X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ появу нових і вдосконалення використовуваних педагогічних технологій зумовило прагнення постійно оптимізувати освітньо-виховний процес у школі

Завантажити презентацію

ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ появу нових і вдосконалення використовуваних педагогічних технологій зумовило прагнення постійно оптимізувати освітньо-виховний процес у школі

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ появу нових і вдосконалення використовуваних педагогічних технологій зумовило прагнення постійно оптимізувати освітньо-виховний процес

Слайд 2

“ТЕХНОЛОГІЯ” Слово грецького походження, означає “знання про майстерність” Сукупність знань, відомостей про послідовність окремих виробничих операцій у процесі виробництва чого-небудь Сукупність способів обробки чи переробки матеріалів, інформації, виготовлення виробів, проведення різних виробничих операцій, надання послуг тощо

Слайд 3

Усі технології поділяють на два види Промислові – технології перероблення природної сировини (нафти, деревини, руди тощо) або одержаних з них напівфабрикатів (металів, деталей і вузлів будь-яких виробів). Вони вимагають неухильного дотримання послідовності передбачених технологічних процесів і операцій. Заміна одного процесу іншим, зміна їхньої послідовності часто знижує результативність Соціальні – вихідним і кінцевим результатом є людина, а основним параметром змін – одна чи кілька її властивостей. Соціальні технології гнучкіші за промислові. Вони досить складні за організацією і здійсненням. Заздалегідь передбачити ефект конкретного впливу на людину неможливо, оскільки людина є надто складною системою, на яку впливає багато зовнішніх чинників різної сили і спрямованості

Слайд 4

Від “технології в освіті” до “технології освіти” (трансформація змісту охоплює чотири етапи) 1. 1940-ві – 1950-ті рр. – поява в навчальних закладах різноманітних технічних засобів запису, відтворення та проекції зображення. ТЗН, використовувані в школі того часу, було призначено в основному для побутової мети. Термін “технологія в навчанні” означав застосування інженерної думки в навчальному процесі. 2. 1950-ті-1960-ті рр. – виникнення програмованого навчання (лінгафонні кабінети, навчальні машини тощо). Під “технологією освіти” мали на увазі науковий опис педагогічного процесу, що неминуче приводить до запланованого результату. 3. 1970-ті рр. – розширення бази педагогічної технології (інформатика, теорія комунікацій), зміна методичної основи ПТ, активне здійснення підготовки професіональних педагогів-технологів. ПТ розуміють як вивчення, розробку і застосування принципів оптимізації навчального процесу на основі досягнень науки і техніки. 4. 1980-ті рр. – створення і розвиток мережі комп'ютерних лабораторій. Зростання кількості та якості педагогічних програмних засобів.

Слайд 5

Поняття “педагогічна технологія” Його варіанти: “освітня технологія”, “технологія навчання (виховання, управління)”, “технологія в навчанні”… Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволив нарахувати понад 300 визначень поняття «педагогічна технологія».

Слайд 6

Педагогічна технологія розглядається: як сукупність дидактичних прийомів або психолого-педагогічних настанов педагога щодо відбору змісту та форм організації навчального процесу; як процесуальна частина дидактичної системи; як модель спільної діяльності учителя та учня; як «систематичний метод планування, застосування, оцінювання всього процесу навчання й засвоєння знань шляхом обліку людських і технічних ресурсів і взаємодії між ними для досягнення найефективнішої форми освіти» (ЮНЕСКО, 1986 р.); як системна сукупність і порядок функціонування всіх особистісних, інструментальних, методологічних засобів, використовуваних для досягнення педагогічної мети (М. Кларін).

Слайд 7

Інноваційна педагогічна технологія Інноваційна освітня технологія – це якісно нова сукупність форм, методів і засобів навчання, виховання й управління, яка привносить суттєві зміни до результату освітянського процесу і є багатокомпонентною моделлю, що включає в себе: навчальну інноваційну технологію (підбір операційних дій педагога з учнем, в результаті яких суттєво покращується мотивація учнів до навчального процесу), виховну інноваційну технологію (мистецькі засоби і прийоми впливу на свідомість особистості учня з метою формування в нього особистісних цінностей у контексті (загальнолюдських), управлінську інноваційну технологію (сучасні економічні, психологічні, діагностичні, інформаційні технології, що створюють умови для оперативного й ефективного прийняття керівником управлінського рішення).

Слайд 8

Поняття “інновація” в сучасному світі Ним активно послуговуються в різних галузях знань діяльності, особливо у сфері економіки. У педагогіці це поняття вживають у таких значеннях: форма організації інноваційної діяльності; сукупність нових професійних дій педагога, спрямованих на вирішення актуальних проблем виховання і навчання з позицій особистісно-орієнтованої освіти; зміни в освітній практиці; комплексний процес створення, розповсюдження та використання нового практичного засобу в галузі техніки, технології, педагогіки, наукових досліджень; результат інноваційного процесу.

Слайд 9

Діалектика взаємоперетворення інновацій в традиції Руйнація традицій. Зародження інновацій Становлення інновацій Зрілість інновацій Руйнація інновацій. Зародження традицій Зрілість традицій Становлення традицій

Слайд 10

Технології навчання на основі особистісної і життєтворчої орієнтації педагогічного процесу Технології навчання на основі активізації та інтенсифікації діяльності учнів. Інтерактивне навчання Технології навчання на основі ефективного управління та організації навчального процесу Креативні (творчі) технології. Портфоліо: досвід, проблеми Педагогічні технології авторських шкіл Технології соціальної творчості. Соціальна практика в освітньому закладі

Слайд 11

Інноваційний тип освіти передбачає розвиток здатності людини до пошуку нових знань, творення, оволодіння рефлексією як механізмом постійних роздумів над своїми діями і вчинками. Вихід із кризових ситуацій можна здійснити передусім через формування нової освітньої парадигми, в центрі якої – духовність і творча сутність людської діяльності. А як головне завдання освіти розуміється не лише пізнання законів природи і суспільства, а й особистісно-діяльнісне оволодіння гуманістичною методологією творчого перетворення світу і гармонізації відносин «людина – природа – суспільство». Важливою домінантою інноваційної освіти є збереження і розвиток творчого потенціалу людини.

Слайд 12

Перспективні педагогічні технології – це ефективний шлях досягнення нової якості освітньо-виховного процесу. Дякуємо за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка