X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Організаційно-методичне забезпечення розвитку професійної компетентності сучасного вчителя

Завантажити презентацію

Організаційно-методичне забезпечення розвитку професійної компетентності сучасного вчителя

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Організаційно-методичне забезпечення розвитку професійної компетентності сучасного вчителя Доповідач: Митник О.Я., доцент кафедри методики та психології дошкільної і початкової освіти ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук, доцент

Слайд 2

Професійна компетентність учителя – це здатність фахівця кваліфіковано й ефективно застосовувати теоретичні знання, знання-засоби, знання-цінності як у запланованих, так і в непередбачених педагогічних ситуаціях. Теоретичні знання – це знання про: зміст поняття психічного віку, анатомо-фізіологічні особливості, розвиток психічних процесів у молодшому шкільному віці; особливості процесу засвоєння навчального матеріалу; особливості формування наукових понять у початкових класах; зміст навчання у початковій ланці освіти; дидактичні принципи, функції, технології процесу навчання.

Слайд 3

Знання-засоби включають: знання методики організації та здійснення навчально-творчої діяльності учнів на уроках математики, української мови, читання, яке базується на знаннях: - про методи активізації пізнавальної діяльності молодшого школяра; - знання форм організації навчально-творчої діяльності учнів; Знання-цінності: знання суб’єктної парадигми освіти; знання сутності моралі, моральності, моральних якостей громадянина, моральних стимулів діяльності; знання принципів, правил поведінки та етикету.

Слайд 4

Організаційне забезпечення розвитку професійної компетентності сучасного вчителя складається з таких дій адміністрації навчального закладу: створення сучасної матеріально-технічної бази для творчої педагогічної діяльності: електронні бібліотеки, спеціалізовані кабінети, засоби мультимедіа тощо; створення у закладі атмосфери творчого пошуку, а саме: доброзичливі ділові стосунки між педагогами, моральне та матеріальне заохочення творчої педагогічної діяльності вчителя з боку адміністрації за умови появи, визнаних МОН України, продуктів творчої діяльності: авторських навчальних програм, підручників, посібників, дидактичних матеріалів; публікацій у науково-методичному журналі «Початкова школа» тощо; ініціювання побудови вчителем уроку як цілісного творчого процесу; залучення вчителів до активної участі у роботі Школи передового педагогічного досвіду, у професійному конкурсі «Вчитель року»; ініціювання роботи методичних об’єднань вчителів у формі ділових ігор, рольових тренінгів; забезпечення вчителів вільним часом.

Слайд 5

Зазначена підготовка містить такі складові. Оволодіння вчителем технологічними прийомами створення завдань розвивального характеру. Методичне забезпечення розвитку професійної компетентності сучасного вчителя складається із спрямування науково-методичної роботи навчального закладу на підготовку вчителя до побудови уроку як цілісного творчого процесу. Урок як цілісний творчий процес – це урок, на якому домінує у часі ситуація розмірковування: ситуація пошуку, допитливості, сумніву.

Слайд 6

Пропонуємо напрямки таких завдань. 1. До даного родового поняття підібрати видові, або до даних видових підібрати родове. 2. Знайти серед даних понять зайве. Обґрунтувати свою думку. 3. За допомогою кругів Ейлера показати співвідношення між обсягами понять. 4. Виконати обмеження чи узагальнення поняття. 5. Побудувати визначення поняття, або знайти помилку у запропонованому визначенні. 6. Визначити істинність даних тверджень (суджень). 7. Скласти загальні (на початку узагальнюючі слова: всі, кожний, будь-який, жодний) та часткові (на початку узагальнююче слово деякі) твердження (судження) з даними поняттями. 8. Розв’язування текстових арифметичних задач комбінованого характеру.

Слайд 7

Оволодіння вчителем методикою роботи над завданнями з логічним навантаженням. Усвідомлення вчителем змісту понять: метод навчання, інтерактивний метод навчання, форма навчання, технологія навчання. Проведення рольових тренінгів, у процесі розгортання яких має відбуватися тренування у знаходженні як можна більшої кількості варіантів розв’язання певної педагогічної проблеми, порівняння їх між собою, вибір кращого варіанту рішення за такими показниками як: раціональність, оптимальність, оригінальність, доцільність; обговорення можливостей вибору методу та форми навчання у певній педагогічній ситуації.

Слайд 8

Список рекомендованої літератури: Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи /Під заг. ред. О.В. Овчарук. – К., 2004. – 112 с. Митник О.Я. Формування культури мислення молодшого школяра: теорія і практика: монографія. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 368 с. Митник О.Я. Логіка на уроках математики. Методика роботи над завданнями з логічним навантаженням у курсі математики початкових класів. − К.: Початкова школа, 2004. − 104 с. Митник О.Я. Навчально-творча діяльність молодших школярів на уроках математики. Методика навчання математики в системі післядипломної освіти. − К.: Початкова школа, 2005. − 96 с. Митник О.Я. Як навчити дитину мистецтва мислення – К.: Початкова школа, 2006. – 104 с. Митник О.Я. Навчально-творча діяльність молодшого школяра на уроках математики та української мови // Почат. шк. - 2008. - № 12 та української мови // Почат. шк. - 2009.- № 1.- С. 44 - 49. Митник О.Я. Технологія побудови уроку як цілісного творчого процесу // Почат. шк. - 2009. - № 10. - С. 53 - 57. Савченко О.Я. Виховний потенціал початкової освіти. – К. СПД «Цудзинович Т.І.» - 2007. – 204 с. Хуторской А.В. Методика личностно-ориентированного обучения. Как обучать всех по-разному?: пособие для учителя. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. – 383 с.

Слайд 9

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка