X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Якість підготовки дорослого населення: проблеми та перспективи розвитку

Завантажити презентацію

Якість підготовки дорослого населення: проблеми та перспективи розвитку

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Якість підготовки дорослого населення: проблеми та перспективи

Слайд 2

Демографічні чинники впливу на якість освіти дорослого населення Глобалізація світового простору (економічного, освітнього, соціального, культурного) Звуження демографічного базису пропозиції робочої сили – скорочення кількості населення, низькі темпи народжуваності (незважаючи на збільшення показника народжуваності до 1,46 дитини у 2008 р., порівняно з 1,35 у 2007 році, це не призводить до розширеного відтворення поколінь) високий рівень смертності Вікова структура населення (низька частка вікової групи 0-29 років) як одна з основних перешкод для забезпечення стабільного поповнення контингенту навчальних закладів Міграційні відпливи як серйозна перешкода поліпшенню якості людського потенціалу Регіональні диспропорції розподілу населення

Слайд 3

Соціально-економічні чинники впливу на якість освіти дорослого населення Мегарівень вплив фінансово-економічної кризи вплив світового освітнього простору на систему освіти України макрорівень ефективність державної політики у сфері розвитку людського потенціалу місце інноваційних складових людського розвитку в ієрархії державних пріоритетів темпи реструктуризації зайнятості мезорівень можливості місцевих бюджетів галузеві та регіональні пріоритети та ресурсні можливості мезоекономіки мікрорівень обсяги фінансування підприємствами програм професійного навчання та перепідготовки персоналу стимулювання зацікавленості суб’єктів виробництва у підвищенні професійно-кваліфікаційного рівня праці персоналу рівень відповідності отриманої підготовки потребам виробництва наближеність змісту та характеру накоплених виробничих знань до практики обслуговування конкретних технологічних процесів інтенсивність та ефективність оновлення професійних знань рівень професійної мобільності особистісні характеристики працівників індивідуальний рівень мотивація до підвищення інноваційної та освітньої активності, власної конкурентоспроможності

Слайд 4

Проблеми системи освіти в Україні Невідповідність якості освіти сучасним вимогам Зниження доступності освіти Неефективність механізму державного фінансування системи освіти (бюджетні витрати на сферу освіти зростали з 4,2% ВВП у 2000 р. до майже 7% ВВП у 2009 р., тоді як - 5% ВВП у країнах ЄС) Поглиблення структурних диспропорцій у підготовці спеціалістів та попиту на них на ринку праці (у 2010 р. 46 тис. випускників ВНЗ і 27 тис. випускників ПТНЗ перебували на обліку в центрах зайнятості)

Слайд 5

Слайд 6

Проблеми підвищення якості освіти дорослого населення в Україні Повільні темпи реструктуризації зайнятості Невисокий рівень інноваційної активності українських підприємств, низька адаптованість системи ПОН до інноваційних змін Неадекватне реагування ринку праці на попит на кваліфіковані кадри, слабкість координації між суб'єктами ринку праці та системою ПОН Відсутність ефективних стимулів для роботодавців до розбудови систем підготовки кадрів і освіти, скорочення обсягів програм підвищення кваліфікації працівників на підприємствах Нерозповсюдженість систем підготовки, орієнтованих на здобуття пошукувачами універсальних навиків та спеціальних (профільних) знань Відсутність стратегії безперервної освіти протягом життя

Слайд 7

Показники конкурентоспроможності робочої сили (у контексті якості освіти) (за оцінками World Economic Forum), 2009-2010 рр.

Слайд 8

Розподіл зайнятих в промисловості за професійними групами (2009)

Слайд 9

Прогноз кваліфікаційної структури робочої сили країн ЄС до 2020 р. (% до загальної чисельності)

Слайд 10

Виклики та проблеми формування ефективної системи освіти дорослого населення універсальні навики та спеціальні (профільні) знання – вибір пріоритетів стимулювання роботодавців та населення до підвищення рівня освіти налагодження координації між основними суб'єктами стосовно поліпшення якості кадрів, участь роботодавців у підготовці кадрів роль соціального діалогу у підготовці кадрів законодавча база - необхідність адекватних змін прогнозування потреб економіки у робочій силі (за професіями)

Слайд 11

Підвищення кваліфікації за професійними групами

Слайд 12

Прогноз зайнятості населення України за професійними групами на 2010-2025 рр.

Слайд 13

Напрями поліпшення якості системи освіти дорослого населення реструктуризація зайнятості у відповідності з структурними змінами в економіці удосконалення законодавчої бази для впровадження державно-приватного партнерства у сфері освіти, розвитку безперервної освіти удосконалення організації праці та впровадження прогресивних технологій управління людськими ресурсами на макро-, мезо та мікрорівнях стимулювання інноваційної активності працюючих на основі реформування оплати праці надання державної підтримки системі внутрішньофірмового навчання для подолання диспропорції між попитом ринку праці на працівників певного професійного рівня і кваліфікації та структурою їх підготовки впровадження стандартів, заснованих на компетенціях, розробка та затвердження Національної рамки кваліфікацій, заснованої на компетенціях, яка має чітко ідентифікувати та узгодити підсистеми кваліфікацій різних рівнів узгодження кваліфікаційних характеристик та навчальних програм, освітніх стандартів із освітньо-кваліфікаційними вимогами робочих місць мотивація роботодавців до участі у підготовці навчальних програм, узгодженні освітніх та професійних стандартів впровадження інноваційних технологій та форм організації процесу навчання (легалізація дистанційної освіти), що оновлюють зміст освіти посилення професійної компоненти у перепідготовці та підвищенні кваліфікації педагогічних працівників

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Педагогіка