X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС

Завантажити презентацію

МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС

Слайд 2

Для України, у культурно-цивілізаційному аспекті, європейська інтеграція – це входження до єдиної сім’ї європейських народів, повернення до європейських політичних і культурних традицій

Слайд 3

Для набуття Україною членства у Європейському Союзі Указами Президента України затверджена Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу

Слайд 4

Основними напрямами культурно-освітньої і науково-технічної інтеграції визначено впровадження європейських норм і стандартів в освіті, науці і техніці, поширення власних культурних і науково-технічних здобутків у ЄС

Слайд 5

Особливо важливим є здійснення спільних наукових, культурних, освітніх та інших проектів, залучення українських вчених та фахівців до загальноєвропейських програм наукових досліджень

Слайд 6

Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти Необхідність реформування системи освіти України, її удосконалення і підвищення рівня якості є найважливішою соціокультурною проблемою, яка значною мірою обумовлюється процесами глобалізації та потребами формування позитивних умов для індивідуального розвитку людини, її соціалізації та самореалізації у цьому світі

Слайд 7

Визначення, гармонізації та затвердження нормативно-правового забезпечення в галузі освіти з урахуванням вимог міжнародної та європейської систем стандартів та сертифікації

Слайд 8

Основною метою державної політики в галузі освіти є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, оновлення змісту освіти та організації навчально-виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, ринкових засад економіки, сучасних науково-технічних досягнень

Слайд 9

Пріоритетними напрямами державної політики щодо розвитку вищої освіти є: формування національних і загальнолюдських цінностей; створення для громадян рівних можливостей у здобутті вищої освіти; постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу; запровадження освітніх інновацій та інформаційних технологій; інтеграція вітчизняної вищої освіти до європейського та світового освітніх просторів.

Слайд 10

Реформування системи освіти України передбачає: перехід до динамічної ступеневої системи підготовки фахівців, формування мережі вищих навчальних закладів, піднесення вищої освіти України до рівня вищої освіти в розвинутих країнах світу

Слайд 11

Розвиток вищої освіти повинен підпорядковуватись законам ринкової економіки, тобто закону розподілу праці

Слайд 12

Нові вимоги до освіти і професійної підготовки фахівців у вищому навчальному закладі: орієнтація на ринкові відносини, жорстку професійну конкуренцію; необхідність освіти і професійної підготовки, орієнтованої на мобільність і мінливість соціальної і виробничої діяльності; диференціація вимог до характеру і змісту освіти і професійної підготовки фахівців з вищою освітою різних освітньо-кваліфікаційних рівнів; введення технології стандартизованого тестування

Слайд 13

“Болонським процесом” в останні роки прийнято називати діяльність європейських країн, яка спрямована на те, щоб зробити узгодженими системи вищої освіти цих країн

Слайд 14

Основні цілі Болонського процесу: побудова Європейського простору вищої освіти як передумови розвитку мобільності громадян з можливістю їх працевлаштування; посилення міжнародної конкурентоспроможності як національних, так і в цілому Європейської систем вищої освіти; досягнення більшої сумісності та порівнянності систем вищої освіти; підвищення визначальної ролі університетів у розвитку національних та Європейських культурних цінностей; змагання з іншими системами вищої освіти за студентів

Слайд 15

Участь вищої освіти України в Болонських перетвореннях має бути спрямована лише на її розвиток і набуття нових якісних ознак, а не на втрату кращих традицій, зниження національних стандартів якості

Слайд 16

Напрями розвитку вищої освіти в Україні: розширення доступу до вищої освіти; якість освіти й ефективність використання фахівців з вищою освітою; інтеграційні процеси

Слайд 17

Розширення доступу до вищої освіти

Слайд 18

Країни-учасниці Болонського процесу підкреслюють важливий внесок вищої освіти у впровадження довічного навчання в реальність

Слайд 19

Забезпечиння потрібної якістіь підготовки випускників можливо лише маючи підготовленого вступника

Слайд 20

Головні сподівання щодо поліпшення ситуації з об'єктивністю процесів вступу в Україні покладаються на незалежне (зовнішнє) тестування

Слайд 21

Підвищення об’єктивності оцінювання знань через зовнішнє тестування полягає у застосуванні рейтингової системи

Слайд 22

Забезпечення та гарантія якості вищої освіти

Слайд 23

Запровадження ступеневої системи вищої освіти й уведення нових освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр” та “магістр” надає широкі можливості для задоволення освітніх потреб особи, забезпечує гнучкість загальноосвітньої, загальнокультурної та наукової підготовки фахівців, підвищення їх соціального захисту на ринку праці та інтеграцію у світове освітянське співтовариство.

Слайд 24

Державна акредитаційна комісія (ДАК), яка забезпечує додержання вимог до вищої та професійно-технічної освіти шляхом встановлення відповідних нормативних показників до їх ліцензування та акредитації

Слайд 25

Первинна відповідальність за якість вищої освіти лежить на кожному окремому навчальному закладі

Слайд 26

Основні завдання, принципи та етапи формування Європейського простору вищої освіти

Слайд 27

Шість цілей Болонського процесу: введення двоциклового навчання; запровадження кредитної системи; формування системи контролю якості освіти; розширення мобільності студентів і викладачів; забезпечення працевлаштування випускників; привабливості європейської системи освіти

Слайд 28

Заходи, що мають принести відчутні результати: запровадження системи освіти на основі двох ключових навчальних циклів: додипломного (бакалавр) та післядипломного (магістр); затвердження загальносприйнятної та порівнянної системи вчених ступенів, в тому числі шляхом запровадження стандартизованого Додатку до диплома; застосування Європейської Кредитної Трансферної Системи (далі – ECTS); зближення систем контролю якості та акредитації

Слайд 29

Двоетапна система вищої освіти запроваджується на основі двох ключових навчальних циклів: незакінчена вища (додипломна) освіта і закінчена вища (післядипломна) освіта, причому тривалість першого циклу – не менш трьох років. По завершенні першого циклу вищої освіти присвоюється вчений (академічний) ступінь бакалавра. Кінцевим результатом другого циклу навчання протягом 1-2 років має бути вчений (академічний) ступінь магістра

Слайд 30

Головними функціями Додатку до диплома є: гарантування його володарю визнання роботодавцями набутих ним знань і вмінь; зазначення можливості, яку надає отримана кваліфікація щодо доступу до подальшого академічного чи професійного навчання; інформування щодо подробиць, які стосуються прав випускника вищого навчального закладу, відносно його професійного статусу

Слайд 31

“Кваліфікація” визначається як здатність робітника виконувати конкретні завдання та обов’язки у рамках певного виду діяльності. Вона має наступні два параметри: рівень кваліфікації, який визначається складністю і об’ємом завдань та обов’язків, що виконує робітник; кваліфікаційна спеціалізація, яка визначається певною галуззю потрібних знань

Слайд 32

Випускник вищого навчального закладу України має працевлаштовуватися на первинну посаду, яка передбачена Галузевим стандартом

Слайд 33

Освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти в Україні формально поєднує в програмах освіти як академічну, так і професійну спрямованість

Слайд 34

Вища школа готує випускника не до конкретного робочого місця, а до вільного пошуку роботи на ринку праці

Слайд 35

Додаток до диплома як засіб забезпечення можливості працевлаштування

Слайд 36

Додаток до диплома про вищу освіту (далі Додаток) є документом про освіту, що видається власнику диплома з метою надання додаткової розширеної інформації про вищий навчальний заклад, який надає кваліфікацію, про рівень кваліфікації, про зміст і обсяг освіти, особливості навчання і форми підсумкового контролю та його академічні і професійні права тощо

Слайд 37

Витяг з Додатку до диплома, що визначає кваліфікацію випускника

Слайд 38

Слайд 39

Нова модель, що ілюструє деталізацію інформації в Додатоку до диплома (приклад)

Слайд 40

Європейська спільнота й ті ж Болонська декларація і Лісабонська конвенція передбачають, що за якість освіти відповідає держава

Слайд 41

Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України

Слайд 42

Впровадження модульно-кредитної системи у вищий школі України переслідує наступні цілі: досягнення відповідності стандартам європейської системи освіти, яка виходить із знань, умінь та навичок, що є надбанням випускника; затребування українських освітянських кваліфікацій європейським ринком праці; затвердження загальносприйнятної та порівнянної системи освітньо-кваліфікаційних ступенів; впровадження стандартизованого додатка до диплому, модель якого була розроблена Європейською Комісією, Радою Європи та UNESCO/CEPES і який містить детальну інформацію про результати навчання випускника; стимулювання викладачів і студентів вищих навчальних закладів до вдосконалення системи об’єктивної оцінки якості знань; забезпечення “прозорості” системи вищої освіти та слушного академічного та професійного визнання кваліфікацій (дипломів, ступенів, посвідчень і таке інше)

Слайд 43

Кредитно-модульній системі, як невід’ємному атрибуту Болонської декларації, надаються дві основні функції Перша – сприяння мобільності студентів і викладачів та спрощення переходів з одного університету до іншого. Друга – акумулююча, чітке визначення обсягів проведеної студентом роботи з урахуванням усіх видів навчальної та наукової діяльності.

Слайд 44

Модулі конструюються як системи навчальних елементів, об'єднаних ознакою відповідності визначеному об'єкту професійної діяльності

Слайд 45

Умовою реалізації модульного принципу організації змісту навчальної дисципліни є можливість виділити генеральні наскрізні ідеї професійної діяльності, ї на розкриття і засвоєння яких спрямований кожний модуль

Слайд 46

За таких умов зменшується частка прямого, зовні завданого інформування і розширюється застосування інтерактивних форм та методів роботи студентів під керівництвом викладача (тьютора) та повноцінної самостійної роботи в лабораторіях, читальних залах, на об'єктах майбутньої професійної діяльності, що особливо важливо для системи дистанційного навчання

Слайд 47

Кредит (credit) – умовна одиниця виміру навчального навантаження студента при вивченні якоїсь складової навчальної програми чи окремої дисципліни (курсу), виконаної студентом під час навчання

Слайд 48

Європейська система трансферу кредитів – ECTS

Слайд 49

ЕСТS забезпечує інструментом, щоб гарантувати прозорість, збудувати мости між навчальними закладами і розширити можливості вибору для студентів.

Слайд 50

Система ЕСТS забезпечує прозорість через такі засоби: Кредити ЕСТS, які є числовим еквівалентом оцінки, що призначається елементам навчального плану, щоб окреслити обсяг навчального навантаження студентів, необхідний для завершення навчання. 2. Інформаційний пакет, який дає письмову інформацію студентам і працівникам про навчальні заклади, факультети, організації і структуру навчання і елементи навчального плану. 3. Перелік оцінок з предметів, який показує здобутки студентів у навчанні у спосіб, який є всебічним і загальнозрозумілим, і може легко передаватися від одного навчального закладу до іншого.

Слайд 51

Система ЕСТS базується на трьох ключових елементах: інформаційний пакет – інформація стосовно навчальних програм і здобутків студентів; навчальний контракт – взаємна угода між навчальними закладами-партнерами і студентом; перелік оцінок дисциплін – використання кредитів ЕСТS, щоб визначити навчальне навантаження для студента

Слайд 52

Кредити ЕСТS є кількісним еквівалентом оцінки (від 1 до 60), призначеної для елементів навчального плану, щоб охарактеризувати навчальне навантаження студента

Слайд 53

У ЕСТS 60 кредитів становить навчальне навантаження на один навчальний рік, і, як правило, 30 кредитів на семестр

Слайд 54

Шкала оцінювання ECTS для оцінки якості досягнень студента Шкала оцінювання ЕСТS була розроблена для того, щоб допомогти навчальним закладам перенести оцінки, виставлені місцевим закладом

Слайд 55

Шкала оцінювання ЕСТS

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Педагогіка