X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Загальне та операційне середовище підприємства

Завантажити презентацію

Загальне та операційне середовище підприємства

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Загальне та операційне середовище підприємства Вдовенко Юрій

Слайд 2

Загальне та операційне середовище підприємства 1. Зовнішнє середовище, його значення у розробці стратегії 2. Порядок виділення компонентів середовища 3. Поняття про критичні точки 4. Стратегічні зони господарювання, методика їх виділення 5. Фактори зовнішнього середовища, їх характеристики: взаємозв язок, складність, рухливість, невизначеність

Слайд 3

Зовнішнє середовище, його значення у розробці стратегії Будь-яке підприємство перебуває і функціонує в середовищі. Аналіз середовища є початковим етапом формування стратегії діяльності підприємства, оскільки забезпечує базу для визначення місії та цілей його функціонування.

Слайд 4

Зовнішнє середовище, його значення у розробці стратегії Розробка стратегії починається з діагностування та прогнозування розвитку середовища підприємства, а результати цього стануть базою для формування його місії, цілей, вибору стратегії.

Слайд 5

Зовнішнє середовище, його значення у розробці стратегії Аналіз середовища передбачає вивчення і дослідження трьох його складових: зовнішнього середовища: макросередовище; мікросередовище; внутрішнього середовища.

Слайд 6

Порядок виділення компонентів середовища Макросередовище складається з елементів-факторів непрямої дії, тобто вони переважно прямо не пов’язані з конкретним підприємством, але створюють певне сприятливе або несприятливе середовище для його фінансово-господарської діяльності.

Слайд 7

Порядок виділення компонентів середовища Мікросередовище – учасники ринку, які безпосередньо контактують з підприємством і впливають на нього. Це насамперед споживачі (клієнти), постачальники, конкуренти, посередники, контактні аудиторії.

Слайд 8

Порядок виділення компонентів середовища Внутрішнє середовище – це елементи та фактори, що визначають внутрішній стан, сильні і слабкі сторони і, значною мірою, ефективність діяльності підприємства

Слайд 9

Порядок виділення компонентів середовища виробничий потенціал; кадрово-управлінський потенціал; конкурентоспроможність продукції і конкурентний потенціал; організація маркетингу і збуту; фінансовий стан; ефективність виробництва; стратегія, місія і цілі;

Слайд 10

Порядок виділення компонентів середовища організаційна структура і культура; організація виробництва і праці; мотиваційні механізми; екологічність виробництва; соціальна ефективність; імідж підприємства тощо.

Слайд 11

Поняття про критичні точки Результатом аналізу зовнішнього середовища є виявлення загроз підприємству, що містяться у зовнішньому середовищі і можливостей, які надає йому це середовище.

Слайд 12

Поняття про критичні точки За допомогою експертів і відповідних методів оцінюють ступінь впливу кожного фактора-загрози та реальності кожної можливості, їх градацію за важливістю. Фахівці рекомендують підхід сценарію та підхід критичних запитань.

Слайд 13

Поняття про критичні точки Сценарний підхід передбачає розвиток декількох альтернативних уявлень щодо того, яким бачиться організація в майбутньому для її членів, які пізніше оцінюються з точки зору їхньої відповідності до місії організації, потреб громади, фінансової спроможності. Ці сценарії обговорюються з членами організації, обирається найоптимальніший варіант, реалізується та переглядається.

Слайд 14

Поняття про критичні точки Підхід критичних запитань фокусує увагу на проблемах, з якими стикається організація. При такому підході визначаються критичні точки, їхня пріоритетність, а також визначаються найкращі шляхи їх вирішення. По мірі того, як визначається найкраще вирішення даної проблеми, стратегія організації на майбутнє стає чіткою.

Слайд 15

Поняття про критичні точки Перехід від однієї фази розвитку до іншої відбувається через критичні точки, вектор цього переходу може змінюватись, оскільки існує багато можливостей, альтернатив розвитку.

Слайд 16

Поняття про критичні точки Функція досягає своїх максимальних і мінімальних значень у точках (критичні точки), в яких похідна дорівнює нулю. Максимально і мінімально переносимі значення фактору - це критичні точки, за межами яких існування вже неможливе, наступає смерть.

Слайд 17

Поняття про критичні точки Французький неотоміст Тейяр де Шарден вважав, що в усіх сферах, коли яка-небудь величина достатньо зросла, вона різко змінює свій вигляд, стан або природу. Крива змінює напрямок, площина переходить у точку, стійке розвалюється, рідина кипить, яйце ділиться на сегменти, спалах інтуїції освітлює нагромадження фактів.

Слайд 18

Стратегічні зони господарювання, методика їх виділення При здійсненні стратегічного аналізу послуговуються поняттями „стратегічна одиниця бізнесу» та „стратегічна зона господарювання». Названі терміни, як новий спосіб сегментування ділового середовища підприємства, вперше застосувала фірма „General Electric».

Слайд 19

Стратегічні зони господарювання, методика їх виділення Стратегічна одиниця бізнесу (СОБ) – це підрозділ підприємства, який володіє значним статусом самостійності

Слайд 20

Стратегічні зони господарювання, методика їх виділення самостійно планує свою діяльність, розробляє власну конкурентну стратегію, має визначений сегмент ринку (стратегічні зони господарювання), відповідає за розробку стратегічних позицій підприємства у ньому, має своїх конкурентів, свого керівника, який персонально відповідає за результати діяльності.

Слайд 21

Стратегічні зони господарювання, методика їх виділення Тобто СОБ має власні можливості майбутнього росту виробництва і рентабельності, потребує окремого стратегічного підходу.

Слайд 22

Стратегічні зони господарювання, методика їх виділення Стратегічна зона господарювання (СЗГ) – це певний сегмент середовища, на якому підприємство здійснює свою діяльність або має намір здійснювати і який тому є об’єктом аналізу на предмет виявлення загроз і можливостей для подальшого його функціонування.

Слайд 23

Стратегічні зони господарювання, методика їх виділення На вибір стратегічної зони господарювання впливають такі чинники: майбутні потреби ринку; технологія, за допомогою якої буде задовольнятися потреба; споживачі, потреби яких будуть задовольнятися; географічний регіон.

Слайд 24

Фактори зовнішнього середовища, їх характеристики Складність (факторів безліч, до того ж вони перебувають в різних комбінаціях); Взаємозв’язок і взаємообумовленість факторів (зміна одного із них може викликати лавину змін інших); Невизначеність (стратегічні рішення приймають в умовах неповноти інформації про зовнішнє середовище;

Слайд 25

Фактори зовнішнього середовища, їх характеристики Багатоваріантність розвитку середовища (дуже важко спрогнозувати дію його факторів в стратегічному періоді); Динамізм і мінливість (зміни в зовнішньому середовищі відбуваються достатньо динамічно, з наростаючою швидкістю).

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка