X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Методика формування змістового модуля дисципліни та розробка шкали оцінювання навчальної діяльності студента

Завантажити презентацію

Методика формування змістового модуля дисципліни та розробка шкали оцінювання навчальної діяльності студента

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Методика формування змістового модуля дисципліни та розробка шкали оцінювання навчальної діяльності студента. Практична робота № 3 Вища освіта України і Болонський процес

Слайд 2

Мета роботи: Навчити магістрантів формувати змістові модулі та шкалу оцінювання дисципліни.

Слайд 3

Основна література: Вища освіта України і Болонський процес: Навч. посібник/За ред. В.Г. Кременя. Авторський колектив: М.Ф.Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабин.-Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2004.- С. 315-328 . Допоміжна література Гончаров С.М. Кредитно-модульна система організації навчального процесу у світлі Болонської декларації: документи, матеріали, факти. – Рівне: УДУВГП, 2004. – 39с. Гончаров С.М., Мошинський В.С. Європейська система накопичення і перезарахування кредитів: кредитно-модульна система організації навчального процесу.-Рівне: УДУВГП, 2004.-33с. Гончаров С.М., Мошинський В.С. Вища освіта України і Болонський процес:Навчально-м етодичний посібник.-Рівне:НУВГП, 2005.-145 с. www.tspu.edu.ua/ресурси/кредитно-модульна система.

Слайд 4

Модуль – це логічно завершена частина теоретичного та практичного навчального матеріалу з окремої навчальної дисципліни, що передбачена робочою навчальною програмою.

Слайд 5

Модуль формується як сукупність тісно-пов'язаних між собою змістових модулів Змістовий модуль – система навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності певному навчальному об'єктові; змістові модулі формують розділи (теми) навчальної дисципліни.

Слайд 6

Структура навчальної дисципліни “Комп’ютерна техніка та математичні методи у спорті” за модульною системою № теми з/п ЗМІСТОВІ МОДУЛІ КІЛЬКІСТЬ ГОДИН Всього годин Лекції Лаб. роб. Сам. роб. Модуль І. Технічне та програмне забезпечення персонального комп’ютера 1. Вступ до обчислювальної техніки 6 2 4 2. Апаратний склад. Принципи роботи комп’ютера 12 2 2 6 3. Системне програмне забезпечення комп’ютера, Операційне середовище Windows 12 2 4 8 30 6 6 18 Форма модульного контролю – опитування Модуль ІІ. Сучасне прикладне програмне забезпечення 4. Прикладне програмне забезпечення. Текстовий редактор MS Word 2 4 5. Основні принципи роботи у текстовому редакторі MS Word 8 8 6. Електронна таблиця MS Excel. 2 4 7. Основні принципи роботи у електронній таблиці MS Excel 6 6 40 4 14 22 Форма модульного контролю – виконання завдання та тестування Модуль ІІІ. Математичні методи в спорті 8. Елементи теорії ймовірностей 2 2 2 9. Емпіричні розподіли 2 2 2 10. Оцінка генеральних параметрів 2 2 2 11. Статистичні гіпотези та критерії їх перевірки 2 4 6 12. Кореляційно-регресійний аналіз 2 2 4 38 10 12 16 Форма модульного контролю – контрольна робота ВСЬГО 108 20 32 56 Форма підсумкового контролю – залік

Слайд 7

Рейтинг з дисциплін розраховується за R-бальною шкалою. Враховуючи обсяг кожної дисципліни та її особливості, кафедри визначають розмір R шкали. Вона може бути прийнята за 100, 50, 30 балів тощо. Кафедра визначає для кожної дисципліни різновиди, кількість контрольних заходів протягом семестру та максимальні бали їх оцінки (rk – вагові бали). Сума вагових балів повинна дорівнювати значенню шкали РСО

Слайд 8

Рейтингова оцінка з навчальної дисципліни (rk) – це певні бали, які отримує студент за певну навчальну діяльність (за наслідками модульного контролю, за виконання індивідуальних семестрових завдань, передбачених робочим навчальними планом, бали за звіти та захист лабораторних, практичних, контрольних, розрахунково-графічних робіт, а також за результатами поточного контролю на практичних і семінарських заняттях тощо).

Слайд 9

Контрольні заходи проводяться в усіх формах проведення навчальних занять за такими видами: експрес-контроль (лекційні та практичні заняття), семінарське заняття, письмова робота (реферат, контрольна, розрахунково-графічна робота тощо), практичні дії (дисципліни спортивно-педагогічної спрямованості)

Слайд 10

Експрес-контроль: повна відповідь - 4-3 бали; неповна відповідь - 2-1 бали незадовільна відповідь чи її відсутність - 0 балів

Слайд 11

Семінарське заняття: глибоке розкриття одного з питань, вільне володіння матеріалом - 6-5 балів; активна участь у роботі семінару - 4-3 бали; участь у роботі семінару - 2 бали; відсутність на семінарі - від 0 до –2 балів (залежно від обставин)

Слайд 12

Письмова робота: глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція - 10 – 9 балів; обґрунтоване розкриття проблеми - 8 – 7 балів; робота суто компілятивного рівня - 6 – 5 балів; питання розкрито неповно - 4 бали; робота не зарахована - 0 балів

Слайд 13

Практичні дії (для дисциплін спортивно-педагогічної спрямованості) технічно володіє практичними навичками - 6-5 балів; практичні навички у достатньому обсязі - 4-3 балів; практичні навички сформовані - 2 балів; практичні навички відсутні - 0 балів.

Слайд 14

Рейтинг з дисципліни RD – це кількісна оцінка за багатобальною шкалою рівня засвоєння студентом певної навчальної дисципліни та якості його навчальної діяльності протягом семестру. RD формується як сума всіх рейтингових оцінок rk, а також заохочувальних та штрафних балів rs (до 10% від R).

Слайд 15

Рекомендована інтервальна шкала оцінок 91 R 81 R 75 R 65 R 61 R 50 R Значення рейтингу з дисципліни (R) Оцінка ECTS та визначення Оцінка традиційна 0,91R

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка