X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ДОЗУВАННЯ В АПТЕЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Завантажити презентацію

ДОЗУВАННЯ В АПТЕЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ДОЗУВАННЯ В АПТЕЧНІЙ ПРАКТИЦІ Автор: канд. фарм. наук, доц. Г.Р.Козир

Слайд 2

План лекції ДОЗУВАННЯ ЗА МАСОЮ ДОЗУВАННЯ ЗА ОБ'ЄМОМ І КРАПЛЯМИ

Слайд 3

ДОЗУВАННЯ ЗА МАСОЮ Терези - це прилад, призначений для визначення вагової маси лікарських засобів способом порівняння її з еталонами мас (з умовно прийнятими одиницями - гирями). За конструкційними ознаками розрізняють гідростатичні, пружинні й зважувальні терези. З точки зору метрологічної характеристики (стійкість, сталість показань, точність і чутливість) розрізняють терези: метрологічні - призначені для звірення маси робочих еталонів з державним етало ном. Це терези вищої точності, спеціальної конструкції, за їх коливаннями спостеріга ють із сусідньої кімнати за допомогою спеціальних оптичних пристроїв; зразкові - для звірення і перевірки гир; аналітичні - для зважування при точних хімічних аналізах; технічні - 1-го, 2-го і 3-го класів.

Слайд 4

Терези ручні (РТ) аптечні Терези ручні (РТ) аптечні марки ВР (ДСТ 7328-61) призначені для дозу вання за масою сухих лікарських речовин у кількостях від 0,02 до 100,0 г, а також для проведення технічних ана-лізів. Залежно від допустимого граничного навантаження ТР бувають декількох типо-розмірів: РТ-1, РТ-5, РТ-20 і РТ-100. РТ складаються з коромисла (!), що несе стрілку (4) і спирається своєю опорною призмою на кільцеподібну подушку, запресовану в обоймицю /2} з кільцем (3). Щічки (5) охороняють призму від зісковзування з обоймиці. Па кінцях коромисла укріплені вантажопідйомні призми (6). на які надіті сережки (7). До останніх на шовкових шнурах підвішені пласі масові чашечки. Ручні терези не мають відлікової шкали. Момент рівноваги визначають за співпаданням вказівної стрілки з обоймицею. Для зважування ручні терези беруть за кільце обоймиці великим і вказівним паль цями лівої руки так, щоб середній і безіменний пальці, не торкаючись обоймиці, могли обмежувати коливання стрілки як в один, так і в другий бік, а після зважування - притри мувати стрілку всередині обоймиці

Слайд 5

МЕТРОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТЕРЕЗІВ Стійкість - здатність терезів, виведених зі стану рівноваги, швидко повертатися до первісного положення. Перевірка стійкості проводиться так: тере зи, що перебувають в рівновазі, необхідно ви вести з положення рівноваги, злегка торкнувшись чашки. Підрахувати кількість коливань стрілки терезів до повернення її в положення рівноваги. Якщо стрілка зробила не більше 4-6 коливань, можна вважати, що терези стійкі. Сталість показань - здатність терезів показувати ті самі резуль- тати при багаторазових визначен- нях маси тіла, проведених на цих терезах у тих самих умовах. Чутливість - здатність терезів пока- зувати мінімальну зміну наванта- ження в момент рівноваги.

Слайд 6

Чутливість Чутливість терезів прямо пропорційна довжині плеча коромисла і обернено пропорційна масі коромисла, навантаженню терезів (маса чашок, вантажу, перевантаження), величині прогину коромисла, відстані від точки опори до центра ваги коромисла Перевірка чутливості терезів проводиться шляхом визначення мінімального навантаження (мг), що викликає стандартне відхилення стрілки від положення рівноваги. За стандартне відхилення приймають відхилення стрілки, рівне 5 мм (або трьом поділкам шкали) для тарних терезів і вихід стрілки з обоймиці до половини своєї довжини з утворенням кута, рівного приблизно 5°, для ручних терезів. Чутливість, виражену абсолютним значенням вантажу, що викликає стандартне відхилення стрілки, називають абсолютною чутливістю (S ), чи абсолютною по милкою зважування. Чутливість ручних і тарних терезів визначають у трьох положеннях: на 1/10 гранич ного навантаження, максимально навантажених не навантажених.

Слайд 7

Відносна чутливість терезів Відносна чутливість терезів ( Sвідн. ) може бути виражена відношенням мінімального вантажу (Р), який викликає помітне відхилення стрілки від нульового положення шкали, до навантаження (п), що лежить на одній чашці терезів, тому що чутливість терезів може незначно варіювати залежно від величини навантаження: Sвідн. = Sабс. : mнаважки · 100%. Якщо, наприклад, терези навантажити гирями по 100,0 г на кожну чашечку і помістити додатковий вантаж, рівний 0,05 г, що дає стандартне відхилення стрілки, то відносна чутливість терезів дорівнює: S = 0,0005 *100 = 0,05 % Значить, на цих терезах можна зважувати вантаж, рівний 100,0 г, з точністю ± 0,0005 його справжньої маси, тобто відносна помилка не перевищує 0,05 % (0,0005 х 100). Такі терези можна вважати достатньо чутливими.

Слайд 8

Визначення помилки зважування Розрахуйте відносну помилку (у %) при зважуванні наважок 0,01, 0,02, 0,05, 0,8 на ручних однограмових терезах. Sвідн. = Sабс. : mнаважки · 100%. Для терезів ручних однограмових (ТР-1) наважки 0,01 і 0,02 близькі до ненавантажених ваг, тому Sабс. (знаходять у таблиці “Метрологічні характеристики ручних і тарирних ваг”) приймають рівної 0,002: Sвідн.. 1 = 0,002 : 0,01 · 100 % = 20%, Sвідн.. 2 = 0,002 : 0,02 · 100 % = 10%. Відхилення, яке припустиме при відважуванні речовини до 0,1 складає 15%, тому відважити на ручних однограмових вагах наважку 0,01 не можна, тому що відносна похибка зважування не входить у норму припустимих відхилень. Мінімальне навантаження на ТР-1 складає 0,02. Для терезів ТР-1 наважка 0,05 займає проміжне положення між ненавантаженими вагами і 1/10 від максимального навантаження. Тому у формулу підставляють наступне значення абсолютної чутливості: (0,002 + 0,003) : 2 = 0,0025, S відн. = 0,0025 : 0,05 · 100% = 5%. Відповідно до вимог ДФУ не дозволяється зважу- вання кількості отруйних, наркотичних, психо- тропних і сильнодіючих речовин менш ніж 0,05, щоб відносна похибка зважування була не більш 5%. Для терезів ТР-1 наважка 0,8 близька до макси- мально навантажених ваг, тому Sабс. приймають рівної 0,005, а: Sвідн.. = 0,005 : 0,8 · 100% = 0,625%. Чим ближче наважка за значенням до найбільшо- Го навантаження терезів, тим більше точність зважування.

Слайд 9

Точність, або правильність - здатність терезів показувати правильне співвідно шення між масою речовини, що зважується, і відповідними гирями. Точність, або правильність, терезів залежить від таких факторів: - від рівнопліччя коромисла; - від паралельності вістря опорної і вантажоприймальних призм; - від положення центра ваги коромисла, що повинен розташовуватися точно на вертикалі, яка проходить через точку опори, шо знаходиться нижче неї; - від рівності маси чашок. Якщо терези відповідають зазначеним вимогам, то їх коромисло повинне знаходи тися в горизонтальному положенні, а покажчик рівноваги (стрілка) - у строго верти кальному як при порожніх, так і при навантажених однаковим вантажем чашечках. Через неможливість забезпечити у терезів абсолютно точну рівність пліч і в зв'язку з тертям, що створюється в опорних деталях коромисла при його коливаннях, терези зав жди мають обмежену точність. У зв'язку з цим для усіх терезів Державними стандар тами (ДСТ) установлені максимально допустимі погрішності і терези вважаються правильними (вірними), якщо їх погрішності не перевищують установлених значень. Перевірка точності терезів проводиться при 1/10 максимального навантажен ня, при повному навантаженні і не навантажених терезах.

Слайд 10

Гирі і важки. Гирі - це міри чітко встановленої маси (ваги), які застосовують при відважуванні. Для градуювання та перевірки терезів. Залежно від призначення розрізняють такі гирі; - зразкові, виготовлені з золота, платини та мідних сплавів; - аналітичні, виготовлені з мідних сплавів і сталі з ретельно відполірованою поверх нею, покритою золотом, платиною, нікелем чи хромом; - технічні гирі 1 -го, 2-го і 3-го класів. В аптечній практиці застосовуються технічні гирі 2-го класу у виді спеціальних наборів (важків): великого (грамового), що містить гирі від 1,0 г до 500,0 г, і дрібного (міліграмового), що містить гирі від 0,01 г до 0,500 г. Грамовий важок виготовляють з латуні або вуглецевої сталі з нікелевим чи хромовим покриттям для запобігання окис- люванню. Поверхня гир повинна бути гла- денькою, без тріщин, подряпин і т.п. Гирі мають форму прямих циліндрів з головка ми. Міліграмові гирі виготовляють з мель хіору або алюмінію у вигляді різної форми пластинок: трикутників, квадратів, шести кутників.

Слайд 11

Правила зважування на технічних і ручних рівноплечих терезах. Перш ніж почати зважування, потрібно перевірити відповідність терезів вищезазначеним метрологічним властивостям, тобто переконатися в їх точності, чутливості, незмінності показань і стійкості. Необхідно дотримувати граничного і мінімального навантаження, установленого для даних терезів.

Слайд 12

Правила зважування на технічних і ручних рівноплечих терезах Перед роботою терези варто оглянути, протерти марлевою серветкою, змоченою спирто-ефірною сумішшю, пересвідчитися в їх рівновазі у не навантаженому стані. Якщо терези не врівноважені, то їх врівноважують за допомогою регуляторів, поміщених на кінцях коромисла. Як правило (для зручності), гирі поміщають на ліву чашечку терезів, а зважуваний лікарський засіб - на праву. Підрахунок маси гир робиться двічі - на початку зважування і по закінченні. Порошкоподібні речовини при зважу- ванні на ручних терезах поміщають безпосеред ньо на чашку, а густі – на кружок пергаментного чи фільтру- вального паперу (попередньо старований). Зважувати будь-які речовини безпос редньо на шальці тарних терезів непри- пустимо, треба застосовувати відпо- відну тару (флакони, банки, капсули). Для уникнення помилок не рекомен- дується для тарування застосовувати важки.

Слайд 13

ДОЗУВАННЯ ЗА ОБ'ЄМОМ І КРАПЛЯМИ Міжнародною системою одиниць (СІ) за одиницю місткості прийнято кубіч ний метр (1 м-1). В аптечній практиці такою одиницею служить є (1 мл), що дорівнює мільйонній частці кубічного метра (1 мл=1х10'9 м3). Мірний посуд повинен мати знак Державного галузевого стандарту. Для дозування води (маса І мл води при кімнатній температурі практично дорівнює 1,0 г) та інших рідин, що мають однакову з нею густину, застосовують циліндри, мензурки, мірні колби, аптечні бюретки і піпет ки. Густі, в'язкі, малорухомі рідини (жирні олії, сиропи, гліцерин), як правило, дозують за масою. Мірний посуд калібрують на виливання (мірні циліндри, бюретки чи піпетки) чи на вливання (мірні колби). У першому випадку при виливанні з посуду повинен витікати номінальний обсяг рідини. В іншому випадку посуд повинен містити номінальний обсяг рідини, тобто стільки мілілітрів, скільки зазначено на мірному посуді. Мірні колби (з міткою на шийці) бувають різної місткості. Найчастіше вони застосо вуються при готуванні концентрованих розчинів для бюреткових установок та ін'єкційних розчинів

Слайд 14

Аптечна бюретка. Бюретки призначені для точних відмірювань води, розчинів і у виді бюреткової системи (комплект спеціальних бюреток та піпеток) застосовуються в аптеках при готуванні лікарських препаратів з концентрованих розчинів. В аптечній практиці частіше викорис товують два типи бюреткових установок: УБ-10 іУБ-16, які мають уніфіковану конструкцію настільного типу і складаються з триноги зі стійкою, на якій рухливо (на підшипниках) змонтована вертушка. На вертушці розташовані поліетиленові живильні посудини з кришками, скляні живильні трубки, бюретки, поліетиленові діафрагмові крани, ліхтар (для підстроювання бюреток), фіксатор робочих положень вертушки та ручний привід керування діафрагмовими кранами. Кожен кран має наповнювальний та зливний діафрагмові клапани (клавіші «Наповнення» і «Злив»). На живильних посудинах і вертушці є гнізда для розміщення етикеток з найменуванням розчинів.

Слайд 15

Дозування за обсягом. Правила відмірювання : 1. Відмірювання роблять при температурі, при якій проводилось градуювання дозуючих приладів. 2. Рівень дозованої рідини, якщо вона прозо ра і змочує поверхню скла, визначають на рівні очей працюючого по нижньому меніску, а забарвленої - по верхньому. Відмірювання рідин по різниці поділок забороняється. Дозуючий прилад повинен знаходитися в строго вертикальному положенні, інакше не уникнути помилок за рахунок паралаксу (уявного зсуву рівня рідини). 3. Відміряну рідину не слід виливати дуже швидко, тому що вона не встигає цілком стекти зі стінок дозуючого пристрою. Щоб уникнути неточності, потрібно дати мож ливість стекти рідині, що залишилася на стінках дозуючого пристрою, протягом 2-3 сек. 4. Важливим фактором, що впливає на точність відмірювання, є діаметр бюретки. Точність дозування обернено пропорційна квадрату радіуса бюретки. Отже, невеликі кількості рідин необхідно відмірювати бюретками і піпетками, що мають невеликий діаметр. 5. Забороняється користуватися бюретками зі зламаними наконечниками і піпетками з розбитими випускними отворами. 6. Вимірювальні прилади застосовують тільки ретельно вимитими і знежиреними. Інакше частина дозованого розчину залишається на забруднених стінках у вигляді кра пель. Бюреткові установки і піпетки миють у міру необхідності, але не рідше одного разу в 10 днів. Для цього їх звільняють від концентратів і миють гарячою водою (50-60 °С) із суспензією гірчичного порошку або 3 % розчином перекису водню з 0,5 % миючого засобу, промиваючи потім очищеною водою з обов'язковим контролем змив них вод на залишкову кількість миючих засобів. 7. Залежно від щільності рідин один і той же їх обсяг може мати різну масу.

Слайд 16

Калібрування нестандартного краплеміра Нестандартний краплемір (піпетку) можна прока лібрувати двома способами. Шляхом п'ятикратного відважування 20 крапель відповідної рідини. Для цього ручні терези (ВР-100) підвішують на штативі й у старований бюкс відкрапують 20 крапель рідини. Наприклад: При калібруванні за масою нестандартного краплеміру для розчину адреналіну гідрохлориду 0,1% середнє значення 20 крапель склало 0,67 мл; а при калібруванні за об ємом в 3 мл у середньому містилося 90 крапель. Розрахуйте КВ за результатами обох методів і вкажіть, скільки розчину адреналіну гідрохлориду 0,1% необхідно відміряти цим краплеміром, якщо в одному рецепті виписано 10 крапель, а в іншому – 0,5 мл. Визначають кількість крапель розчину адреналіну гідрохлориду 0,1% у 1,0 г. 0,67 – 20 крап 1,0 – Х Х = 29,85 30 крап. Кількість стандартних крапель у 1,0 г розчину адреналіну гідрохлориду 0,1% визначають за таблицею крапель. У 1,0 розчину адреналіну гідрохлориду 0,1% міститься 25 крап. Знаходять коефіцієнт виправлення: КВ = 30:25 = 1,2. У рецепті прописано 10 крапель, піпеткою необхідно відміряти: 10 · 1,2 = 12 крапель. Визначають кількість крапель розчину адреналіну гідрохлориду 0,1% у 1 мл 3 мл – 90 крапель 1 мл – Х Х = 30 крапель Кількість стандартних крапель у 1 мл визначають за таблицею крапель. У 1 мл розчину адреналіну гідрохлориду 0,1% міститься 30 крапель. Знаходять коефіцієнт виправлення: КВ = 30:25 = 1,2 Тому, коли в рецепті виписано 0,5 мл, необхідно відміряти: 1 мл – 30 крапель 0,5 мл – Х Х = 15 крапель Знайденим співвідношенням між стандартною і нестандартною краплями (1 станд. крап, дорівнює 1,2 нестанд. крап) користуються, як зазначено вище. Прокалібровану піпетку використовують для відкрапування тільки визначеної рідини.

Слайд 17

Слайд 18

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Медицина