X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Завантажити презентацію

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ УКРАЇНИ Науковий керівник: Бодров В.Г., завідувач кафедри економічної теорії та історії економіки, д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України Термін виконання: 2010-2012 рр.

Слайд 2

Актуальність дослідження Найважливішою проблемою для України є забезпечення сталого економічного розвитку, який можна досягти на основі модернізації економіки і розвитку внутрішнього ринку. Внутрішній ринок, з одного боку, є дзеркальним відображенням стану та характеру функціонування виробничої сфери, а з другого – важливим фактором стимулювання розвитку, удосконалення структури та ефективності національного виробництва. Закріплення за внутрішнім ринком ролі «локомотива» економічних процесів – це сучасне концептуальне бачення механізмів державного регулювання і перспектив після кризового розвитку економіки України.

Слайд 3

Основні наукові результати Досліджено сутність та визначено етапи формування й розвитку внутрішнього ринку. Внутрішній ринок – це система соціально-економічних відносин і сукупність інституцій у сфері товарного обігу, які опосередковують взаємовідносини між виробниками-продавцями і споживачами-покупцями на внутрішній території країни. У своєму формуванню й розвитку внутрішній ринок пройшов п’ять етапів.

Слайд 4

Основні наукові результати Доведено, що рівень розвитку національної економіки, її зрілість, конкурентноздатність залежить від обсягів, структури, ємкості, а також від інституційного механізму забезпечення державного регулювання розвитку внутрішнього ринку. Сировинна експортно-орієнтована економіка України вимагає заміни інерційної моделі наздоганяючого розвитку, що в кращому разі консервує існуючу структуру та ємкість внутрішнього ринку і вимагає пошук власної інноваційної моделі розвитку.

Слайд 5

Основні наукові результати Обґрунтовано необхідність приведення механізму державного регулювання у відповідність з новими потребами постіндустріальної економічної системи. Інституційні механізми державного регулювання в умовах глобальних викликів покликані виконувати роль креативної сили, визначеного вектора соціально-економічних перетворень.

Слайд 6

Основні наукові результати Досліджено взаємозв’язок розвитку фінансових секторів та реального сектора економіки України. Реальний сектор є трансформаційним ядром, де вихідні ресурси формуються у нові види благ і послуг, а фінансовий сектор являє собою трансакційну підсистему, яка опосередковує фінансові потоки між агентами економічної системи. Основою взаємодії обох секторів економіки є спільність інтересів і цілей їх учасників.

Слайд 7

Основні наукові результати Висвітлено окремі недоліки взаємозв’яку обох секторів економіки, а саме: - спекулятивний характер вітчизняного фінансового ринку, «відірваність» його від потреб реального сектору; - «відтягування» фінансовим сектором через більшу дохідність і швидку окупність інвестицій із реального сектору; - «трансмісійний механізм» впливу розвитку фінансового сектору економіки на реальний.

Слайд 8

Основні наукові результати Проаналізовано зарубіжний досвід державного регулювання розвитку внутрішнього ринку в процесі посткризового розвитку. Досвід провідних країн світу засвідчує, що важливу роль у регулюванні внутрішнього ринку відіграють організаційно-правові, інформаційні механізми та механізми стимулювання інвестиційно-інноваційних процесів. Державна економічна політика має бути спрямована на перспективу входження України до групи економічно і технологічно розвинутих країн світу.

Слайд 9

Апробація одержаних результатів За звітний період за результатами науково-дослідної роботи підготовлено і вийшло друку 116 публікацій: 3 монографії (2 у співавторстві); 60 статей; тези 53 доповідей ; Доповіді на науково-практичних конференціях в Україні та за кордоном: Науково-практична конференція за міжнародною участю, Київ, НАДУ Всеукраїнська науково-практична конференція, Донецьк Науково-практична конференція, Харків Международная научно-практическая конференция, Алушта Международная научно-практическая конференция в Республике Беларусь, Минск Международный Форум, Санкт-Петербург Славянский форум, Орел

Слайд 10

Апробація одержаних результатів Виступи на науково-методологічних семінарах: - Інтелектуальний капітал у процесі модернізації економіки і суспільства України: знання – сила чи лихо від розуму (проф. Бодров В.Г.) - Проблеми приєднання України до Митного союзу (проф. Пісьмаченко Л.М.) Пріоритети державного регулювання ринку корпоративного контролю в контексті забезпечення сталого розвитку національної економіки (доц. Сафронова О.М.) - Інтелектуальний капітал як джерело багатства в постіндустріальній економіці (доц. Гусєв В.О.) Роль податкової системи в розвитку соціальної держави в Україні (докторант Крушельницька Т.А.) Неправомірне використання об’єктів права інтелектуальної власності (аспірант Таращанська О.Б.) тощо

Слайд 11

Апробація одержаних результатів Виступи на “круглих столах”: Реальный сектор экономики: модернизация или неоиндустриализация, Москва (проф. Бодров В.Г.) “Формування модернізаційної парадигми державного інтервенціоналізму”, Львів (проф. Бодров В.Г.) “Проблеми приєднання України до Митного союзу”, Київ (проф. Пісьмаченко Л.М.) тощо. Участь у підготовці енциклопедичного словника: проф. Бодров В.Г., доц. Балдич Н.І., доц. Борисенко О.П. доц. Гусєв В.О., доц. Олійник Н.І., проф. Пісьмаченко Л.М., доц. Сафронова О.М., доц. Соколова О.М., доц. Хорольський О.І.

Слайд 12

Практичне впровадження результатів НДР В органах державної влади: Комітетом з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики Верховної Ради України були враховані пропозиції докторанта Олійник Н.І. щодо впровадження нових форм в управлінні багатоквартирним житловим фондом було враховано при опрацюванні у редакції до першого читання проекту Житлового кодексу України. При опрацюванні змін до Закону України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки» були враховані пропозиції стосовно механізмів залучення коштів на реновацію житлового фонду

Слайд 13

Практичне впровадження результатів НДР Державним комітетом України з питань науки, інновацій та інформатизації були використані пропозиції Гусєва В.О. при підготовці законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інноваційної діяльності та визначення принципів і механізмів надання державної підтримки» та аналітичних матеріалів для розробки заходів щодо впровадження реформ у науково-технічній та інноваційній сферах, зокрема, удосконалення механізмів державного регулювання розвитку сегменту внутрішнього ринку інноваційних продуктів

Слайд 14

Практичне впровадження результатів НДР Державною службою туризму і курортів України були викороистані пропозиції аспіранта Репетько О.О. пропозиції щодо удосконалення методики проведення аудиту адміністративної діяльності в органах влади з використанням принципів оцінки якості господарських рішень при проведенні контрольних заходів Державною податковою адміністрацією України та Пенсійним фондом України

Слайд 15

Практичне впровадження результатів НДР Радою по вивченню продуктивних сил України НАН України були використані пропозиції докторанта Шпака Ю.В. щодо удосконалення механізмів державного регулювання розвитку аграрного сектору національної економіки: - при формуванні системи стимулів інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств в агропродовольчій сфері економіки на основі багатокритеріального підходу; - при обґрунтуванні методичних підходів до розробки соціально-економічних пріоритетів продовольчої безпеки регіонів України у контексті її членства в СОТ

Слайд 16

Практичне впровадження результатів НДР Яготинською районною радою були використані рекомендації аспіранта Кузьмич О.О. при розробці «Програми соціально-економічного та культурного розвитку Яготинського району на 2011 рік» щодо вдосконалення розвитку фінансового сектору, формування його структури та розвитку окремих фінансових ринків на регіональному рівні. За звітний період за результатами науково-дослідної роботи кафедрою подано 11 наукових розробок до органів державної влади.

Слайд 17

Практичне впровадження результатів НДР Використання у навчальному процесі: Окремі положення і розділи монографії Олійник Н.І. (“Інституціоналізація державного та ринкового регулювання житлової сфери”, “Особливості державного регулювання житлового будівництва в національній економіці”) використовуються при викладанні дисциплін «Державне регулювання макроекономічних процесів та інституційна економіка», «Державне регулювання економіки та економічна політика».

Слайд 18

Практичне впровадження результатів НДР Методичні рекомендації до практичних і семінарських занять, виконання індивідуальних навчально-практичних завдань з дисципліни «Сучасна економічна теорія та її застосування в практиці державного управління» (Бодров В.Г., Балдич Н.І., Сафронова О.М., Соколова О.М.) використовуються при викладанні курсу для слухачів спеціальності «Державне управління”.

Слайд 19

Практичне впровадження результатів НДР Економіка. Суспільство. Влада. Актуальні проблеми державного управління в умовах економічних і суспільних трансформацій /заг. ред. В.Г. Бодрова/ використовуються у магістерських програмах при обговоренні теоретичних і прикладних аспектів вироблення, реалізації та оцінювання державної політики у сферах: бюджетної, фінансової, структурної, інвестиційно-інноваційної політики, регулювання корпоративних відносин, інтеграції України у світовий економічний простір.

Слайд 20

Стан виконання запланованих наукових продуктів відповідно до технічних завдань та паспортів бюджетних програм на 2011 рік Кількість запланованих наукових продуктів на 2011 р.: Монографія - 1 Публікацій (статей і доповідей) - 26. Кількість виданих або поданих до друку наукових продуктів у 2011 р.(за 9 місяців): Монографія - 3 (2 колективні) Публікацій (статей і доповідей) – 116 Методичні рекомендації з практичних і семінарських занять – подано до друку

Слайд 21

Очікувана назва теми на 2012 рік УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ УКРАЇНИ (третій етап)

Слайд 22

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне