X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Організація діяльності МО вчителів української мови та літератури в школах

Завантажити презентацію

Організація діяльності МО вчителів української мови та літератури в школах

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Управління освіти та науки Одеської міської ради Одеська загальноосвітня школа №44 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області Підготувала: Язвінська І.П., керівник МО вчителів української мови та літератури ОЗОШ №44. Одеса, 2010 р.

Слайд 2

Кредо вчителів української мови та літератури ОЗОШ №44: «Головним у роботі вчителя є любов до дітей. Без неї не можна сягнути вершин педагогічної майстерності, не можна виховати Людину… У своїй роботі ми намагаємось бачити в кожній дитині особистість , не ділити учнів на сильних і слабих, залучати до роботи всіх і кожного…». Уся робота МО вчителів української мови та літератури ОЗОШ №44 підпорядкована головній меті – допомогти вчителеві-словеснику найбільш ефективно використати свої знання у впровадженні в життя державної мовної політики. Методичне об’єднання у 2009/2010 н.р. працювало над проблемою: «Використання інноваційних технологій навчально-виховного впливу вчителів, батьків, громадськості при вивченні української мови та літератури» в контексті проблеми школи «Консолідація зусиль вчителів, родини та громадськості з метою всебічного навчання та виховання юних одеситів».

Слайд 3

Язвінська Ірина Петрівна, спеціаліст вищої категорії, керівник МО вчителів української мови та літератури. Проблема вчителя: “Використання мультимедійної системи навчально-виховного впливу вчителів, батьків, громадськості при вивченні української мови та літератури” Никисла Нелля Іванівна, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист, заступник директора з НВР. Проблема вчителя: “Застосування інтерактивних методів навчально-виховного впливу вчителів, батьків, громадськості при вивченні української мови та літератури” Методичне об’єднання українських філологів налічує 5 учителів. Литвинчук Тамара Володимирівна, спеціаліст І категорії. Проблема вчителя: “Колективні способи діяльності навчально-виховного впливу вчителів, батьків, громадськості при вивченні української мови та літератури” Кирнийчук Ганна Олександрівна, спеціаліст ІІ категорії. Проблема вчителя: “Шляхи удосконалення ефективності уроку мови та літератури” Бадюл Ірина Анатоліївна, спеціаліст ІІ категорії. Проблема вчителя: “Ігрові форми роботи навчально-виховного впливу вчителів, батьків, громадськості при вивченні української мови та літератури в середній школі”

Слайд 4

Мета і завдання МО вчителів української мови та літератури ОЗОШ №44 Спрямувати роботу кафедри на виконання основних стратегічних завдань оновлення освіти (Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад»; Національної доктрини розвитку освіти в Україні в XXI столітті; державної програми «Вчитель»). Розкривати духовне багатство української і світової літературної скарбниці, прилучати учнів до естетичного сприйняття художніх творів і літературної мови як засобу втілення художнього образу й ідеалу творчості письменників. Удосконалювати мовленнєву діяльність учнів на комунікативній основі. Дотримуватися єдиного мовного та орфографічного режимів. Плекати любов і повагу до українського слова. Працювати над удосконаленням культури мовлення. Допомагати вчителям в забезпеченні високого рівня викладання предметів негуманітарного циклу рідною (державною) мовою. Працювати над постійним підвищенням якості вкладання предметів як засобу підвищення ефективності уроку, професійної майстерності вчителя. Удосконалювати зміст і структуру уроків, форм та методів навчання. Вивчати та використовувати на практиці інноваційні методи навчання. Упроваджувати методи нетрадиційної, нестандартної організації творчої діяльності учнів.

Слайд 5

Вивчати індивідуальні особливості учнів з метою їх урахування при плануванні роботи вчителів української мови та літератури. Розвивати пізнавальні і творчі здібності учнів. Залучати учнів до участі в олімпіадах з української мови та літератури, конкурсі ім. П. Яцика, пошуково-дослідницькій роботі МАН, різноманітних конкурсах. Аналізувати уроки, виховні заходи, результати шкільних олімпіад, конкурсів та участь у міських олімпіадах, написання науково-дослідницьких робіт МАН. Готувати учнів до проходження ЗНО з української мови та літератури. Продовжити роботу зі створення навчально-методичного комплексу з української мови та літератури. Сприяти творчому розвитку учнів, становлення їх особистості. Формувати активну громадську позицію вчи телів та учнівської молоді. Вивчати й аналізувати навчальні програми, підручники, посібники, інструкції та рекомендації МОНУ, методичного кабінету. Діагностувати педагогів з питань навчання і виховання з визначення напрямків діяльності. Обговорювати актуальні питання навчання і виховання. Аналізувати якість знань, умінь та навичок, виявлення та пошук шляхів подолання труднощів під час вивчення окремих тем (розділів) навчальних програм. Координувати планування.

Слайд 6

У своїй роботі вчителі МО користуються: - переліком нормативних документів, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах, - переліком програм, - переліком факультативних курсів (Рекомендовано листом Міністерства освіти і науки України №1/11-608 від 09.02.2006 року).

Слайд 7

Документація МО вчителів української мови та літератури Нормативно-правові документи положення про МО, затверджене методичною радою школи; наказ про створення предметного МО або витяг з протоколу рішення педради; положення про керівника МО; наказ про призначення керівника МО або витяг з протоколу рішення педради; атестаційний лист керівника МО; положення про предметний тиждень; накази і розпорядження по школі; атестаційні листи навчальних кабіне тів, за завідування яких здійснюється оплата; перелік нормативних документів, необхідних для роботи МО вчителів української мови та літератури; методичні рекомендації всіх рівнів; перелік навчальних програм; перелік програм факультативних курсів, спецкурсів, курсів за вибором учнів, гуртків; перелік підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах 12-річної (11-річної) школи; протоколи засідань МО; склад вчителів МО; методичні картки вчителів МО; форми та методи розповсюдження передового педагогічного досвіду.

Слайд 8

Документи поточного планування: план засідань МО на 2010/2011 н.р.; план проведення і матеріали декади української філології; план роботи МО щодо удосконалення навчально-мето дичного забезпечення викладання української мови та літератури; план роботи з обдарованими учнями; план роботи з невстигаючими учнями; завдання школи передового досвіду; план Школи передового досвіду та фахової майстерності; план Школи молодого (малодосвідченого) вчителя «Шлях до майстерності»; самоосвіта вчителів МО; план роботи творчої групи вчителів МО з підготовки до семінару-практикуму «Подолання проблем двомовності в одеських школярів»; план роботи творчої групи вчителів МО з підготовки до науково-теоретичного семінару «Розвиток і функціонування української мови в роботі закладу»; алгоритм роботи МО; графік взаємовідвідування уроків вчителями МО; графік проведення відкритих уроків; графік проведення позакласних заходів учителями МО; графік проведення поточних контрольних робіт.

Слайд 9

Документи перспективного планування: перспективний план атестації вчителів МО; перспективний план курсової під готовки вчителів МО; перспективний план вивчення стану викладання предметів на 5 років. Інформаційно-аналітичні та звітні документи: інформаційно-аналітичні довідки; порівняльна діаграма щодо успішності з української мови та літератури за 3 навчальні роки; рейтинг успішності у вивченні української мови та літератури (діаграма); рейтинг вчителя МО; діагностичні графіки, таблиці; звіт про роботу МО за І семестр 2010/2011 н.р. та за 2010/2011 н.р; результативність роботи МО; результативність участі учнів у предметних олімпіадах, конкурсах; друковані роботи членів МО.

Слайд 10

Основні справи МО вчителів української мови та літератури 1. Проведення всіх видів навчальних занять. 2. Розробка календарно-тематичних планів з урахуванням особливостей роботи школи, умов і особливостей навчання різних груп учнів. 3. Затвердження тематики індивідуальних досліджень учителів. 4. Забезпечення безперервного вдосконалення якості викладання. 5. Навчання вчителів методології ведення дослід но-пошукової і науково-дослідницької роботи. 6. Комплексне методичне забезпечення навчальних предметів МО. 7. Надання допомоги співробітникам МО у підготовці до атестації. 8. Встановлення творчих зв'язків з кафедрами і МО інших навчальних закладів з метою вивчення, узагальнення і поширення досвіду роботи кращих учителів. 9. Участь в експериментах і наукових дослідженнях з важливих теоретичних проблем з профілю МО, проблем педагогіки для підвищення якості викладання навчальних предметів. 10. Обговорення результатів науково-дослідницьких і експериментальних робіт та рекомендацій до опублікування звітів про їх проведення, участь у впровадженні результатів досліджень і експериментів у практику. 11. Залучення експертних авторських і модифікованих програм. 12. Розгляд і затвердження матеріалів для підсумкової атестації учнів. 13. Проведення підсумкової атестації учнів з предметів МО й аналіз її підсумків. 14. Організація і керівництво проектно-дослідницькою роботою учнів, підготовка учнів до олімпіад, інтелектуальних конкурсів, конференцій.

Слайд 11

Форми та методи розповсюдження передового педагогічного досвіду, досягнень освіти й науки МО вчителів української мови та літератури (2009/2010 н.р.) Організація науково-практичних конференцій. Організація семінарів та засідань учбово-методичного характеру. Лекційна пропаганда. Організація постійно діючих тематичних виставок. Організація засобів масового інформаційного характеру: складання інформаційних бюлетенів, листків передового досвіду. Організація засобів індивідуального інформаційного характеру: складання тематичних покажчиків, складання рекомендованих списків літератури, проведення тематичних усних оглядів та доповідей на засіданнях МО, вибіркове розповсюдження інформації. Організація впровадження кращого досвіду роботи вчителів району, міста, області, України. Проведення тижня української мови та літератури та декади «Великому Кобзареві присвячується». Участь у конференціях, семінарах, зустрічах, педагогічних читаннях щодо творчих завдань, методичних питань, даних вчителям для апробації, вироблення рекомендацій для їх впровадження. Участь у конкурсі «Учитель року». Взаємовідвідування уроків, днів відкритих дверей, методичних днів, семінарів-практикумів з їх подальшим обговоренням та аналізом.

Слайд 12

Підвищення рівня продуктивності праці вчителями МО української мови та літератури Взаємовідвідування уроків вчителями МО Принцип систематичності, послідовності, наступності, зв’язку з практикою тощо Підвищення кваліфікації Обмін передового досвіду між вчителями різних циклів Самоосвіта Відвідування відкритих уроків вчителями МО

Слайд 13

Згідно плану було проведено 7 засідань, на яких розглядались питання методики викладання української мови та літератури в світлі шкільної реформи («Попередження неуспішності учнів (початковий рівень знань)», Литвинчук Т.В.; «Активізація творчої діяльності учнів у процесі вивчення літератури» (Бадюл І.А.), “Розвиток пізнавальних інтересів учнів через застосування інноваційних технологій” (Кирнийчук Г.О.)), вивчались та обговорювались накази по школі. Для усунення недоліків в подальшій роботі вчителі МО проводили роботу гуртків з предметів, згідно індивідуальних планів велась робота з обдарованими та невстигаючими учнями, коригувалась самоосвітня діяльність учнів та робота в мережі Інтернет.

Слайд 14

Вчителі МО української мови та літератури забезпечували виконання вимог навчальних програм. Оцінювання мовних знань і вмінь учнів учителі здійснювали шляхом проведення контрольних робіт, тестових завдань тощо згідно Програми з української мови та літератури. Протягом 2009/2010 н.р. проводилась перевірка стану викладання української мови та літератури (наказ №383 від 10.09.09 р. «Про єдиний орфографічний режим в ОЗОШ №44»; наказ №491 від 28.10.09 р. «Про підсумки контролю за дотриманням єдиного орфографічного режиму та якість перевірки зошитів з української мови в 5-11 класах»; наказ №550 від 15.12.09 р. «Про результати контролю за читанням вголос на уроках української мови, навички виразного читання та техніки читання в 5-7 класах згідно з вимогами нової програми з української мови», наказ №556 від 21.12.09 р. “Про виконання навчальних планів і програм у І семестрі 2009/2010 н.р.”; наказ №34 від 25.01.10 р. “Про підсумки перевірки поурочних планів вчителями ОЗОШ №44”; наказ №47 від 27.01.10 р. “Про підсумки моніторингу навчальних досягнень учнів з української та російської мови в 5-11 кл.”; наказ №55 від 03.02.10 р. “Про підсумки контролю за станом проведення уроків зв'язного мовлення на уроках української мови”; наказ №204від 07.05.10 р. “Про виконання навчальних планів і програм у 2009/2010 н.р.”; наказ №212 від 17.05.10 р. “Про результати контролю за читанням вголос на уроках української мови , навичками виразного читання згідно з вимогами нової програми з української мови у ІІ семестрі 2009/2010 н.р.”).

Слайд 15

Проблема МО та школи розв’язувалась як на уроках, так і в позакласних заходах. Були проведені такі заходи: - Всеукраїнська учнівська олімпіада з базових дисциплін з української мови та літератури; - Х Міжнародний конкурс з української мови ім. П.Яцика (уч. 6 кл. Вожеловська А., вч. Бадюл І.А., – переможниця ІІ етапу); - конкурс «Таланти твої, Україно!», - міський конкурс творів «Чи живемо ми в європейському місті?» в рамках проекту «Одеса – вікно в Європу», - конкурс читців «Срібне слово», - конкурс «Зоряна юність Одеси», - конкурс “Що я знаю про Польщу?” (уч. 8 кл. Лобанова М., посіла ІІІ м. ІІ туру, вч. Язвінська І.П.), - конкурс «Шляхами подвигу і слави», - конкурс «Ідея соборності України: творчість Тараса Шевченка; народ, суспільство, держава, родина. Минуле, сучасне і майбутнє») (уч. 11 кл. Никисла А. посіла ІІІ місце ІІ етапу, вч. Никисла Н.І.), - Всеукраїнський проект «Маленький Українець» (уч. 10 кл. Топольницька Т., вч. Литвинчук Т.В.,– переможниця ІІ етапу у номінації “Твори”); - шкільний етап Всеукраїнського конкурсу “Заради життя на землі”.

Слайд 16

З метою активного доручення учнівського загалу до кращих здобутків національної культури у її мовному та літературному просторі, формування навичок аналізу мовного та літературного матеріалу, а також для допомоги учням в опрацюванні методик роботи із тестовими формами контролю учні ОЗОШ №44 взяли участь у Всеукраїнській українознавчій грі “Соняшник”. З 56 учасників переможцями стали 10 учнів (Бурдіна З., Іванова В., Клочкова А., Гніліченко А., Кравець П., Логінова О., Москаленко О., Олексійчук Т., Бідний М., Чеботарьов П.). Фотоматеріали шкільного етапу було розміщено на сайті гри gra-sonyashnyk.com.ua та опубліковано у довідковому бюлетені, виданому творчим об'єднанням гри “Соняшник” м. Харкова.

Слайд 17

У січні 2010 р. пройшов семінар «Використання сучасних освітніх технологій на уроках української мови та літератури». Проведено вчителями Язвінською І.П., Кирнийчук Г.О., Бадюл І.А. відкриті уроки, на яких були присутні вчителі МО філологічного циклу, представники адміністрації. Прослухано доповідь «Комп’ютерні засоби навчання на уроках української мови» (Язвінська І.П.), відбулося обговорення й обмін думками. Результатом роботи семінару є підвищення рівня використання інноваційних технологій вчителями на 23% та підвищення рівня якості освіти учнів з предметів на 9%.

Слайд 18

Протягом 2009/2010 рр. продовжував діяти семінар-практикум "Інноваційні технології в системі освіти“. Результатом роботи стало підвищення рівня взаємодії МО різних циклів та рівня зацікавленості навчанням учнів.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка