X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Дидактико – методична система розвитку дитячої творчості

Завантажити презентацію

Дидактико – методична система розвитку дитячої творчості

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Дидактико – методична система розвитку дитячої творчості

Слайд 2

Методичне забезпечення розвитку професійної компетентності сучасного вчителя складається із спрямування науково-методичної роботи навчального закладу на підготовку вчителя до побудови уроку як цілісного творчого процесу. Урок як цілісний творчий процес – це урок, на якому домінує у часі ситуація розмірковування: ситуація пошуку, допитливості, сумніву.

Слайд 3

В процесі експериментальної роботи повинно відбутися Оволодіння вчителем технологічними прийомами створення завдань розвивального характеру. Оволодіння вчителем методикою роботи над завданнями з логічним навантаженням

Слайд 4

Мета дослідження Мета дослідження Розробка Наукове обґрунтування дидактико – методичної системи розвитку дитячої творчості Експериментальна перевірка

Слайд 5

Актуальність дослідження Виховання учня – діяча, спроможного створювати матеріальні і духовні цінності, змінювати на краще суспільне життя і себе, аналізувати і оцінювати наслідки цих змін, доводити цінність власних думок.

Слайд 6

Уміння планувати свої дії на декілька кроків вперед Уміння створювати власні «продукти» Уміння довести власну думку, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки Уміння розмірковувати (здійснювати розумові операції аналізу синтезу, порівняння, аналогія, класифікація, систематизація) Модель учня - діяча 1) Інтелектуально – творчі уміння 2) Уміння находити помилки, усвідомлювати та виправляти їх (самоаналіз) 3) Комунікативні уміння та емоційно – вольові якості

Слайд 7

Слайд 8

Завдання дослідження: взяти участь у розробці змісту та структури творчої особистості, готовності вчителів до розвитку дитячої творчості; взяти участь у розробці та експериментальній перевірці технології побудови навчання як цілісного творчого процесу; впровадження у НВП початкової школи та 5 класу курсу «Логіка»; впровадеждення у зміст дисциплін гуманітарного та природничо – математичного циклів завдань, спрямованих на розвиток поняттєвого мислення, завдань з логічним навантаженням, комбінованого характеру.

Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11

Рекомендації: 30 хвилин уроку – ситуація розмірковування = творчий процес Вчитель – тільки керівник процесу

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

Вчитель повинен користуватись наступними правилами: взаємодія вчителя та учня - це проблемно – пошуковий діалог; навчання – це ділова гра з елементами змагання, театрального дійства; протягом уроку необхідна зміна видів діяльності; невід’ємна складова уроку - інтерактивні технології, робота в групах, парах, використання евристичних методів навчання (взаємонавчання, взаємодопомога у підсистемах «учитель - клас», «учитель - учень», «учень - учень», «учень - клас»); в структуру уроку введено самостійне визначення учнями теми, мети, планування діяльності, рефлексивні (!) вправи, створення ситуації вибору; при визначенні теми і мети уроку – створення ефекту здивування, захоплення, сумніву, недовіри тощо; створення ситуації успіху;

Слайд 15

ЕВРИСТИЧНІ МЕТОДИ інтерактивні; проблемно – пошуковий діалог; метод ключових евристичних запитань (інформація не подається учням у готовому вигляді, а відкривається за допомогою запитань де?, коли?, чому?, як? тощо); метод образного бачення – емоційно – образне дослідження об’єкта, представлення результатів мисленнєвої діяльності у вигляді малюнків, символів, піктограм тощо; «мозкова атака»; метод інверсії (обернення) – це процес знаходження різноманітних напрямків (ідей, варіантів) щодо розв’язання одного, чітко окресленого завдання

Слайд 16

ЕВРИСТИЧНІ МЕТОДИ метод емпатії (особистої аналогії) – впроваджується у процесі інсценізації, драматизації, змагання, театрального дійства; метод інциденту – застосовується під час розв’язання завдань, в яких важлива робота кожного учня для перемоги команди, цей метод сприятиме виробленню адекватних методів поведінки у стресових ситуаціях: у момент дефіциту інформації, часу тощо; сприятиме розвитку швидкого мислення, подоланню інерції психічних процесів; навчальна гра; метод синектики (синтез кількох чи всіх вищевказаних методів, частіше це розв’язання різними способами завдань, пов’язаних однією сюжетною лінією.); Технологія роботи в групах:

Слайд 17

Метод евристичних запитань інформація не подається у готовому вигляді, а «відкривається» учнями самостійно у пошуковій діяльності та усвідомлюється під час відповіді на евристичні питання де?, чому?, коли?, як? Р. Кіплінг Хто? Куди? Скільки? Що? Де? Коли? Яким чином?

Слайд 18

Метод інверсії (створення уявних образів на основі прочитаних текстів, уявлення наслідків, подій, явищ, які б змогли спонукати до чогось або відбутися з певних умов). шляхетна людина Яким може бути письменник, який створив такий портрет такої людини? хто?, що?, де?, коли?, як?, чому?, з якою метою?.

Слайд 19

Метод образного бачення передбачає так зване емоційно – образне дослідження об’єкта, створення на підставі прочитаного своїх символів, знаків, образів, за допомогою яких можна потім відтворити певну інформацію.

Слайд 20

Історичний роман Факти, події, свідчення Історичний роман Історичні особи Історичний колорит Вигадані особи

Слайд 21

методичні прийоми організації навчально – творчої діяльності школярів класифікаційний огляд – (для впорядкування ідей, що виникли в результаті «мозкової атаки»); сенкан – (для узагальнення інформації, спонукання учня розмірковувати над темою); кубування – (на стадії актуалізації знань або рефлексії для більш міцного засвоєння матеріалу); гронування (асоціативний кущ) – (для стимулювання мислення учнів про зв’язки між окремими поняттями – на етапі актуалізації знань, пояснення нового матеріалу, закріплення, перевірки домашнього завдання); діаграма Венна – (синтез інформації: пошук спільної площини для всіх виділених учителем кіл); порушена послідовність – (для встановлення логічних зв’язків, перевірки знання тексту тощо); кутки - (спрямований на формування власної точки зору й уміння її відстоювати); знаємо – хочемо дізнатись, дізналися – (форма активізації навчання, використовується в структурі всього уроку);

Слайд 22

методичні прийоми організації навчально – творчої діяльності школярів взаємне навчання – (створює умови для рольової гри «учень - вчитель», для організації ефективної групової роботи); сітка Ельвермана – (допомагає вчителеві організувати дискусію, а учням – розібратися у питаннях, які розглядаються (прийом ТАК- НІ); джигсоу – (спрямований на формування вмінь спільно досягати результатів, якщо виникають певні труднощі); передбачення – (формує вміння робити передбачення, наприклад, за назвою тексту); збережіть останнє слово за мною – (стимулювання міркувань та роздумів після прочитаного тексту); система «Поміч» - (використання системи знаків із конкретним логічним наповненням при первинному знайомстві з текстом); вільне письмо – (допомагає розглянути всі можливі думки учнів у комплексі через записування їх без зупинки); щоденник подвійних нотаток – (допомагає учням встановити зв’язки між виучуваним матеріалом і власним досвідом); карусель – (використовується для виведення підсумків зробленого або зрозумілого на уроці учнем або групою учнів); читаємо та запитуємо – (формує вміння формулювати запитання та знаходити на них відповіді у тексті); запитання до автора – (для глибшого розуміння тексту, активізації процесу читання).

Слайд 23

мовленнєво – творчі вправи: спрямовані на розвиток фантазії та уяви: «Уяви себе…», «Уяви собі…», «Що було б, якби…»; спрямовані на формування самостійної думки: аналіз поняття, оцінка висновків, пере формулювання думки, інтерпретація поняття, помилка однокласника; спрямовані на формування вмінь відстоювати власну думку: доведи думку, переконай учителя, як правильно?; спрямовані на формування вмінь оцінювати результати роботи: оціни себе, рецензування тексту; передбачають формування пошукової спрямованості мислення: вигадай сюжет, здивуй клас, зроби відкриття; спрямовані на формування вміння брати участь у конструктивному діалозі: завдання для однокласника; допоможи вирішити.

Слайд 24

Поняттєве мислення Види діяльності, які забезпечують розвиток мислення:

Слайд 25

структурування знань: встановлення найближчих зв'язків між поняттями, реченнями, ключовими словами тощо, у процесі яких визначається структура знань; систематизація знань: встановлення віддалених зв'язків між поняттями, реченнями тощо, в процесі яких вони організуються в певну систему; конкретизація знань: практичне застосування знань у ситуаціях, пов'язаних з переходом від абстрактного до конкретного;

Слайд 26

варіювання знаннями: зміни неістотних ознак понять, їх властивостей, фактів тощо при постійних істотних; доведення: логічне розмірковування,формулювання висновків,поступове спрощування теоретичного або практичного виразу з метою отримання наперед відомого його виду; пояснення: акцентування думки на найважливіших моментах (зв'язках) під час вивчення навчального матеріалу; класифікація: розподіл понять на взаємопов'язані класи за істотними ознаками;

Слайд 27

аналіз: виокремлення ознак, властивостей, відношень понять, знаходження спільних і відмінних їх властивостей; синтез: поєднання, складання частин (дія, зворотня аналізу); порівняння: виділення окремих ознак понять, знаходження спільних і відмінних їх властивостей; абстрагування: виділення істотних ознак понять відкиданням неістотних; узагальнення: виокремлення ознак, властивостей, істотних для кількох понять

Слайд 28

Наказ Від ___________ № ________ Про організацію дослідно – експериментальної роботи зі створення дидактико – методичної системи розвитку дитячої творчості в начально – виховному процесі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів у 2013 році На виконання наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.07.2012 № 843 «про проведення дослідного – експериментальної роботи зі створення дидактико – методичної системи розвитку дитячої творчості в межах навчально – виховного процесу дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу», управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації від 27.02.2013 № 158 «Про проведення дослідно – експериментальної роботи зі створення дидактико – методичної системи розвитку дитячої творчості в навчально – виховному процесі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів Миколаївської області», управління освіти Миколаївської міської ради від 11.03.2013 № 130-ц «Про проведення дослідно – експериментальної роботи зі створення дидактико – методичної системи розвитку дитячої творчості в навчально – виховному процесі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів Миколаївської області»

Слайд 29

НАКАЗУЮ: 1.Розпочати у 2013 році експеримент всеукраїнського рівня за темою «Дидактико – методична система розвитку дитячої творчості у межах навчально – виховного процесу дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу». 2. Залучити до експериментальної роботи наступних вчителів і наступні класи: 2.1. у 2012-2013 н.р. – вчителів початкових класів Матвєєву Г.В., Харченко Л.М., вчителя математики Плотнікову Л.В., вчителя світової літератури Мукан Н.М., вчителя української мови і літератури Томіленко Н.М., відповідно 1в, 1г, 5в класи; 2.2. у 2013-2014 н.р. – вчителя початкових класів Вечур О.А., вчителя математики Гострик К.А., вчителя _____________________________, вчителя ____________________________________, відповідно 1в, 5в класи. 3.Визначити контрольними класи: 2012-2013 н.р. – 1а, 1б (вч. Риженкова Н.М., Волощук Ю.А.); 2013-2014 н.р. – 1а, 5а (вч. Капустеринська Л.І., Гострик К.А.) 4.Заступникам директора Івановій В.Ю., Автенюк О.П. до ___04.2013 розробити та затвердити план роботи школи на діагностично – концептуальному етапі дослідження відповідно до програми дослідно – експериментальної роботи, затвердженої наказом МОНМС України від 27.07.2012 № 843. Контроль – за собою…. Директор школи Є.І. Масюта

Слайд 30

«Затверджено» «__» квітня 2013 р. директор ЗОШ № 51 Є.І. Масюта____________ Організація експериментальної роботи у 2012-2013н.р. Етап експериментальної роботи: діагностично - концептуальний Мета: відкоригувати тему, мету, гіпотезу та завдання дослідження, вивчити необхідний теоретичний і практичний матеріал, що подається в літературі, дидактико – методичне забезпечення творчого навчально – виховного процесу, провести діагностику дітей і вчителів Завдання етапу:

Слайд 31

№ Завдання Термін Виконавці 1. Видання наказу про організацію дослідно – експериментальної роботи Квітень 2013 Іванова В.Ю. 2. Створення експериментальної групи щодо реалізації мети діагностично – концептуального етапу. Квітень 2013 Іванова В.Ю., Автенюк О.П. 3. Робота групи над здійсненням теоретичного аналізу психолого – педагогічної літератури з проблеми дослідження. Протягом року Іванова В.Ю., Автенюк О.П., члени групи 4. На підставі вивченої літератури створення: - орієнтовної теоретичної опори для подальшого практичного застосування у навчально – виховному процесі, -схеми-опори «Творчий навчально – виховний процес», - глосарію, - моделі учня – діяча, - моделі уроку як цілісного творчого процесу, - визначення кола необхідних знань вчителя (теоретичних, знань – засобів, знань - цінностей) для застосування у педагогічних ситуаціях Квітень – травень 2013 члени групи 5. Діагностування учнів 1 та 5 класів на предмет виявлення стану сформованості інтелектуально – творчих умінь, емоційно – вольової сфери Квітень- травень 2013 Жиляєва О.О., психолог 6. Діагностування вчителів на предмет виявлення стану розвитку професійних знань, умінь щодо здійснення навчально – творчої діяльності Квітень- травень 2013 Жиляєва О.О., психолог

Слайд 32

7. Обговорення результатів діяльності на засіданні педагогічної ради - звіт Травень 2013 Іванова В.Ю. 8. Налагодження спільної діяльності з Миколаївським ОІППО постійно Іванова В.Ю. 9. Участь у проведенні заходів ОІППО на рівні міста Протягом року Вчителі, Іванова В.Ю. 10. Пропаганда експериментальної роботи на різних рівнях: МО, методична рада, засідання круглого столу. Створення у закладі атмосфери творчого пошуку Протягом року Вчителі, Іванова В.Ю. 11. Проведення анкетування батьків учнів 1 класів щодо готовності сприяти інтелектуальному розвитку школярів; Квітень- травень 2013 Жиляєва О.О., психолог

Слайд 33

Наказ Від ___________ № ________ Про організацію дослідно – експериментальної роботи зі створення дидактико – методичної системи розвитку дитячої творчості в навчально – виховному процесі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів у 2013 році На виконання наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.07.2012 № 843 «про проведення дослідного – експериментальної роботи зі створення дидактико – методичної системи розвитку дитячої творчості в межах навчально – виховного процесу дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу», управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації від 27.02.2013 № 158 «Про проведення дослідно – експериментальної роботи зі створення дидактико – методичної системи розвитку дитячої творчості в навчально – виховному процесі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів Миколаївської області», управління освіти Миколаївської міської ради від 11.03.2013 № 130-ц «Про проведення дослідно – експериментальної роботи зі створення дидактико – методичної системи розвитку дитячої творчості в навчально – виховному процесі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів Миколаївської області», наказу по школі від 25.04. 2013 № 87 НАКАЗУЮ:

Слайд 34

1.Перейти у 2013 – 2014 н.р. на формувальний етап експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Дидактико – методична система розвитку дитячої творчості у межах навчально – виховного процесу дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу». 2.Залучити до експериментальної роботи наступних вчителів і наступні класи: 2.1.вчителя початкових класів Вечур О.А. (1в клас), 2.2.вчителя математики Гострик К.А. (5в клас). 3.Продовжити експериментальну роботу в 2а,2г класах (вч. Матвєєва Г.В., Харченко Л.М.), 6в класі (вч. Плотнікова Л.В. – математика, вч. Томіленко Н.М. – українська мова і література) 4.Визначити контрольними класи: 1а, 5а (вч. Капустеринська Л.І., ____________ 5.Затвердити як такий, що додається, план дослідно – експериментальної роботи на 2013-2014 н.р. Контроль – за собою…. Директор школи Є.І. Масюта

Слайд 35

«Затверджено» «__» вересня 2013 р. директор ЗОШ № 51 Є.І. Масюта____________ Організація експериментальної роботи у 2013-2014н.р. Етап експериментальної роботи: формувальний Мета: розпочати розробку концептуальної , процесуальної та змістової складових навчання як цілісного творчого процесу, апробація структури уроку як цілісного творчого процесу, використання евристичних методів навчання, прийомів та форм роботи, викладених у навчально – методичному посібнику «Навчання у початковій школі як цілісний творчий процес» Завдання етапу:

Слайд 36

№ Завдання Термін Виконавці 1. Видання наказу про організацію дослідно – експериментальної роботи на формувальному етапі дослідження Вересень 2013 Іванова В.Ю. 2. Створення експериментальної групи щодо реалізації мети формувального етапу. Вересень 2013 Іванова В.Ю., Автенюк О.П. 3. Робота групи над зміною структури уроку відповідно до концепції експерименту Протягом року члени групи 4. Проведення теоретичного семінару з метою ознайомлення вчителів із складовими технології Вересень 2013 Іванова В.Ю. 5. Проведення рольових тренінгів, у процесі яких має відбуватися тренування вчителів щодо створення ситуацій розмірковування, пошуку, допитливості, сумніву, оволодіння технологічними прийомами створення завдань розвивального характеру і завдань з логічним навантаженням. Робота на уроці над виведенням понять. Жовтень 2013, грудень 2013 Іванова В.Ю., Автенюк О.П., члени групи 6. Проведення засідання круглого столу з вчителями – експериментаторами з метою обговорення методичних досягнень у роботі в експериментальному просторі Квітень 2014 Іванова В.Ю., Автенюк О.П., члени групи

Слайд 37

7. Обговорення результатів діяльності на засіданні педагогічної ради - звіт Травень 2014 Іванова В.Ю. 8. Налагодження спільної діяльності з Миколаївським ОІППО постійно Іванова В.Ю. 9. Участь у проведенні заходів ОІППО на рівні міста Протягом року Вчителі, Іванова В.Ю. 10. Пропаганда експериментальної роботи на різних рівнях: МО, методична рада, засідання круглого столу. Створення у закладі атмосфери творчого пошуку Протягом року Вчителі, Іванова В.Ю.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка