X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Компетентнісно орієнтований підхід до навчання через впровадження технології розвитку критичного мислення в практику роботи з молодшими школярами

Завантажити презентацію

Компетентнісно орієнтований підхід до навчання через впровадження технології розвитку критичного мислення в практику роботи з молодшими школярами

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

З досвіду роботи кафедри початкової освіти гімназії № 46

Слайд 2

Незнайка: «Що таке «компетенція?» Всезнайка: «Компетенція – це коли все знаєш!». Незнайка: «Все,це що?” Всезнайка: «Чим більше запитань, тем менше компетенцій!» Незнайка: «А як же без запитань? Звідкіля візьмуться відповіді?»

Слайд 3

(метод „Асоціації”) Які асоціації виникають у вас, коли чуєте слово „компетентність”? (Слова повинні починатися з букв даного слова.) К- креативність... О-організованість… М-модернізація… П-планування… Е-ерудованість… Т-толерантність… Е-ефективність… Н-новизна… Т-творчість… Н-науковість… І-інноваційність… С-співробітництво… Т-терпимість… Ь

Слайд 4

Компетентність (соmpetency) - здатність успішно задовольняти індивідуальні й соціальні потреби, діяти й виконувати поставлені завдання. Деякі энциклопедичні словники не розрізняють поняття «компетенція» и «компетентність» (Радянський энциклопедичний словник). Тлумачний словник за редакцією Д.И. Ушакова тлумачить два поняття: компетентність и компетенція: Компетентність –авторитетність; компетенція – коло питань, в яких дана особа є авторитетною (компетентність складається з компетенцій) .

Слайд 5

Кожна компетентність побудована на поєднанні: знань і вмінь, ставлень, цінностей, емоцій, поведінкових компонентів, тобто всього того, що можна мобілізувати для активної дії.

Слайд 6

Компетентність складається з трьох складових: Знаннєва (когнітивна); Емоційно-ціннісна складова; Діяльнісна складова “Багато хто з людей скоріше помруть, ніж почнуть думати. І помирають, так і не почавши”. Бертран Рассел

Слайд 7

Знання, умення та навички – парадігма навчального процесу. Компетенції – парадігма практичної діяльности. Знання, умення та навички – послідовність вивчення програмного матеріалу. Компетенції – рівень оволодіння продуктивною деяльністю. Знання, уміння та навички – об’єкти тестування навчальних досягнень. Компетенції – об’єкти тестування кваліфікації індивіда.

Слайд 8

Компетентнісний підхід тісно пов’язаний із такими підходами до навчання, як особистісно орієнтований (потребує трансформації змісту освіти, перетворення його з моделі “для всіх” на суб’єктивні надбання одного учня, що їх можна виміряти); діяльнісний (може бути реалізований тільки в діяльності, тобто в процесі виконання конкретним учнем певного комплексу дій).

Слайд 9

Знання (теорія и практика) Компетентність Контекст Рівень Компетенція Компетенція Компетенція Компетенція Компетенція Компетенція Продукт та результат Стандарти

Слайд 10

Компетентність = Мобільність знань + Гнучкі методи + Критичність мислення «Спочатку треба пробудити душу в дитині, а потім шліфувати розум… Надто багато в світі людей, яким ніхто не допоміг пробуджуватися». Антуан де Сент Екзюпері

Слайд 11

формувати особистість: допитливу, яка цікавиться, активно пізнає світ; вміє вчитися, здатна до організації власної діяльності; поважає і приймає цінності сім'ї та суспільства, історію і культуру кожного народу; доброзичливу, яка вміє слухати і чути партнера, яка поважає свою і чужу думку; готову самостійно діяти і відповідати за свої вчинки.

Слайд 12

системи ключових компетенцій, що складають його суб'єктивний досвід. формування суб'єктивного досвіду має відбуватися за допомогою засвоєння змісту початкової освіти, представленого в різних сферах соціального досвіду: Предметних знань (результат: “Я знаю…”) Загальнопредметних умінь ( результат “Я вмію…”) Емоційно-ціннісній сфері (результат “Я прагну…”)

Слайд 13

Основним результатом діяльності вчителя початкових класів не повинна стати система знань, умінь і навичок сама по собі, а набір ключових компетенцій учнів в інтелектуальній, правовій, інформаційній та інших сферах особистості та створення умов для її реалізації. Необхідно на перший план висувати не інформованість учня, а вміння вирішувати виникаючі в житті проблеми. В якості результатів навчання розглядати не суму завчених знань, умінь і навичок, а здатність діяти в різних проблемних ситуаціях. Зміна моделі освіти вимагає перш за все зміни самого вчителя, готового досягати соціальних, комунікативних, інформаційних компетенцій, толерантності, самоосвіти і практико-орієнтованих знань і умінь в учнів. .

Слайд 14

        Полікультурні компетентності Особистість Продуктивної творчої діяльності Здоров’я-зберігаючі Комунікативні Саморозвитку самоосвіти Соціальні

Слайд 15

сучасні педагогічні технології, інтерактивні методи навчання, інформаційні комп'ютерні технології, презентації, які забезпечують активні форми діяльності учнів, залучають їх до творчого процесу пізнання, дослідження проблем, формування власної думки та самореалізації. Саме такою технологією є методика розвитку критичного мислення

Слайд 16

Слайд 17

Навряд чи є що – небудь більш важливе для знання, для спокійного життя і для успіху будь – якої справи, ніж уміння людини мислити. Джон Локк

Слайд 18

Діяльність вчителя Діяльність учнів Тема, мета Форми і методи роботи Очікуваний результат Корекція

Слайд 19

Евокація (фаза актуалізації, виклику)

Слайд 20

Учні активно згадують все, що вже відомо з теми. Це первинне занурення дає можливість учням установити рівень власних знань, що є визначальним, адже міцні знання можуть бути сформовані тільки на основі того, що вже відомо. Навчальний процес — це процес поєднання нового з відомим; відбувається активізація діяльності учнів, їх мислення, говоріння, що є дуже важливим, бо, промовляючи свої думки, учні переходять на рівень самоусвідомлення; зацікавленість і самонаправленість учнів на дослідження теми, при цьому визначається мета навчання, що є вирішальним моментом.

Слайд 21

Учні вступають у контакт з новою інформацією, ідеями, працюючи з текстом, інформацією, історичними документами, відеоматеріалами. В процесі роботи використовуються такі прийоми, як читання із системою позначок «Поміч». При цьому, прочитавши речення, треба поряд поставити відповідну позначку: + — відома інформація; ! — нова інформація; ? — здивувала, зацікавила; — — заперечує тому, що знаю. Система позначок дає можливість учням активізувати розумові операції, співставити своє розуміння того, що читає дитина, порівняно з тим, що вже знає. Так виникає зв'язок між відомим та невідомим, створюються умови для формування інформаційних компетентностей учнів.

Слайд 22

учні індивідуально чи разом з іншим складають список нової інформації, яку отримали; розповідають один одному, записують вивчене; складають схеми, таблиці, малюнки за темою і пояснюють новий матеріал класу. На стадії рефлексії реалізуються важливі задачі:  учні розуміють краще те, що можуть уявити і виразити власними словами: «Те що я чую — я забуваю; те, що я бачу і чую — я трохи запам'ятовую; те, що я бачу, чую і промовляю, я починаю розуміти»; відбувається активний обмін думками, висловлюваннями.      

Слайд 23

Слайд 24

І. Розминка Замінює так звані організаційні моменти класичного уроку; Головна функція – створення сприятливого психологічного клімату на уроці. Актуальність етапу Теплий психологічний клімат сприяє: Кращому засвоєнню навчального матеріалу; Підвищенню авторитету вчителя; Психологічному розвантаженню учнів.

Слайд 25

ІІ. Обґрунтування навчання Етап передбачає постановку мети уроку, розвиток внутрішньої мотивації до вивчення конкретної теми та предмета в цілому. Актуальність Навчальний матеріал засвоюється краще, бо учні розуміють його конкретну практичну значимість для кожного з них; Чітко знають , що вимагається від них на уроці. Висловлюємо думку Я вважаю … Пояснюємо причину Тому що …

Слайд 26

Формулюємо висновок Наводимо приклад Наприклад … Отже …

Слайд 27

ІІІ. Актуалізація На цьому етапі відтворюються знання, вміння, встановлюється рівень досягнень з теми, потрібних для наступних етапів уроку. Актуальність етапу Створюються умови для “відкриття”, самостійного здобування знань; підвищується роль учителя на уроці.

Слайд 28

Що ми знаємо? Про що дізнаємось? Про що дізналися? Рослини – зелене диво. Рослини – зелені друзі. Рослини – прикраса жит- тя. Людина пізнає світ. Рослини різняться будо – вою, розміром, умовами життя та його тривалістю. Рослини одного виду по- дібні між собою, а різних видів – не схожі. Рослини складаються з частин, які називаються органами. Як живуть рослини. Як рослини живляться, дихають. Чи вміють рослини рухатись. Чому рослини – це живі організми. Яке значення має для рослин кожен орган.

Слайд 29

ІV. Усвідомлення змісту Учень знайомиться з інформацією ; вчитель має найменший вплив на учня ; учень аналізує інформацію, визначає особисте її розуміння. Актуальність Розвиток уміння : працювати з інформацією ; працювати самостійно; виділяти головне, суттєве; формування компетентності учнів з предмета. Як рослини живляться? Як рослини дихають? Як рослини рухаються? Яке значення для рослин має кожен орган? Чому рослини – живі організми?

Слайд 30

V. Рефлексія Учень стає власником ідеї, інформації, знань; має можливість використати знання, обмінятись знаннями з іншими учнями; дає оцінку та самооцінку діяльності на уроці. Актуальність етапу усвідомлення того, що було зроблено на уроці; можливість замислитись над підвищенням якості роботи; можливість диференціації домашнього завдання; визначення необхідності корекції.

Слайд 31

Про що ми дізналися? На перший погляд рослини нерухомі, насправді це не так. Рослині життєво необхідні всі органи, бо кожен з них має своє призначення. Від коренів вода і поживні речовини надходять до інших органів;дихають усіма органами і вдень, і вночі. За допомогою коренів рос- лина закріплюється в ґрунті і всмоктує з нього воду і поживні речовини. Рослини мають ознаки живої природи: живляться, дихають, ростуть, розмножуються, відмирають. Що ми знаємо? Рослини – зелене диво. Рослини – зелені друзі. Рослини – прикраса життя. Людина пізнає світ. Рослини різняться розміром, будовою, умовами життя та його тривалістю. Рослини одного виду подібні між собою, а різних видів – не схожі. Рослини складаються з частин, які називаються органами. Про що дізнаємось? Як живуть рослини. Як живляться, дихають. Чи вміють рослини рухатись Яке значення має для рослин кожен орган. - Чому рослини – живі організми.

Слайд 32

Незнайка: «А ти можеш обійтись без запитань?» Всезнайка: «Всезнайці непотрібні запитання! Всезнайка знає відповіді!». Незнайка: «Якщо я не задам тобі багато запитань, звідки ти будеш знати, що все знаєш?» Всезнайка: «Тому, що я компетентний!» Незнайка: «А ось і ні! Компетентність – це Я + Ти!» Всезнайка вперше по-справжньому задумався…

Слайд 33

Люди, які мають навички критичного мислення: чесні самі з собою; перемагають сумніви; ставлять запитання; базують судження на доказах; можуть відокремити головне від другорядного; ними практично неможливо маніпулювати. Людина, яка критично мислить вмітиме: визначати проблему; перевірити використану інформацію; проаналізувати твердження, що лежить в основі інформації; врахувати альтернативні точки зору; визначити наявність підтексту в інформації; робити висновки; приймати оптимальні рішення.

Слайд 34

Навчитися пізнавати. Навчитися діяти. Навчитися жити разом. Навчитися жити. Жак Делор

Слайд 35

Заохочуйте бажання дітей до оновлення, якщо ви хочете виховати в них риси нової людини. Ш. О. Амонашвілі На аркуші паперу обводять ліву руку. Кожен палець - це якась позиція, за якою треба висловити свою думку. Великий - для мене було важливим і цікавим ... Вказівний - з цього питання я отримав конкретну рекомендацію ... Середній - мені було важко (мені не сподобалося) ... Безіменний - моя оцінка психологічної атмосфери ... Мізинець - для мене було недостатньо ...

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Педагогіка