X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
“ОПТИМІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ В ПРОМИСЛОВОСТІ” (ПРОФЕСІЙНЕ СПРЯМУВАННЯ)

Завантажити презентацію

“ОПТИМІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ В ПРОМИСЛОВОСТІ” (ПРОФЕСІЙНЕ СПРЯМУВАННЯ)

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Харківський національний економічний університет Спеціальність 8.050208 “Логістика” ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ

Слайд 2

Програми підготовки магістрів “ОПТИМІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ В ПРОМИСЛОВОСТІ” (ПРОФЕСІЙНЕ СПРЯМУВАННЯ) Керівник к.е.н., доцент К.М.Таньков Керівник к.е.н., доцент Т.О.Колодізєва

Слайд 3

Структура модулів навчального плану підготовки магістрів за програмою “Оптимізація логістичних систем в промисловості” Модуль нормативної підготовки 40 кредити (1188 год.) – 49,4% Модуль варіативної підготовки 23 кредити (828 год.) – 28,4% Модуль практичної підготовки Тренінг – 3 кредити (108 год.) Виробнича практика – 6 кредитів (216 год.) Переддипломна практика – 6 кредитів (216 год.) Науково-дослідницька практика – 3 кредити (108 год.) Разом практична підготовка: 18 кредитів (648 год.) – 22,2% Всього годин магістерської програми: 81 кредити (2664 год.) – 100 %

Слайд 4

Дисципліни магістерської підготовки за програмою “Оптимізація логістичних систем в промисловості” Нормативні дисципліни Логістичний менеджмент - 5 кр. (180 год.) Організація і проектування логістичних систем - 5 кр. (180 год.) Фінансові потоки в логістичних системах - 5 кр. (180 год.) Охорона праці в галузі - 2 кр. (72 год.) Оптимізація логістичних рішень - 5 кр. (180 год.) Основи логістичного консультування - 4 кр. (144 год.) Корпоративне управління - 4 кр. (144 год.) Методологія наукових досліджень - 3 кр. (108 год.) Ділове спілкування - 4 кр. (144 год.) Конфліктологія - 3 кр. (108 год.) Варіативна частина Маркетинг логістичних послуг - 3 кр. (108 год.) Управління ланцюгами постачань - 3 кр. (108 год.) Інформаційні системи і технології в логістиці - 3 кр. (108 год.) Управління інвестиціями в логістиці - 4 кр. (144 год.) Інноваційні технології в логістиці - 4 кр. (144 год.) Стратегічний маркетинг - 3 кр. (108 год.) Моделювання бізнес-процесів в логістиці - 3 кр. (108 год.)

Слайд 5

Магістерська програма “Оптимізація логістичних систем в промисловості” передбачає формування у студентів наступних компетенцій: Аналітичні: Управління інформацією і знаннями Здатність до аналізу і синтезу знань Управління проектами Управління змінами Системні: Здатність до самостійної роботи і навчання Лідерство Прийняття рішень Застосування набутих знань й навичок на практиці Комунікаційні: Робота у команді Взаємодія з фахівцями інших сфер діяльності

Слайд 6

Перелік соціально-особистих компетенцій фахівців рівня підготовки магістрів за спеціальністю “Логістика” розуміння та сприйняття етичних норм поведінки розуміння необхідності та дотримання норм здорового способу життя здатність учитися здатність до критики й самокритики креативність, здатність до системного мислення адаптивність і комунікабельність наполегливість у досягненні мети турбота про якість виконуваної роботи толерантність здатність розподіляти у часі власні зусилля на самостійне виконання конкретних завдань здатність знаходити необхідну і достатню інформацію для прийняття рішень (вирішення проблеми) здатність співпрацювати з колегами при вирішенні конкретних проблем здатність самостійно встановлювати пріоритети робіт з виходом на кінцеву мету здатність вирішувати питання без конфліктів здатність до самовдосконалення для підвищення свого освітнього та культурного рівня здатність до лідерства відповідальність дисциплінованість стресостійкість

Слайд 7

Перелік загально-наукових та інструментальних компетенцій фахівців рівня підготовки магістрів за спеціальністю “Логістика” Загально-наукові компетенції базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання вітчизняної історії, економіки й права, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності базові знання фундаментальних розділів математики, в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань, здатність використовувати математичні методи в обраній професії базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; навички використання програмних засобів і навички роботи в комп'ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін базові знання в галузі, необхідні для засвоєння загальнопрофесійних дисциплін Інструментальні компетенції здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою знання іншої мови (мов) навички роботи з комп’ютером навички управління інформацією

Слайд 8

Схема взаємозв'язку спеціалізацій бакалаврської підготовки та магістерських програм за спеціальністю “Логістика” Підготовка бакалаврів напряму підготовки Фахове спрямування “Промислова логістика” Програма підготовки “Оптимізація логістичних систем в промисловості” Підготовка магістрів зі спеціальності “Логістика” промислові підприємства, приватні підприємства торговельні, посередницько-комерційні підприємства, будівельні, транспортні підприємства, підприємства сфери послуг, фінансові установи, науково-дослідні інститути, консалтингові компанії, вищі навчальні заклади Магістр з ЛОГІСТИКИ Можливе місце працевлаштування: “Менеджмент і адміністрування” спеціалізація “Логістика”

Слайд 9

Структурно-логічна схема за напрямом підготовки “Менеджмент і адміністрування” спеціалізація “Логістика”

Слайд 10

Практична підготовка магістрів Переддипломна практика: Промислові підприємства Виробничі приватні підприємства Консалтингові компанії Торговельні підприємства Посередницькі підприємства Транспортні компанії Будівельні підприємства Підприємства та організації сфери послуг Фінансові установи Науково-дослідні інститути МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА “Оптимізація логістичних систем в промисловості”

Слайд 11

Специфіка підготовки магістрів за спеціальністю “Логістика” Наявність критеріїв до написання та захисту дипломних робіт: кількість публікацій у фахових виданнях та тез доповідей за кожним розділом дипломної роботи; обґрунтованість застосування математичних методів (кластерний аналіз, таксономічних аналіз, імітаційне моделювання, кореляційно-регресійний аналіз та інші); розрахунок економічної ефективності запропонованих рекомендацій Участь студентів у наукових дослідженнях кафедри Обов'язкова участь студентів, які планують продовжити навчання в аспірантурі у науково-практичних конференціях Проведення щорічних конкурсів дипломних робіт Викладання нових навчальних дисциплін базується на використанні результатів наукових досліджень, оприлюднених у фахових виданнях, монографіях Формування тем дипломних робіт для студентів наукового спрямування з урахуванням планових наукових досліджень кафедри

Слайд 12

МОНОГРАФІЇ кафедри логістики, які використовуються в навчальному процесі за магістерською програмою “Оптимізація логістичних систем в промисловості” Тридід О. М., Таньков К. М., Дутка Г. Я. Система обслуговування споживача: теорія і практика: Монографія. - К.: УБС НБУ. - 2008. – 184 с. Таньков К. М. та ін. Концептуальні засади управління підприємством як економічною системою. Монографія / За заг. ред. канд. екон. наук, доцента В. О. Коюди. - Х: ХНЕУ. - 2007. – 416 с. Бажин И.И., Сысоев В.В. Проектно-логистическое управление ресурсным обеспечением. Монография. – Н.Новгород: Изд. Гладкова О.В. - 2005. – 222 с.

Слайд 13

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ кафедри логістики, які використовуються в навчальному процесі за магістерською програмою “Оптимізація логістичних систем в промисловості” енко В. С. Логістичний менеджмент: Підручник / В. С. Пономаренко, К. М. Таньков, Т. І. Лепейко. За ред. д-ра екон. наук проф. В. С. Пономаренка – Х. : Видавничий Дім "ІНЖЕК", 2010. – 482 с. Укр. мов. Тридід О.М., Таньков К. М., Леонова Ю. О. Логістика. Навчальний посібник: - К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 176 с. (Гриф надано МОНУ Лист № 1.4/18-Г-1196 від 28.11.2006 р.) Щербань В. М., Таньков К. М.Пономар, Задорожний І. С. Створення товару: маркетингове, конструкторське та технологічне забезпечення. Навчальний посібник. – К. Професіонал, 2007. – 288 с. (Гриф надано МОНУ Лист № 14/18.2-946 від 02.05.2004 р.) Тридід О. М., Таньков К. М. Логистика. Уч. пособ. для самостоятельного изучения дисциплины. – Х. ИД “ИНЖЕК“, 2006. – 208 с. Тридід О. М., Таньков К. М. Логістичний менеджмент Навчальний посібник / За ред.. проф., д-ра екон. наук О. М. Тридіда – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2005. – 224 с. Укр. Мова (Гриф надано МОНУ Лист № 1/11-272 від 21.01.2005 р.) Таньков К. М., Тридід О. М., Колодізева Т. О. Виробнича логістика. Навчальний посібник. – Х.: Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2004. – 352 с. Укр. мова (Гриф надано МОНУ Лист № 14/18/2-1174 від 02.06.2004 р.) Таньков К. М., Тридід О. М., Колодізева Т. О.Виробнича логістика. Навчальний посібник. 2-ге вид., переробл. – Х.: Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2004. – 352 с. Укр. мова (Гриф надано МОНУ Лист № 14/18/2-1174 від 02.06.2004 р. ) Третьяков В.І., Сисоєв В.В., Дундуков В.Г. Управління персоналом. Посібник для самостійної роботи. Спеціальність: Менеджмент організацій. – Харків: АВВ МВС України, 2008. – 38 с. Шкодіна Л.Г., Черкашина М.В., Сисоєв В.В. та ін. Мікроекономіка. Навч. посібник. – Х.: АВВ МВС України, 2008. – 230 с. Сисоєв В.В., Дундуков В.Г. Основи менеджменту. Посібник для самостійної роботи. Спеціальність: Менеджмент організацій. – Харків: АВВ МВС України, 2006. – 85 с. Сумець О.М., Білоцерківський О.Б., Голофаєва І.П. Логістика: теорія, ситуації, практичні завдання. Ч.1. Логістика як інструмент ринкової економіки : навч. посібник. – Х.: Міськдрук, 2010. – 212 с. (Гриф МОНУ, лист № 1.4/18-Г–768 від 02.04.2008 р.) Сумець О.М., Ігнатова Є.М. Стратегія підприємства: теорія, ситуації, приклади : навч. посібник, 2-е вид., перероб. та доповн. – Х.: Міськдрук, 2010. – 322 с. Леонова Ю.О. Логістика. Навчальний посібник. – К.: «Видавничий дім «Професіонал». - 2008. – 76 с Огієнко С.О., Шубіна С.В. Економічна історія України. Навчальний посібник. - ХФ УАБС. - 2003 Лепейко Т.І., Коюда В. О., Лукашов С.В., Близнюк Т.П., Мельникова К.В. Інноваційний менеджмент. Навчальний посібник. – Х.: Вид. „ІНЖЕК”. – 2005. - 440с. Дзёбко И.П. Методы калькулирования себестоимости. Попроцессный метод АВС. Учебное пособие. - Х.: ООО Центр «Консульт». - 2008. – 148 с. Дзёбко И.П. Экономисту о логистике. Учебное пособие. – Х.: ООО Центр «Консульт». - 2006. – 128 с.

Слайд 14

Календарний графік роботи студентів по спеціальності “Логістика” над магістерською дипломною роботою Магістерська програма “Оптимізація логістичних систем в промисловості” 1. Написання першого розділу – до 9 грудня 2. Написання другого розділу – до 16 грудня 3. Написання третього розділу – до 23 грудня 4. Написання вступу та висновків до дипломної роботи – до 13 січня 5. Оприлюднення результатів роботи – до 20 січня 6. Отримання допуску до захисту – до 20 січня 7. Підготовка ілюстративного матеріалу – до 20 січня

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка