X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Інноваційність сучасного процесу виховання

Завантажити презентацію

Інноваційність сучасного процесу виховання

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Інноваційність сучасного процесу виховання Інноваційні показники виховної роботи О.М.Рудіна, проректор з наукової роботи Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент

Слайд 2

Навички ХХІ століття Відповідальність та адаптованість: вираження власної відповідальності та вміння пристосовуватись до швидкозмінних умов як в особистому житті, так і на своєму робочому місці та в громаді; встановлення та слідування високим стандартам і цілям для себе та інших

Слайд 3

Навички ХХІ століття Комунікативні навички: розуміння, усвідомлення ролі ефективного спілкування; створення та використання різних видів спілкування – усного, письмового, за допомогою інформаційних технологій в різноманітних формах та в різних умовах

Слайд 4

Навички ХХІ століття Творчість та інтелектуальна допитливість як здатність: до оригінальності та інновацій; до створення, впровадження, та повідомлення нових ідей іншим; бути відкритим та чутливим до нових та різноманітних аспектів

Слайд 5

Навички ХХІ століття Критичне та системне мислення: ґрунтовне доведення та розуміння ідей, вироблення комплексних стратегій виборів; розуміння взаємозв'язків між системами; вміле відповідальне мислення, що дозволяє людині формулювати надійні вірогідні судження для окреслення, аналізу та вирішення проблем

Слайд 6

Навички ХХІ століття Інформаційні навички та медіа грамотність: вміння здобувати, аналізувати, опрацьовувати, інтегрувати, оцінювати та створювати інформацію в різноманітних видах, формах та медіа представленнях

Слайд 7

Навички ХХІ століття Міжособистісна та групова взаємодія: демонстрування вміння працювати в різних командах та бути лідером; вміння адаптуватися і виконувати різні ролі та обов'язки; продуктивно співпрацювати з іншими; виявляти розуміння інших; поважати і визнавати різноманітність поглядів; бажання бути корисним і знаходити компроміси для досягнення спільної мети

Слайд 8

Навички ХХІ століття Виявлення проблем, їх формулювання та вирішення: здатність окреслювати, аналізувати та вирішувати проблеми

Слайд 9

Навички ХХІ століття Самоспрямування в навчанні, або визначення самому своїх навчальних цілей: розпізнавання, визначення та розуміння власних навчальних потреб, знаходження потрібних для самонавчання ресурсів; вміння визначати пріоритети та ставити навчальні завдання без сторонньої допомоги; бажання і здатність навчатися протягом усього життя

Слайд 10

Навички ХХІ століття Соціальна відповідальність: вміння діяти відповідально, згідно з інтересами громади, країни; демонстрація етичної поведінки на персональному рівні, на робочому місці та в громадянському контексті www.eduwiki.uran.net.ua

Слайд 11

Інноваційність сучасного процесу виховання Інноваційний процес пов’язується в сучасних філософсько-соціологічних дослідженнях із механізмами переводу нововведень із сфери безпосереднього досвіду у сферу досвіду суспільно-історичного Такий перехід може здійснюватися в різноманітних формах, однією з яких можна вважати трансляцію нововведень у систему культурних норм та взірців, що будуть відтворюватися в процесі опанування їх новими поколіннями людей

Слайд 12

Процес виховання акумулює в умовах переходу від індустріального до інформаційного суспільства глобальні інновації – утвердження нових цінностей та формування на їх основі ціннісних орієнтацій молоді, які сприятимуть у ситуації загострення глобальних проблем сучасності інтеграції молодих громадян України до світової спільноти та відповідатимуть оновленій соціокультурній ситуації в Україні ХХІ століття

Слайд 13

Цінності виступають рушійною силою розвитку найважливіших філософських ідей, які у свою чергу виступають методологічним ґрунтом у вихованні молоді

Слайд 14

За словами М. Лосського – відомого російського філософа початку ХХ століття – “все життя рухається любов’ю до цінностей”

Слайд 15

Теоретики індустріального суспільства – Сен-Симон, Спенсер, Дюркгейм, Парсонс, Арон, Майерс та ін. – визначили як детермінанти соціально-економічного розвитку техніку та машинне виробництво, національну систему економіки з вільною торгівлею та спільний ринок, працю та капітал, рівність можливостей та розширення громадянських прав, демократизацію суспільно-політичного життя, які в свою чергу призвели до зміни ієрархії суспільних цінностей та цінностей особистості

Слайд 16

Американський економіст Ф. Машлуп утвердив поняття інформаційного суспільства, яке в сучасній філософії та інших соціальних науках розвивається як концепція нового соціального порядку, що суттєво відрізняється за своїми характеристиками від попереднього, адже його основним ресурсом визначається інформація

Слайд 17

Японський учений Є. Масуда в книзі “Информационное общество как постиндустриальное общество” (1983) осмислює еволюцію соціуму, якої не минути, і визначає, що нове суспільство потенційно буде мати можливість досягнути ідеальної форми суспільних відносин на основі інноваційних комп’ютерних технологій та оновлених цінностей: “цінності часу”, “вільної спільноти”, “демократії участі”

Слайд 18

На початку ХХІ ст. утверджується думка про те, що ціннісне ставлення являє собою єдність суб’єктивного та об’єктивного Термін “цінність” вживається в позитивному, негативному та нульовому значенні відповідно до логіки оцінок, оскільки визначення цінності відбувається шляхом співвіднесення об’єкта з певним зразком (ідеалом, еталоном, нормою), а також за допомогою встановлення міри відповідності цьому зразку

Слайд 19

Зразки ціннісного ставлення формуються в тій чи іншій культурі та засвоюються суб’єктом у процесі його виховання та соціалізації

Слайд 20

Соціалізація - складний і багатосторонній процес суспільного формування і розвитку особи, що відбувається під впливом соціального середовища і цілеспрямованої виховної діяльності суспільства Це – процес операційного володіння набором програм діяльності та поведінки, характерних для тієї чи іншої культурної традиції, а також процес інтеріоризації індивідом знань, цінностей і норм, які її відображають

Слайд 21

Суттєвими для організації виховання молоді в умовах оновленого українського суспільства можна вважати такі положення: цінність ототожнюється з новою ідеєю, яка виступає як індивідуальний або соціальний орієнтир; цінність сприймається як поширений суб’єктивний образ або уявлення; цінність синонімізується з культурно-історичними стандартами; цінність асоціюється з типом “гідної” поведінки, з конкретним життєвим стилем

Слайд 22

Аксіологія, соціологія, психологія, педагогіка на початку ХХІ століття зосереджують увагу всіх, хто причетний до виховання, на формуванні ціннісного відношення до світу як однієї з основних задач освіти, зокрема виховання як інноваційного процесу, який ураховує оновлену систему суспільних цінностей та особистісних ціннісних орієнтацій

Слайд 23

“Людина переміщується, наче в мушлі, – зазначає вчений М. Шелер, – яка утворена кожного разу особливою субординацією цінностей і ціннісних якостей. Цю мушлю вона кругом носить із собою, і їй не позбавитися від неї, як би швидко вона не бігла. Через вікна цієї мушлі вона сприймає світ і саму себе”

Слайд 24

Ціннісні відношення людини визначають її емоційно-психологічний стан, задоволеність і наповненість життя, його сенс, а система цінностей і сформовані на її основі ціннісні орієнтації регулюють поведінку й діяльність, визначають мотиваційно-споживацьку сферу, спрямованість особистості, готовність керуватися цими цінностями в професійній діяльності, в громадському та сімейному житті тощо

Слайд 25

Формування інтересів і ціннісних орієнтацій особистості відбувається під впливом багатьох факторів: соціальних цінностей суспільства, школи, сім’ї, найближчого оточення Інтерес виступає як вибрана спрямованість соціальної потреби й переломлюється в системі установок, мотивів, орієнтацій особистості

Слайд 26

Оскільки ціннісні орієнтації індивіда є результатом тривалого впливу сім’ї, школи, іншого навчального закладу, трудового колективу, засобів масової інформації та дружніх контактів тощо, то вони показують ступінь включеності особистості в суспільство, визначення суспільно значущих цінностей та спрямованість її інтересів

Слайд 27

Ціннісні орієнтації виступають як одна з основних характеристик особистості, висвітлюють активність людини, прагнення до самовдосконалення, рівень її досягнень, сподівань, тобто всі стосунки особистості з оточуючим світом значною мірою залежать від того, яким цінностям вона віддає перевагу, наприклад:

Слайд 28

як ставиться до самої себе, тобто чи є власне “Я” цінністю; чи цінує вона іншу особистість; чи є ціннісним її ставлення до держави, громадянином якої вона зараз є; до природи, що її оточує; до власної сім’ї; до професії, яка сприятиме успіху в житті тощо

Слайд 29

Задача освіти полягає в тому, щоб допомогти особистості, яка вчиться, здійснити свідомий вибір суспільних цінностей і сформувати на основі їх стійку, непротирічну індивідуальну систему орієнтацій, здатну забезпечити саморегуляцію й мотивацію її поведінки й діяльності Високий рівень сформованості ціннісних орієнтацій дозволяє людині вибірково ставитися до явищ і предметів оточуючого світу, адекватно сприймати й оцінювати їхню суб’єктивну й об’єктивну значимість, тобто орієнтуватися у світі матеріальної і духовної культури людства, рідної держави, власної родини

Слайд 30

Досвід державотворення в Україні зумовив ситуацію, коли реально діють такі принципи та пріоритети освіти: максимальна демократизація освіти на засадах доступності для всіх людей, дитиноцентристська та гуманістична орієнтація навчально-виховного процесу, гуманітаризація освітнього процесу на основі пропаганди моральних цінностей та активного залучення до них молоді, автономія освітніх закладів, наступність різних ступенів освіти, співробітництво на ниві освіти різних державних і недержавних установ, ідеологічна, культурна, релігійна терпимість в освітньому процесі, полікультурність та багатоваріативність освіти, всебічний розвиток людини, формування загальнопланетарної та екологічної свідомості, синтез єдиних стандартів освіти та широкої диференціації освіти тощо

Слайд 31

У межах інноваційних педагогічних систем нині змінюються традиційні ролі: учень із позиції об’єкта навчання стає не лише суб’єктом педагогічного процесу, а ще й замовником якісної освіти Основне призначення педагога – виховувати і вчити – вимагає продуктивної взаємодії та діалогічного спілкування між всіма учасниками навчально-виховного процесу в інноваційній педагогічній системі

Слайд 32

Освіта забезпечує трансляцію нововведень у систему культурних норм та взірців суспільства, які відтворюються в процесі опанування їх молоддю відповідно до сформованих ціннісних орієнтацій

Слайд 33

Інноваційні показники виховної роботи навчального закладу: забезпеченість особистісного розвитку кожного вихованця; діалогічна взаємодія як провідна виховна технологія; формування ціннісних орієнтацій вихованців як підґрунтя їхньої позитивної соціалізації; задоволеність вихованців та педагогів власною життєдіяльністю в навчальному закладі; розвинуті комунікативна та інформаційна компетентності вихованців; якість освіти вихованця як підґрунтя його конкурнтноспроможності на сучасному ринку праці та задоволення професійних очікувань

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка