X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Концепція освіти дорослих в Україні

Завантажити презентацію

Концепція освіти дорослих в Україні

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Концепція освіти дорослих в Україні ЛАРИСА ЛУК’ЯНОВА ДОКТОР ПЕД. НАУК, ПРОФЕСОР Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПНУ, відділ андрагогіки

Слайд 2

По-перше. Ідея освіти дорослих ненова Перші паростки цієї концепції можна знайти у працях Платона, Конфуція, Сократа, Аристотеля, Сенеки й інших видатних мислителів. Ідеї освіти впродовж життя представлені у поглядах Вольтера, Гете, Руссо, які безпосередньо пов’язували її з досягненням вершини розвитку людини. Її сенс зафіксовано у прислів’ях та приказках різних народів.

Слайд 3

По-друге. Філософсько-педагогічна ідея освіти дорослих розглядається у трьох контекстах . Дотримання принципів освітньої політики, спрямованої на створення умов для навчання протягом життя Центральну позицію посідає особистість, її бажання й прагнення постійного розвитку Другий Третій Перший

Слайд 4

По-третє. Розробляючи проект концепції ми враховували швидкоплинність змін сучасного суспільства вимагають формування особистості Здатної до сприйняття змін Усвідомлення суспільних перетворень Сприйняття змін як суспільної норми функціонування й розвиток якої має свою змістову специфіку, зумовлену особливостями контингенту, інноваційними підходами, сукупністю завдань. Важливим чинником, що сприяє розв’язанню цієї проблеми є: Освіта дорослих

Слайд 5

Форми освіти дорослих, визнані ЮНЕСКО структуровані програми, які формально не визнаються національними системами – відбувається будь у якому місці й необов’язково закінчується отриманням диплому (відвідування клубів, гуртків, лекторіїв, секцій у спеціальних освітніх установах, включає звичайну систему професійної освіти та різноманітні курси перепідготовки і підвищення кваліфікації, отримання загальновизнаний диплом або свідоцтво неорганізоване набуття інформації, яке не має цілеспрямованого характеру, через самоосвіту, відвід ування бібліотек, театрів, музеїв, навіть спілкування в соціумі Освіта дорослих

Слайд 6

Висновок Питання щодо специфічних цілей і пріоритетів ОД на світовому рівні поки що залишається відкритим, оскільки в ОД немає обгрунтованої філософії. Європейський рівень - ОД має бути спрямована на досягнення професійних і непрофесійних цілей, однак конкретизація цих двох категорій у різних країнах може суттєво розрізнятися. В теоретичних і практичних тлумаченнях можна простежити декілька підходів щодо цілей і задач ОД, а також її функцій у суспільстві.

Слайд 7

Ми враховували сучасні підходи до цілей, завдань і функцій ОД у суспільстві

Слайд 8

Зауважимо, що сучасне бачення освіти дорослих

Слайд 9

Освіта дорослих ВНЗ Зростання обсягів інформації Період напіврозпаду компет-сті Головне завдання ВНЗ – підготовка фахівця, здатного вчитися протягом життя Не можуть забезпечити випускників знаннями для всієї подальшої проф. діяльності, для розв’язання актуальних ситуацій сьогодення. Відбувається кожні 10-15 років, Вимагає оновлення набутих знань, згідно з вимогами до професійної компетентності

Слайд 10

Слайд 11

Суперечність!

Слайд 12

У запропонованому проекті Концепції закладено положення, що ОД

Слайд 13

Освіта дорослих - система Мета Результат Зміст цілісний розвиток особистості протягом життя, підвищення її професійної і соціальної адаптації суспільстві; розвиток її здатностей і можливостей, самоудосконалення особистість, яка розвивається, підготовлена до універсальної діяльності, має сформовані пізнавальні запити, духовні потреби, здатна самостійно планувати і реалізовувати цілі. орієнтований на випереджувальний розвиток суспільства, професійної кар’єри, особистісних навичок і якостей, інших сфер соціальної практики

Слайд 14

Узагальнене значення освіти дорослих

Слайд 15

Kraj Wiek osób dorosłych biorących udział w kształceniu ustawicznym 25-34 lata 35-54 lata 55-64 lata Austria 47,1 45,7 25,4 Bułgaria 44,7 39,7 20,3 Cypr 53,2 41,1 20,1 Estonia 52,5 42,6 27,5 Finlandia 66,0 58,6 37,8 Francja 48,2 35,9 16,2 Niemcy 53,3 48,7 28,2 Grecja 22,7 14,0 5,1 Węgry 15,8 9,0 2,5 Włochy 30,5 23,0 11,8 Łotwa 39,0 34,3 21,8 Litwa 42,7 35,1 19,0 Norwegia 55,9 65,0 55,5 Polska 34,1 20,7 6,8 Słowacja 51,0 48,3 23,8 Hiszpania 39,7 30,8 17,0 Szwecja 81,0 76,4 60,7 Wielka Brytania 58,8 50,3 37,0

Слайд 16

Групи країн за кількістю дорослих, які навчаються

Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

Проект НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ СТРУКТУРА КОНЦЕПЦІЇ Вступ Основні поняття. Мета і завдання освіти дорослих. Принципи освіти дорослих. Напрями реалізації Концепції освіти дорослих у галузі: правового забезпечення; управління; організаційного та науково-методичного забезпечення; економічного забезпечення. Етапи впровадження Концепції. Очікувані результати.

Слайд 20

У Концепції визначено мету і 7 ключових завдань

Слайд 21

Завдання освіти дорослих: Приведення обсягів і змісту освіти дорослих у відповідність із поточними та перспективними потребами сучасного суспільства. Розширення освітніх послуг; розвиток міждержавного інформаційного обміну у сфері освіти дорослих; підвищення професійної і громадянської компетентності. Розширення доступності загальної, допрофесійної і професійної освіти, інших освітніх програм для різних груп населення, у тому числі й безробітних, осіб із обмеженими можливостями, осіб третього віку та осіб, які за певних обставин позбавлені можливості бути активними учасниками соціального, економічного й культурного життя суспільства тощо. Забезпечення органічної єдності з усіма ланками безперервної освіти шляхом урахування потреб ринку праці. Відродження просвітницької діяльності, спрямованої на підвищення загальної культури і соціальної активності дорослого населення. Підвищення умов і якості навчання дорослих для задоволення освітньо-культурних потреб особистості; забезпечення доступності, високої якості освіти. Розвиток міжнародного співробітництва в галузі освіти дорослих.

Слайд 22

Запропоновано 4 основні НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ

Слайд 23

Запропоновано 3 етапи ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ

Слайд 24

Спрогнозовано очікувані результати розвивати освіту дорослих як цілісну систему, що уможливлює гарантії і права кожного громадянина країни на безперервну освіту впродовж життя; спрямовувати освіту дорослих на освоєння загальнолюдських цінностей, ідеалів гуманізму; гармонізувати інтереси особистості й суспільства, а також зробити освіту доступною для усіх верств населення; удосконалювати взаємозв’язок між ринком освітніх послуг та ринком праці, привести у відповідність обсяги, напрями та якість післядипломної освіти і навчання протягом життя до потреб замовників послуг, що відповідає завданням національної рамки кваліфікацій; забезпечити законодавче врегулювання розвитку освіти дорослих; визнати освіту дорослих, зокрема неформальну, невід’ємною складовою системи освіти України, що забезпечує право кожного її громадянина на безперервну освіту впродовж життя; створювати необхідні умови для всебічного розвитку особистості, реалізації особистісних потенційних можливостей, що сприятиме як її адаптації до динамічних соціально-економічних змін, так і соціальній захищеності дорослої людини;

Слайд 25

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ оновлювати і поглиблювати знання, удосконалювати вміння, інші компетентності, набуті людиною до входження у сферу оплачуваної трудової діяльності, що забезпечуються системою установ і освітніх програм, спрямованих на здобуття нових компетентностей і подальше їхнє збагачення; створювати умови для організації освіти дорослих і просвітницької діяльності та подальшої інтеграції України до світового освітньо-культурного простору як впливового чинника соціально-економічного розвитку країни; визначити шляхи взаємодії і партнерства державних органів, недержавних і громадських організацій; визначити статус педагогічного персоналу, що здійснює освіту дорослих; створити інформаційно-комунікаційний простір освіти дорослих із подальшим започаткуванням відповідних веб-сторінок, просвітницьких бюлетенів, реалізацією міжнародних освітніх програм та ін.

Слайд 26

Реалізація в Україні основних положень Концепції ОД як важливої складової державної політики вплине на

Слайд 27

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Педагогіка