X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Підтвердження відповідності шкільних друкованих виробів

Завантажити презентацію

Підтвердження відповідності шкільних друкованих виробів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Попова Наталія Володимирівна Начальник науково-технічного Центру сертифікацій та випробувань продукції Всеукраїнського державного науково - виробничого Центру стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (Укрметртестстандарт) Держспоживстандарту України, Україна, м. Київ, вул. Метрологічна, 4 тел. 526-03 88, 526 04 08

Слайд 2

Підтвердження відповідності шкільних друкованих виробів.

Слайд 3

1. Порядок декларування відповідності продукції з низьким ступенем ризику для життя і здоров'я споживачів. Зошити шкільні та загальні можна з впевне-ністю віднести до категорії товарів дитячого асортименту першої необхідності, так як вони супроводжують дитину з шестирічного віку. Тобто, ця продукція повинна бути не тільки відмінної якості та художньо оформлена, але перш за все бути безпечною для незміцнілого, несформованого організму, щоб після тривалого писання не псувався зір дитини, не вдихалися токсичні виділення.

Слайд 4

Обсяг споживання зошитів шкільних та загальних, в Україні, на рік становить

Слайд 5

У відповідності до Указу президента України «Про заходи щодо вдосконалення діяльності у сфері технічного регулювання та споживчої політики» №1105 від 13.07.2005р., у січні 2007 року внесено зміни до переліку продукції, що підлягає обов’яз-ковій сертифікації в Україні. Пунктом 13, вказаних змін, було виключено розділ 34 «Товари з паперу шкільні та канцелярські» позиції “Зошити шкільні та зошити загальні”. Так, на Україні була відмінена обов’язкова сертифікація зошитів шкільних та загальних, яка з 15 червня 2002 року захищала права споживачів.

Слайд 6

Одночасно з цим, наказом Держспожив-стандарту України № 6 від 29.01.2007 року, було затверджено «Перелік продукції відповідність якої може бути підтверджена декларацією про відповідність» - продукції з низьким ступенем ризику для життя і здоров'я споживачів. Відповідно до цього «Переліку…», на Україні зошити шкільні та зошити загальні підлягають обов’язковому декларуванню про відповідність.

Слайд 7

До продукції з низьким ступенем ризику для життя і здоров'я споживача відносяться вироби та обладнання, користування або управління якими за призначенням здійснює спеціально підготовлений персонал та для введення в експлуатацію якого необхідний спеціальний дозвіл, а також інша продукція, яка не містить джерел електричної, механічної, енергетичної, електромагнітної небезпеки для споживача.

Слайд 8

Декларування відповідності постачальником - процедура письмового запевнення постачаль-ником, що продукція, процес або послуга відповідають встановленим вимогам. Метою декларування відповідності є гаран-тування відповідності конкретної продукції, процесу або послуги нормативним документам, на які є посилання в декларації про відповідність (далі - Декларації), а також чітке зазначення відповідальних за цю відповідність. Постачальник відповідає за характеристики продукції, процесів або послуг, встановлені нормативними документами, на які дані посилання в Декларації згідно з чинним на Україні законодавством.

Слайд 9

Декларація повинна ґрунтуватися на результатах випробувань або оцінювань, проведених першою, другою або третьою сторонами. Декларація про відповідність видається постачальником, яким може бути виробник або вповноважена ним особа, що є резидентом України. Декларація видається Постачальником на підставі технічної документації, що підтверджує відповідність конкретної продукції вимогам нормативних документів на неї та наведених в Декларації.

Слайд 10

Декларування відповідності зошитів шкільних та загальних проводиться згідно з «Тимчасовим порядком декларування відповідності продукції з низьким ступенем ризику для здоров’я спожива-чів» (наказ Держспоживстандарту України від 01.12.2005р. № 342). На бажання виробника (постачальника) декларування відповідності зошитів може здійснюватися шляхом їх сертифікації.

Слайд 11

Порядок проведення сертифікації продукції передбачає виконання наступних процедур: - подання заявки на сертифiкацiю; - розгляд заявки i прийняття рішення за нею із зазначенням схеми сертифiкацiї; - аналіз наданої документації, - обстеження виробництва продукції, - атестацію виробництва продукції, - сертифiкацiю (оцінку) системи якості виробництва, - відбір, iдентифiкацiю зразків продукції для випробувань; - випробування зразків; - аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про можливість видачі сертифіката вiдповiдностi; - видачу сертифіката вiдповiдностi, укладення ліцензійної угоди та занесення сертифікованої продукції до Реєстру Системи; - визнання іноземного сертифіката вiдповiдностi; - технічний нагляд за сертифікованою продукцією; - iнформацiю про результати робіт із сертифiкацiї.

