X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Удосконалення навчального процесу з фізики на основі сучасних педагогічних технологій

Завантажити презентацію

Удосконалення навчального процесу з фізики на основі сучасних педагогічних технологій

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Удосконалення навчального процесу з фізики на основі сучасних педагогічних технологій

Слайд 2

технологія – це форма реалізації людського інтелекту, сфокусованого на розв’язанні суттєвих проблем буття технологія – «сукупність знань про способи й засоби здійснення виробничих процесів». Поняття «технології» навчання

Слайд 3

а) педагогічна технологія, яка містить у собі всі засоби педагогічної взаємодії; б) технології навчання – система методів, прийомів і дій вчителя й учнів у процесі навчання; в) технології виховання – система методів, прийомів і дій вихователя і вихованців у спільній діяльності, у зміст якої включене освоєння норм, цінностей, відносин; г) навчальні технології – інформаційні технології, які можна використовувати для організації процесу навчання. Поняття «технологія» у педагогіці може вживатися в чотирьох значеннєвих аспектах:

Слайд 4

1)  принцип педагогічної доцільності, 2) взаємозв’язок викладання й навчання 3)  необхідність тематичного планування (яке включає стислу характеристику кінцевих результатів); 4) організація контролю на кожному етапі навчальної діяльності учнів; 5) стимулювання творчої діяльності учнів, орієнтація на учня не тільки  знаючого, а й уміючого; 6) різноманітність форм і методів навчання, недопущення універсалізації певних засобів і форм. Принципи технологій навчання:

Слайд 5

Принцип 1: викликати в учнів стійку мотивацію до навчання (це може базуватися на особистому досвіді учнів). Принцип 2: навчати діалогічно, тобто в співпраці з учнями. Принцип 3:  навчати діагностично (постійне спостереження за навчанням, корекція, стимулювання). Принцип 4: варіативність структури навчання. Принцип 5: навчати у відповідному темпі, використовувати оптималь ні засоби й способи. Принципи

Слайд 6

Принцип 6: навчати й допомагати учням на рівні їх фактичних здібнос тей, а не на рівні зовнішніх характеристик відповідей учнів при виконанні навчальних задач. Принцип 7: здатність учнів до рефлексії та оцінювання свого прогресу. Принцип 8: забезпечення учнів такими наборами завдань для самостійної роботи, що допомагають уникнути «ригідності» дій, мислення. Принцип 9: стимулювання ініціативи й творчості учнів. Принцип 10: створення таких умов у класі, що сприятимуть формуванню соціально інтегрованої особистості учня.

Слайд 7

Інноваційна освітня технологія – сукупність форм, методів і засобів навчання, виховання та управління, об'єднаних єдиною метою; добір операційних дій педагога з учнем, у результаті яких суттєво покращується мотивація учнів до навчального процесу. інноваційна технологія

Слайд 8

Технологія особистісно зорієнованого навчання Технологія проблемного навчання Технологія розвивального навчання Ігрові технології навчання Технологія розвитку критичного мислення Технологія інтерактивного навчання  Інформаційні технології Проектна технологія Інноваційні технології навчання

Слайд 9

Однією з інноваційних технологій загального педагогічного характеру, які впроваджуються в сучасних школах є технологія особистісно зорієнотованого навчання  Особистісно зорієнтоване навчання – організація процесу навчання, в основі якої лежить визнання індивідуальності, самобутності, самоцінності кожної людини, що вимагає забезпечення розвитку і саморозвитку особистості учня виходячи із виявлення його індивідуального, неповторного, суб’єктивного досвіду, здібностей, інтересів, ціннісних орінтацій, можливостей реалізувати себе в пізнанні, навчальній діяльності, поведінці.  Технологія особистісно зорієнованого навчання

Слайд 10

визначити життєвий досвід кожного учня, рівень інтелекту, пізнавальні здібності, інтереси, якісні характеристики, які спочатку треба розкрити, а потім розвинути в навчальному процесі; формувати позитивну мотивацію учнів до пізнавальної діяльності, потребу в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні школярів у межах соціокультурних та моральних цінностей нації; озброїти учнів механізмами адаптації, саморегуляції, самозахисту, самовиконання, необхідним для становлення самобутньої сучасної людини, здатної вести конструктивний діалог з іншими людьми, природою, культурою та цивілізацією в цілому. Мета даної технології полягає в тому, щоб:

Слайд 11

В основі технології проблемного навчання створення вчителем самостійної пошукової діяльності школярів із розв’язання навчальних проблем, у ході якої формується нове знання, уміння, навички та розвиваються здібності дитини, активність, зацікавленість, ерудиція, творче мислення та інші особисто значущі якості. Технологія проблемного навчання

Слайд 12

це ситуація, яка виникає внаслідок такої організації вчителем взаємодії учня з об’єктом пізнання, яка допомагає виявити пізнавальне протиріччя. Проблемна ситуація характеризується інтелектуальним утрудненням і потребою розв’язувати його. Сутність пізнавального протиріччя міститься у неможливості за допомого тих знань і способів діяльності, якими володіють школярі,вирішити протиріччя, що виникли. Проблемна ситуація –

Слайд 13

зіткнення школяра з явищами, фактами, які вимагають теоретичного пояснення; спонукання учнів до аналізу зовнішніх суперечливих фактів, явищ, висловлювань; спонукання школярів до вибору із суперечливих фактів, висловлювань тих, які вважають вірними і обґрунтування свого вибору; спонукання до самостійного порівняння, зіставлення фактів, явищ, дій; спонукання до висування гіпотез, формулювання висновків та їх перевірки. Створювати проблемні ситуації на уроках фізики можна різними способами:

Слайд 14

це активно-діяльнісний спосіб навчання, під час якого враховуються та використовуються природні закономірності індивідуального розвитку дитини, що зумовлюють розвиток знань, умінь, навичок і способів розумових дій, скерованих механізмів особистості, емоційно-ціннісної та діяльнісно-практичної сфер. Ця технологія ставить на меті загальний розвиток учня, його інтелектуальних можливостей, почуттів, уміння вчитися та спілкуватися, формування творчої особистості. Технологія розвивального навчання

Слайд 15

Гра: добре відома, звична й улюблена форма діяльності для людини будь-якого віку; ефективний засіб активізації;         мотиваційна за своєю діяльністю; дозволяє вирішувати питання передачі знань, умінь, навичок; багатофункціональна, її вплив на учня неможливо обмежити одним аспектом; переважно колективна, групова форма роботи; має кінцевий результат (матеріальний, моральний, психологічний); має чітко поставлену мету й відповідний педагогічний результат. Ігрові технології навчання

Слайд 16

Технологія розвитку критичного мислення формує творче мислення, сприяє розвитку креативності. Критичне мислення необхідне під час розв’язування проблемних задач, формулювання висновків, оцінювання та прийняття рішень. Технологія розвитку критичного мислення

Слайд 17

у здатності людини самостійно аналізувати інформацію; умінні бачити помилки або логічні порушення у твердженні різних авторів; аргументувати свої думки (змінювати їх, якщо вони неправильні, і відстоювати, якщо вони вірні); прагненні до пошуку оптимальних і аргументованих рішень. Критичне мислення проявляється:

Слайд 18

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.   Технологія інтерактивного навчання

Слайд 19

Інформаційні технології – технології інформатики в поєднанні з іншими, пов’язаними з нею, технологіями, тобто це цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечує високу швидкість обробки даних, ефективний пошук інформації, розповсюдження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування. Інформаційні технології

Слайд 20

Інформаційна технологія в навчально-виховному процесі – це поєднання традиційних технологій навчання і технологій інформатики, які розширюють можливості учнів щодо якісного формування системи знань, умінь і навичок, їх застосування у практичній діяльності, сприяють розвитку інтелектуальних здібностей до самонавчання, створюють сприятливі умови для навчальної діяльності учнів і вчителя.

Слайд 21

використовувати передові інформаційні технології; змінювати форми навчання та види діяльності в межах одного уроку; полегшувати підготовку вчителя до уроку та залучати до цього процесу  учнів; розширювати можливості ілюстративного супроводу уроку, подавати історичні відомості про видатних вчених, тощо; реалізувати ігрові методи на уроках; здійснювати роботу в малих групах або індивідуальну роботу; дають можливість роздруківки плану уроку та внесення в нього заміток та коментарів; проводити інтегровані уроки, забезпечуючи посилення міжпредметних зв’язків; організовувати інтерактивні форми контролю знань, вмінь та навичок; організовувати самостійні, дослідницькі, творчі роботи, проекти, реферати на якісно новому рівні з можливістю виходу в глобальний інформаційний простір.

Слайд 22

це інноваційна форма роботи організації освітнього середовища, в основі якої лежить комплексний характер діяльності тимчасового колективу спеціалістів в умовах активної взаємодії з навколишнім середовищем. Це  сукупність певних дій, документів, текстів, призначених для створення реального об'єкта, предмета, різного роду теоретичного чи практичного продукту Проектна технологія –

Слайд 23

Розвиток освіти ХХІ століття спонукає до оновлення методів та прийомів навчання, запровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій, сучасних концепцій та способів формування в учнів предметних та життєвих компетенцій. Застосування інноваційних технологій, які будуються на комплексному психологічному вивченні особистості всіх учасників навчально-виховного процесу, дає можливість позитивно розвивати їх інтелектуальну, соціальну, духовну сфери, сприяє соціальному самоствердженню й культурному самостворенню. Використання різноманітних освітніх технологій є результатом творчого підходу вчителя до справи. Висновки

Слайд 24

навчає здобувати знання самостійно; акумулює вміння користуватися здобутими знаннями для рішення нових завдань; сприяє набуттю комунікативних навичок і умінь (тобто умінь працювати в різноманітних групах, виконуючи різні соціальні завдання і ролі); надає можливість широких людських контактів в знайомстві з різними точками зору на одну проблему; навчає користуватися дослідницькими методами: збирати інформацію, факти, уміти їх аналізувати з різних точок зору, висувати гіпотези, робити висновки; надає можливість висловлювати свої власні думки. Доцільно на уроках використовувати інноваційні технології разом із традиційними, що дозволяє урізноманітнити діяльність учнів, а саме:

Слайд 25

Викладання – це мистецтво, а не ремесло – у цьому самий корінь учительської справи… вічно винаходити, вимагати, удосконалюватися – от єдиний можливий курс сучасного вчителя. (М. А. Рибникова)

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Фізика