібний варіант, рівень; диференційовані домашні завдання.

Слайд 29

Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання 5. Учити дітей висловлювати власну точку зору, вислуховувати думку товариша, узгоджувати та доходити до порозуміння. 6. Залучати учнів до використання комп'ютера як потужного інструмента здобуття та обробки інформації. (Формування ІК компетентностей). 7. Важливою умовою навчання і першим кроком до формування компетентності учня є правильна мотивація (самомотивація). 8. Залучення дітей до гурткової роботи. 9. Проведення тренінгів і заходів у формі ситуативних занять. 10. Необхідно давати й періодично змінювати громадські доручення, обговорювати їх виконання, підводити підсумки роботи. Загальні рекомендації щодо впровадження компетентісного підходу в навчанні:

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Педагогіка