X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Інновації в освіті

Завантажити презентацію

Інновації в освіті

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Педагогічна рада Інновації в освіті – їх вплив на успішність учнів та зв’язок успішності з вибором моделей і технологій навчання

Слайд 2

План Інноваційність – важлива ознака сучасної освіти Успішність учнів та її залежність від вибору моделей, методів та технологій навчання Мета: ознайомлення педагогів з інноваційними процесами в освіті та їх вплив на кінцевий результат роботи педагога – успішність учнів

Слайд 3

Очікувані результати: Після проведення педради педпрацівники зможуть: Вказувати конкретні приклади інноваційних процесів в освіті Визначати напрямки інноваційних процесів в системі освіти Встановлювати відповідність між моделями і методами навчання Аналізувати взаємозв'язок успішності з інноваційними процесами (технологізація освіти) Здійснювати взаємодію різних педагогічних систем і технологій навчання, апробувати на практиці як нові форми так і традиційні

Слайд 4

Інноваційність – важлива ознака сучасної освіти Не навчайте дітей так, як навчали Вас, - вони народились в інші часи... Підготувала методист Мацо Є.Ю.

Слайд 5

Інноваційність — здатність до оновлення, відкритість новому. Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Слайд 6

створення різних варіантів змісту освіти, використання можливості сучасної дидактики у підвищенні ефективності освітніх структур; - здійснення наукових розробок і практичне обґрунтування нових педагогічних ідей і технологій. Реалізація принципу варіативності в освіті (педколективи можуть обирати і конструювати педагогічний процес за будь-якими моделями, зокрема й авторськими)

Слайд 7

Глобальні освітні тенденції: масовий характер освіти та її неперервність як нова якість; значущість освіти для індивіда і суспільства; орієнтація на активне освоєння людиною способів пізнавальної діяльності; адаптація освітнього процесу до запитів і потреб особистості; орієнтація на демократизацію всіх освітянських структур; орієнтація навчання на інновації, особистість, забезпечення можливостей її саморозвитку та саморозкриття; освіта стає пріоритетною галуззю фінансування в розвинених країнах.

Слайд 8

Головна функція освіти - розвиток людини. Школа - модель суспільства і, говорячи про права людини, рівність і свободу, дитячу особистість треба поставити в центрі всієї діяльності, щоб вона була посередником у взаємодії суб'єктів навчання.

Слайд 9

навчання навчатися (вміння оволодівати та оперувати найрізноманітнішою інформацією); навчання працювати (формування здатності ефективно оволодівати професійними навичками, вміння знаходити вихід у найнепередбачуваніших виробничих ситуаціях, співпрацювати в колективі, співвідносити себе з конкретними фаховими ролями та ефективно їх виконувати); навчання співіснувати (розвиток здібностей до налагоджування соціальних, дружніх і родинних стосунків, вихованні здатності до емпатії, персоніфікованих взаємин з іншими людьми); навчання жити (формування цілісного світогляду і світосприйняття, вміння осмислено бачити особистісний сенс життя, прагнути до духовної зрілості, бути відповідальною за себе, усвідомлювати відповідальність за долю людства). Пріоритетними завданнями сучасної освіти є:

Слайд 10

Розробник навчальних програм Презентатор Фасилітатор Тренер Наставник Менеджер Консультант Дослідник Агент змін Нові завдання сучасної освіти вимагають від педагога виконання багатьох різних ролей:

Слайд 11

Розробник навчальних програм Педагог повинен уміти визначати очікувані навчальні результати, навчальні завдання, які приведуть до досягнення цих результатів, способи перевірки (оцінювання), необхідні ресурси та час.

Слайд 12

Презентатор Під час проведення презентацій педагог інформує, мотивує, описує. Презентація здебільшого - це одностороння комунікація, яка передбачає передачу інформації від педагога аудиторії та підкріплюється візуальними засобами.

Слайд 13

Фасилітатор Роль фасилітатора - допомогти учням досягнути очікуваних результатів навчання. Тому педагог-фасилітатор скоріше ставить запитання, сприяє, щоб звучали різні думки, точки зору у групі. На відміну від презентатора, який є певним чином експертом в інформації, що презентується, фасилітатор пропонує процес, який допомагає учасникам засвоїти знання

Слайд 14

Тренер Допомагає іншим в оволодінні новими навичками, знаннями, ставленнями.

Слайд 15

Наставник Допомагає учням переносити здобуті знання у практику. Заохочує рефлективну практику.

Слайд 16

Планує, оцінює, вносить зміни до навчального процесу для досягнення учнями очікуваних навчальних результатів. Забезпечує необхідними ресурсами. Менеджер

Слайд 17

Консультант Ділиться знаннями, навичками, розвиває спроможності учнів, робить внесок в успіх кожного.

Слайд 18

Дослідник Роль учителя як дослідника вимагає від учнів нового розуміння процесу навчання, зміщуючи акцент від «зовнішнього до внутрішнього джерела»

Слайд 19

Агент змін Заохочує та проводить постійний аналіз і рефлексію. Ініціює різноманітні альтернативні існуючій практиці. Сприяє процесу змін і розвитку класу/школи.

Слайд 20

Особливість сучасної системи освіти співіснування двох стратегій організації навчання традиційної інноваційної

Слайд 21

Напрямки інноваційних процесів в системі освіти: 1. Модернізація типів та структури освітніх навчальних закладів (приватні, державні, комунальні; ліцеї, гімназії, коледжі, колегіуми; авторські школи тощо). 2. Оновлення змісту навчання і виховання. 3. Розробку та апробування нових педагогічних технологій. 4. Зміна форм і методів навчання та виховання. 5. Модернізація форм і методів управління сучасною школою. Інноваційна діяльність педагогів стає на сьогоднішній день основним напрямом реалізації модернізаційних реформ в освіті і одним із суттєвих напрямів переходу до моделі інноваційного розвитку України в цілому.

Слайд 22

природні процеси розвитку педагогічної практики цілеспрямований управлінський вплив на систему підготовки перепідготовку педагогічних кадрів суттєві корективи змісту, стилю діяльності педагогічних установ, педагогів (вихователя, учителя, викладача) Становлення оновленої освіти передбачає перехід освітньої системи до функціонування на нових засадах

Слайд 23

Професіоналізація педагога і входження його в інноваційний режим роботи неможливі без творчого самовизначення, в якому провідну роль відіграє його налаштованість на самовдосконалення, самоосвіту, саморозвиток, без чого неможливе забезпечення нової якості освіти, яка напряму впливає на формування компетентностей та успішності учнів. Інновації напряму впливають на формування успішної, компетентної особистості.

Слайд 24

Якість освіти - рівень знань і вмінь, розумового, морального і фізичного розвитку тих, хто навчається, на певному етапі відповідно до поставлених цілей; - рівень забезпечення навчальної діяльності і надання освітніх послуг учасникам освітнього процесу навчально-виховним закладом.

Слайд 25

З точки зору інноваційної педагогіки новою якістю освіти є належна якість не лише навчання, а й виховання, ступінь розвиненості особистості людини, яка навчається, її підготовленості до продовження навчання, самостійного життя. Існують речі, про які ми знаємо та знаємо, що знаємо. Існує те, про що ми не знаємо і знаємо, що не знаємо. Проте існує ще і таке, чого ми не знаємо і не знаємо, що не знаємо. Вернер Ерхард

Слайд 26

Динаміка сучасного розвитку цивілізації, прогнозування його перспектив наводять на висновки, що освітня система, навчальний заклад, педагогічний колектив, педагог, які ігноруватимуть у своїй діяльності інноваційний чинник, не лише відставатимуть від суспільних процесів, тенденцій, а й спричинятимуть формування особистості, покоління, заздалегідь запрограмованих на аутсайдерські (останні) інтелектуальні, духовні, соціальні позиції. Інновації в освіті – нагальна потреба сучасності.

Слайд 27

«Технології завтрашнього дня, потребують не мільйонів поверхово начитаних людей, готових працювати в унісон на безкінечних монотонних роботах, не людей, котрі виконують накази, не зморгнувши оком, усвідомлюючи, «що ціна хліба – це механічне підкорення владі», але людей, котрі можуть приймати критичні рішення, котрі можуть знаходити свій шлях у новому оточенні, котрі достатньо швидко встановлюють нові стосунки у реальності, що швидко змінюється». О.Тоффлер

Слайд 28

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка