X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Розвиток творчого потенціалупедагогічного колективучерез впровадження педагогічних інноваційв системі початкової школи

Завантажити презентацію

Розвиток творчого потенціалупедагогічного колективучерез впровадження педагогічних інноваційв системі початкової школи

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу через впровадження педагогічних інновацій в системі початкової школи Березень 2010 року Засідання педагогічної ради підготувала заступник директора з навчально-виховної роботи Горбатюк Ольга Федорівна Управління освіти Хмельницької міської ради Хмельницька спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8

Слайд 2

Трудність полягає не у сприйнятті нових ідей, а у відмові від старих уявлень. Джон Кейнс

Слайд 3

Важливими умовами демократичного суспільства є громадянська освіченість, компетентність, толерантність. Тому всі політичні і соціальні процеси, що відбуваються в Україні, спрямовані в основному на якісні зміни в системі освіти України. Школа має стати державно-громадським загальноосвітнім закладом, який повинен забезпечити навчання, виховання та розвиток особистості, здатної творчо реформувати наше суспільство, значно підвищити інтелектуальний потенціал країни, відновити духовну культуру. Для нас, освітян, урок завжди був і залишається основною формою навчально-виховної роботи в школі.

Слайд 4

Урок та класифікація типів уроків УРОК Урок – це така організаційна форма навчальної роботи в школі, за якої вчитель у рамках точно встановленого часу з постійним складом учнів одного віку за сталим розкладом вирішує певні навчально – виховні завдання. Загальноприйнята трактовка Урок – більш або менш закінчений відрізок, або «клітинка», педагогічного процесу. В ньому, як сонце у краплині води, відображаються всі його сторони. Якщо не вся, то значна частина педагогіки концентрується на уроці. М.Н.Скаткін Урок – культурологічний феномен, створений людским зусиллям, педагогічною думкою; це – продукт підняття людини до нескінченного процесу пізнання й осмислення світу Н.С.Щуркова

Слайд 5

УРОК За логічним змістом роботи та основними станами навчального процесу. (С.В.Іванов) За метою організації матеріалу, що вивчається, та рівнем навченості учнів. (М.І. Махмутов) За переважаючим компонентом уроку. (В.І.Журавльов) За дидактичною метою. (Б.П.Єсипов, І.Т.Огородников, Г.І.Щукіна та ін.) вступний урок; урок первинного ознайомлення з матеріалом; урок засвоєння нових знань; урок застосування отриманих знань на практиці; урок закріплення, повторення та узагальнення; контрольний урок; змішаний або комбінований урок. уроки вивчення нового матеріалу; уроки вдосконалення знань, умінь та навичок; уроки узагальнення і систематизації; комбіновані уроки; уроки контролю і корекції знань, умінь, навичок. Уроки Комбіновані Спеціальні урок засвоєння нового матеріалу; урок закріплення; урок повторення; урок контролю та перевірки знань урок ознайомлення учнів з новим матеріалом або повідомлення (вивчення) нових знань; урок закріплення знань; уроки вироблення і закріплення вмінь та навичок; узагальню вальний урок; урок перевірки знань, умінь та навичок (контрольний урок). 1 2 3 4

Слайд 6

ВИМОГИ ДО СУЧАСНОГО УРОКУ врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів; пріоритет особистості учня в орга-нізації освітнього процесу; орієнтація на процес навчання; орієнтація на особистісні досягнення учнів; створення емоційного фону уроку; педагогічний такт і культура мовлення; пізнавальна самостійність учнів; чітке визначення освітніх, виховних і розвивальних завдань уроку. ЗАГАЛЬНОПЕДАГОГІЧНІ раціональне використання кожної хвилини уроку; раціональна єдність словесних, наукових і практичних методів навчання; використання активних методів навчання; зв'язок з досвідом, раніш набутим учнем; формування в учнів умінь самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці; індивідуалізація і диференціація та інтенсифікація процесу; заохочення прагнень учнів знаходити свій спосіб роботи з навчальним матеріалом; організоване закінчення уроку. ДИДАКТИЧНІ температурний режим; норми освітлення; провітрювання; відповідність нормативам шкільних меблів; чергування видів навчальної роботи і різноманітність методів навчання. ГІГІЄНІЧНІ врахування психологічних особливостей кожного учня; нормальний психічний стан і стійкий настрій вчителя; розумна вимогливість і доброзичливість учителя по відношенню до учнів; педагогічна етика і педагогі-чний такт. ПСИХОЛОГІЧНІ

Слайд 7

Слайд 8

Впровадження освітніх технологій — одне із важливих завдань на нинішньому етапі освіти для європейського виміру України. Закон України "Про освіту", Державна національна програма "Освіта України" спрямовані на підвищення ефективності роботи навчальних закладів через створення відповідної навчально-методичної, виховної роботи, що вимагає високої професійної компетенції кожного педагога. Це розробка змісту і методів навчання дітей, створення умов для розкриття природних здібностей учнів, виховання творчої соціально активної особистості. Педагогічна діяльність характеризується креативним підходом до будь-якого явища навчально-виховного процесу. Ось чому в роботі вчителя такою важливою є педагогічна майстерність, основу якої складають не лише засвоєні на належному рівні психолого-педагогічні знання, а й отримані практичні навички та вміння.

Слайд 9

Інноваційний розвиток школи не може відбутися за принципом "все і відразу". Педагогічному колективу необхідно подолати чимало труднощів і перешкод та пройти п’ять рівнів: Тож, долаючи крок за кроком, учителі початкової школи йдуть до визначеної мети.

Слайд 10

Технологія особистісно-орієнтованого уроку Етапи Дія вчителя й учнів Методи та засоби реалізації Мотивація наступної діяльності учителем, позитивна установка на роботу; Орієнтація учнів щодо місця заняття, яке проводиться, у цілісному диференціація за рівнями складності та способами виконання навчальному курсі, розділі, темі; Опора на особистий досвід учнів з проблеми заняття Разом з учнями визначаються особистісно значущі цілі тієї діяльності, яку передбачено здійснити протягом уроку (що може дати робота учня саме на цьому уроці); Визначення показників досягнення поставлених цілей (які знання, уявлення, способи діяльності будуть про це свідчити) Складання плану наступної роботи; Обговорення плану роботи, що передбачається виконати Варіативність у виборі способів навчальної діяльності; Вибір способів фіксації пояснення нового матеріалу (конспект, схема, таблиця, тощо); Вибір учнями завдань та способів їх виконання під час закріплення знань, формування під час закріплення знань, формування вмінь та вироблення навичок; Варіативність домашнього завдання (диференціація за рівнями складності та способами виконання) Залучення учнів до контролю за розвитком навчальної діяльності; Участь учнів у виправленні допущених помилок, осмислення їх причин; Надання учнями можливості самостійно або за допомогою вчителя чи інших учнів порівнювати отриманий ними результат з критеріями стандарту Орієнтація Цілепокладання Проектування Організація виконання плану діяльності Контроль та оцінювання Актуалізація, проблемптизація, інтрига, ігрова ситуація, формування пізнавального інтересу Заохочення, створення яскравих наочно образних уявлень; навчально-пізнавальна гра; створення ситуації успіху; пізнавальний інтерес; проблемні ситуації Спонукання до пошуку альтернативних рішень; виконання творчих завдань; створення ситуації взаємодопомоги

Слайд 11

Структура уроку в системі розвивального навчання Урок моделювання та перетворення моделі І. Мотивація. ІІ. Проблема. ІІІ. Аналіз. IV. Моделювання. V. Конкретизація. VI. Дія узагальнення. Визначення необхідності навчання. Створення проблемної ситуації, для розв’язання якої потрібно засвоїти нове. Дослідження навчального матеріалу. Узагальнення проаналізованого схемою, моделлю, алгоритмом тощо. Перевірка роботи нового способу дії. Остаточне визначення теми й досягнення мети уроку. Рефлексія.

Слайд 12

Проект уроку-майстерні у технології розвивального навчання Афішування Розрив Рефлексія 4 3 5 6 Вираження почуттів, що виникли в учнів у ході "майстерні" Етапи Сутність

Слайд 13

Особливості методики проведення уроку у системі розвивального навчання : створення атмосфери відкритості, доброзичливості, співтворчості у спілкуванні; включення емоційності сфери дитини в навчальний процес, звернення до почуттів, збудження інтересу до теми; рівність учителя й учнів у пошуку нової навчальної інформації; спонукання учнів до постановки питань; подання інформації не в повному обсязі з метою провокування почуття інформаційного голоду; вилучення офіційного оцінювання діяльності учнів, яке здійснюється в опосередкованій формі під час афішування робіт учнів.

Слайд 14

Структура уроку, спрямованого на розвиток критичного мислення ЕТАПИ УРОКУ СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ Актуалізація (ревокація ) Усвідомлення Рефлексія залучення пам'яті, інтелекту; постановка питання; висування пропозиції; обговорення мети уроку читання тексту; лекція; перегляд відео; досвід учнів; дослідження обговорення; систематизація; переоцінка; переоформлення; нове тлумачення отриманих знань; проговорення проблеми

Слайд 15

Орієнтовна структура уроку із застосуванням інтерактивних технологій ЕТАПИ МЕТА ПРИЙОМИ, МЕТОДИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ Мотивація Оголошення теми та очікуваних навчальних результатів Надання необхідної інформації Сфокусувати увагу дітей на проблемі та викликати інтерес до обговорюваної теми Сфокусувати увагу дітей на проблемі та викликати інтерес до обговорюваної теми Дати учням достатньо інформації для того, щоби на її основі вони могли виконати пратичні завдання за мінімально короткий час - коротка розповідь учителя; - бесіда; - демонстрування наочності; - нескладна інтерактивна технологія ("мозковий штурм", "мікрофон", "криголам" тощо ) Рекомендації (за О. Пометун ) - назвати тему уроку або попросити когось із учнів прочитати її; - якщо назва теми містить нові слова або проблемні питання, звернути на це увагу учнів; - попросити когось із учнів оголосити очікувані результати за текстом посібника або за записом учителя на дошці, зробленим заздалегідь, пояснити необхідні, якщо йдеться про нові поняття, способи діяльності тощо; - нагадати учням, що наприкінці уроку ви будете перевіряти, наскільки вони досягли запланованих результатів, а також пояснити, як ви будете оцінювати їхні досягнення в балах. - міні - лекція; - читання тексту підручника; - ознайомлення з роздатковим матеріалом; опанування інформації за допомогою технічних засобів навчання або інших видів наочності; застосування інформаційних технологій

Слайд 16

Інтерактивна вправа Рефлексія результатів Підсумки Засвоєння навчаль-ного матеріалу, досягнення резуль-татів уроку Усвідомлення отриманих результатів Пояснити зміст проблемного, підбити підсумок засвоєння знань і встановити зв'язок між тим, що повинно вдосконалюватися в майбутньому Рекомендації : інструктування учнів щодо мети вправи, правил виконання, послідовності дій та кількості часу на виконання; об’єднання в групи; виконання завдання, при кому вчитель виступає як організатор, помічник, ведучий дискусії, намагаючись надати учасникам максимум можливостей для самостійної роботи та навчання у співпраці; презентація результатів виконання вправи індивідуальна робота; робота в парах або групах; дискусії; усна розповідь; письмовий звіт; колективне обговорення Рекомендації : на першій стадії: використовуйте відкриті запитання (Як? Чому? Що?); виражайте почуття; наполягайте на описовому, а не на оціночному характері коментарів; говоріть про зроблене , а не про те що могло б бути зроблено; на другій стадії: запитуйте про причини (Чому? Як? Хто?); вникніть у відповіді (Чому цього немає? Що було б якщо?); шукайте альтернативні теорії (Чи є інші можливості?); підберіть інші приклади; наведіть думки незалежних експертів; на третій стадії: домагайтеся, щоб учні взяли на себе зобов’язання щодо подальших дій

Слайд 17

Калейдоскоп використання вчителями початкових класів інтерактивних форм та методів на уроці

Слайд 18

За останні десять років початкова школа зросла чисельно, збагатилась матеріально, набула нового змісту. Нині тут навчається 295 учнів, їм передає свої знання 28 педагогів, із них: учителів-методистів — 1; старших учителів — 13; учителів спеціалістів вищої категорії — 7; учителів спеціалістів І категорії — 4; спеціалістів II категорії — 8; учителів спеціалістів — 6.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Виховна робота