X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Соціологія як наука про суспільство

Завантажити презентацію

Соціологія як наука про суспільство

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Соціологія як наука про суспільство План 1. Предмет, об’єкт, закони і категорії соціології. 2. Структура соціології. 3. Функції соціології.

Слайд 2

Соціологія – наука про становлення, розвиток і функціонування суспільства, його елементів, соціальних відносин і соціальних процесів, про механізми і принципи їх взаємодій.

Слайд 3

Термін ‘’соціологія’’ походить від двох слів – латинського ‘’societas’’ (суспільство) та грецького ‘’logos’’ (вчення), і в буквальному перекладі означає ‘’вчення про суспільство’’. Впровадив цей термін до наукового вжитку у 30-х роках ХIХ cт. французький філософ, соціолог Огюст Конт (1798-1857), який ототожнював соціологію з суспільствознавством, що охоплює всі галузі знань про суспільство.

Слайд 4

Позитивізм – філософська течія, представники якої єдиним джерелом знання вважали емпіричні (засновані на чуттєвому досвіді) дані, заперечували пізнавальну цінність теоретичного мислення, філософських знань.

Слайд 5

Філософія О.Конта отримала назву позитивізм, головним для якого була відмова від абстрактних тлумачень суспільства і створення позитивної (грунтованої на досвіді людини) доказової соціальної теорії, роль якої вбачав у спостереженні, описі і систематизації фактів, процесів суспільного життя.

Слайд 6

Основна наукова робота О.Конта ‘’Курс позитивної філософії’’ у 6-ти томах була опублікована у 1830-1842 рр. Створюючи свою позитивістську концепцію, О.Конт спочатку наводить визначення суспільної науки як ‘’соціальної фізики’’, а потім – як ‘’соціології’’. Розвиток суспільства, за Контом, підлягає тим самим законам, що і природа, тому соціологія є частиною природознавства.

Слайд 7

Наприкінці ХIХ – на поч. ХХ ст. у наукових дослідженнях суспільства, поряд з економічними, демографічними, правовими та іншими аспектами, став виокремлюватися і соціальний, відповідно предмет соціології обмежувався вивченням соціальних аспектів суспільного буття.

Слайд 8

Першим застосував вузьке трактування соціології як науки Еміль Дюркгейм (1858-1917) – французький соціолог і філософ, який створив французьку соціологічну школу. Завдяки Дюркгейму соціологія зосередилася на вивченні соціальних процесів і соціальних явищ суспільного життя, тобто оформилася як галузь знань, що межує з іншими суспільними науками – історією, філософією, політекономією тощо.

Слайд 9

Сьогодні існую майже 100 визначень соціології, що говорить про розбіжності у поглядах на соціологію. Наприкінці ХХ ст. стала домінувати активістська соціологія, яка в трактуванні предмета науки на перше місце висунула активний чинник у соціальних відносинах – суб’єкт дії, виділила поняття ‘’соціальна спільнота’’ як оновоположну категорію соціологічного аналізу.

Слайд 10

Соціальна спільнота – сукупність людей (сім’я, плем’я, етнос тощо), об’єднана відносно стійкими соціальними зв’язками, відносинами, яка має загальні ознаки, що надають їй неповторної своєрідності.

Слайд 11

Предметом вивчення соціології є: окремі аспекти, особливості, відносини, об'єкта дослідження, або свідомість і поведінка людини в конкретній соціально-економічній ситуації, які обумовлюють появу різних соціально-демографічних, національних, соціально-професійних структур.. Об’єктом соціологічного пізнання є сукупність соціальних зв’язків і соціальних відносин.

Слайд 12

Слайд 13

Закони соціології. Соціальний закон – об’єктивний і повторюваний причинний зв’язок між соціальними явищами та процесами, які виникають внаслідок масової діяльності людей або їх дій. Соціальні закони визначають відносини між різними індивідами та спільнотами, виявляючись в їх діяльності.

Слайд 14

За масштабом реалізації соціальні закони поділяються на: загальні Загальні закони діють в усіх суспільних системах ( напр. закон товарно-грошових відносин) специфічні специфічні – обмежені однією чи кількома суспільними системами (напр. закон первинного нагромадження капіталу).

Слайд 15

За способом вияву соціальні закони поділяють на: динамічні Динамічні закони визначають напрям, чинники і форми соціальних змін, фіксують жорсткий, однозначний зв'язок між послідовністю подій у конкретних умовах. статичні (стохастичні) Статичні закони – не детермінують соціальні явища, а відображають головні напрями змін, їх тенденцію до збереження стабільності соціального цілого.

Слайд 16

Слайд 17

Категорії соціології Розрізняють дві основні групи категорій соціології: 1. Категорії, що пояснюють статику суспільства, його структуру з виокремленням її основних підсистем та елементів (напр. ‘’соціальна спільність’’, ‘’соціалізація’’, ‘’соціальна група’’, ‘’соціальний контроль’’…) 2. Категорії, що характеризують динаміку суспільства, його основні зміни – причини, характер, етапи тощо. (напр. ‘’соціальний розвиток’’, ‘’соціальний протест’’, ‘’соціальна мобільність’’…).

Слайд 18

1. Загальнонаукові категорії (‘’суспільство’’, ‘’соціальна система’’, ‘’соціальний розвиток’’ тощо). 2. Безпосередні соціологічні категорії (‘’соціальний статус’’, ‘’стратифікація’’, ‘’соціальний інститут’’, ‘’соціальна мобільність’’ тощо). 3. Категорії дисциплін, суміжних із соціологією (‘’особистість’’, ‘’сім’я’’, ‘’соціологія політик’’, тощо).

Слайд 19

Соціальне (лат. socialis – товариський, громадський) – сукупність певних рис та особливостей суспільних відносин, інтегрована індивідами, спільнотами у процесі спільної діяльності в конкретних умовах, яка виявляється в їх стосунках, ставленні до свого місця в суспільстві, явищ і процесів суспільного життя.

Слайд 20

Соціальні відносини - самостійний, специфічний вид суспільних відносин, які виражають діяльність соціальних суб'єктів, зумовлену їх неоднаковим становищем у суспільстві та роллю в суспільному житті.

Слайд 21

Місце соціології в системі наук:

Слайд 22

2. Структура соціології Більшість вчених дотримуються думки про трирівневу структуру соціології, яка передбачає такі рівні соціологічного знання: теоретична соціологія, спеціальні соціологічні теорії емпіричні дослідження.

Слайд 23

Теоретична соціологія – на цьому рівні суспільство вивчають як єдиний соціальний організм, акцентуючи на глобальних проблемах. Теоретична соціологія охоплює різноманітні течії, школи, напрями, які зі своїх методологічних позицій пояснюють розвиток суспільства. Вона має самостійний статус із вищим рівнем достовірного, узагальнюючого знання про соціальні процеси, формування і розвиток соціальних відносин, про закономірності соціального життя.

Слайд 24

Спеціальні соціологічні теорії вивчають закономірності розвитку окремих соціальних спільнот, функціонування соціальних інститутів і процесів. Функції спеціальних соціологічних теорій полягають у виробленні науково обґрунтованих рекомендацій для управління соціальними процесами у короткостроковій перспективі та в окремих сферах суспільного життя.

Слайд 25

Класифікація спеціальних соціологічних теорій: 1. Спеціальні соціологічні теорії – вивчають соціальні закони, закономірності функціонування і розвитку соціальних спільнот (теорія соціальної структури, теорія соціальної стратифікації, теорія соціальних систем, теорія соціального розвитку, теорія соціальних конфліктів). 2. Галузеві соціологічні теорії – вивчає окремі сфери суспільного життя і форми масової свідомості (соціологія праці, соціологія науки, освіти, дозвілля). 3. Особлива група – соціологічні теорії (соціологія особистості, соціологія молоді, соціологія моралі тощо). 4. Соціологічні теорії вузького значення (теорія бюрократії, теорія референтних груп, теорія мотивації тощо).

Слайд 26

Емпіричні соціологічні дослідження. В емпіричному дослідженні предметом аналізу стають різноманітні дії, характеристики поведінки, погляди, настрої, потреби, інтереси, мотиви людей, відображення соціальної реальності у фактах людської свідомості.

Слайд 27

3.Функції соціології Гносеологічні: - теоретико-пізнавальна; - світоглядно-ідеологічна. Соціальні: -практико-перетворювальна; - прогностична; - критична; - гуманістична; - описова; - інформаційна; - соціального контролю; - соціального управління.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Соціологія