Слайд 12

Декларація підлягає обов’язковій реєстрації в органах з сертифікації за даним видом продукції на підставі заяви. Декларація подається на реєстрацію лише в один з органів з сертифікації за вибором Постачальника. Декларація видається на термін до трьох років, який встановлюється Постачальником.

Слайд 13

До документів, що підтверджують відповідність продукції встановленим законодавством вимогам та надаються органу з сертифікації, належать: - загальний опис виробу; - нормативні документи, відповідність яких підтверджується Декларацією; - протоколи випробувань продукції, що були проведені в акредитованих випробувальних лабораторіях, з дотриманням періодичності випробувань, - сертифікати відповідності та протоколи випробувань сировини, матеріалів, комплектувальних виробів.

Слайд 14

Порядок проведення декларування відповідності продукції передбачає: 1. Подання заяви про реєстрацію декларації про відповідність. До заяви додається: - заповнена та підписана декларація про відповідність; - доручення постачальника (виробника) на право декларування відповідності продукції (за необхідності); - загальний опис продукції; - інформація про декларанта; - документи виробника продукції, що засвідчують якість та безпеку продукції; - сертифікати походження; - нормативні документи, у яких установлені вимоги до продукції;

Слайд 15

- протоколи випробувань продукції, які можуть бути визнані відповідно до чинного законодавства України; - сертифікати відповідності та протоколи випробувань сировини, матеріалів, комплектувальних виробів (за наявності). - документи стосовно умов виробництва продукції; - товаросупроводжувальні документи, інші документи (за необхідності) на вимогу ОС. ОС та організації, які діють за їх дорученням, повинні забезпечувати конфіденційність інформації, що становить комерційну або професійну таємницю.

Слайд 16

Зареєстрована Декларація та документи, на підставі яких вона була видана, повинні зберігатися Постачальником не менше трьох років після закінчення терміну її дії. Протягом цього самого терміну в органі з сертифікації мають зберігатися копії зареєстрованої Декларації разом із супровідними документами. Зареєстрована Декларація дійсна на всій території України і є документом, що підтверд-жує відповідність продукції встановленим законодавством вимогам.

Слайд 17

За негативних результатів експертизи доку-ментів, ОС готує рішення про відмову у реєстрації декларації про відповідність. У разі відмови у реєстрації декларації про відповідність декларант може: - повторно подати заяву про реєстрацію декларації про відповідність разом із додатковими документами, які усунуть підстави для відмови у реєстрації декларації; - оскаржити рішенням ОС; - подати окрему заяву до ОС на проведення робіт з підтвердження відповідності продукції встановленим вимогам з метою видачі сертифікату відповідності.

Слайд 18

Якщо заявник не згоден з рішенням щодо відмови йому у реєстрації, він повинен подати (письмово) заяву до ОС не пізніше одного місяця після одержан-ня повідомлення про прийняте рішення. Подання заяви не припиняє дії прийнятого рішення. Заява розглядається ОС у місячний термін з дня її надходження. До заяви додаються такі документи: - листування із спірного питання між заявником та ОС; - відповідні матеріали випробувань (обстеження); - документація на продукцію (за необхідністю).

Слайд 19

Рішення надсилається заявнику протягом п'яти днів після проведення засідання. Якщо на думку ОС, що розглядав спірне питання, необхідно внести зміни або переглянути стандарти та інші нормативні документи про продукцію, то відповідні пропозиції він вносить до Держспоживстандарту України. У разі незгоди з рішенням ОС заявник має право протягом десяти днів з дня одержання рішення звернутися до Держспоживстандарту України, а також до суду, арбітражного суду згідно з чинним законодавством.

Слайд 20

В разі закінчення терміну дії декларації про відповідність заява на реєстрацію декларації про відповідність подається на наступний термін. Оплата робіт із декларування відповідності проводиться на підставі договорів, незалежно від їх результатів, витрати заявників на проведення робіт із декларування відповідності продукції відносяться на її собівартість (Декрет Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію").

Слайд 21

У разі виявлення органами державного нагляду та контролю продукції, що не відповідає вказаним в Декларації вимогам, вони у триденний термін письмово з відповідним обґрунтуванням інформують про це Постачальника та орган з сертифікації, що зареєстрував Декларацію. Постачальник протягом шести робочих днів з дня отримання такої інформації повинен ужити заходів щодо приведення продукції у відповідність та повідомити про це орган з сертифікації. У разі незгоди Постачальника з рішенням органу з сертифікації про скасування реєстрації Декларації він може подати апеляцію до центрального органу виконавчої влади з питань технічного регулювання або оскаржити його в судовому порядку.

Слайд 22

ПЕРЕЛІК нормативних документів, на відповідність яким проводиться декларування відповідності продукції

Слайд 23

2. Основні законодавчо-правові документи, щодо безпеки продукції - Закон України „Про захист прав споживачів”; - Закон „Про підтвердження відповідності”; - Закон України "Про охорону дитинства"; - Закон „Про розроблення та застосування стандартів, технічних регламентів та процедур оцінки відповідності”; - Закон „Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення”; - Технічний Регламент модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах з підтвердження відповідності - Технічний Регламент, щодо безпеки продукції; - Технічний Регламент, щодо маркування продукції; - Перелік продукції, відповідність якої може бути підтверджена декларацією про відповідність; - Перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні; - ДСанПіН 5.5.6-138-2007 «Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей. Державні санітарні норми і правила»; - Наказ N 342 від 01.12.2005р. Про затвердження «Тимчасового порядку декларування відповідності продукції з низьким ступенем ризику для життя і здоров'я споживачів»; - Наказ N 98 від 11.03.2004 Про затвердження Правил роздрібної торгівлі; - Порядок проведення робіт з сертифікації паперу, картону та виробів з них; ГСТУ 79.001-99 Обладнання закладів освіти. Загальні вимоги; ГСТУ 79.009-99 Обладнання закладів освіти. Засоби навчання друковані; ГСТУ 79.009.001:2004 Засоби навчання друковані. Зошити шкільні, зошити загальні учнівські. Педагогічні вимоги; ГОСТ 13309-90 «Тетради школьные. Технические условия»; ГОСТ 18510-87 «Бумага писчая. Технические условия»; ДСТУ 4736:2007 «Зошити шкільні. Технічні умови»;

Слайд 24

3. Декларування, сертифікація та випробування продукції вітчизняного та зарубіжного виробництва. Декларування, сертифікацію шкільних друкованих виробів вітчизняного та зарубіжного виробництва здійснюють тільки органи із сертифікації і випробувальні лабораторії, які акредитовані в Системі УкрСЕПРО у встановленому порядку і мають цю продукцію у своїй галузі акредитації. Випробування з метою декларування та сертифікації здійснюються на відібраних на підприємстві та ідентифікованих органом з сертифікації зразках продукції.

Слайд 25

Показники безпеки, які характеризують вироби, повинні відповідати вимогам діючих нормативних документів, не призводити до негативного впливу на зір, психологічний статус, працездатність, а також викликати погіршення здоров’я дітей за рахунок міграції фарб та інших компонентів до оточуючого середовища. Безпека продукції перш за все залежить від безпечності сировини та матеріалів з яких виготовлені зошити. Це гігієнічні вимоги, токсичність матеріалів, фізико-механічні та фізико-хімічні показники.

Слайд 26

Номенклатура показників паперу застосованого для виготовлення блоку та обгортки зошитів, які визначають якість та безпеку зошитів шкільних та загальних, містить показники: - вміст біленої целюлози - передбачає якісні та кількісні методи визначення складу по волокну та грунтується на змінювані пофарбування волокон під впливом реактивів та фарбників

Слайд 27

- маса паперу площею 1м2 - метод заснований на зважуванні із заданою точністю паперу для площі 1 м2. Цей показник впливає на якість письма і зумовлює додаткову вагу дитячого ранцю - ступінь проклейки - суть методу заключається в нанесені рейсфедерами на поверхню паперу штрихів чорнилами з подальшим визначенням максимальної ширини штриха, який не розпливається та не переходить на зворотну сторону

Слайд 28

- гладкість - суть методу полягає у вимірювані тривалості проходження визначеного об’єму повітря у вакуумну камеру між поверхнею випробувального зразка паперу та поверхнею скляної пластинки за певних умов - білизна - значення показника білості може свідчити про наявність в папері оптичних люмінесцентних відбілюючих речовин, дія яких заснована на їх здатності випромінювати променеву енергію під час поглинання падаючих на них променів. Великі концентрації цих речовин (понад 88) шкідливо впливають на здоров’я і можуть привести до небажаних наслідків.

Слайд 29

- непрозорість - метод засновується на порівнянні в синій ділянці спектра коефіцієнтів відбиття світла від зразка, який міститься на чорній підкладці та на світлонепроникній стопі. Для виготовлення зошитів повинен використовуватись папір, що забезпечує непрозорість (не менше 90%) із зворотного боку, щоб попередити пов’язані з цим можливі порушення зору.

Слайд 30

Готові вироби характеризують показники безпеки: - вид лініювання (номер); - характеристика лініювання та розміри полів; - товщина ліній; - колір ліній; - інтенсивність ліній; - наявність неполінованих строчок; - співпадання ліній графічних сіток та горизонтальних ліній на розгортках визначають вимірювальною лінійкою, вимірю-вальною оптичною лупою, або лінійкою з оптичним візиром

Слайд 31

- скріплення блоку – органолептичне - рівень стороннього запаху - визначення рівня стороннього запаху проводять за методиками визначання інтенсивності запаху зовнішній вигляд, зріз зошитів шкільних -перевіряють візуально порівнянням зі зразком-еталоном.

Слайд 32

Невідповідності якості зошитів. 1. Невідповідне марковання. На четвертій сторінці обкладинки кожного шкільного зошита повинно бути нанесено марковання із зазначенням: - назви продукції; - назви країни-виробника; - назви підприємства-виробника і (або) фірми-замовника; - основної призначеності продукції; - відомостей про сертифікацію; - юридичної адреси виробника;

Слайд 33

Невідповідності якості зошитів. - обсягу зошита шкільного в аркушах; - товарного знаку (за його наявності); - позначення стандарту, за яким продукцію виготовлено та помарковано, а також артикула; - штрихового коду (для зошитів шкільних з обкладинкою, зафарбованою у масі, штриховий код наносять на пакування або, у разі пакування у прозору плівку, на ярлик-вкладку); - сорту (лише для виробів другого сорту), яке наносять штампуванням.

Слайд 34

Невідповідності якості зошитів. - невідповідна якість застосованого паперу для блоку зошитів; невідповідність якості за лініюванням графічної сітки ; - невідповідність якості за скріпленням;

Слайд 35

Фото 1. Скоби розташовані не на згині аркушів. Відхилення від згину 4 мм.

Слайд 36

Фото 2. У зашиті виявлено 6 аркушів із складками та зморшками.

Слайд 37

Фото 3 Зошит шкільний у дві горизонтальні лінії різної інтенсивності з міжрядковою роздільною лінією між станами та рідкими похилими лініями з невідповідною товщиною графічної сітки.

Слайд 38

Фото 4 У зошиті повністю, або частково відсутнє лініювання

Слайд 39

Фото 5 Горизонтальні лінії на розгортці у місці згину аркушів повинні збігатись, відхилення між найближчими лініями 3-5мм.

Слайд 40

Фото 6 Кількість ліній на сторінці, ширина берегів, товщина ліній робочого рядка не відповідають нормі.

Слайд 41

Фото 6 Невідповідність товщини графічної сітки, наявність зморшок та складок.

Слайд 42

4. Рекомендації для дорослих з правильного вибору шкільних друкованих виробів. При виборі зошитів зверніть увагу на їх маркування. Обовязково розкрийте зошит. Зверніть увагу на інтерсивність лініювання графічної сітки, колір, товщину, гладкість застосованого паперу та міщність і безпечність скріплення. Обкладинка повинна бути цупкою, щільною. Вимагайте у продавця документи про якість та безпеку зошитів – наявність зареєстрованої Декларації про відповідність або сертифікату відповідності

Слайд 43

І останнє, з 15 травня 2007 року, терміну з якого вступив в дію «Перелік продукції відповідність якої може бути підтверджена декларацією про відповідність», жодне підприємство – виробник чи організація - постачальник зощитів не звернулись за реєстрацією Декларації про відповідність, що свідчить про відсутність державного контролю та підтверджує, що введення декларування зошитів завчасне.….

Слайд 44

Укрметртестстандарт є однією з організацій де проводиться робота по оцінці якості продукції. Проводиться кількісна та якісна оцінка продукції. Визначення якості проводиться : - органолептичним методом контролю, шляхом сприйняття органами зору, дотику, запаху, слуху - проведенням лабораторних випробувань руйнівного та неруйнівного характеру. Начальник Центру Попова Наталія Володимирівна Контактні телефони: 526 03 88; 526 04 06

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Педагогіка