X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Маркетинг як частина управлінської діяльності. Функції маркетингу в бібліотечній сфері

Завантажити презентацію

Маркетинг як частина управлінської діяльності. Функції маркетингу в бібліотечній сфері

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Маркетинг як частина управлінської діяльності. Функції маркетингу в бібліотечній сфері О.Башун Я.Хіміч

Слайд 2

Основні терміни та визначення В основі терміну “маркетинг” лежить слово ринок (англійською - market). Спочатку мова йшла про оволодіння ринком (англійською - market getting). Пізніше ці слова злилися в одне і виник термін “маркетинг”, що означає діяльність в умовах ринку.

Слайд 3

Найпоширеніші визначення маркетингу “Маркетинг – координація, управління, планування всієї діяльності підприємства, націленої на отримання прибутку, задоволення потреб клієнтів та користувачів” (П.Белоккіо) “Маркетинг – вид людської діяльності, направленої на задоволення потреб шляхом обміну” (Ф. Котлер) Американська асоціація маркетингу визначає маркетинг наступним, найбільш універсальним формулюванням: “Маркетинг – це процес планування і втілення задуму щодо ціноутворення, просування і реалізації ідей, товарів та послуг шляхом обміну, який задовольняє цілі окремих осіб та організацій”

Слайд 4

Бібліотечний маркетинг (БМ) це технологія управління, зорієнтована на максимальне задоволення потреб реальних та потенційних користувачів послугами та інтелектуальною продукцією бібліотеки. БМ, спрямований на вдосконалення роботи бібліотек в умовах ринкової економіки, на адаптацію їх діяльності до змін інформаційного попиту населення, на формування та активізацію попиту на бібліотечні послуги. Маркетинг пронизує всю діяльність бібліотеки тому, що він починається з користувача і закінчується користувачем

Слайд 5

Маркетинг дозволяє: організовувати роботу на основі запиту користувача, формувати та стимулювати попит; отримувати прибутки за рахунок надання деяких послуг за плату; оптимізувати бібліотечну технологію, кардинально змінюючи підхід до справи, бо один з етапів реалізації маркетингової концепції - це збір внутрішньої та позабібліотечної інформації, знаходження та усунення "вузьких" місць; змінити стереотипи щодо бібліотеки як консервативної установи, бо маркетинг вимагає постійного аналізу та введення інновацій, щоб існувати серед конкурентів; зберегти або навіть збільшити штат бібліотеки, щоб задовольнити зростаючі потреби і запити користувачів; підняти престиж бібліотеки.

Слайд 6

Націлює: Потребує: на пріоритетний облік потреб користувачів в системі управління бібліотекою, на найбільш розумний розподіл і використання ресурсів (фінансових, кадрових, технічних), виходячи з того, що потрібно користувачеві. витрат, але й сприяє тому, щоб вони не витрачались марно: комплексний аналіз діяльності бібліотеки допомагає знайти напрямки роботи, куди повинні вкладатись кошти і де їх витрати зайві.

Слайд 7

Вимагає: Допомагає: інвестування, але без інформації від маркетингових досліджень жоден план не приведе до успіху, без нових технологій, техніки, реклами ефективність маркетингу знижується. щоб зібрані та узагальнені дані сприяли уточненню оцінки роботи бібліотеки, причому по цілому ряду показників і функцій, які є вагомими аргументами в усіх дискусіях про користь даної бібліотеки, її необхідність.

Слайд 8

Використання елементів маркетингу в бібліотеках Основні елементи маркетингу: маркетингове дослідження (комплексне вивчення ринку, попиту, потреб) визначення номенклатури послуг планування збуту та ціни Реклама та “паблік рілейшнз” контроль та управління маркетингом

Слайд 9

Маркетингове дослідження Починається з: Визначення проблеми, на вирішення якої направлено дослідження, і обґрунтування необхідності її вивчення. Дослідження може вивчати проблему в цілому або окремі елементи, наприклад, систему обслуговування або конкретну послугу – видача книг по "нічному абонементу". Вивчення літератури включає відбір інформації, яка стосується проблеми, що вивчається. Формування мети, задач, об'єкта, предмета дослідження. Вибір методики дослідження.

Слайд 10

Мета дослідження – це очікуваний кінцевий результат, який обумовлює загальну направленість дослідження. Задачі дослідження – це сукупність конкретних цільових установок, направлених на аналіз і вирішення проблеми. Задачі формулюють питання, на які треба дати відповідь для реалізації мети дослідження. Об'єкт дослідження – це явище чи процес, на який націлено дослідження. Предмет – це та сторона об'єкта, яка безпосередньо підлягає вивченню.

Слайд 11

В залежності від намічених завдань визначається комплекс методів, за допомогою яких передбачається збір, обробка і аналіз даних. Для цього використовуються такі методи:

Слайд 12

Обстеження - найбільш дешевий вид дослідження з простими методами збору емпіричних даних з використанням другорядних даних (статистичні дані та інша інформація про бібліотеку з метою аналізу). До нього належать і випадкові дослідження, які зводяться до неформальних зустрічей з наявними та потенційними користувачами. Обстеження може підготувати підґрунтя для більш серйозного дослідження - експерименту. експеримент - це один із складних методів, який має великий ступінь надійності висновку. За характером доказів гіпотез дослідження виділяють 2 види експерименту: паралельний (порівняння двох груп - експериментальної та контрольної) та послідовний (порівняння результатів в одній експериментальній групі - "до" і "після" експерименту).

Слайд 13

Опис - розповсюджений вид дослідження, часто використовується для виявлення потреб користувачів. У визначенні цього дослідження закладена його мета – описати маркетингову ситуацію. В цьому виді дослідження використовують два способи збору даних: спостереження та методи, які включають контакт з користувачами. Спостереження - найбільш простий метод збору даних. Під час спостереження намагаються отримати знання про бібліотечний об'єкт, не впливаючи на нього з боку дослідника. Цей метод має багато помилок, він не об'єктивний. Опитування - найпоширеніший метод дослідження. Він здійснюється шляхом анкетування, інтерв'ю, поштового опитування.

Слайд 14

Визначення номенклатури послуг Маркетингове дослідження – є основою для визначення номенклатури СУЧАСНИХ послуг СУЧАСНОЇ бібліотеки Аналізу можливостей бібліотеки, визначення її цілей і задач, дозволяють розробити заходи по задоволенню потреб користувачів, підвищенню попиту на бібліотечні послуги (Класифікація інформаційних продуктів та послуг бібліотек розглядається окремо) Однак, слід пам'ятати, що кожен товар має свій життєвий цикл і проходить такі етапи: І - етап розробки, ІІ - етап введення на ринок, ІІІ - етап зростання, IV - етап зрілості, V - етап занепаду.

Слайд 15

Планування збуту та ціни Незважаючи на те, що послуги бібліотеки умовно поділяються на “платні” і “безкоштовні” – все має свою ціну! Маркетингове дослідження дозволяє зрозуміти потреби у певних “товарах” - послугах та визначити – за що користувачі готові заплатити Слід пам'ятати, що людина готова платити за те що їй необхідно, однак психологічно важко платити за те, що звик отримувати безкоштовно.

Слайд 16

Маркетинговий пiдхiд до цiни виходить з того, що витрати на безплатнi послуги та цiни на платне обслуговування повиннi в певнiй мiрi компенсувати понесенi бiблiотекою витрати через державне асигнування для безплатних, а для платних, окрiм витрат, ще й прибутки. Але цiни повиннi бути досить низькими, щоб не вiдвадити потенцiйних користувачiв та успiшно конкурувати з iншими інформаційними установами. Головним для профiльного цiнового маркетингу є аргументований розрахунок собiвартостi пропонованих бiблiотекою послуг i платоспроможній попит ведучих груп користувачiв.

Слайд 17

Реклама та "паблік рілейшнз" Важливою складовою частиною маркетингу є реклама та “паблік рілейшнз”, мета яких створення позитивного іміджу бібліотеки для вдалого та ефективного просування її послуг, залучення нових користувачів, партнерів, спонсорів тощо Розробка іміджу бібліотеки починається зі створення її фірмового стилю, проведення рекламних кампаній та реклами окремих видів послуг або напрямків роботи. Змінити імідж та стереотипні уявлення про себе можна лише змінившись. Але, про те, що ви змінилися мають дізнатися! Бібліотека повинна працювати для громади і разом з нею, залучати до співпраці органи влади та засоби масової інформації

Слайд 18

Таким чином, маркетинговий підхід вимагає використання всіх основних елементів маркетингу в комплексі. Маркетингові дослідження повинні стати тим інструментом, який дає змогу проаналізувати ситуацію і визначити, які перетворення необхідні бібліотеці. Визначення номенклатури послуг та їх постійна диверсифікація є головним елементом в задоволенні потреб користувачів. изначення тактики ціноутворення має великий вплив на раціональне використання фінансових та інших ресурсів бібліотеки. Реклама та "паблік рілейшнз" дозволяє формувати попит на свої послуги, направити його на користувача, котрий не знає, які з його потреб можуть задовольнити послуги, запропоновані бібліотекою; сприяти підвищенню загального іміджу бібліотеки. Контроль та управління маркетингом дозволяє оперативно впливати на хід впровадження маркетингу.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка