X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
змінювання іменників за питаннями

Завантажити презентацію

змінювання іменників за питаннями

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Презентацію підготувала вчитель-методист Скандинавської гімназії м. Києва Біляченко Ольга Василівна

Слайд 2

Доповни речення. Слова, що є назвами предметів, називаються ... . а) прикметник; б) іменник; в) дієслово.

Слайд 3

Доповни речення. Слова, що вказують на ознаки предмета, називаються… . а) прийменник; б) іменник; в) прикметник.

Слайд 4

Доповни речення. Слова, що означають дію, називаються ... . а) прикметник; б) дієслово; в) іменник.

Слайд 5

До групи іменників добери загальну назву. Доба, хвилина, секунда, століття -... . а) міри довжини; б) міри часу; в) дні тижня.

Слайд 6

Добери до іменників спільнокореневі прикметники та дієслова. Старість - ..., ...; молодь - ..., ... . С т а р і с т ь - с т а р а , с т а р і т и м о л о д ь - м о л о д и й , м о л о д і т и .

Слайд 7

Випиши іменники, що позначають людей. Поет, метелик, пшениця, учитель, учениця, тракторист, річка, бджола, шість, верблюд, джміль, Дніпро, риба. П о е т , у ч и т е л ь , у ч е н и ц я , т р а к т о р и с т .

Слайд 8

Випиши власні назви. КИЇВ, ЧОВЕН, СІЧЕНЬ, ГОРИ, КІРОВОГРАД, СЕРГІЙ, СОБАКА, ІНГУЛ, СЕЛО, ДИМОК, ТВАРИНА, УЗЛІССЯ, РІЧКА. К и ї в , К і р о в о г р а д , С е р г і й , І н г у л , Д и м о к .

Слайд 9

Добери загальну назву для групи слів. Веселка, Димок, Рябуха, Чорнушка -... . а) клички тварин; б) імена; в) міста. В е с е л к а , Д и м о к , Р я б у х а , Ч о р н у ш к а - к л и ч к и т в а р и н .

Слайд 10

До поданих слів добери антоніми. Познач корінь, закінчення. Мороз - ... . Холод - ... . Ніч - ... . М о р о з - с о н ц е . Х о л о д - т е п л о . Н і ч - д е н ь .

Слайд 11

Випиши тільки іменники чоловічого роду. Велосипед, ручка, Віктор, лялька, іграшка, олівець, пенал, зошит, казка, перець, серце, шкарпетка, малеча, Оленка, панчоха. В е л о с и п е д , В і к т о р , о л і в е ц ь , п е н а л , з о ш и т , п е р е ц ь .

Слайд 12

Випиши іменники в однині. Дерево, казки, озеро, книжки, плече, серця, весло, крісла, школи. Д е р е в о , о з е р о , п л е ч е , в е с л о .

Слайд 13

Запиши словосполучення, добираючи для зв'язку потрібні прийменники. Сидить, вербою. Зліз, яблуні. Доглядає, квітами. С и д и т ь п і д в е р б о ю . З л і з з я б л у н і . Д о г л я д а є з а к в і т а м и .

Слайд 14

Склади речення зі слів, додаючи прийменники, змінюючи закінчення. Садок, вишневий, хати. Тихесенький, вечір, земля, спадає. С а д о к в и ш н е в и й к о л о х а т и . Т и х е с е н ь к и й в е ч і р н а з е м л ю с п а д а є .

Слайд 15

Добери потрібний прийменник. ... тином цвіте мальва. а) на; б) перед; в) в. ... сходом сонця ми вирушили в похід. а) в; б) на; в) зі.

Слайд 16

П е р е д т и н о м ц в і т е м а л ь в а . З і с х о д о м с о н ц я м и в и р у ш и л и в п о х і д .

Слайд 17

Утвори прізвища на -енко, -єнко від імен. Іван - …, Степан -…, Василь - ..., Анатолій - .... І в а н - І в а н е н к о , С т е п а н - С т е п а н е н к о , В а с и л ь - В а с и л е н к о , А н а т о л і й - А н а т о л і є н к о .

Слайд 18

Випиши іменники, що означають назви явищ природи навесні. Повінь, метелиця, льодохід, віхола, гроза, грім, мороз, туман, град, пороша, відлига. П о в і н ь , л ь о д о х і д , г р о з а , г р і м , м о р о з , т у м а н , в і д л и г а .

Слайд 19

До кожного іменника добери синоніми, запиши парами. Розмова -..., шлях -..., багаття -..., робота -..., огорожа -... . Словник: бесіда, дорога, вогнище, праця, тин, ремінець, горе, вітер, нещастя, битва, межа. Р о з м о в а - б е с і д а , ш л я х - д о р о г а , б а г а т т я - в о г н и щ е , р о б о т а - п р а ц я , о г о р о ж а – т и н .

Слайд 20

Шаблон: Доброгорська Г.В.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова