X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
кросворд

Завантажити презентацію

кросворд

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Кросворд на тему «Навчання»

Слайд 2

По горизонталі 3. Органiзований, цiлеспрямований i керований процес взаємодiї учителiв i учнiв, що передбачає засвоєння знань, умiнь, навичок, формування свiтогляду 7. Персонал вищого навчального закладу, основним завданням якого є викладання та / або дослiдження. Включає осiб, якi обiймають посади, що передбачають здiйснення викладання та / або дослiдження 12. Ефективнiсть його залежить вiд iнтенсивностi зворотних зв'язкiв мiж вихованцями i вихователями, величини, характеру й обґрунтування коригуючих впливiв на вихованцiв 15. Органiзацiя навчального процесу з урахуванням iндивiдуальних особливостей учнiв, яка дає змогу створити оптимальнi умови для реалiзацiї потенцiйних можливостей кожного 17. Емоцiйно-оцiнне ставлення до нововведень, вiдмiннiсть у сприйнятливостi субєктiв до iнновацiй, нових iдей, досвiду 19. Форма органiзацiї навчальної дiяльностi учнiв передбачає спiльну дiяльнiсть класу для реалiзацiї навчальних завдань. 20. Процес у сучаснiй освiтi, що забезпечує рiзноманiтнiсть форм навчання, якi дають змогу максимально враховувати iндивiдуальнi можливостi, iнтереси, нахили, цiннiснi та професiйнi орiєнтацiї тих, хто навчається. Базується на прийняттi психологiчних вiдмiнностей мiж iндивiдами i групами людей (за статтю, вiком, соцiальною належнiстю тощо) 21. … навчання – це вiдносно самостiйне i iндивiдуальне засвоєння знань i умiнь за навчальною програмою за допомогою компютерних засобiв навчання

Слайд 3

По вертикалі 1. Педагогiчна … – це створена адекватно до потреб i можливостей особистостi i суспiльства теоретично обґрунтована навчально-виховна система соцiалiзацiї, особистiсного i професiйного розвитку i саморозвитку людини в освiтнiй установi, яка, внаслiдок упорядкованих професiйних дiй педагога при оптимальностi ресурсiв i зусиль всiх учасникiв освiтнього процесу, гарантовано забезпечує ефективну реалiзацiю свiдомо визначеної освiтньої мети та можливiсть оптимального вiдтворення процесу на р 2. Формалiзований процес визначення рiвня опанування студентом запланованих (очiкуваних) результатiв навчання, що є необхiдним для вдосконалення навчального процесу, пiдвищення ефективностi викладання, розвитку студентiв 4. Iнновацiйна … технологiя – процесуально структурована сукупнiсть прийомiв i методiв, спрямованих на вивчення, актуалiзацiю й оптимiзацiю iнновацiйної педагогiчної дiяльностi, у результатi якої створюються та матерiалiзуються нововведення, що викликають якiснi змiни в освiтi 5. Процес, за яким уповноважений орган пiдтверджує досягнення встановлених стандартiв якостi та зазвичай надає вiдповiднi права суб’єкту дiяльностi 6. Динамiчна комбiнацiя знань, вмiнь i практичних навичок, способiв мислення, професiйних, свiтоглядних i громадянських якостей, морально-етичних цiнностей, яка визначає здатнiсть особи успiшно здiйснювати професiйну та подальшу навчальну дiяльнiсть i є результатом навчання на певному рiвнi вищої освiти 8. Неухильне дотримання змiсту i послiдовностi етапiв впровадження нововведень 9. Процеси навчання i освiти, якi нерозривно повязанi з вихованням 10. Спецiальна конструкцiя процесу навчання, характер якої обумовлюється змiстом процесу навчання, методами, засобами, видами дiяльностi учнiв

Слайд 4

11. Метод впливу на поведiнку людини через мотивацiю. 13. Процедура визнання спроможностi юридичної особи провадити освiтню дiяльнiсть за певною спецiальнiстю на певному рiвнi вищої освiти вiдповiдно до стандартiв освiтньої дiяльностi 14. Теорiя навчання i освiти 16. Педагогiчна … – вчення про створення, оцiнювання, освоєння i використання педагогiчних новацiй 17. Форма органiзацiї навчальної роботи передбачає постановку перед кожним учнем спецiально дiбраного вiдповiдно до рiвня його пiдготовки i навчальних можливостей завдання для самостiйного розв'язання. 18. Педагогiчний процес, специфiчнiсть i унiкальнiсть якого полягає в тому, що в ньому i суб'єкт, i об'єкт виховання є однiєю особою. 21. Наука про спецiально органiзовану цiлеспрямовану i систематичну дiяльнiсть з формування людини — про змiст, форми i методи виховання, освiту та навчання. 22. Специфiчний процес змiни, результатом якого є виникнення якiсно нового, поступальний процес сходження вiд нижчого до вищого, вiд простого до складного. 23. Постiйне вiдстежування певного процесу в освiтi з метою виявлення його вiдповiдностi бажаному результату або початковим припущенням

Слайд 5

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Виховна робота