X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Моделювання організаційно-педагогічних умов для вивчення, узагальнення та розповсюдження ефективного педагогічного досвіду

Завантажити презентацію

Моделювання організаційно-педагогічних умов для вивчення, узагальнення та розповсюдження ефективного педагогічного досвіду

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Моделювання організаційно-педагогічних умов для вивчення, узагальнення та розповсюдження ефективного педагогічного досвіду Кугуєнко Н.Ф. старший викладач Харківської академії неперервної освіти

Слайд 2

Ефективний педагогічний досвід ЕПД – це оптимальна діяльність педагога, що є результатом практики та критерієм істини, яка підтверджує чи спростовує нововведення. Як відомо, нове – ще не гарантія нововведення. Масове введення досвіду також не може бути гарантом його стійкості .

Слайд 3

Мета ЕПД - Популяризація - Розповсюдження - Створення стимулів для розвитку - Збагачення педагогічної системи нестандартними підходами - Підвищення якості освіти

Слайд 4

Ознаки ЕПД - високі кількісно-якісні показники результатів НВП - Оптимальність досягнення - Стійкість та стабільність - Можливість повторення та творчого використання іншими - Перспективність – має майбутнє - Наукова обґрунтованість

Слайд 5

Джерела досвіду Досвід Творче Новаторське Традиційні начала

Слайд 6

“ПОЛОЖЕННЯ про районний (міський) методичний кабінет (центр)” наказ МОН України від 25.12.2008 р № 1119 П. 3.2.13. На рівні району Стоїть завдання “ вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу ”

Слайд 7

ПОЛОЖЕННЯ про районний (міський) методичний кабінет (центр) Цільові функції: прогностична - враховує перспективи розвитку освітньої галузі і спрямована на використання в педагогічній практиці су часних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій; компенсаторна - передбачає надання педагогічним працівникам інформації, яка не була отримана ними під час здобуття вищої педагогічної освіти; інформаційно - коригувальна - спрямована на корекцію й оновлення інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

Слайд 8

ПОЛОЖЕННЯ Організаційні функції: трансформаційна - відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику навчальних закладів; діагностична - систематичний моніторинг навчально-виховного процесу, рівня знань, умінь і навичок учнів у навчальних закладах, їхніх навчальних досягнень і вихованості, а також про фесійного рівня педагогічних працівників; моделююча - моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників; інформаційно-аналітична - вивчення й узагальнення перспек тивного педагогічного досвіду для його застосування у навчально-виховному процесі та удосконалення професійного рівня педагогічних кадрів; організаційно-координувальна - координація діяльності циклових методичних комісій (об'єднань) району (міста), навчальних закладів; соціальна — створення належного психологічного клімату, вивчення і розв'язання конфліктних ситуацій у педагогічних колективах навчальних закладів

Слайд 9

ПОЛОЖЕННЯ 3.2.12. організація інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі та діяльності навчальних закладів; 3.2.13.вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучас них форм організації навчально-виховного процесу; 3.2.14. формування електронної бази даних щодо перспективного - педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-попу лярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань; 3.2.15.проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів і окремих педагогічних працівників; 3.2.16.висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників і проблем розвитку освіти в районі (місті).

Слайд 10

Види ЕПД (за рівнем творчої самостійності ) Репродуктивний Діяльність, яка не має в собі нічого нового , але спрямована на сумлінне виконання своїх професійних обов'язків, є добрим взірцем для тих педагогів, котрі лише оволодівають педагогічною майстерністю.

Слайд 11

Види ЕПД (за рівнем творчої самостійності) Раціоналізаторський Пов’язаний із творчим використанням відомих форм і методів , спрямований на підвищення ефективності педагогічної роботи.

Слайд 12

Види ЕПД (за рівнем творчої самостійності) Новаторський Діяльність, яка завжди пропонує суттєві зміни в навчально-виховному процесі , має в собі елементи новизни, оригінальності. Такий досвід особливо цінний, оскільки прокладає нові шляхи в педагогічній науці та практиці.

Слайд 13

Вимоги до організації вивчення ЕПД - досвід має створюватися в певній відповідності з вимогами програми - повинен характеризуватися раціональністю шляхів, якими досягається високий результат - має бути результативним, високо ефективним ( про якість говорить тільки її кінцевий результат) - ЕПД повинен відповідати вимогам і завданням сучасної педагогічної науки

Слайд 14

Форми надання допомоги в процесі вивчення ЕПД - допомога в розробці прийомів і методів роботи за визначеною темою - допомога в аналізі і систематизації фактичного матеріалу - складання плану оформлення досвіду - допомога в організації і проведенні взаємного обміну досвідом роботи вихователів. зокрема тих, котрі поглиблено працюють над однією і тією самою темою - перевірка і випробування виявленого досвіду (проведення педагогічних рад для обговорення питань, пов'язаних з досвідом, а також результатів досвіду).

Слайд 15

Знайдіть правильну відповідь Що таке ЕПД ? Мета ЕПД ?

Слайд 16

Самостійна робота Скласти алгоритм вивчення ЕПД І група - Підготовчий етап Відібрати складові підготовчого етапу ІІ група - Вивчення досвіду Відібрати складові процесу вивчення досвіду ІІІ група - Узагальнення досвіду Визначити основні етапи роботи ІV група – Скласти картку ЕПД

Слайд 17

Умови організації ЕПД - забезпечення інформаційною, науково-педагогічною, науково-психологічною літературою - застосування послідовного, систематичного й рівномірного запровадження плану впровадження ЕПД протягом певного часу - не допускати перевантаження дітей; позитивні результати мають досягатися при нормальних затратах зусиль дітей з урахуванням їх вікових особливостей

Слайд 18

Алгоритм вивчення ЕПД Підготовчий етап 1.Визначення педагогічної проблеми (актуальність, відповідність досягненням психолого-педагогічної науки 2. Вибір об'єкта вивчення: - збір конкретних даних про носія досвіду (системи педагогічної діяльності, її результативність) - встановлення реальних термінів вивчення досвіду - визначення наукового консультанта, створення експертної групи 3. підвищення науково-педагогічної та методичної компетентності педагогічних працівників, які безпосередньо вивчатимуть та узагальнюватимуть досвід, за проблемою досвіду ( семінари, курси, самоосвіта)

Слайд 19

Вивчення досвіду 1. Попереднє спостереження: - вивчення системи педагогічних дій носія досвіду (доцільно проводити у перші місяці навчального року) - уточнення теми досвіду, провідної педагогічної ідеї, елементів новизни, оцінки досвіду за критеріями - складання плану вивчення досвіду разом з автором, уточнення додаткових матеріалів, що супроводжують опис досвіду 2. Ґрунтовне вивчення досвіду: - вивчення системи творчої діяльності носія досвіду за планом (1-2р.) - уточнення і поглиблення висновків про сутність досвіду, корекція 3.Контрольне вивчення: - аналіз результативності - класифікація досягнень педагога на типові, характерні та випадкові, класифікація емпіричних матеріалів та їх узагальнення

Слайд 20

Узагальнення досвіду - опис педагогічних явищ , що об'єктивно розкривають зміст досвіду, відповідно до його провідної ідеї і мети вивчення - обґрунтування гіпотези, що пояснює причини успіху, цінності досвіду - пояснення шляхів подолання в даному досвіді проблем, суперечностей масової педагогічної практики - визначення змістовно-методичних й організаційно-методичних заходів щодо поширення досвіду - організація роз'яснення суті та значення досвіду, його конструктивності й можливості застосування в масовій педагогічній практиці, переконання педагогів в ефективності - визначення й запровадження доцільних форм поширення досвіду (буклети, бюлетені, експрес-інформація, виставки, відеокасети, проблемні ТГ, ТТК, семінари, конференції, вернісажі, ярмарки педагогічних ідей, фестивалі…

Слайд 21

Картка перспективного педагогічного досвіду 1.Тема ( проблема). (Н: Створення умов для інноваційного підходу до розвитку творчих здібностей (учня) дошкільника ) 2. Автор. П.І.Б. 3. Анотація досвіду ( провідна ідея, мета, новизна, практична значущість). 4. Ким і коли схвалено (... методичною радою науково-методичного центру відділу освіти) 5. Форми використання (в загальній системі роботи НЗ...) 6. Рівень готовності до розповсюдження ( у формі портфоліо, на електронних та паперових носіях, статті, моделі, проекти, методичні рекомендації ) 7. Можливі форми подальшого впровадження і розповсюдження ( семінари-практикуми, майстер-класи, конкретний заклад) 8. Апробація досвіду ( у загальній системі роботи НЗ №..., на відкритих заходах закладу, району, міста...)

Слайд 22

Дякую за увагу! Харківська академія неперервної освіти вул. Пушкінська, 24, вул. Світла, 41. Тел. 364 – 38 - 51 кaf_ypravl@mail.ru

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Педагогіка