X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Адаптація учнів 5 класу до навчання в основній школі

Завантажити презентацію

Адаптація учнів 5 класу до навчання в основній школі

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Грабовська Н. М. LOGO

Слайд 2

«2013/2014 навчальний рік є особливим для учнів п’ятих класів. Адже, саме з 1 вересня в основній школі розпочнеться поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти й нових навчальних програм з усіх базових дисциплін». Додаток 1 до листа МОН України від 24.05.13 № 1/9-368 Перехід учнів з початкової школи до основної пов’язаний із змінами умов навчання п’ятикласників і справедливо вважається кризовим періодом. COMPANY LOGO www.themegallery.com

Слайд 3

Причини труднощів періоду адаптації Різка зміна умов навчан-ня збільшився обсяг і кількість навчальних предметів; збільшилось тижневе навантаження; розширилося коло вчителів-предметників, з якими учні мають постійно спілкуватися; розмаїтість і якісне ускладнення вимог, що висувають перед учнем різні вчителі-предметники; на зміну першій учительці прийшов класний керівник; відбувся перехід на кабінетну систему навчання; змінився статус “старшого” у початковій школі на “наймолодшого” – в основній. Що робити, коли ображають старшокласники? Як впоратись із зростанням кількості уроків, а, отже, і домашніх завдань? Як стати значимою людиною для класного керівника? Як не загубитись в просторах школи? Як розподілити час на перерві і для переходу в інший кабінет, і для підготовки до наступного уроку, і для відпочинку, і для відвідання їдальні? Як налагодити відносини з різними учителями, пристосуватися до їхніх вимог, методів навчання, темпераменту? COMPANY LOGO www.themegallery.com

Слайд 4

Причини труднощів періоду адаптації Вікові особли-вості учнів недосконалість нервової системи; незначний життєвий досвід; низький ситуативний імунітет фізичні та фізіо-логічні зміни початок статевого дозрівання; інтенсивний ріст тіла; зростання фізичного навантаження на всі органи; нерівномірність фізичного розвитку і нервової системи підвищена втомлюваність; зниження рівня концентрації уваги; часта зміна настрою; уповільнення будь- якої діяльності; зниження успішності роздратованість; збудженість; психічне напруження; проблеми соціалізації COMPANY LOGO www.themegallery.com

Слайд 5

Причини труднощів періоду адаптації Органі-заційні недолі-ки відсутність чітких вимог до учня; дезорганізованість педагогічного та учнівського колективів недоскона-ла система організації навчально-виховного процесу неправильні методи виховання в сім’ї несприймання дитини; відсутність єдиних вимог з боку батьків; жорстоке ставлення до дитини; занадто лояльне ставлення до дитини низька організованість; неуважність і недисциплінованість на уроках; низький рівень працездатності ; зниження інтересу до навчання і його результатів; високий рівень тривожності. COMPANY LOGO www.themegallery.com

Слайд 6

Причини труднощів періоду адаптації Проблеми наступності у навчанні недоліки розвитку інтелектуальних здібностей – вищих форм мислення, що не розвинулися в початковій школі; неповноцінність навичок, зокрема навичок читання, письма, лічби; несформованість понятійного мислення; відсутність мотивації навчання; несамостійність учнів; деіндивідуалізація, знеособлювання підходу вчителів-предметників до учнів; високі вимоги учителів-предметників, які часто не бачать різниці між п’ятикласниками й іншими учнями основної школи; предметне навчання (важко переключитися з одного виду діяльності на інший). COMPANY LOGO www.themegallery.com

Слайд 7

Дезадаптація Дезадаптація учнів – порушення процесу пристосування до нових умов навчання, що характеризується зниженням успішності в навчанні, неадекватною поведінкою учнів, зниженням самооцінки, підвищеним рівнем тривожності. Прояви дезадаптації: у вигляді реакції активного протесту (агресивність, негативізм, напруженість, роздратованість); у вигляді пасивного протесту (депресія, страх, відсутність інтересу до навчання та шкільного життя); у вигляді реакції тривожності (невпевненість, напруженість, нестійкий контакт з однолітками). COMPANY LOGO www.themegallery.com

Слайд 8

Ознаки успішної адаптації п’ятикласника успішне засвоєння навчального матеріалу; готовність до виконання вимог учителів без попереднього заохочення; адекватне сприймання оцінок учителя; активність, уважність, стриманість на уроках; позитивне оцінювання власних дій і результатів докладених зусиль; спілкування з однокласниками та учнями старших класів; вміння робити правильний вибір… COMPANY LOGO www.themegallery.com

Слайд 9

Робота з визначення адаптації п’ятикласника до нових умов навчання в школі ІІ ступеня дуже важлива, бо діти вступають у новий період життя, протягом якого йде становлення особистості. Ефективний перебіг процесу адаптації до навчання в основній школі забезпечать цілеспрямоване координування дій адміністрації школи, учителів-предметників, класного керівника, просвітницька робота з батьками та діагностична і консультативна робота практичного психолога і соціального педагога. COMPANY LOGO www.themegallery.com

Слайд 10

Методичні рекомендації Адміністрації школи забезпечити: попередній розподіл педагогічних кадрів для роботи у майбутніх 5-х класах; розроблення методичних рекомендацій з питань організації навчально-виховного процесу у 5-х класах; дотримання санітарно – гігієнічних вимог у гімназії; постійний контроль за діяльністю класного керівника, учителів-предметників, які викладають у 5-х класах, при потребі надавати допомогу. COMPANY LOGO www.themegallery.com

Слайд 11

Методичні рекомендації Вчителям - предметникам, які читають у 5-х класах: враховувати в навчально - виховному процесі вікові психофізіологічні особливості учнів; враховувати труднощі адаптаційного періоду, вікові особливості п’ятикласників у виборі термінології, методичних прийомів; не перевантажувати учнів надмірними за обсягом домашніми завданнями, дозувати їх з урахуванням рівня підготовки учня, гігієнічних вимог віку; стежити за темпом уроку: високий темп заважає багатьом дітям засвоювати матеріал; налагоджувати емоційний контакт з класом та з батьками учнів; COMPANY LOGO www.themegallery.com

Слайд 12

Методичні рекомендації Вчителям - предметникам, які читають у 5-х класах: не використовувати оцінку як засіб покарання учня: оцінка досягнень повинна орієнтуватись на успіх, сприяти мотивації навчання, а не її зниженню; фіксувати позитивну динаміку в розвитку кожного учня (не порівнювати учнів одного з одним, а порівнювати певні досягнення сьогодні і вчора); розвивати навички самоконтролю, вміння оцінювати свою роботу і роботу класу; забезпечувати наступність вимог між початковою і середньою школою; на засіданнях методичних об’єднань розглянути критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи та здійснити порівняльний аналіз вимог в основній школі; COMPANY LOGO www.themegallery.com

Слайд 13

Методичні рекомендації Вчителям - предметникам, які читають у 5-х класах: формувати активно – пізнавальне ставлення до свого предмету; розвивати навички самостійної роботи: користування додатковою літературою, словниками, довідниками, інтернет – ресурсами; спонукати учнів до вивчення правил, практичного їх застосування за допомогою інтерактивних методів (робота в групах, парах, форма діалогу); розвивати уважність, вміння зосереджуватися на окремих деталях; дотримуватися єдиних вимог до усного та писемного мовлення; на кожному уроці проводити фізкульт - хвилинки; виховувати почуття відповідальності за одержані знання, переконувати учнів у майбутньому їх застосуванні; COMPANY LOGO www.themegallery.com

Слайд 14

Методичні рекомендації Вчителям - предметникам, які читають у 5-х класах: не створювати ситуацій, що травмують психіку, під час виставлення оцінок за контрольні роботи, семестрові тощо; виставляти оцінки не формально, а з урахуванням особистих досягнень кожного учня; враховувати принципи роботи з обдарованими дітьми, які мають високі потенційні здібності; під час навчально – виховного процесу та на уроках фізичного виховання , під час позаурочних, позашкільних заходів враховувати стан здоров’я школярів. COMPANY LOGO www.themegallery.com

Слайд 15

Методичні рекомендації Вчителям початкових класів : прагнути не механічного заучування, а осмисленого запам’ятовування учнями правил та основних понять з навчальних дисциплін; працювати над розвитком зв’язного мовлення учнів, логічного мислення, орфографічної грамотності (подвоєння приголосних, апостроф); активізувати роботу на розвиток концентрації та обсягу уваги. COMPANY LOGO www.themegallery.com

Слайд 16

Методичні рекомендації Класним керівникам: спланувати роботу зі здійснення соціально-педагогічного супроводу за результатами діагностичних досліджень; спільно з практичнм психологом та соціальним педагогом провести батьківські збори щодо актуальних проблем виховання дітей молодшого підліткового віку, зокрема «Психологія співпраці: як будувати свої взаємини з підлітком?», проводити групові та індивідуальні консультування батьків з проблем адаптації. COMPANY LOGO www.themegallery.com

Слайд 17

Методичні рекомендації Практичному психологу та соціальному педагогу: забезпечити соціально – психологічний супровід навчально– виховного процесу в період адаптації; створити і організувати роботу корекційних груп учнів, які відчувають труднощі у навчанні та спілкуванні; постійно проводити індивідуальне консультування батьків і учнів з проблемних питань навчання та виховання; провести тренінги з учнями 5-х класів, спільні заняття учнів та батьків для зменшення емоційної напруги, створення належних умов навчання і виховання дітей в сім’ї і школі. COMPANY LOGO www.themegallery.com

Слайд 18

Потрібно знати дитину, знати її силу і слабкості, розуміти її думки, переживання, бережно доторкнутися до її серця… В. О. Сухомлинський COMPANY LOGO www.themegallery.com

Слайд 19

Не забувай, що найважливіші зустрічі для кожної людини - це зустрічі з дітьми. Звертайте більше уваги на них - ми ніколи не можемо знати, кого ми зустрічаємо в дитині. Не картай себе, якщо не можеш зробити чогось для своєї дитини. Картай — якщо можеш, але не робиш. Пам'ятай: для дитини зроблено не достатньо, якщо не зроблено всього. Дитина - це не тиран, що заволодіває усім твоїм життям, і не тільки плід плоті і крові. Це та дорогоцінна чаша, яку життя дало тобі на збереження і на розвиток творчого вогню. Це розкріпачена любов матері і батька, в яких буде рости не «наша», «своя» дитина, а душа, дана на збереження. Умій любити чужу дитину. Ніколи не роби їй того, чого не хотів би, щоб робили твоїй. Люби свою дитину всякою - не дуже талановитою, невезучою, дорослою. Спілкуючись з нею, радій тому, що дитина - це свято, яке поки що з тобою. Пам’ятка батькам COMPANY LOGO www.themegallery.com

Слайд 20

Пам'ятайте: Якщо дитину постійно критикувати - вона вчиться ненавидіти. Якщо дитина живе у ворожнечі - вона вчиться агресивності. Якщо дитину висміють - вона стане замкнутою. Якщо дитина зростає у докорах - формується почуття провини. Якщо дитину підбадьорюють - вона починає вірити в себе. Якщо дитину хвалять - вона вчиться бути вдячною. Якщо дитина зростає в чесності - вона вчиться бути справедливою. Якщо дитина живе у безпеці - вона вчиться вірити людям. Якщо дитину підтримують - вона вчиться цінувати себе. Якщо дитина живе у розумінні і доброзичливості - вона вчиться знаходити любов у цьому світі COMPANY LOGO www.themegallery.com

Слайд 21

Особливості соціалізації молодшого підлітка прагнення уникнути ізоляції, як в класі, так і в малому колективі; підвищений інтерес до питання «співвідношення сил» в класі; вимагання шанобливого, серйозного та довірливого, «недитячого» ставлення до себе; яскраво виражена емоційність. COMPANY LOGO www.themegallery.com

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка