X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ГРУПІ

Завантажити презентацію

МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ГРУПІ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Гладка Ю.І. КЛАСНИЙ КЕРІВНИК МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ГРУПІ Спеціальність: Оператор комп'ютерного набору; обліковець з реєстрації бухгалтерських даних ДНЗ “Золотоніський професійний ліцей”

Слайд 2

Гладка Юлія Іванівна Викладач спецдисциплін Спеціаліст вищої категорії Старший викладач Тема, над якою працює: «Розвиток ділової та творчої активності учнів, системи і методи професійно – практичної підготовки на уроках спецдисциплін» Назва матеріалу: МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ГРУПІ Анотація: Матеріали підготовлені для використання у виховній роботі класного керівника групи професійно-технічних навчальних закладів, педагогами-організаторами, психологами. В роботі висвітлено сучасні підходи до виховання моральної особистості, розкрито форми та види виховної роботи, суть і особливості виховання підлітків, організація морального, правового, економічного та естетичного виховання. Обсяг матеріалу: 28 слайдів Матеріали схвалено педагогічною радою ДНЗ «Золотоніський професійний ліцей» Протокол № 8 від 24 березня 2014 року

Слайд 3

...Виховання, створене самим народом і засноване на народних починаннях, має таку виховну силу, якої немає в найкращих системах, що ґрунтуються на абстрактних ідеях чи запозичені в іншого народу. К.Д. Ушинський

Слайд 4

Виховання молоді - одне із найважливіших завдань людства, оскільки воно є передумовою збереження і примноження цінностей і потенціалу суспільства, розвитку людини.

Слайд 5

  ЗМІСТ ВИХОВАННЯ – ЦЕ ТЕ, ЩО ВИПЛИВАЄ ІЗ БАГАТСТВА СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНОГО ДОСВІДУ, ВАРТОСТЕЙ КУЛЬТУРИ І ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ПОТРЕБ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ, ТОБТО ЦЕ СИСТЕМА ЦІННОСТЕЙ СВІТОВОЇ І НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ, ЯКУ УЧНІ ПОВИННІ ЗАСВОЇТИ, ЗБЕРЕГТИ І РОЗВИНУТИ ВІДПОВІДНО ДО ПОСТАВЛЕНОЇ МЕТИ І ЗАВДАНЬ ВИХОВАННЯ

Слайд 6

СУЧАСНИЙ ЗМІСТ ВИХОВАННЯ СПРЯМОВАНО НА: Становлення громадянина України, патріота своєї країни, готового самовіддано розбудовувати ії суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, здатного виявляти національну гідність, знати свої обов’язки і права, цивілізовано відстоювати їх, сприяти громадянському миру і злагоді в суспільстві, бути конкурентноспроможним, успішно самореалізовуватися в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал, носій культури.

Слайд 7

КЛАСНИЙ КЕРІВНИК СТАЄ: Вчителем який сприяє взаємодії учасників навчально-виховного процесу, створює належні умови для виконання завдань навчання та виховання та сприяє самореалізації й розвитку учнів класу. Педагогом Педагогічним працівником який здійснює педагогічну діяльність з колективом учнів класу, окремими учнями та їх батьками який організує проведення позаурочної та культурно-масової роботи

Слайд 8

Людина народжується як індивід, як суб'єкт суспільства, з притаманними їй природними задатками, формується як особистість у системі суспільних відносин завдяки цілеспрямованому вихованню. РОЗВИТОК ЛЮДИНИ-процес становлення та формування її особистості під впливом зовнішніх і внутрішніх керованих і некерованих чинників, серед яких провідну роль відіграють цілеспрямоване виховання та навчання. ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11

КЛАСИФІКАЦІЯ ФОРМ ВИХОВНОЇ РОБОТИ: Індивідуальні – що допомагають вчителю здійснювати психолого-педагогічний супровід, допомога і підтримка дитини як індивідуальності, особистості. Масові - що спрямовані на формування у дітей громадянськості, національної свідомості, мотивів діяльності(миротворчої, природоохоронної, фізкультурно-оздоровчої, спортивної, художньо-естетичної, дозвілевої тощо) Групові-що спрямовані на формування комунікативних вмінь, збагачення соціального досвіду, розвиток творчих здібностей створення умов для самореалізації та самоствердження , гармонізації інтересів особистостей і колективу Організаційні - що вдосконалюються і збагачуються за рахунок співпраці школи з культурними, спортивними, медичними, юридичними установами і організаціями

Слайд 12

ФОРМИ РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА З КОЛЕКТИВОМ УЧНІВ: Традиційні: виховні години, години спілкування, колективні творчі справи, конкурси, спектаклі, концерти, агітбригади, походи, спортивні змагання Нетрадиційні: виконання проектів , ділові ігри, диспути, дискусії, аукціони, ярмарки, робота в малих групах, тренінги , творчі групи, мозкові штурми

Слайд 13

ІНДИВІДУАЛЬНІ ФОРМИ РОБОТИ: Такі форми допомагають розпізнати учня, відкрити його таланти, знайти цінність у його характері, але для кожного учня необхідно мати індивідуальний підхід та особовий стиль спілкування. Бесіда, розмова, консультація, обмін думками, виконання спільного доручення, індивідуальна допомога у конкретній роботі, спільний пошук вирішення проблеми, завдання.

Слайд 14

Спосіб реалізації цілей виховання, що вирішують успішність вирішення завдань кожного із компонентів виховного процесу.

Слайд 15

*Методи впливу на інтелектуальну сферу *Методи впливу на мотиваційну сферу *Методи впливу на сферу саморегуляції *Метод ділемм *Методи стимулювання *Методи впливу на емоційну сферу *Методи впливу на вольову сферу *Методи впливу на предметно-практичну сферу *Методи впливу на екзістеціональну сферу

Слайд 16

МЕТОДИ ВПЛИВУ НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ СФЕРУ Для формування поглядів, понять, установок – використовується метод доведення, розумна доказовість якогось поняття, позиції, оцінка того, що відбулося. Учні засвоюють логічність викладення педагогом своєї позиції, оцінюють отриману інформацію, затверджують свої погляди, коректують їх, формують систему поглядів на світ, суспільство, соціальні відносини.

Слайд 17

МЕТОДИ ВПЛИВУ НА МОТИВАЦІЙНУ СФЕРУ Включають методи в основі яких лежить формування в учнів свідомих почуттів, потреб –це заохочення , в якому вчитель подає позитивну оцінку дій школяра (схвалення, подяка , нагорода) та покарання, в якому педагог попереджує негативні дії учнів, гальмує їх, визиває почуття провини, перед собою та іншими(накладення додаткових обов’язків, обмеження прав тощо).

Слайд 18

МЕТОДИ ВПЛИВУ НА СФЕРУ САМОРЕГУЛЯЦІЇ Спрямовані на формування у дітей навичок психічних та фізичних саморегуляцій, розвиток навичок аналізу життєвих ситуацій, навчання дітей навичкам осмислення своєї поведінки , формування навичок правдивого відношення до себе та інших людей. Метод корекції спрямовано на створення умов , при яких учень самостійно вносить зміни у свою поведінку та відносини до людей. Це може бути порівняння поступку з нормами, аналізу , уточнення мети діяльності.

Слайд 19

МЕТОД ДИЛЕМ Спрямовано на спільне обговорення дітей і дорослих на моральних дилем. До кожної дилеми розробляються питання за якими будується обговорення. До кожного питання діти добирають доводи “за” та “проти”. Аналіз відповідей слід провести за такими ознаками :вибір, цінність, соціальні ролі, справедливість. По кожній дилемі можна визначити ціннісні орієнтації людини. Але дилема повинна відноситися до реального життя, бути зрозумілою, незакінченою , включати два питання із моральним змістом, мати право вибору варіантів відповідей.

Слайд 20

МЕТОДИ СТИМУЛЮВАННЯ Допомагають людині формувати вміння вірно оцінювати свою поведінку, зрозуміти потреби, сенс своєї життєдіяльності, вибору мотивів і цілей

Слайд 21

МЕТОДИ ВПЛИВУ НА ЕМОЦІЙНУ СФЕРУ Формують необхідні навички в управлінні своїми почуттями, розумінню свого емоційного стану та причин, що їх викликають. Це навіювання (впливати на почуття, розум, волю людини, переживання своїх вчинків, пов’язаних з емоційним станом, самонавіювання, коли учень внушає ту чи іншу оцінку своєї поведінки) та прийоми абстракції.

Слайд 22

МЕТОДИ ВПЛИВУ НА ВОЛЬОВУ СФЕРУ Розвивають в учнів ініціативу, впевненість в своїх силах, розвиток наполегливості, вміння долати труднощі для досягнення своєї мети;формування вмінь володіння собою ( витримка, самообладание), вдосконалення навичок самостійної поведінки. Це вимоги вчителя (прямі-точні, конкретні, зрозумілі, висловленні в ігровому оформленні та непрямі - порада, прохання, натяк, висловлення довіри, схвалення), що викликають позитивну, негативну чи нейтральну реакцію вихованців. Прямі вимоги викликають негативну реакцію у дітей, а непрямі вимоги, як засудження та погрози викликають лицемірство та протистояння.

Слайд 23

МЕТОДИ ВПЛИВУ НА ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧНУ СФЕРУ Спрямовані на розвиток у дітей таких якостей , які допомагають людині реалізувати себе як індивідуальність. Це методи виховних ситуацій, в процесі яких дитині треба вирішити проблему морального вибору, способу організації діяльності або вибору соціальної ролі. Вихователь створює умови для виникнення ситуації , а потім дає можливість вибору, проби. Модифікацією цього методу стає - змагання , що формує якості конкурентноздібної особистості та розвиває активність , самоактуалізацію, вміння реалізувати себе у різних видах діяльності .

Слайд 24

МЕТОДИ ВПЛИВУ НА ЕКЗІСТЕЦІОНАЛЬНУ СФЕРУ Спрямовані на включення учнів в систему нових відносин, де набувається досвід соціально-корисної поведінки, досвіду життя в різних умовах, формує елементи плодотворної орієнтації, високоморальні установи, які не дозволяють поводити себе в майбутньому безпечно, обдумано.

Слайд 25

МЕТОДИ САМОВИХОВАННЯ: Самопереконання Мотивація Самонавіювання Вправа Самокорекція Соціальні проби Рефлексія

Слайд 26

ШЛЯХИ ОНОВЛЕННЯ ФОРМ ВИХОВАННЯ: Методична підготовка класних керівників до практичної діяльності через метод о’б єднання класних керівників Проведення науково - практичних семінарів Узагальнення кращого педагогічного досвіду класних керівників

Слайд 27

ОНОВЛЕННЯ ФОРМ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ КЛАСНИХ ГОДИН: Використання засобів образотворчого мистецтва Інсценізація творів Дослідження Використання ігрових ситуацій Писемна творчість Усна творчість Використання музичного супроводу

Слайд 28

ШЛЯХИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВОВВЕДЕНЬ: Підготуйте банк нових ідей Ознайомте учнів із вашими пропозиціями Проведіть навчання активу Запропонуйте учням спробувати нову форму роботи Виберіть найбільш цікаву форму роботи за рейтингом Спробуйте нові форми роботи на класному часі за вибором учнів

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Педагогіка