X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ

Завантажити презентацію

ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ Ричкіна Лілія викладач кафедри практичної психології Інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренко тренер з регіонального економічного розвитку Навчання дорослих – сучасна проблема, викликана швидким старінням раніше придбаних навичок і необхідністю придбання нових.   Коли ми навчались, то сподівались, що наша освіти - на все життя, але розширення видів діяльності, «криза компетентності» зумовили пошук нових підходів, нових технологій, нових освітніх систем.   Саме особливості сучасного розвитку суспільства ставлять усе нові і нові, значно більші, чим будь-коли в історії людства, вимоги до інтелекту дорослої людини, його мобільності, пластичності і гнучкості. Вимагають навчатись впродовж життя.

Слайд 2

План Навчання дорослих – сучасна проблема Різниця в підходах до навчання дітей та дорослих Принципи дорослого навчання Чому вчать в США? Чому навчили нас: контракт, планування, активні методи навчання Де ми застосували набуті знання Перспективи

Слайд 3

Педагогічна модель навчання а) викладач має домінуюче положення; Він визначає всі параметри навчального процесу: цілі, зміст, форми й методи, засоби й джерела навчання; б) слухач займає підлегле, залежне положення й не має можливості серйозно впливати на планування й оцінювання процесу навчання. Його участь пасивна, його основна роль – сприйняття соціального досвіду, який йому передається викладачем.

Слайд 4

Порівняння класичної та посткласичної освіти Класична освіта Формування знань, умінь та навичок Однонаправлена суб’єкт - об’єктна комунікація Ієрархія та підпорядкування, жорстка нормативність Жорсткі реальні технології, максимально пристосовані до тих, хто навчає Професійно підготовлена, культурна людина Посткласична освіта Формування інтелектуального капіталу Колективна суб’єкт - суб’єктна взаємодія Самоуправління і автономія, гнучкість норм Реальні і віртуальні технології, максимально пристосовані до тих, хто навчається Творчий професіонал, який володіє інтелектуальним капіталом ???

Слайд 5

Недоліки традиційної система навчання пасивність слухачів під час лекцій і семінарських занять; знання, які отримують слухачи, недостатньо стимулюють творчу активність; слабо розкривають приховані можливості особистості.

Слайд 6

Тенденції, які проявляються в сучасній освіті: 1 – перехід від переважно інформаційних форм до активних методів і форм навчання; 2 – перехід до фасілітаційного способу навчання, який сприяє стимулюванню, розвитку, організації творчої, самостійної діяльності учнів; 3 – організація процесу навчання як спільної діяльності його учасників.

Слайд 7

Андраґогіка (від грец. aner, andros - доросла людина, зрілий чоловік + ago - той, хто веде) наука про навчання дорослих, котра обґрунтовує діяльність дорослих, що навчаються, та тих, що навчають, за організацією процесу навчання. дорослий поводиться як дорослий, тобто грає дорослі ролі (працівника, дружини, батька, відповідального громадянина) чия самосвідомість є самосвідомістю дорослої людини дорослим того, хто, по-перше, поводиться як дорослий, тобто грає дорослі ролі (працівника, дружини, батька, відповідального громадянина, солдата) – соціологічне визначення ”, і, по-друге, чия самосвідомість є самосвідомістю дорослої людини - психологічне визначення ”. Людина є дорослою в тій мірі, в якій вона сприймає себе відповідальним або відповідальною за своє власне життя

Слайд 8

Основні положення андрагогіки:

Слайд 9

Основні положення андрагогіки:

Слайд 10

Андрогогічна модель навчання а) учень - дорослий в силу об’єктивних факторів відіграє провідну роль в організації процесу навчання, визначаючи разом з викладачем всі навчальні параметри процесу навчання: цілі, зміст, форми, методи та засоби навчання. б) викладач виступає як консультант, експерт з інтерактивної технології навчання, надаючи дорослому - учню допомогу в організації процесу навчання.

Слайд 11

Андрагогічні принципи навчання 1. Пріоритет самостійного навчання. 2. Принцип спільної діяльності. 3. Принцип опори на досвід учня-дорослого. 4. Індивідуалізація навчання. 5. Системність навчання. 6. Контекстність навчання. 7. Принцип актуалізації результатів навчання. 8. Принцип елективності навчання. 9. Принцип розвитку освітніх потреб 10. Принцип свідомого навчання. 1.Пріоритет самостійного навчання. Самостійна діяльність є основним видом навчальної роботи дорослих-учнів. 2. Принцип спільної діяльності. Даний принцип відображає необхідність спільної діяльності (взаємодії) учня з викладачем, а також з іншими учнями з планування, реалізації й оцінювання процесу навчання. 3. Принцип опори на досвід учня-дорослого. Відповідно до цього принципу життєвий (побутовий, соціальний, професійний) досвід учня використовується як джерело навчання не лише самого учня, а і його товаришів. 4. Індивідуалізація навчання. Відповідно до цього принципу кожен учень разом з викладачем, а в деяких випадках і з іншими учнями, створює індивідуальну програму власного навчання, яка не тільки орієнтована на конкретні освітні потреби й мету навчання, а й враховує досвід, рівень підготовки учня, його психофізіологічні, когнітивні особливості. 5. Системність навчання. Цей принцип відображає необхідність дотримання відповідності цілей, змісту, форм, методів, засобів навчання й оцінювання результатів навчання. 6. Контекстність навчання. Відповідно до цього принципу навчання, з одного боку, переслідує спрямоване на конкретні, життєво важливі для учня цілі, орієнтоване на виконання ним соціальних ролей або вдосконалення особистості, а з іншого – будується з врахуванням професійної, соціальної, побутової діяльності учня та його просторових, часових, професійних, побутових факторів (умов). 7. Принцип актуалізації результатів навчання. Даний принцип передбачає швидке застосування на практиці знань, умінь, навичок та якостей, які отримав учень у процесі навчання. 8. Принцип елективності навчання. Цей принцип передбачає надання учню певної свободи вибору цілей, змісту, форм, методів, джерел, засобів, термінів, часу, місця навчання, оцінювання як результатів навчання, так і самих учнів. 9. Принцип розвитку освітніх потреб. Відповідно до цього принципу, по-перше, оцінювання результатів навчання здійснюється шляхом виявлення реального ступеня засвоєння навчального матеріалу й визначення тих матеріалів, без засвоєння яких неможливе досягнення поставленої мети навчання; по-друге, процес навчання будується з метою формування в учнів нових освітніх потреб, конкретизація яких здійснюється після досягнення певної мети навчання. 10. Принцип свідомого навчання. Він означає усвідомлення, осмислення учнем і викладачем всіх параметрів навчального процесу й своїх дій з організації процесу навчання

Слайд 12

НАВЧАЛЬНИЙ ЦИКЛ ДЛЯ ДОРОСЛИХ 1. Прямий досвід 4. Використання 2. Осмислення досвіду 3. Генералізація досвіду

Слайд 13

Етапи процесу навчання 1. Діагностика слухачів 2. Планування 3. Створення умов реалізації процесу навчання 4. Реалізація 5. Оцінювання 6. Корекція процесу навчання

Слайд 14

Структура змісту навчання дорослих Актуальність змісту, мотивація його корисності Конкретизація: висвітлення проблеми, її практичні та теоретичні аспекти Проблематизація: обговорення протиріч та невирішених питань проблеми Розгляд можливих розв'язків, оцінка пропозицій Практична значущість розв'язку проблеми Можливі шляхи поповнення слухачами знань в процесі самоосвітньої діяльності

Слайд 15

Функції дорослого учня: учасник спільної з викладачем навчальної діяльності з діагностики, планування, реалізації, оцінювання і корекції процесу навчання; співавтор індивідуальних програм навчання; 3. реалізатор індивідуальних програм навчання.

Слайд 16

Державний університет Буффало ключові компетенції фахівців у галузі освіти дорослих аналіз виконання трудових обов’язків персоналом; оцінювання освітніх потреб дорослого населення; розробка освітніх програм для дорослих; розробка науково-методичних матеріалів; оцінка ефективності програм; розвиток людських ресурсів, перепідготовка робочої сили. практичні уміння фахівців у галузі освіти дорослих уміння організовувати навчання за принципом індивідуалізації та групового підходу; уміння визначати потреби дорослих і проблеми в навчанні; уміння розробляти зміст освітніх навчальних програм, здійснювати аналіз і коригування (у разі необхідності); уміння здійснювати оцінювання досягнутих результатів дорослих; уміння співпрацювати з представниками громадськості, роботодавцями, особами, відповідальними за суспільну і культурну діяльність тощо; уміння вести діалог із слухачами для забезпечення педагогічної взаємодії для можливої корекції змісту навчання, форм викладання (навчання) тощо; уміння здійснювати планування й управління освітнім процесом для розробки пропозицій щодо удосконалення та перспектив розвитку системи освіти дорослих 12 кредитів

Слайд 17

Слайд 18

ПІРАМІДА НАВЧАННЯ cepeднiй пpoцeнт зacвoєння мaтepiaлу

Слайд 19

ПЕРЕШКОДИ В УКРАЇНІ ПО ВПРОВАДЖЕННЮ ІННОВАЦІЙ В СФЕРІ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ Інертність мислення Стереотипність Пригнічення ініціатив Відсутність інформації про можливість навчатися Страх новизни Відсутність мотивації Мінімальна державна підтримка Відсутність норм законодавства, яке регулює навчання дорослих Низький рівень життя та відповідальності Відсутність соцзамовлення від держави Неосвіченість та лінь Оптимістичні прогнози обумовлює той фактор, що на всі ці пункти ми можемо впливати.

Слайд 20

ТРИ РІВНІ АНДРОГОГІВ

Слайд 21

ПЕРСПЕКТИВИ 1. неперервна освіта андрагогів і розвиток професійної майстерності: самовдосконалення, самоосвіта; 2. створення професійних асоціацій андрагогів України, вивченні професійної літератури; написанні монографій тощо.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка