X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Тренінгові технології навчання

Завантажити презентацію

Тренінгові технології навчання

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тренінгові технології навчання (віртуальна виставка-презентація) Сімферополь 2013

Слайд 2

Поняття тренінгу Власне поняття «тренінг» (від англ. «training» - виховання, навчання, підготовка) увійшло до української мови лише в останні десятиріччя. До цього десь у цьому ж значенні в нас використовувався термін «тренування». І сьогодні між цими двома тісно взаємопов’язаними поняттями не завжди проводять відміну, вживають їх як синоніми. Тренінг являє собою програму різноманітних вправ, що планомірно виконується з метою формування та вдосконалення вмінь та навичок, підвищення ефективності трудової (та іншої) діяльності.

Слайд 3

Впровадження тренінгових технологій в навчальний процес Значне поширення тренінгових технологій навчання, висока результативність та популярність їх на різних рівнях економічної освіти, потребували від тренерів і викладачів спеціальних економічних дисциплін прискіпливої уваги до розроблення науково обґрунтованих умов доцільного їх використання. В Київському національному економічному університеті ім. В. Гетьмана втілено Програму КНЕУ «Впровадження тренінгових технологій у навчальний процес».

Слайд 4

Рекомендовані до вашої уваги посібники колективу авторів КНЕУ є частиною науково-методичного комплекту для викладачів, які проводять тренінги з економічних дисциплін. Вміщені в посібниках матеріали можна використати для організації діяльності навчальних (віртуальних) фірм. Запропонована програма стане в нагоді викладачам, здатним організувати і провести бізнес-тренінг за спеціальністю, для фахівців, які здійснюють бізнес-консультування з питань відповідної галузі.

Слайд 5

Современные тренинговые технологии обучения ведению бизнеса [Текст] : учеб. пособие: в 6 кн. Кн. 1. Технология подготовки и проведения тренингов / А. Ф. Павленко [и др.] ; Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана. - К. : КНЭУ, 2001. - 121 с. Навчально-методичний посібник «Сучасні тренингові технології навчання веденню бізнесу» розглядає принципи впровадження інноваційних методів навчання у процес підготовки (перепідготовки) спеціалістів для сфери підприємництва. Посібник рекомендований для широкого застосування у вищих та інших навчальних закладах, спеціалізованих центрах та структурах, що організують підготовку перепідготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів для малого та середнього бізнесу.

Слайд 6

Современные тренинговые технологии обучения ведению бизнеса [Текст] : учеб. - метод. пособие: в 6 кн. Кн. 2. Методическое руководство для преподавателей / А. Ф. Павленко, С. В. Степаненко, А. М. Колот ; Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2003. - 306 с. Друга книга продовжує першу та містить навчально-методичні матеріали з кожного етапу підготовки та проведення комплексного тренінгу, приклади тренінгових завдань з простих та складних господарських операцій, а також рекомендації викладачам-тренерам та слухачам відносно їх виконання. Посібник рекомендований для широкого застосування у вищих та інших навчальних закладах, спеціалізованих центрах та структурах, що організують підготовку перепідготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів для малого та середнього бізнесу.

Слайд 7

Современные тренинговые технологии обучения ведению бизнеса [Текст] : учеб. - метод. пособие: в 6 кн. Кн. 3. Технология создания и организации деятельности фирмы / А. Ф. Павленко, С. В. Степаненко, А. Г. Дубинский ; Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2003. - 330 с. Книга 3 — перша з шести книг посібнику «Сучасні тренінгові технології навчання веденню бізнесу», що розкриває структурний та смисловий матеріал виробничої фірми з переробки сільськогосподарської продукції та реалізації вироблених продуктів харчування, що моделюється. Посібник рекомендований для широкого застосування у вищих та інших навчальних закладах, спеціалізованих центрах та структурах, що організують підготовку перепідготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів для малого та середнього бізнесу.

Слайд 8

Навчально-виробничі бізнес-тренінги Головною відмінністю бізнес-тренінгу від решти видів тренінгів (насамперед психологічних) є зорієнтованість безпосередньо на досягнення конкретних результатів, важливих для професійної діяльності, на збільшення продуктивності праці учасників. Дедалі більшої вагомості набувають розробки навчальних систем для розвитку майстерності працівників, які включають традиційне навчання і тренування в умовних і реальних виробничих ситуаціях.

Слайд 9

Тренінгові технології навчання з економічних дисциплін : навч. посібник / [Г. О. Ковальчук, Н. Ю. Бутенко, М. В. Артюшина та ін.] ; за ред. Г. О. Ковальчук. – К. : КНЕУ, 2006. – 320 с. – ISBN 966-574-816-5. У книзі розкриваються методологічні аспекти організації тренінгових форм навчання у процесі економічної освіти. Розглядаються питання значу щості бізнес-тренінгів у професійній підготовці майбутніх економістів. За пропоновано конкретні методики проведення тренінгових занять з економічних дисциплін. Для викладачів вузів, організаторів навчання персоналу, спеціалістів з управління знаннями, студентів педагогічних спеціальностей.

Слайд 10

Бізнес-тренінги для економістів : навч. посібник / [Н. Ю. Бутенко, О. О. Герасименко, О. Ю. Гулевич та ін.]. – К. : КНЕУ, 2007. – 280 с. – ISBN 966-574-964-1. Посібник містить матеріали, призначені для організації та проведення на вчально-виробничих тренінгів для спеціалістів у галузі економіки та бізнесу. Під час написання посібника було враховано досвід проведення корпоративних тре нінгів і навчальних тренінгів у студентських групах. У запропонованій книжці розкриваються основні питання організації тренінгів зі спеціальності, можливос тей використання їх на різних етапах підготовки майбутніх економістів до прак тичної діяльності, наведено обґрунтування ефективності тренінгових форм робо ти, приклади й методики конкретних навчальних тренінгів. Посібник призначено для викладачів вищих навчальних закладів, які вже мають досвід роботи і праг нуть його збагатити, а також для організаторів навчання персоналу, спеціалістів з управління знаннями.

Слайд 11

Управління бізнес-процесами підприємства [Текст] : комплексний тренінг: навч. посібник / П. Г. Банщиков [и др.] ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2010. - 283 с. - Бібліогр. : с. 282-283. - ISBN 978-966-483-320-9. В навчальному посібнику розглядаються теоретико-методичні основи про цесного підходу до управління підприємствами. Особлива увага приділяється ідентифікації бізнес-процесів та їхніх атрибутів, класифікації їх за різними озна ками та формуванню бізнес-моделей. Опанування практичних навичок управління підприємствами на основі біз нес-процесів реалізується під час проведення тренінгу у вигляді бізнес-симуляції. Це дозволяє в ігровій формі засвоїти базові положення процесного підходу та отримати досвід управління такими бізнес-процесами, як «Маркетинг», «Ви робництво», «Логістика», «Фінанси».

Слайд 12

Менеджмент : прийняття управлінських рішень [Текст] : практикум / О. В. Щербина [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2011. - 189 с. - Бібліогр. : с. 186-187. - ISBN 978-966-483-468-8. Практикум містить методичне забезпечення тренінгу «Прийняття управлінських рішень» та комплект ситуаційних вправ з дисципліни «Менеджмент». Навчальний посібник дозволить підвищити якість та вмотивованість роботи студентів під час ви вчення дисципліни, сприятиме засвоєнню ними набутих знань і вмінь, їх системати зації та узагальненню.

Слайд 13

Пугачев, В. П. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом [Текст] : учебник / В. П. Пугачев. - М. : Аспект Пресс, 2003. - 285 с. Книга спрямована забезпечити теоретичну та методичну грамотність студентів в області тестових, ігрових та тренінгових методів, допомогти їм глибше пізнати свій управлінський потенціал та розвинути його. Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю та напрямком «Менеджмент».

Слайд 14

Аналіз ділових ситуацій / ред. Н. М. Ушаков У навчальному посібнику викладені методичні підходи до розробки і використання одного з найважливіших інтерактивних інструментів навчання менеджерів - кейс-методу. Відображені роль і місце кейс-методу у практично орієнтованій бізнес-освіті, надана класифікація кейсів, наведені можливі джерела інформації для написання кейсів. Надані практичні рекомендації з усіх етапів використання кейс-методу: підготовки, проведення занять, подальшого аналізу результатів. Представлений комплекс матеріалів, який складається з 18 кейсів, охоплює різні розділи менеджменту та маркетингу. Комплекс матеріалів включає у себе текст кейсу, питання, методичні рекомендації та авторські варіанти відповідей. Усі кейси розроблені на матеріалах українського підприємництва і демонструють актуальні приклади прийняття управлінських рішень вітчизняними менеджерами і підприємцями.

Слайд 15

Міжпредметний комплекс-ний тренінг [Текст] : навч. посібник / М. М. Коцупатрий [та ін.] ; Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2009. - 193 с. - ISBN 978-966-483-214-1. Навчальний посібник призначено для виконання комплексного тренінгу з спеціальності 8106 магістерської програми «Облік і аудит в управлінні підприємствами АПК». За методикою побудови, організації та технологією виконання комплексний тренінг являє собою наскрізну обліково-аналітичну задачу розвитку складових дисциплін і тематики кожного курсу магістерської програми в середовищі комп'ютерної управлінської інформаційної системи. Комплексний тренінг охоплює всі основні дисципліни, що формують спеціаліста магістерського рівня з бухгалтерського обліку.

Слайд 16

Трайнев В.А. Деловые игры в учебном процессе : методология разработки и практика проведения У даному збірнику узагальнено розроблені спеціалістами та вченими-педагогами навчальні ділові ігри, якіі використовуються в процесі навчання студентів педагогічних та інших ВНЗ як важливий інструмент інтенсивного навчання. Істотна увага приділяється новим методам модифікації традиційних ділових ігр в навчанні, що скорочує витрати викладацького труда на їх розробку. Навчально-ділові ігри, що розглядаються у збірнику, можуть бути використані в навчальному процесі відповідно до освітнього стандарту за спеціальностями: педагогічна психологія, менеджмент, маркетинг, ма тематика та ін.

Слайд 17

Романова Г.М. Підготовка викладачів вищих навчальних закладів до проектування навчальних технологій: монографія / Г.М. Романова; Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2009. – 252 с. У монографії розглянуто питання теорії та практики підготовки викладачів вищих економічних навчальних закладів до проектування навчальних технологій. Обгрунтовано варіативну модель проектування навчальних технологій. Висвітлено структуру та рівні готовності викладачів до проектування навчальних технологій. Розглянуто розроблену систему підготовки викладачів до проектування навчальних технологій.

Слайд 18

Рекомендована література Аксьонова, О.В. Методика викладання економічних дисциплін: навч. Посібник/ О.В. Аксьонова. – К.: КНЕУ, 2006. – 708 с. Алюшина, Н. Містецтво управління своїм часом - запорука успіхів та якості життя / Н. Алюшина // Фінансовий контроль. – 2009. - № 6. - С. 57-62. Бакирова, Г. Х. Тренинг управления персоналом / Г. Х. Бакирова. – СПб. : Речь, 2004. – 400 с. Бишоп, С. Тренинг изменений в организации / С. Бишоп, Д. Тэйлор. – СПб. : Питер, 2002. – 208 с. Бутенко, Н. Ю. Комунікативна майстерність викладача : навч. посібник / Н. Ю. Бутенко. – К. : КНЕУ, 2005. Бутенко, Н. Ю. Комунікативні процеси у навчанні : підручник / Н. Ю. Бутенко. – К. : КНЕУ, 2004. Бутенко, Н. Ю. Навчально-методичний посібник для вивчення дисципліни «Комунікативні процеси у навчанні» / Н. Ю. Бутенко, В. М. Приходько, Н. І. Федоренко. – К. : КНЕУ, 2003. Зеленская, Я. Обучение персонала логистической компании / Я. Зеленская, О. Подколзина // Логистика : проблемы и решения. – 2009. - № 6. - С. 30-40. Зиновьев, И.Ф. Активные методы подготовки менеджера / И.Ф. Зиновьев. – Симферополь: Таврия, 2007. – 88 с. Кларин, М. В. Корпоративный тренинг от А до Я : науч.–практ. пособие / М. В. Кларин. – М. : Дело, 2000. – 224 с.

Слайд 19

Рекомендована література Ковальчук, Г. О. Активізація навчання в економічній освіті / Г. О. Ковальчук. – К. : КНЕУ, 2003. – 298 с. Мідляр, А. К. Використання навчальних тренінгів на підприємстві з напряму "Управлінське консультування" / А. К. Мідляр // Формування ринкових відносин в Україні [Текст] : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. - К. : Науково-дослідний економічний інститут. – 2010. - № 2. - С. 158-160. Мілютіна, К. Л. Теорія та практика психологічного тренінгу [Електронний ресурс] : навч. посібник / К. Л. Мілютіна ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - Електрон. текстові дані. - К. : МАУП, 2004. - 187 с. - Бібліогр. : с. 180-184. Панфилова, А. П. Игротехнический менеджмент : Интерактивные технологии для обучения и организационного развития персонала: учеб. пособие / А. П. Панфилова. – СПб. : ИВЭСЭП, «Знание», 2003. – 536 с. Полонський, В. Г. Підтримка вітчизняних виробників при членстві України в СОТ / В. Г. Полонський // Актуальні проблеми економіки. – 2008. - № 8. - С. 71-75. Психолого-педагогічні аспекти реалізації сучасних методів навчання у вищій школі: навч. посібник/ за ред. М.В. Артюшиної, О.М. Котикової, Г.М. Романової. – К.: КНЕУ, 2007. – 528 с. Стаут, С. Управленческий тренинг / С. Стаут. – СПб. : Питер, 2002. – 256 с.

Слайд 20

Рекомендована література Уткин, Э. А. Сборник ситуационных задач, деловых и психологических игр, тестов по курсам «Менеджмент», «Маркетинг» : учеб. пособие / Э. А. Уткин. – М. : Финансы и статистика, 1996. Фопель, К. Технология ведения тренинга. Теория и практика : пер. с нем / К. Фопель. – М. : Генезис, 2003. – 272 с. Яковенко, И. М. Проблемы развития тренинговой деятельности в туристско-рекреационном комплексе АР Крым / И. М. Яковенко // Экономика Крыма. – 2012. - № 4. - С. 156-160.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка