X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
САМОАНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

Завантажити презентацію

САМОАНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

САМОАНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ «Вчитель живе доти, доки вчиться, тільки-но він перестає вчитися, в ньому помирає вчитель» К.Ушинський

Слайд 2

Компетентність (лат.competens – відповідний, здібний) означає коло питань, у яких людина добре обізнана, має знання та досвід. Професійна компетентність вчителя – це сукупність його особистісних якостей, загальної культури та кваліфікаційних знань, умінь, методичної майстерності, гармонійна інтеграція яких в педагогічній діяльності дає оптимальний результат. Педагогічна компетентність – це сукупність теоретичних знань, практичних умінь, навичок, ставлень, досвіду, особистісних якостей учителя, що дають змогу здійснювати пошукову, естетичну діяльність, самостійно здобувати нові знання, аналізувати діяльність учасників навчально-виховного процесу, приймати рішення.

Слайд 3

Основні структурні елементи педагогічної компетентності Теоретичні педагогічні знання Практичні вміння Особистісні якості педагога при організації ефективного навчально-виховного процесу підлягають вивченню, аналізу та контролю; педагогом аналізуватися для визначення рівня свого професіоналізму, самовдосконалення, саморозвитку, реалізації свого творчого потенціалу

Слайд 4

Теоретична готовність вчителя Педагогічні уміння – це сукупність послідовно розгорнутих дій, що ґрунтуються на теоретичних знаннях. Частина цих дій може бути автоматизованою (навички). Аналітичні уміння передбачають уміння аналізувати педагогічні явища; осмислювати роль кожного елемента у структурі цілого і у взаємодії з іншими. Прогностичні уміння передбачають управління педагогічним процесом;чітку уяву с свідомості вчителя, педагогічне прогнозування результатів педагогічного процесу; оволодіння прогностичними методами, висунення гіпотез, тощо. Проективні уміння забезпечують конкретизацію цілей навчання та виховання і поетапну їх реалізацію. Рефлексивні вміння передбачають здійснення педагогом контрольної та оцінювальної діяльності, спрямованої на себе, на осмислення і аналіз власних дій.

Слайд 5

Практична готовність вчителя Організаторські уміння передбачають залучення до різних видів діяльності й організацію діяльності колективу, яка перетворює його із об’єкта в суб’єкт . Організаторські уміння педагога бувають мобілізаційними, інформаційними, розвивальними і орієнтацій ними. Мобілізаційні уміння вчителя обумовлені привертанням уваги учнів і розвитком у них стійких інтересів до навчання, праці та інших видів діяльності. Інформаційні уміння пов’язані з безпосереднім викладом навчальної інформації, з методами її отримання та обробки. Розвивальні уміння передбачають визначення зони найближчого розвитку окремих учнів, класу в цілому. Орієнтаційні уміння спрямовані на формування морально-ціннісних установок вихованців і наукового світогляду; організацію спільної творчої діяльності, яка розвиває соціально-значущі якості особистості.

Слайд 6

Комунікативні уміння вчителя - це взаємопов’язані групи перцептивних умінь, власне умінь спілкування (вербального) та умінь і навичок педагогічної техніки. Перцептивні уміння допомагають розуміти інших (учнів, учителів, батьків). Для цього необхідно вчити проникати в індивідуальну суть іншої людини, визначити її ціннісні орієнтації, які знаходять вираження в її ідеалах, потребах, інтересах. Уміння педагогічного спілкування - це уміння розподіляти увагу і підтримувати її стійкість; обирати відповідно до класу й окремих учнів найдоцільніші способи поведінки звертань; аналізувати вчинки вихованців, визначати мотиви, якими вони керуються, їхню поведінку в різних ситуаціях.

Слайд 7

Функції педагогічної компетентності

Слайд 8

Діагностування рівня професійної компетентності педагогічних працівників Критерії оцінювання рівня сформованості компетенції педагога методичні знання наукові знання теоретичні знання (педагогічні, психологічні, професійні ) технологічні знання моральна культура педагога

Слайд 9

Методичний функціонал Індивідуальні форми роботи: Самоосвітні програми педагогів; Діагностування; Консультації для педагогів; Творчий звіт учителя; Творчий портрет учителя, Захист творчого порт фоліо; Майстер-клас; Педагогічна майстерня; Педагогічні проекти Групові форми роботи: Методична рада; Методичні об’єднання (захист плану роботи; відпрацювання візитки, засідання, звіт) Творчі групи; Предметна декада; Школа перспективного педагогічного досвіду; Школа молодого вчителя Колективні форми роботи Інструктивно-методичні наради; Науково-практичні конференції, семінари, «ділові ігри»; Методичний практикум для вчителя; Методичний тиждень; Методичний (аукціон, фестиваль, турнір)

Слайд 10

МЕТОДИЧНИЙ ФУНКЦІОНАЛ забезпечення підвищення професійного рівня педагогічного колективу, забезпечення можливості для кожного педагога самореалізації, самоосвіти, вивчення, розповсюдження та впровадження передового педагогічного досвіду

Слайд 11

Схема № 1 самоаналізу уроку 1.Загальна структура уроку . 2. Реалізація основної дидактичної мети уроку. 3. Розвивальний аспект уроку. 4. Дотримання основних принципів дидактики. 5. Методи навчання. 6. Виховний аспект уроку. 7. Вчитель на уроці. 8. Робота учнів на уроці. 9. Гігієнічні умови уроку.

Слайд 12

Схема № 2 самоаналізу уроку Яке місце цього уроку в темі, розділі, курсі? Його зв'язок із попередніми уроками. Які особливості класу було враховано під час планування уроку ? Які завдання планувалося вирішувати на уроці? Чим зумовлений такий вибір завдання? Чим зумовлені вибір структури і типу уроку ? Чим зумовлений вибір змісту, форм і методів навчання ( за елементами уроку )? Які навчально-матеріальні, гігієнічні, морально-психологічні, естетичні й тимчасові умови було створено на уроці? Наскільки вони сприяли успішній роботі? Чи були відхилення від плану уроку? Чому ? які саме ? Як можна оцінювати результати уроку? Чи вирішено його завдання? Чи не було перевантаження учнів? Які висновки на майбутнє можна зробити з результатів уроку ?

Слайд 13

Самоосвіта, підготовка педагога та вдосконалення його майстерності буде продуктивним за наступних умов: В процесі самоосвіти реалізується потреба особистості у власному розвитку; Педагог уміє визначити свої сильні та слабкі сторони, володіє способами самопізнання та самоаналізу, є відкритим до змін; Володіє розвинутою здатністю до рефлексії (діяльності особистості, що спрямована на усвідомлення власних дій, почуттів, аналіз цієї діяльності та формулювання висновків); Програма професійного саморозвитку, самоосвіти містить у собі можливості дослідницької, пошукової, творчої діяльності; Педагог є готовим до творчості; Існує зв'язок особистісного та професійного розвитку і саморозвитку.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка