X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ

Завантажити презентацію

ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ РМО ВЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА

Слайд 2

КОМПЕТЕНТНІСТЬ- СТРУКТУРОВАНИЙ(ОРГАНІЗОВАНИЙ) НАБІР ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК І СТАВЛЕНЬ ЛЮДИНИ, ЩО ДАЮТЬ ЇЙ ЗМОГУ ЕФЕКТИВНО ЗДІЙСНЮВАТИ ДІЯЛЬНІСТЬ АБО ВИКОНУВАТИ ПЕВНІ ФУНКЦІЇ, ЗАБЕЗПЕЧУЮЧИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ І ДОСЯГНЕННЯ ПЕВНИХ СТАНДАРТІВ У ПОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СФОРМОВАНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДОЗВОЛЯЄ ЛЮДИНІ ВИЗНАЧИТИ (РОЗПІЗНАТИ) І ЕФЕКТИВНО, УСПІШНО РОЗВ′ЯЗАТИ (НЕЗАЛЕЖНО ВІД СИТУАЦІЇ) ПРОБЛЕМУ, ЩО Є ХАРАКТЕРНОЮ ДЛЯ ПЕВНОЇ СФЕРИ ЧИ ВИДУ ДІЯЛЬНОСТІ

Слайд 3

ГРОМАДЯНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЗДАТНІСТЬ ЛЮДИНИ АКТИВНО, ВІДПОВІДАЛЬНО Й ЕФЕКТИВНО РЕАЛІЗОВУВАТИ ГРОМАДЯНСЬКІ ПРАВА ТА ОБОВ′ЯЗКИ З МЕТОЮ РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТИЧНОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ОДНА З СОЦІАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ І ОЗНАЧАЄ ПОІНФОРМОВАНУ Й АКТИВНУ УЧАСТЬ ОСОБИ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА, ДО ЯКОГО ВОНА НАЛЕЖИТЬ, ЯК НА РІВНІ МІСЦЕВОЇ ГРОМАДИ, ТАК І НА ДЕРЖАВНОМУ Й МІЖНАРОДНОМУ РІВНЯХ (Інформаційна мережа освіти в Європі)

Слайд 4

ГРОМАДЯНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ФОРМУЄТЬСЯ НА РІЗНИХ СТУПЕНЯХ ШКОЛИ: ЗАСОБАМИ РІЗНИХ ПРЕДМЕТІВ, ЗАСОБАМИ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ, ВСІЄЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ШКІЛЬНОГО ЖИТТЯ

Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

ЗАВДАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЗНАНЬ ПРО ДЕРЖАВУ, ЗАКОНИ, ПРАВА І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА; ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ Й НОРМ ПОВЕДІНКИ; РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОГО ВМІННЯ ДИТИНИ, ЩО ДОЗВОЛЯЄ ЇЙ ІНТЕГРУВАТИСЯ В ОТОЧЕННЯ – СІМ’Ю, КЛАСНИЙ І ШКІЛЬНИЙ КОЛЕКТИВИ; ФОРМУВАННЯ УМІННЯ СПІЛКУВАТИСЯ І РОЗВ’ЯЗУВАТИ КОНФЛІКТНІ СИТУАЦІЇ ЧЕРЕЗ ДІАЛОГ; ЗАКЛАДАННЯ ОСНОВИ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СВІДОМОГО ГРОМАДЯНИНА

Слайд 11

ЗАВДАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ ПОГЛИБЛЕННЯ ЗНАННЄВОЇ, ЦІННІСНОЇ, МОРАЛЬНО – ЕТИЧНОЇ СКЛАДОВИХ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ; АКЦЕНТУВАТИ РОБОТУ НА СОЦІАЛЬНІЙ СКЛАДОВІЙ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ УЧНІВ ЗНАННЯМИ І НАВИЧКАМИ, ЯКІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ УЧАСТІ У ЖИТТІ КЛАСУ, ШКОЛИ, ГРОМАДИ (СПІВПРАЦЯ, СПІВРОБІТНИЦТВО, КОМУНІКАЦІЇ, ПОВАГА ДО ІНШИХ, ТОЛЕРАНТНІСТЬ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ, ПЛЮРАЛІЗМ, РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТІВ, ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО)

Слайд 12

ЗАВДАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ У СТАРШІЙ ШКОЛІ КОНЦЕНТРАЦІЯ УВАГИ НА ПОЛІТОЛОГІЧНИХ, ПРАВОВИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ АСПЕКТАХ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ; ФОРМУВАННЯ ГЛИБОКОГО РОЗУМІННЯ УЧНЕМ СУТНОСТІ ДЕМОКРАТІЇ, ФОРМ УЧАСТІ ГРОМАДЯН У ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ; ФОРМУВАННЯ РОЗУМІННЯ ВЛАСНИХ ПРАВ І ОБОВ’ЯЗКІВ, ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ; ФОРМУВАННЯ РОЗУМІННЯ ФОРМ І ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ПРОЦЕСІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ТА КОНТРОЛЮ ЗА НИМИ; ФОРМУВАННЯ РОЗУМІННЯ СУТІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН, ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА ОСОБЛИВІСТЬ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКИХ УМІНЬ В СТАРШІЙ ШКОЛІ: ЗДАТНІСТЬ УЧНЯ СВІДОМО ЗАСТОСОВУВАТИ НАБУТІ ЗНАННЯ, ВМІННЯ ТА НАВИЧКИ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ВЛАСНОГО ЖИТТЯ, ЖИТТЯ ГРОМАДИ, ДЕРЖАВИ І СУСПІЛЬСТВА, ОРІЄНТУЮЧИСЬ НА ЦІННОСТІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Слайд 13

ЗМІСТ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Учень знає про: Учень уміє: Учень виявляє у поведінці та оцінках: національні цінності українського суспільства та загальнолюдські цінності; державу Україна, існування законів і необхідність їх виконувати, права дитини, права і обов'язки людини і громадянина України; правила спілкування з однолітками та дорослими, норми поведінки у різних ситуаціях спілкуватися з однолітками й дорослими, виявляючи повагу і толерантність; колективно обговорювати проблеми; брати участь у колективній діяльності сім'ї та класу й прийнятті колективних рішень; діяти за правилами, виконувати обов'язки, залучатися до суспільно- корисної діяльності; робити свідомий вибір у навчанні й типових ситуаціях повсякденного життя; висловлювати і пояснювати власну точку зору патріотизм, шанування національної історії, культури, мови, традицій; повагу до законів України; до прав інших людей; прагнення до справедливості, чесність, відповідальне ставлення до прав і обов'язків; визнання та сприйняття багатоманітності навколишнього світу; повагу до встановлених правил спілкування і поведінки, прагнення до ненасильницького розв'язання конфліктів

Слайд 14

ЗМІСТ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ Учень знає про: Учень уміє: Учень виявляє у поведінці та оцінках: національні та загальнолюдські цінності; права людини і механізми їх захисту, права і обов'язки громадянина України, права дитини; роль законів у житті суспільства і правослухняну поведінку; демократію, демократичну державу і активну участь громадян у її житті; процеси прийняття суспільних рішень і форми участі громадян у житті громади й суспільства в цілому; основи співпраці й спілкування з іншими та розв'язання конфліктних ситуацій свідомо обирати способи дії та поведінки і діяти відповідально; успішно взаємодіяти і співпрацювати з однолітками, батьками, вчителями, адміністрацією школи, дорослими; реалізовувати та відстоювати свої права й інтереси в ситуаціях шкільного життя, брати участь та ініціювати демократичні процедури прийняття рішень; брати участь у діяльності органів учнівського самоврядування, волонтерській діяльності у громаді; критично сприймати інформацію, самостійно її досліджувати; формулювати, висловлювати та аргументувати свою власну позицію; ефективно спілкуватись, ефективно поводитись у ситуації конфлікту патріотизм, шанування національної історії, культури, мови, традицій; відчуття власної гідності, шанування прав людини і свободи особистості; повагу до закону, свідоме ставлення до обов’язків і відповідальність за власні вчинки і поведінку; прагнення до справедливості, демократії, рівноправності; активну та відповідальну громадянську поведінку і позицію; розуміння світу як багатоманітного, толерантність

Слайд 15

ЗМІСТ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ Учень знає про: Учень уміє: Учень виявляє у поведінці та оцінках: національні, європейські та загальнолюдські цінності; сутність демократії, демократичні цінності, права і свободи людини і громадянина і механізми їх захисту, громадянські обов'язки, роль законів у демократичному суспільстві; політичну систему і механізми її функціонування, ознаки парламентаризму, виборчої системи, державу і державні установи; громадянське суспільство, процеси прийняття суспільних рішень і форми участі громадян у житті суспільства; роль ЗМІ у суспільному житті; процеси європейської інтеграції та глобалізації, роль Ради Європи, ООН орієнтуватись у проблемах сучасного суспільного життя в Україні, Європі й світі та визначати власну позицію щодо їх розв'язання; реалізовувати та обстоювати свої інтереси і права людини й громадянина; робити свідомий вибір та діяти відповідально у навчанні й повсякденному житті; брати свідому участь у діяльності органів класного і шкільного самоврядування, волонтерській діяльності у громаді; вести переговори, брати на себе відповідальність, організовувати демократичне прийняття колективного рішення, враховуючи власні інтереси і потреби інших; ефективно спілкуватися, долати стереотипи, войовничий націоналізм, расизм та нетерпимість, розв'язувати конфлікти в школі та сім'ї; знаходити та критично оцінювати інформацію з різних джерел, використовувати ЗМІ, ресурси Інтернету та ІСТ усвідомлення цінності людини як вищої соціальної цінності, повагу до її прав і свобод, закону; прагнення до суспільної справедливості, рівноправності; активну та відповідальну громадянську позицію і розуміння громадянського обов’язку; плюралізм, міжкультурне взаєморозуміння і толерантність; усвідомлення глобальної взаємозалежності і особистої відповідальності; патріотизм, повагу до національної історії, культури, мови, традицій

Слайд 16

ПРОБЛЕМИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНІ, ЄВРОПЕЙСЬКІ І ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКІ ЦІННОСТІ СУТНІСТЬ ДЕМОКРАТІЇ, ДЕМОКРАТИЧНІ ЦІННОСТІ ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА, МЕХАНІЗМИ ЇХ ЗАХИСТУ ПОЛІТИЧНА СИЧСТЕМА ТА МЕХАНІЗМИ ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОЦЕСИ УХВАЛЕННЯ СУСПІЛЬНИХ РІШЕНЬ І ФОРМИ УЧАСТІ ГРОМАДЯН У ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА; ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО РОЛЬ ЗМІ У СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ СУТНІСТЬ РИНКОВИХ ВІДНОСИН; ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ; ВИБІР КОНСТРУКТИВНИХ ФОРМ ВЗАЄМОДІЇ; СТРАТЕГІЯ ПОВЕДІНКИ У КОНФЛІКТАХ

Слайд 17

МОЖЛИВОСТІ КУРСУ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ У ФОРМУВАННІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПРОБЛЕМА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ ТЕМА, В ЯКІЙ МОЖЕ РОЗКРИВАТИСЯ ПРОБЛЕМА КЛЮЧОВІ ЗАПИТАННЯ, ЩО РОЗКРИВАЮТЬ ПРОБЛЕМИ ГО У ЗМІСТІ ПРЕДМЕТА НАЦІОНАЛЬНІ, ЄВРОПЕЙСЬКІ Й ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКІ ЦІННОСТІ РОЗДІЛ І. СВІТ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Прискорення економічного, технічного, інтелектуального прогресу. Чи відрізнялися системи цінностей людини ХІХ ст. й людини початку ХХ ст.? В яких сферах життєдіяльності людей відбулася найбільша модернізація цінностей? РОЗДІЛ ІІІ. ПІСЛЯВОЄННЕ ОБЛАШТУВАННЯ СВІТУ Версальский договір. Мирні договори із союзниками Німеччини. Вашингтонський договір 1922 р. Основні світоглядні, політичні та економічні наслідки Першої світової війни. Яким чином Ліга Націй сприяла захисту прав національних меншин? РОЗДІЛ V. ПЕРІОД СТАБІЛІЗАЦІЇ В ЄВРОПІ І ПІВНІЧНІЙ АМЕРИЦІ (1924 – 1929 РР.) Період “процвітання” в США. Нові цінності європейців і американців у 20-х роках. Поява “масової культури”. Нові напрями в мистецтві та літературі. Як впливав процес політичної та с-е стабілізації у США на ціннісні орієнтації американців? Які історичні події 20-30-х рр. вплинули на статус жінки в сучасному суспільстві? Чи можна вважати поширення “ масової культури ” в 20-ті рр. ознакою занепаду цінностей західної цивілізації?

Слайд 18

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ТЕМА З ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ, В ЯКІЙ МОЖЕ РОЗКРИВАТИСЯ ПРОБЛЕМА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ ПРОБЛЕМА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ, ЩО РОЗКРИВАЮТЬ ПРОБЛЕМИ ГО У ЗМІСТІ ПРЕДМЕТА РОЗДІЛ ІV. ПЕРІОД ПІЛЯВОЄННОЇ КРИЗИ ТА РЕВОЛЮЦІЙ (1919 – 1923) Громадянська війна в Росії. Причини, перебіг і наслідки. Прихід до влади більшовиків. Діяльність Комінтерну. Революція 1918р. в Угорщині. Революція в Туреччині. Національні рухи в Китаї, Індії, Африці. Сутність демократії, демократичні цінності, права і свободи людини та громадянина, механізми їх захисту Ефективна комунікація. Вибір конструктивних форм взаємодії. Стратегія поведінки у конфліктах. РОЗДІЛ V. ПЕРІОД СТАБІЛІЗАЦІЇ В ЄВРОПІ ТА ПІВНІЧНІЙ АМЕРИЦІ(1924-1929 рр.) Доба “процвітання” у США. Франція, Велика Британія у 20-ті рр. Німеччина в період Веймарської республіки Особливості с-е та політичного розвитку нових незалежних європейських держав після Першої світової війни. Створення СРСР. НЕП. Національні, європейські і загальнолюдські цінності Політична система та механізми її функціонування Сутність демократії, демократичні цінності, права і свободи людини та громадянина, механізми їх захисту Сутність ринкових відносин. Економічні чинники розвитку демократичного суспільства С.Решетов, учитель історії м.Сімферополя Член робочої групи

Слайд 19

ЛІТЕРАТУРА: Компетентнісний підхід у сучасній українській освіті: світовий досвід та українські перспективи / Під заг. ред. О.Овчарук. – К.: “К.І.С.”, 2004 Забезпечення формування громадянської компетентності у сучасному змісті шкільної освіти (Підсумковий документ робочої групи з розробки планів і програм проекту “Громадянська освіта - Україна”) // Історія в школах України. – 2006. - №8 Пометун О., Гупан Н. Формування громадянської компетентності старшокласників у процесі навчання історії // Історія в школах України. – 2008. - №4

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка